Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri 2016-2017 Final Sınavı

Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sanayi-i Nefise (Güzel Sanatlar) Mektebi aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde açılmıştır?

A
I. Mustafa
B
III. Selim
C
II. Mahmud
D
Abdülmecid
E
II. Abdülhamid
Soru 2

II. Abdülhamid Dönemi’nde oluşturulan Hamidiye Süvari Alayları’nın, ismi 1910’da değiştirilerek aşağıdakilerden hangisine dönüştürülmüştür?

A
Şark Ordusu
B
Asâkir-i Zabtiyye
C
Boğazlar Umum Kumandanlığı
D
Aşiret Hafif Süvari Alayları
E
Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı
Soru 3

İstanbul’daki 1877 seçimleri aşağıdakilerden hangisinin gözetiminde yapılmıştır?

A
Muhtesip
B
Şehremaneti
C
Bac Emini
D
Mimarbaşı
E
Kapan Emini
Soru 4

Rehnümâ-yı Muallimin (Öğretmenlere Rehber) adlı eserinde öğretmenlere etkili öğretim ilke ve yöntemlerini tanıtan kişi kimdir?

A
İsmail Hakkı Efendi
B
İsmail Mahir Efendi
C
Emrullah Efendi
D
Selim Sabit Efendi
E
Kemal Efendi
Soru 5

Padişahın ve merkezi yönetimin otoritesini sağlamlaştırırken, aynı zamanda o tarihe kadar âyanların teamüle bağlı olan haklarını sözleşmeye bağlayan 1808 tarihli belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halepa Misakı
B
Teşkilat-ı Esasiye
C
Tanzimat Fermanı
D
Islahat Fermanı
E
Sened-i ittifak
Soru 6

II. Meşrutiyet Dönemi’nde yükseköğretim alanındaki en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kara kuvvetlerinin subay ihtiyacını karşılamak amacıyla Mühedishane-i Berr-i Hümayun'un (Kara Mühendishanesi) kurulması
B
Askeri teknik okullarda Fransızca'nın zorunlu dil olarak kabul edilmesi
C
Deniz kuvvetlerinin subay ihtiyacını karşılamak amacıyla Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla denizcilik okulunun kurulması
D
inâs Darülfünu’nu adıyla bir kız üniversitesinin açılması
E
istihkam Okulu'nun açılması
Soru 7

4 Şubat 1918 tarihli iradeye göre kurulan Milli İktisat Bankası’na ön ayak olan kişi kimdir?

A
Cemal Bey
B
Kara Kemal
C
Fehim Paşa
D
Mahmud Şevket Paşa
E
Midhat Efendi
Soru 8

Venedik ve Cenevizli tüccarların yerli gayrimüslimlerle evlenmeleri neticesinde ortaya çıkan zümre için kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sukkal
B
Dominyon
C
Levanten
D
Limes
E
Samarra
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 22 Ocak 1871 tarihinde yayınlanan İdare-i Umumiyye-i Vilâyet Nizamnamesi’nin sonuçlarından biri değildir?

A
Merkez mutasarrıflık ve kaymakamlıkların sayısının artırılması
B
Memurîn-i icraiyye, Meclis-i idare, belediyeler ile nahiye idarelerinin vazifelerinin düzenlemesi
C
Vali Muavinliği görevinin getirilmesi
D
Vilayet yönetimin iş bölümünün artırılması
E
Vilâyet idare Meclisi’nin nihai karar organı haline getirilmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid devrinin başlarında taşra idaresinde yaşanan sorunların nedenleri arasında yer almaz?

A
Yasa ve yönetmelikleri uygulayabilecek yetenekli idareci ve memurun yokluğu
B
Yerel eşrafın idareci ve memurlar üzerinde nüfuz sağlayarak yönetime karışmaları
C
Kuyucu Murad Paşa'nın Celali isyanlarını bastırmak, devlet otoritesini sağlamak amacıyla baskı ve şiddete başvurması
D
Gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadığı vilâyetlerde onların koruyucu rolünde olan büyük devlet konsoloslarının işe karışmaları
E
Rüşvet ve iltimasın yaygınlığı
Soru 11

Ekim 1914’ten itibaren bir yıl süreyle İstanbul’da sıkıntısı çekilen şeker, gaz, bulgur, arpa, yağ, sabun, pirinç, mercimek, zeytin gibi ürünlerin şehre temin tekelini üstlenen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Heyet-i Mahsusa-i Ticariyye
B
Bursa Ahali Bankası
C
Şirket-i Hayriyye
D
Konya Ahali Bankası
E
Adapazarı İslâm Bankası
Soru 12

1859 yılında taşranın ihtiyaç duyduğu vali, mutasarrıf, kaymakam ve nahiye müdürü gibi mülki idarecileri yetiştirmek üzere kurulan okul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Darülelhan
B
Mekteb-i Tıbbiyye
C
Mekteb-i Mülkiyye
D
Sıhhiye Memurları Mektebi
E
Darülbedayi
Soru 13

1863 yılında Osmanlı devletinde kaime çıkarma yetki ve tekeli aşağıdakilerden hangisine devredilmiştir?

A
Milli Aydın Bankası
B
Selanik Bankası
C
Midilli Bankası
D
Eytam Bankası
E
Bank-ı Osmanî-i Şâhâne
Soru 14

Balkan Bunalımı’nı görüşmek üzere İngiltere’nin girişimleriyle toplanan uluslararası (Tersane Konferansı) esnasında 23 Aralık 1876 tarihinde Kanun-i Esasi ilan edilmişti.
Buna göre Osmanlı Devleti’nin Kanun-i Esasi’yi ilan etmesindeki temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeniçeri Ocağı’nı itaat altına alarak, yeniden düzenlemek
B
Kırım Savaşı sonrasında toplanan Paris Konferansı’nda İtalya’nın desteğini almak
C
Ayanları kontrol altına almak
D
Mısır valisi Mehmet Ali Paşa meselesinde İngiltere’nin desteğini sağlamak
E
Gayrimüslimlerle ilgili düzenlemelerin kanun garantisi altına alındığını ilan etmek ve böylece dış müdahalelerin önünü almak
Soru 15

Osmanlı toplumunda ilk boykot hareketi aşağıdakilerden hangisine karşı yapılmıştır?

A
İngiltere
B
Avusturya
C
Fransa
D
İtalya
E
Portekiz
Soru 16

Osmanlı Devleti’nde Mayıs 1876 tarihinde başlayan tersane grevinde iki bin civarındaki işçinin sadrazama toplu dilekçe vermesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanayiye eleman yetiştirecek okulların açılmaması
B
iş yerlerinin sağlık açısından denetlenmemesi
C
Bennak vergisinin alınmaması
D
Birikmiş ücretlerin ödenmemesi
E
Ülkede tüm iş gücü açıklarının Türk işçilerince doldurulmaması
Soru 17

1908 yılında Selim Sırrı (Tarcan) tarafından kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyeti
B
Amele-i Osmanî Cemiyeti
C
Operaja Cemiyeti
D
Amelperver Cemiyeti
E
Dava Vekilleri Cemiyeti
Soru 18

1853-1856 Kırım Savaşı’nın sonuçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Deniz kuvvetlerinin subay ihtiyacını karşılamak amacıyla Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla denizcilik okulu açılmıştır.
B
Osmanlı Devleti’nin gündelik yaşamına uzun süreli etkileri olmuştur.
C
Osmanlı Devleti Batı’da en geniş sınırlarına ulaşmıştır.
D
Pasarofça Antlaşması imzalanmıştır.
E
III. Ahmet tahttan indirilmiştir.
Soru 19

11 Aralık 1909 tarihinde Taksim Talimhane’de toplanan on bin seyirciye gösteri uçuşu yapan Fransız pilot aşağıdakilerden hangisidir?

A
Louis Bleriot
B
Baron vo Wangenheim
C
Edward Barton
D
Frederik Kregvvitz
E
De Lahey
Soru 20

İngiliz tüccarların, tarım ve sanayi ürünlerini Osmanlı iç pazarında satmak ya da ihraç etmekte serbest olmasına imkân sağlayan 16 Ağustos 1838 tarihli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaş Antlaşması
B
Edirne Antlaşması
C
Baltalimanı Ticaret Antlaşması
D
St. Jean de Maurienne Antlaşması
E
Sykes-Picot Antlaşması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x