Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri 2018-2019 Final Sınavı

Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İki meclisten oluşan Osmanlı Parlamentosu’nun “halk tarafından seçilen” kanadını niteleyen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Heyet-i Umumiyye-i Temyiziyye
B
Meclis-efrûz
C
Meclis-i Âyan
D
Meclis-i Mebusan
E
Şûra-yı Devlet
Soru 2

“Toplumsal Sözleşme ve İtiraflar” adlı eserleriyle meşhur yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jean Bodin
B
J. Locke
C
Thomas Hobbes
D
Montesquieu
E
J.J. Rousseau
Soru 3

II. Meşrutiyet’in ilânı sonrasında askeri ataşe olarak Fransa’ya gönderilen ve bu ülkede gözlemlediği askerî uçuşları İstanbul’a rapor ederek bu kabiliyetin Osmanlı ordusuna da kazandırılmasını tavsiye eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
izzet Bey
B
Kazım (Yurdalan) Bey
C
Rauf (Orbay) Bey
D
Fethi (Okyar) Bey
E
Ali Suat Bey
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde açılan kurumlardan biri değildir?

A
Şimendifer Memurları Mektebi
B
Çoban Mektebi
C
Darülbedayi
D
Belediye Memurları Mektebi
E
Darülelhan
Soru 5

Duyun-ı Umumiyye İdaresi (Düyûn-u Umûmiye) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
II.Abdülhamid dönemi boyunca hâzinenin en çok artan gelirleri ağırlıklı olarak Duyun-ı Umumiyye idaresinin topladığı gelirler olmuştur.
B
idare, yabancı yatırımcıları çekindirdiği için hazine 1886 yılından itibaren dış borç alma imkanına kavuşamamıştır.
C
idare zamanla faaliyet alanını genişleterek hazine gelirlerinin %30-35’ini kontrol eder duruma gelmiştir.
D
ipek, tütün, tuz, balık avı, damga ve içki vergilerinin tahsili idareye devredilmiştir.
E
20 Aralık 1881 tarihli Muharrem Kararnamesi’yle Duyun-u Umumiyye idaresi kurulmuştur.
Soru 6

Aşağıdakilerden 1876 ve 1915 tarihlerinde çıkarılan kâğıt paraların (kaime) neden olduğu sorunlardan biri değildir?

A
Banker ve sarrafların spekülasyon yaratarak büyük paralar kazanması
B
Kaimenin ülke içinde ve dışında büyük ölçüde kalpazanlık olaylarına sahne olması
C
Kaimelerin piyasada bozuk para sıkıntısına yol açması
D
Kaimelerin neden olduğu enflasyon yüzünden pek çok şirketin kapanması
E
II. Abdülhamid döneminde İstanbul'daki esnafın ticareti sadece kaimeyle yapmak istemesi
Soru 7

İstanbul’da sıkıntısı çekilen şeker, gaz, bulgur, arpa, yağ, sabun, pirinç, mercimek, zeytin gibi ürün ve eşyaların Ekim 1914’ten itibaren şehre temin tekelini bir yıl süreyle aşağıdakilerden hangisi üstlenmiştir?

A
Ödemiş Tütün Müstahsilleri Kooperatifi
B
Heyet-i Mahsusa-i Ticariyye
C
Hendek Tütün Kooperatifi
D
Şark Halı Şirketi
E
Sanayi ve Maadin Bankası
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İttihatçıların küçük sermaye sahiplerini bir araya getirtip kurdurdukları bankalardan biri değildir?

A
Sanayi ve Maadin Bankası
B
Milli Karaman Bankası
C
Akşehir Bankası
D
Manisa Bağcılar Bankası
E
Adapazarı İslâm Ticaret Bankası
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 22 Ocak 1871 tarihinde yayınlanan İdare-i Umumiyye-i Vilâyet Nizamnamesi’nin sonuçlarından biri değildir?

A
Vilayet yönetimin iş bölümünün artırılması
B
Vilayetlerin, liva/sancak, kaza, nahiye ve karye/köy birimlerine bölünmesi
C
Vilâyet idare Meclisi’nin nihai karar organı haline getirilmesi
D
Memurîn-i icraiyye, Meclis-i idare, belediyeler ile nahiye idarelerinin vazifelerinin düzenlemesi
E
Vali Muavinliği görevine son verilmesi
Soru 10

II. Abdülhamid Dönemi’nde “sancak yöneticisi” için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mücerred
B
Şagird
C
Mutasarrıf
D
Cerahor
E
Ehl-i sûk
Soru 11

II. Abdülhamid Dönemi'nde vilayetin yazı işlerinden sorumlu olan müdür için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mektubi
B
Pandor
C
Muhzır
D
Cerahor
E
Arus
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid döneminde kurulan yeni vilayetlerden biri değildir?

A
Musul
B
Bitlis
C
Ankara
D
Kosova
E
Basra
Soru 13

1908 öncesindeki grevlerde işçi istekleri çoğunlukla aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A
Aşarın kaldırılması
B
Reji ve idare usulünün kaldırılması
C
Tütün ziraat ve ticaretinin serbest bırakılması
D
Ödenmeyen ücretlerin ödenmesi
E
Milli ürünler için asgari bir deniz ve kara taşıma ücretinin tespit edilmesi
Soru 14

I. Fransa’nın askeri müdahaleden söz etmesi
II. Aydın vilayetindeki Rum nüfus ile Makedonya’daki Müslüman nüfusun yer değiştirmesinin gündeme gelmesi
III. Sadrazam Mahmud Nedim Paşa’nın istifa etmesi
Yukarıdakilerden hangileri 1913-1914’te Rumlara karşı başlatılan boykotta Osmanlı hükümetinin takındığı tavrı değiştirmesine neden olan gelişmeler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 15

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Yunan mallarına karşı ülke genelinde başlatılan boykot hareketine önemli desteği olan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mimber
B
Yeni Adana
C
Açıksöz
D
ikdam
E
Öğüt
Soru 16

1919-1922 yılları arasında, işgal altındaki İstanbul’un siyasi ve sosyal şartları, işçi hareketlerinin azalmasına yol açtı.
Bu dönemde İstanbul ve civarında yapılan on dokuz grevin tamamı hangi sektörde gerçekleşmiştir?

A
Haberleşme
B
Hayvancılık
C
Eğitim
D
Sağlık
E
Ulaştırma
Soru 17

İstanbul Şehremaneti’nin (belediye) kurulmasının ardından belediyecilik hizmetlerinin etkin bir biçiminde verilebilmesi için İstanbul’un on dört belediyeye bölünmesini aşağıdakilerden hangisi önermiştir?

A
intizam-ı Şehir Komisyonu
B
Elektrik işleri Etüd idaresii
C
Heyet-i Müttefika-ı Osmaniye
D
Belediyeler (iller) Bankası
E
Emlak ve Eytam Bankası
Soru 18

Osmanlı Devleti’nde klasik dönemde “mezbeleci ve arayıcı esnafı” denen kişilerin yaptıkları iş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halkın çöpünü toplamak
B
Günü gelen vergileri tahsil etmek
C
Merasim ve seferler sırasında sultanın sancağını taşımak
D
Sarayda her türlü meşrubatı muhafaza etmek
E
Ordunun su ihtiyacını karşılamak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda (93 Harbi) ve sonrasında halkı göç etmek zorunda kalan yerlerden biri değildir?

A
Batum
B
Sofya
C
Kütahya
D
Kars
E
Varna
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi XIX. ve XX. yüzyılda Osmanlı kent yaşamına katılan yeni öğelerden biri değildir?

A
Oteller
B
Ribatlar
C
Büro hanları
D
Pasajlar
E
Apartmanlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x