Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri 2016-2017 Vize Sınavı

Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1748 yılında yayınladığı ünlü eseri Kanunların Ruhu’nda parlamenter liberalizmi ve kuwetler ayrılığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Voltaire
B
Montesquieu
C
Thomas More
D
Bodin
E
John Locke
Soru 2

II. Abdülhamid’e sunulan “Kanun-i Cedid” adlı anayasa tasarısı aşağıdaki kişilerden hangisine aittir?

A
Abidin Paşa
B
Ziya Paşa
C
Midhat Paşa
D
Süleyman Paşa
E
Said Paşa
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi “Yeni Osmanlılar” denilen yenilikçi aydın grubun basın aracılığı ile Osmanlı’da parlamenter sisteme geçişi savunan isimlerinden biri değildir?

A
İbrahim Şinasi
B
Namık Kemal
C
Ziya Paşa
D
Abdurrahman Şeref
E
Ali Suavi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Kanun-i Esasi’de 21 Ağustos 1909 tarihinde yapılan değişikliklerle getirilen yeniliklerden biri değildir?

A
Hükümetin güvenoyu alma mecburiyetinin bulunması
B
Padişahın Meclis-i Umumî’de anayasaya bağlılık yemini etmesi
C
Padişaha sürgüne gönderme yetkisinin verilmesi
D
Hükümetin hükümdara değil, Meclisi Mebusana karşı sorumlu olması
E
Padişaha haklarını Meclis-i Vükelâ aracılığıyla kullanma mecburiyetinin getirilmesi
Soru 5

Fransız ihtilâline fikirleriyle ilham veren, “Toplumsal Sözleşme” ve “İtiraflar” adlı eserlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
John Adams
B
Thomas More
C
Thomas Hobbes
D
Niccolo Machiavelli
E
J.J. Rousseau
Soru 6

II. Abdülhamid’e sunduğu anayasa tasarısında Meclis yerine 120 üyeden oluşacak bir ‘Divan-ı Memâlik’ ile 150 üyeden oluşacak bir ‘Divan-ı Memleket’i öneren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Paşa
B
Mekâtib-i Harbiyye Nazırı Süleyman Paşa
C
Damad Mahmud Paşa
D
Mabeyn Başkâtibi Said Paşa
E
Midhat Paşa
Soru 7

1909 yılında Meclisin güvensizlik oyu vererek düşürdüğü hükümet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyin Hilmi Paşa Hükümeti
B
Said Halim Paşa Hükümeti
C
İbrahim Hakkı Paşa Hükümeti
D
Küçük Said Paşa Hükümeti
E
Kâmil Paşa Hükümeti
Soru 8

II. Meşrutiyet'in ilanından sonra seçimlerde kullanılmak amacıyla “İntihab-ı Mebusan Kanun Lâyihası” aşağıdaki gazetelerden hangisinde yayınlanarak resmileşmiştir?

A
Takvim-i Vekayi
B
Tasvir-i Efkar
C
ikdam
D
Meşveret
E
Ahali
Soru 9

1908 seçimlerini ezici bir çoğunlukla kazanan fırka/cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahrar Fırkası
B
Osmanlı Demokrasi Fırkası
C
Hürriyet ve itilaf Fırkası
D
ittihat ve Terakki Cemiyeti
E
Fedakâran-ı Millet Cemiyeti
Soru 10

II. Abdülhamid’in 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na sokmakla suçladığı devlet adamları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Cevdet Paşa ve Süleyman Paşa
B
Server Paşa ve Şâkir Paşa
C
Hüseyin Avni Paşa ve Midhat Paşa
D
Davud Paşa ve Mahmud Nedim Paşa
E
Mahmut Paşa ve Ahmet Vefik Paşa
Soru 11

Eski nazır veya sadrazamların ‘mecalis-i aliyye memuriyeti’ adı altında “sandalyesiz nazır” olarak hükümette görev alma uygulamasına son veren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Selim
B
I. Mahmud
C
Abdülmecid
D
Abdülaziz
E
II. Abdülhamid
Soru 12

II. Abdülhamid’in kurduğu hafiye (istihbarat ve jurnalcilik) teşkilâtı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Jurnalciler padişahın vehimlerini körükleyerek padişahı ve bürokrasiyi meşgul etmiştir.
B
Padişah en olmayacak jurnalleri bile ciddiye alıp değerlendirmiştir.
C
Padişah, bu teşkilât sayesinde muhaliflerine korku salmıştır.
D
Bu teşkilâtın başında bulunan Fehim Paşa, teşkilâtın olumsuz imajını silmek için büyük çaba göstermiştir.
E
Bazı hafiyeler asılsız ihbar ve jurnallerle suçsuz insanları mağdur etmiştir.
Soru 13

Osmanlı taşrasında görev yapan beylerbeyi, sancakbeyi ve valilerin, İstanbul’da hükümet nezdindeki işlerini takip etmeye yetkili kişiler için kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cebecibaşı
B
Kapıkethüdası
C
Şehremini
D
Subaşı
E
Muhtesip
Soru 14

Birinci Dünya Savaşı sırasında hayata geçecek olan topyekûn seferberlik fikrinin ve ordu-millet idealinin teorik ifadesinin yer aldığı “Silahlanmış Milet/Milet-i Müsellaha” (Das Volk in Waffen) adlı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Collmar Freiherr von der Goltz
B
Thomas Münzer
C
John Calvin
D
Edmund Burke
E
Gabriel Bounin
Soru 15

Günümüz ordularında kara, deniz ve hava kuwetlerinin müşterek komuta ve koordinasyon merkezi konumundaki genelkurmay başkanlıkları, modern askerî tarihte ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisinin ordusunda ortaya çıkmıştır?

A
ABD
B
Rusya
C
Prusya
D
Avusturya
E
Fransa
Soru 16

Berlin Antlaşması’nın bir gereği olarak 1879’da iç güvenlik teşkilatında bir düzenlemeye gidilerek başta Makedonya ve Doğu Anadolu bölgeleri olmak üzere kırsal kesimdeki asayiş hizmetlerini görmek üzere kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jandarma Teşkilatı
B
Hukuk Teşkilatı
C
Emniyet Teşkilatı
D
istihbarat Teşkilatı
E
Sivil Savunma Teşkilatı
Soru 17

Osmanlı tarihinde “93 Harbi” olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın bu şekilde anılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Savaşta 93 üst düzey Türk askerinin hayatını kaybetmesi
B
Savaşın etkilerinin 1893 yılına kadar sürmesi
C
Savaşın 93 yıl sürmesi
D
Savaşta 93 bölgenin elden çıkması
E
1877-78 yılının Rumi takvimde 1293 yılına denk düşmesi
Soru 18

Birinci Dünya Savaşı öncesi sipariş edilen savaş gemilerini ve uçakları göndermeyerek Osmanlı Devleti’ni donanma ve hava kuwetlerinde teçhizat bakımından Almanya’ya bağımlı hale getiren devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
ABD ve Çin
B
İngiltere ve Fransa
C
Rusya ve Avusturya
D
İtalya ve ABD
E
Japonya ve Çin
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi 14 Aralık 1913 tarihinde İstanbul’a ulaşan Alman Askeri Heyeti’nin başındaki Liman von Sanders’e verilen yetkilerden biri değildir?

A
Meclis-i Âyan’ı denetleme yetkisinin verilmesi
B
Osmanlı hizmetindeki bütün Alman subaylarının doğrudan âmiri olması
C
Osmanlı ülkesinde teftiş yapma yetkisinin verilmesi
D
Osmanlı askerî eğitim ve öğretim kurumlarının emrine verilmesi
E
Osmanlı Yüksek Askerî Şûrası üyesi olarak subayların generalliğe terfilerinde söz sahibi olması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi 7 Ağustos 1909’da yürürlüğe giren “Tasfiye-i Rüteb-i Askeriyye Lâyiha-i Kanuniyyesi ve buna takiben çıkarılan tamamlayıcı ikinci kanunla ortaya çıkan gelişmeler arasında yer almaz?

A
Binbaşı ve üzerindeki rütbelerde bulunan kara ve deniz subaylarıyla generallerden pek çoğunun emekliye sevk edilmesi veya askerlikten uzaklaştırılması
B
Mektepli ve alaylı olmadığı halde iltimasla kendilerine yer bulduğuna kanaat getirilenlerin ordudan uzaklaştırılması
C
Askerî terfi sisteminde yer almayan rütbe bekleme süreleri ile yaş sınırının getirilmesi
D
Almanya, Fransa ve İngiltere'den gelen danışmanlara kadrolar tahsis edilmesi
E
Erken terfi ettiği belirlenen alaylıların bir kısmının rütbelerinin düşürülmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x