Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri 2018-2019 Vize Sınavı

Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1748 yılında yayınladığı ünlü eseri Kanunların Ruhu’nda parlamenter liberalizmi ve kuvvetler ayrılığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bodin
B
Montesquieu
C
Voltaire
D
Thomas More
E
John Locke
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Midhat Paşa’nın Anayasa tasarısı olan “Kanun-i Cedid”in bölümlerinden biri değildir?

A
Şûra-yı Devlet
B
Memurlar
C
Divan-ı Hümayun
D
Padişah ve Hanedan
E
Osmanlı Devleti’ni Oluşturan Ülkeler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin anayasal/parlamenter sisteme geçmesi gerektiğine inanan ve bu doğrultuda Yeni Osmanlılar denilen yenilikçi aydın grupta faaliyet gösteren kişilerden biri değildir?

A
İbrahim Şinasi
B
Şehabeddin Şahin Paşa
C
Namık Kemal
D
Midhat Paşa
E
Damad Mahmud Paşa
Soru 4

Islahat Fermanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kırım Savaşı sonunda imzalanan Paris Antlaşmasından önce ilan edilmiştir.
B
Gayrimüslimlerin askerlik dâhil devlet hizmetinde istihdamına imkân tanımıştır.
C
Ayanların teamüle bağlı olan hakları sözleşmeye bağlanmıştır.
D
Islahat Fermanı’nın ilanı siyasi, hukuki ve idari bazı sonuçlar doğurmuştur.
E
Kanun önünde ve haklar açısından Müslim gayrimüslim eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır.
Soru 5

Avrupalı temsilcilerin etkilenmesi hedeflenerek I. Meşrutiyet’in ilanı aşağıdakilerden hangisinin başlangıcına denk getirilmiştir?

A
Reval Konferansı
B
Hünkar iskelesi Antlaşması
C
Paris Antlaşması
D
Londra Boğazlar Sözleşmesi
E
İstanbul Konferansı
Soru 6

Eski nazır veya sadrazamların ‘mecalis-i aliyye memuriyeti’ adı altında “sandalyesiz nazır” olarak hükümette görev alma uygulamasına son veren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Selim
B
I. Mahmud
C
Abdülmecid
D
Abdülaziz
E
II. Abdülhamid
Soru 7

İki meclisten oluşan Osmanlı Parlamentosu’nun “padişah tarafından seçilen” kanadını niteleyen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meclis-efrûz
B
Meclis-i Mebusan
C
Şûra-yı Devlet
D
Meclis-i Âyan
E
Heyet-i Umumiyye-i Temyiziyye
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid’in sarayla yazışabilirle imkân ve yetkisini verdiği görevliler arasında yer almaz?

A
Tophane müşiri
B
Serasker
C
Yiğitbaşı
D
Bahriye nazırı
E
Hazine-i hassa nazırı
Soru 9

1909 yılında Meclisin güvensizlik oyu vererek düşürdüğü hükümet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kâmil Paşa Hükümeti
B
Said Halim Paşa Hükümeti
C
Hüseyin Hilmi Paşa Hükümeti
D
Küçük Said Paşa Hükümeti
E
İbrahim Hakkı Paşa Hükümeti
Soru 10

II. Abdülhamid’in güvendiği ve sürekli fikirlerine başvurduğu kişiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Küçük Said Paşa, Şâkir Paşa ve Derviş Paşa
B
İbrahim Şinasi, Fuad Paşa ve Âli Paşa
C
Midhat Paşa, Hüseyin Avni Paşa ve Âli Paşa
D
Server Paşa, Nedim Paşa ve Ziya Paşa
E
Namık Kemal, Midhat Paşa ve Fuad Paşa
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi II. Abdulhamid döneminde silah ahırımda Almanya’nın öne çıkmasına etki eden sebeplerden biri değildir?

A
Alman ordusunun savaş meydanlarında sergiledikleri performans
B
Almanya ile Osmanlı Devleti arasında savunma alanında kurulan örtülü ittifak
C
Alman askerî heyetinin başı olan Goltz Paşa’nın Osmanlı Devlet adamlarıyla iyi ilişkileri
D
Amerika’nın piyade tüfeği ithalatını tüm dünyada durdurması
E
Alman yapımı silahların rekabet gücünün yüksek olması
Soru 12

Osmanlı ordusunda Harp Okulu mezunu olmaksızın sıradan onbaşı veya çavuşluktan yüksek rütbelere yükselen ve komuta kademesine getirilen askerlere ne ad verilir?

A
Sipahiler
B
Saraylılar
C
Paşalar
D
Mektepliler
E
Alaylılar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 14 Aralık 1913 tarihinde İstanbul’a ulaşan Alman Askeri Heyeti’nin başındaki Liman von Sanders’e verilen yetkilerden biri değildir?

A
Osmanlı hizmetindeki bütün Alman subaylarının doğrudan âmiri olması
B
Osmanlı Yüksek Askerî Şûrası üyesi olarak subayların generalliğe terfilerinde söz sahibi olması
C
Osmanlı ülkesinde teftiş yapma yetkisinin verilmesi
D
Teşkilat-ı Mahsusa'nın başkanlığına getirilmesi
E
Osmanlı askerî eğitim ve öğretim kurumlarının emrine verilmesi
Soru 14

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın yenilgiyle sonuçlanması üzerine Avrupalı büyük devletler ile 1878’de Berlin Antlaşması imzalanmıştır. II.Abdülhamid bu antlaşma sonrasında devleti içine düştüğü kötü durumdan kurtarmak için birtakım düzenlemeler yapmıştır.
Buna göre II. Abdülhamid ilk olarak aşağıdaki alanlardan hangisinde düzenleme yapmıştır?

A
Tarım
B
Mimarî
C
Hukuk
D
Ticarî
E
Askerî
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid döneminde gerçekleşmiştir?

A
ilk kez iç borçlanmaya gidilmesi
B
Sened-i ittifak’ın imzalanması
C
Patrona Halil isyanı’nın gerçekleşmesi
D
Hamidiye Alayları’nın kurulması
E
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
Soru 16

1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi’nde, 500 evi geçen kasabalarda açılan rüştiyelerin okul inşa ve bakım masraflarıyla öğretmen maaşlarının aşağıdaki kurumlardan hangisiyle karşılanması öngörülmüştür?

A
Vilâyet Maarif idaresi Sandığı
B
Heyet-i Mahsusa-i Ticariyye
C
Konya iktisad-ı Milli Bankası
D
Osmanlı Umûr-ı Nafia Bankası
E
Toprak Mahsulleri Ofisi
Soru 17

Osmanlı Devleti’nin 1869 yılında yürürlüğe koyduğu Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile eğitim sistemini aşağıdaki ülkelerden hangisine göre yapılandırmıştır?

A
İngiltere
B
Fransa
C
Almanya
D
İran
E
Rusya
Soru 18

Rehnümâ-yı Muallimin (Öğretmenlere Rehber) adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Selim Sabit Efendi
B
Kemal Efendi
C
Safvet Paşa
D
Abdülaziz
E
Namık Kemal
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet Dönemi’nde açılan okullardan biri değildir?

A
Evkaf Memurları Mektebi
B
Şimendifer Memurları Mektebi
C
Çoban Mektebi
D
Darülbedayi (Tiyatro Mektebi)
E
Darülelhan (Konservatuar)
Soru 20

Tanzimat dönemi modern eğitim hareketinin en önemli bileşenlerinden biri, Batıda pedagoji alanında meydana gelen yeniliklerin, ilk çağdaş Türk pedagogları diye nitelendirilebilecek eğitimciler tarafından Osmanlı okullarında uygulanmaya çalışılmasıydı.
Buna göre Osmanlı okullarında pedagoji alanında meydana gelen yenilikler, dönemin resmi yazışma ve yayınlarında aşağıdaki terimlerden hangisiyle adlandırılmıştır?

A
Gulaman-ı saray
B
Usûl-i cedid
C
Ehl-i hibre
D
Bac-ı kil
E
Havayic-i salar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x