Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri 2017-2018 Vize Sınavı

Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Hükümet Üzerine İki Deneme” isimli eseri ile Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’ne ilham kaynağı olan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Benjamin Franklin
B
Thomas Jefferson
C
George Washington
D
J.J. Russeau
E
John Locke
Soru 2

II. Abdülhamid’in iradesi ile Kanun-i Esasi hazırlıklarını yürütmekle görevlendirilen komisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cemiyet-i Mahsusa
B
Felah-ı Vatan
C
Kuva-i Seyyare
D
iane-i Cihadiyye
E
imdad-ı Hazeriye
Soru 3

Osmanlı vatandaşlarının devlet memuru olabilmeleri için “devletin lisan-ı resmîsi” olan Türkçe’yi bilmeleri şartı aşağıdakilerden hangisinde geçmektedir?

A
Islahat Fermanı
B
Kanun-i Esasi
C
Tanzimat Fermanı
D
Sened-i ittifak
E
Halepa Fermanı
Soru 4

19 Mart 1877’de ilk Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı (Meclis-i Umumi) padişahın da katıldığı büyük bir törenle nerede açılmıştır?

A
Çırağan Sarayı
B
Topkapı Sarayı
C
ishak Paşa Sarayı
D
Yıldız Sarayı
E
Dolmabahçe Sarayı
Soru 5

Islahat Fermanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gayrimüslimlerin askerlik dâhil devlet hizmetinde istihdamına imkân tanımıştır.
B
Kanun önünde ve haklar açısından Müslim gayrimüslim eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır.
C
Islahat Fermanı’nın ilanı siyasi, hukuki ve idari bazı sonuçlar doğurmuştur.
D
Ayanların teamüle bağlı olan hakları sözleşmeye bağlanmıştır.
E
Kırım Savaşı sonunda imzalanan Paris Antlaşmasından önce ilan edilmiştir.
Soru 6

Tanzimat Fermam aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde ilan edilmiştir?

A
I. Mahmud
B
II. Abdülhamid
C
IV. Murad
D
Sultan Vahdettin
E
Sultan Abdülmecid
Soru 7

Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası (Kanun-i Esasi) kaç maddeden oluşmaktadır?

A
77
B
88
C
119
D
148
E
187
Soru 8

Sadrazama, harbiye nazırı ve şeyhülislam dışındaki hükümet üyelerini seçme hakkı hangi dönem/devirde verilmiştir?

A
Lale Devri
B
Nizam-ı Cedid Devri
C
Sultan Abdülmecid Dönemi
D
Sultan Abdülaziz Dönemi
E
II. Meşrutiyet Dönemi
Soru 9

Osmanlı taşrasında görev yapan beylerbeyi, sancakbeyi ve valilerin, İstanbul’da hükümet nezdindeki işlerini takip etmeye yetkili kişiler için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Subaşı
B
Muhtesip
C
Şehremini
D
Kapıkethüdası
E
Cebecibaşı
Soru 10

II. Abdülhamid’in padişahla yazışabilirle imkân ve yetkisini serasker, tophane müşiri, bahriye nazırı, hazine-i hassa nazırı gibi üst düzey görevlilere de tanımasının önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sadrazamın bürokrasi üzerindeki nüfuz ve itibarının zayıflaması
B
Defterdara bütün maliye hükümlerinin arkalarına kuyruklu imza koyma hakkı verilmesi
C
Ayak Divanı uygulamasının son bulması
D
Beylik Kalemi’nin kurulması
E
Amedî Kalemi’nin kurulması
Soru 11

II. Meşrutiyet'in ilanından sonra seçimlerde kullanılmak amacıyla “İntihab-ı Mebusan Kanun Lâyihası” aşağıdaki gazetelerden hangisinde yayınlanarak resmileşmiştir?

A
ikdam
B
Takvim-i Vekayi
C
Ahali
D
Meşveret
E
Tasvir-i Efkar
Soru 12

Küçük Said Paşa'nın Adliye Nazırlığı döneminde nizamiye mahkemelerinin gelişimi için yayınlanan 1879 tarihli Mehâkim-i Nizamiye Teşkilat Kanunu'nda hangi ülkenin teşkilat kanunu/kanunları örnek alınmıştır?

A
İtalya
B
Fransa
C
Rusya
D
Almanya
E
İngiltere
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid döneminde yapılan adli düzenlemelerden biri değildir?

A
Şer’iye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı.
B
Adliye müfettişlikleri oluşturuldu.
C
Noterlik kurumu oluşturuldu.
D
İstanbul’da ilk baro (Dava Vekilleri Cemiyeti) kuruldu.
E
Nizamiye mahkemeleri esas gelişimini gösterdi.
Soru 14

Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Fransa’dan getirilen Hava Yüzbaşı Dogois’in müdürlüğüne atandığı kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duyun-u Umumiye Teşkilatı
B
Mühedishane-i Berr-i Hümayun
C
Ayastefanos (Yeşilköy) Tayyare Mektebi
D
Sanayi-i Nefise Mektebi
E
Dar’ül Şûra-ı Askeri
Soru 15

Berlin Antlaşması’nın bir gereği olarak 1879’da iç güvenlik teşkilatında bir düzenlemeye gidilerek başta Makedonya ve Doğu Anadolu bölgeleri olmak üzere kırsal kesimdeki asayiş hizmetlerini görmek üzere kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emniyet Teşkilatı
B
Sivil Savunma Teşkilatı
C
Hukuk Teşkilatı
D
Jandarma Teşkilatı
E
istihbarat Teşkilatı
Soru 16

Osmanlı ordusunda Harp Okulu mezunu olmaksızın sıradan onbaşı veya çavuşluktan yüksek rütbelere yükselen ve komuta kademesine getirilen askerlere ne ad verilir?

A
Sipahiler
B
Alaylılar
C
Paşalar
D
Saraylılar
E
Mektepliler
Soru 17

Dünya askeri tarihine kolordu düzenini ilk kez getiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Goltz Paşa
B
Bismarck
C
I. Wilhelm
D
Napolyon Bonapart
E
General von Moltke
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 9 Temmuz 1910’da uygulanmaya başlayan ve 1913’e kadar yürürlükte kalan Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye Ordusu Teşkilat-ı Esasi Nizamnamesi ile ordunun kuruluş ve komutasında gerçekleşen değişikliklerden biri değildir?

A
Bölgesel ordu komutanlıklarının kaldırılıp yerlerine ordu müfettişliklerinin tesis edilmesi
B
ilk kez Osmanlı askeriyesinde kare teşkilat yapısından (iki alt birimli) üçgen teşkilat şekline sahip kolordular oluşturulması
C
Ordu için gerekli araç, gereç ve erzaka 'tekâlif-i harbiyye' adı altında bedeli kısmen ya da tümüyle ödenmek koşuluyla el konulması
D
Osmanlı Ordusu’nun barış zamanı teşkilatında ilk kez kolordu kuruluşuna yer verilmesi
E
Ordu merkezlerindeki geniş karargahlar yerine küçük ama etkin karargahlar kurulması
Soru 19

İngiliz Nordenfelt Şirketi’ne verdiği siparişle iki denizaltıyı Osmanlı donanmasına katan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Abdulhamid
B
II. Mahmud
C
III. Selim
D
II. Osman
E
III. Ahmed
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Berlin Kongresi’nin imzalanmasından sonra Askeri düzenlemelere bakmak üzere kurulan Tensikat-ı Askeriyye Komisyonu’nun 21 Aralık 1879 tarihli raporu doğrultusunda yapılan düzenlemelerden biri değildir?

A
Levazım Dairesi'nin oluşturulması
B
Erkân-ı Harbiyye Dairesi'nin oluşturulması
C
Posta teşkilatının oluşturulması
D
Dâr-ı Şûra-yı Askerî'nin kaldırılması
E
Seraskerlik ve ordu merkezlerinde yer alan ordu meclislerinin kaldırılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x