Ortaçağ Felsefesi 2 2018-2019 Final Sınavı

Ortaçağ Felsefesi 2 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Farabi’ye göre gramerin dil ile olan ilişkisi mantığın aşağıdakilerden hangisiyle olan ilişkisine benzer?

A
Argüman
B
Akıl
C
Çıkarım
D
Nesne
E
Kavram
Soru 2

Daha sonradan “tasavvuf” olarak adlandırılacak olan hareketin başlangıçtaki adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zühd
B
Beka
C
Tevhid
D
Hicret
E
Vahdet
Soru 3

Kindî İslam terminolojisinde kullanılan hakikat ve hüviyeti bir arada ifade edecek şekilde aşağıdaki terimlerden hangisini kullanır?

A
Ey yu
B
inniyyet
C
Lime
D
Fasıl
E
idea
Soru 4

Razi’ye göre aşağıdakilerden hangisi ne aktif ne de pasiftir?

A
Nefis
B
Külli Nefis
C
Heyula
D
Yaratıcı
E
Dehr
Soru 5

İbn Sina’ya göre aşağıdakilerden hangisi bir iç duyu değildir?

A
Tefekkür
B
Hatırlama
C
Vehim
D
Tasavvur
E
Hayal
Soru 6

Gazzali'ye göre filozofların dini ilkelerle çeliştikleri ve hataya düştükleri alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahlak
B
Siyaset
C
Mantık
D
Metafizik
E
Matematik
Soru 7

Gazzâlî’nin, Kur’an’da geçen bir ifadeyi kullanarak el-kıstâsü’l müstakim (-doğru ölçü) adını verdiği disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kelam
B
Matematik
C
Mantık
D
Felsefe
E
ilahiyat
Soru 8

Gazzali, “garîze” kavramını hangi anlamda kullanmaktadır?

A
insanın doğuştan getirdiği teorik bilgi edinme yetisi
B
Bilgi edinme yetisinin duygulardan bağımsız olarak yargıda bulunabilir düzeye ulaşma durumu
C
Aklın otoritesini kabul ederek bu otoriteye göre yaşama
D
Bilgi edinme yetisinin olgu ve olaylar arası bağlantıları kestirme durumu
E
Yaşam boyu tecrübe ve deneyimlerle elde edilen bilgi
Soru 9

İbn Rüşd’e göre, farklı duyu güçleri tarafından algılanan nitelikleri bir araya getirerek, zihinde dış dünyadaki nesnelerin suretlerini oluşturan yeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düşünme
B
Muhayyile
C
Bellek
D
Ortak duyu
E
Beş duyu
Soru 10

İbn Sina'nın insanın bilme süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ona göre bilme zihnin soyutlama yapmasıyla başlar ve bunu idrak terimiyle ifade eder.
B
insan her çeşit bilgiye ulaşabilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir.
C
insanın en temel özelliği bilmek, istemek ve yapmaktır.
D
Dış ve iç duyuların sağladığı verilen üzerinde düşünmek gerçek anlamda bilmek değil, bilgiyi istemektir.
E
Fârâbî gibi bilginin kazanılması için birer bilgi vasıtası olarak yalnız duyguların yeterli olduğunu savunur.
Soru 11

İbn Sina’ya göre insanın düşünce ilkelerine dayanarak gözlem ve deneyle nesnel dünyanın bilgisini kazanması aşağıdakilerden hangisiyle mümkün olmaktadır?

A
Fiil halinde akıl
B
Kazanılmış akıl
C
Meleke halinde akıl
D
Kuvve halinde akıl
E
Sezgisel akıl
Soru 12

İbn Rüşd’e göre hayal gücümüzde saklanan imajların iradeli biçimde yeniden algılanması, aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir?

A
Saklama
B
Hatırlama
C
Düşünme
D
Düşleme
E
Hayal etme
Soru 13

İbn Rüşd bilinen heyûlânî akıldan ayırmak üzere ilk heyûlânî akıl dediği istîdâdın dayanağı olarak aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A
Hüviyet
B
imgeler
C
Zaman
D
Madde
E
Tasavvur
Soru 14

İbn Rüşd’ün varlık (vücûd) terimi yerine kullanmayı tercih ettiği terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mâhiyet
B
Bilfiil
C
Mevcûd
D
Tasavvur
E
Vecd
Soru 15

İbn Sina’ya göre aşağıdakilerden hangisi iç idrak güçlerinden biri değildir?

A
Tefekkür
B
Vehim
C
Hayal
D
Hatırlama
E
Görme
Soru 16

Sebep ile sonuç arasındaki ilişkinin zorunlu bir ilişki olmadığını savunarak sebeplilik ilkesinin determinist yorumuna en ciddi eleştiriyi getiren İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fârâbi
B
ibn Rüşd
C
Kindi
D
Gazzâlî
E
ibn Sina
Soru 17

Ebheri’nin öğrencisi tarafından kaleme alınan felsefenin, kelâm ve tasavvufla fazlasıyla iç içe geçtiği bir dönemde, felsefenin ayrı bir disiplin olduğunu ısrarla vurgulayan Hikmetü'l-ayn adlı eser hangi düşünüre aittir?

A
Taşköprülü-zâde
B
ibn Kemâl
C
Davud-i Kayserî
D
ibnü'l Efkânî
E
Necmeddin Kâtibî
Soru 18

Taşköprülü-zade’nin ilimler tasnifini konu alan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Miftahu’s-sa’ade
B
Hidayetü’l-hikme
C
Maksıdü’l-felasife
D
Tehafütü’l-felasife
E
Mizanü’l-ilm
Soru 19

Fahreddin Râz'i'nin önde gelen öğrencilerinden olup, birçok alanda eser veren, Hidâyetü'l-hikme'nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seyyid Şerif Cürcânî
B
Celaleddin Devvânî
C
Esîrüddin Ebheri
D
Adudüddin ici
E
Sadeddin Taftazânî
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi İbnü'l Arabi'nin kurduğu varlık felsefesinin özünü ifade eder?

A
Yoktan Yaratma
B
Varlığın Birliği
C
Ezelde Yaratma
D
Tanrı'dan Sudür Etme
E
Sürekli Yaratma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x