Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri 2015-2016 Final Sınavı

Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fransız ihtilâline fikirleriyle ilham veren, “Toplumsal Sözleşme” ve “İtiraflar” adlı eserlerin sahibi kimdir?

A
Niccolo Machiavelli
B
Thomas More
C
J.J.Rousseau
D
Thomas Hobbes
E
John Adams
Soru 2

Osmanlı taşrasında görev yapan beylerbeyi, sancakbeyi ve valilerin, İstanbul’da hükümet nezdindeki işlerini takip etmeye yetkili kişiler için kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhtesip
B
Şehremini
C
Cebecibaşı
D
Kapıkethüdası
E
Subaşı
Soru 3

Berlin Antlaşması’nın bir gereği olarak 1879’da iç güvenlik teşkilatında bir düzenlemeye gidilerek başta Makedonya ve Doğu Anadolu bölgeleri olmak üzere kırsal kesimdeki asayiş hizmetlerini görmek üzere kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emniyet Teşkilatı
B
Jandarma Teşkilatı
C
Sivil Savunma Teşkilatı
D
Hukuk Teşkilatı
E
istihbarat Teşkilatı
Soru 4

Sanayi-i Nefise (Güzel Sanatlar) Mektebi hangi Osmanlı padişahı döneminde açılmıştır?

A
II. Mustafa
B
II. Selim
C
I. Mahmud
D
Abdülmecid
E
II. Abdülhamid
Soru 5

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti’nden kalan borçların son taksitini hangi yıl ödemiştir?

A
1936
B
1946
C
1954
D
1967
E
1979
Soru 6

Mısır, Kızıldeniz ve Hindistan’daki çıkarları için Hicaz Demiryolu’nu tehlikeli görüp Bedevi Arapları kışkırtarak demiryolu yapımını engelleme teşebbüsünde bulunan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avusturya
B
İngiltere
C
Japonya
D
Prusya
E
Bulgaristan
Soru 7

4 Şubat 1918 tarihli iradeye göre kurulan Milli İktisat Bankası’na ön ayak olan kişi kimdir?

A
Mahmud Şevket Paşa
B
Midhat Efendi
C
Kara Kemal
D
Fehim Paşa
E
Cemal Bey
Soru 8

Venedik ve Cenevizli tüccarların yerli gayrimüslimlerle evlenmeleri neticesinde ortaya çıkan zümre için kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Samarra
B
Dominyon
C
Sukkal
D
Levanten
E
Limes
Soru 9

XIX. yüzyıl taşra idari taksimatında, köy ile kaza arasındaki idari birim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nahiye
B
Vilayet
C
Liva
D
Eyalet
E
Sancak
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Islahatı’nın uygulandığı ve “Vilâyat-ı Sitte” olarak adlandırılan altı vilayetten biri değildir?

A
Erzurum
B
Tokat
C
Sivas
D
Van
E
Bitlis
Soru 11

XIX. yüzyıl taşra yönetim yapısında “şehremini” ne tür bir görev yapardı?

A
Belediye başkanlığı
B
Mektupçuluk
C
Mutasarrıflık
D
Valilik
E
Kaymakamlık
Soru 12

1864 Vilayet Nizamnamesi hangi ülkedeki taşra idare sistemi esas alınarak hazırlanmıştır?

A
Rusya
B
Fransa
C
İngiltere
D
Almanya
E
Avusturya
Soru 13

Osmanlı Devleti’nin Yeniçeri Ocağı’nı kaldırıp Asakir-i Mansure ordusunu kurmasından sonra hâzineye gelir temin etmek üzere kereste, kömür, palamut, afyon, hububat gibi bazı maddelerin ticaretini bizzat yapmak üzere piyasaya girmesi ve müdahalesi anlamında kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mücerred
B
ispenç
C
Kapan Emini
D
Şimşirlik
E
Yed-i Vahid
Soru 14

9 Ağustos 1909’da yürürlüğe konularak, demiryolu, tramvay, liman ve genel aydınlatma gibi kamu hizmetleriyle ilgili sektörlerde sendikal oluşumları yasaklayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tatil-i Eşgal Kanunu
B
Kabotaj Kanunu
C
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
D
Takrir-i Sükûn Kanunu
E
Muvazene-i Umumiyye Kanunu
Soru 15

1908’de Avusturya’nın Bosna ve Hersek’i topraklarına kattığını ilan etmesi üzerine Avusturya mallarının boykot edilmesi konusunda ateşli yazılarla halkı teşvik eden gazetelerin başında aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

A
Emel
B
Açıksöz
C
Tanin
D
Zafer
E
Albayrak
Soru 16

1909 yılında İstanbul’da işçilerde sınıf bilinci oluşturmak ve dayanışmayı sağlamak amacıyla çıkarılan yayın organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mecmua-yı Amele-i Osmanî
B
İşçi-Köylü Mecmuası
C
Gazette des Tribunes
D
Journal des Travailleurs
E
Journal Asiatique
Soru 17

Osmanlı Devleti’nde tiyatro ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kadın oyuncu eksikliği Rum ve Ermeniler tarafından giderilmiştir.
B
Gayrimüslim ve elçilik tiyatrolarının geçmişi hayli eskidir.
C
Tiyatrolarda opera ve operet gibi müzikal oyunlar yanında, zamanla kantocular da sahne almaya başlamıştır.
D
II. Abdülhamid, devlet adamlarına ve saray bürokrasisine vermek istediği mesajları bilinçli olarak kaleme aldığı piyeslere yerleştirirdi.
E
Tiyatrolar 1876-1908 yılları arasında diledikleri oyunları sahnelemekte özgür olmuşlardır.
Soru 18

II. Abdülhamid’in kısa sürede idari ve sosyal alanda sıkı bir denetim kurmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anzavur isyanı
B
Hafiye teşkilatı ve jurnalcilik
C
Koçkiri isyanı
D
Tekalif-i Milliye Emirleri
E
istiklal Mahkemeleri'nin kurulması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı dış borçlarının ödenebilmesi için kurulmuş resmi bir kurumdur?

A
Harici Borçlar Nazırlığı
B
istikraz Nezareti
C
Duyûn-ı Umumiyye idaresi
D
Dar-ı Şurayı Askeri
E
irad-ı Cedit
Soru 20

Osmanlı Devletin’de aşağıdakilerden hangisi “zâtülhareke” olarak adlandırılmıştır?

A
Uçak
B
Telefon
C
Telgraf
D
Otomobil
E
Televizyon
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x