Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1908 seçimlerini ezici bir çoğunlukla kazanan fırka/cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahrar Fırkası
B
ittihat ve Terakki Cemiyeti
C
Hürriyet ve itilaf Fırkası
D
Osmanlı Demokrasi Fırkası
E
Fedakâran-ı Millet Cemiyeti
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 14 Aralık 1913 tarihinde İstanbul’a ulaşan Alman Askeri Heyeti’nin başındaki Liman von Sanders’e verilen yetkilerden biri değildir?

A
Meclis-i Âyan’ı denetleme yetkisinin verilmesi
B
Osmanlı hizmetindeki bütün Alman subaylarının doğrudan âmiri olması
C
Osmanlı ülkesinde teftiş yapma yetkisinin verilmesi
D
Osmanlı askerî eğitim ve öğretim kurulularının emrine verilmesi
E
Osmanlı Yüksek Askerî Şûrası üyesi olarak subayların generalliğe terfilerinde söz sahibi olması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Midhat Paşa’nın Anayasa tasarısı olan “Kanun-i Cedid”in bölümlerinden biri değildir?

A
Şûra-yı Devlet
B
Osmanlı Devleti’ni Oluşturan Ülkeler
C
Memurlar
D
Padişah ve Hanedan
E
Defterdar ve Defterhâne
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Kanun-i Esasi’de 21 Ağustos 1909 tarihinde yapılan değişikliklerle getirilen yeniliklerden biri değildir?

A
Padişaha sürgüne gönderme yetkisinin verilmesi
B
Padişahın Meclis-i Umumî’de anayasaya bağlılık yemini etmesi
C
Hükümetin hükümdara değil, Meclisi Mebusana karşı sorumlu olması
D
Hükümetin güvenoyu alma mecburiyetinin bulunması
E
Padişaha haklarını Meclis-i Vükelâ aracılığıyla kullanma mecburiyetinin getirilmesi
Soru 5

Selim Sabit Efendi’nin Rehnümâ-yı Muallimin adlı eserinin içeriğinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gizil öğrenme hakkında bilgi vermek
B
Ebeveynleri eğitim konusunda aydınlatmaya çalışmak
C
Öğretmenlere etkili öğretim ilke ve yöntemlerini tanıtmak
D
ilkokul öğretmenleri için müfredat belirlemek
E
Ortaokul öğretmenleri için müfredat belirlemek
Soru 6

II. Meşrutiyet Dönemi’nde yükseköğretim alanındaki en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
inâs Darülfünu’nu adıyla üniversitesinin açılması bir kız
B
Deniz kuvvetlerinin subay ihtiyacını karşılamak amacıyla Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla denizcilik kurulması okulunun
C
istihkam Okulu'nun açılması
D
Kara kuvvetlerinin subay ihtiyacını karşılamak amacıyla Mühedishane-i Berr-i Hümayun'un (Kara Mühendishanesi) kurulması
E
Askeri teknik okullarda Fransızca'nın zorunlu dil olarak kabul edilmesi
Soru 7

II. Abdülhamid Dönemi’nde oluşturulan Hamidiye Süvari Alayları’nın, ismi 1910’da değiştirilerek aşağıdakilerden hangisine dönüştürülmüştür?

A
Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı
B
Şark Ordusu
C
Boğazlar Umum Kumandanlığı
D
Aşiret Hafif Süvari Alayları
E
Asâkir-i Zabtiyye
Soru 8

II. Meşrutiyet'in ilanından sonra seçimlerde kullanılmak amacıyla “İntihab-ı Mebusan Kanun Lâyihası” aşağıdaki gazetelerden hangisinde yayınlanarak resmileşmiştir?

A
Ahali
B
Takvim-i Vekayi
C
Tasvir-i Efkar
D
ikdam
E
Meşveret
Soru 9

Ekim 1914’ten itibaren bir yıl süreyle İstanbul’da sıkıntısı çekilen şeker, gaz, bulgur, arpa, yağ, sabun, pirinç, mercimek, zeytin gibi ürünlerin şehre temin tekelini üstlenen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adapazarı İslâm Bankası
B
Heyet-i Mahsusa-i Ticariyye
C
Bursa Ahali Bankası
D
Konya Ahali Bankası
E
Şirket-i Hayriyye
Soru 10

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti’nden kalan borçların son taksitini hangi yıl ödemiştir?

A
1936
B
1946
C
1954
D
1967
E
1979
Soru 11

Aşağıdakilerden 1876 ve 1915 tarihlerinde çıkarılan kâğıt paraların (kaime) neden olduğu sorunlardan biri değildir?

A
Kaimelerin piyasada bozuk para sıkıntısına yol açması
B
Banker ve sarrafların spekülasyon yaratarak büyük paralar kazanması
C
Kaimenin ülke içinde ve dışında büyük ölçüde kalpazanlık olaylarına sahne olması
D
II. Abdülhamid döneminde İstanbul'daki esnafın ticareti sadece kaimeyle yapmak istemesi
E
Kaimelerin neden olduğu enflasyon yüzünden pek çok şirketin kapanması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Islahatı’nın uygulandığı ve “Vilâyat-ı Sitte” olarak adlandırılan altı vilayetten biri değildir?

A
Bitlis
B
Erzurum
C
Yozgat
D
Van
E
Sivas
Soru 13

II. Abdülhamid Anadolu Islahatını kontrol altında tutmak için “Anadolu Vilâyetleri Umum Müfettişliğine” atadığı kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Selim Paşa
B
Hersekzade Ahmed Paşa
C
Koca Mustafa Paşa
D
Halil Rıfat Paşa
E
Ahmed Şakir Paşa
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 22 Ocak 1871 tarihinde yayınlanan İdare-i Umumiyye-i Vilâyet Nizamnamesi’nin sonuçlarından biri değildir?

A
Vilayet yönetimin iş bölümünün artırılması
B
Vali Muavinliği görevinin getirilmesi
C
Merkez mutasarrıflık ve kaymakamlıkların sayısının artırılması
D
Memurîn-i icraiyye, Meclis-i idare, belediyeler ile nahiye idarelerinin vazifelerinin düzenlemesi
E
Vilâyet idare Meclisi’nin nihai karar organı haline getirilmesi
Soru 15

9 Ağustos 1909’da yürürlüğe konularak, demiryolu, tramvay, liman ve genel aydınlatma gibi kamu hizmetleriyle ilgili sektörlerde sendikal oluşumları yasaklayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muvazene-i Umumiyye Kanunu
B
Kabotaj Kanunu
C
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
D
Tatil-i Eşgal Kanunu
E
Takrir-i Sükûn Kanunu
Soru 16

1909 yılında İstanbul’da işçilerde sınıf bilinci oluşturmak ve dayanışmayı sağlamak amacıyla çıkarılan yayın organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Journal Asiatique
B
Mecmua-yı Amele-i Osmanî
C
Gazette des Tribunes
D
İşçi-Köylü Mecmuası
E
Journal des Travailleurs
Soru 17

1919-1922 yılları arasında, işgal altındaki İstanbul’un siyasi ve sosyal şartları, işçi hareketlerinin azalmasına yol açtı.
Bu dönemde İstanbul ve civarında yapılan on dokuz grevin tamamı hangi sektörde gerçekleşmiştir?

A
Eğitim
B
Haberleşme
C
Hayvancılık
D
Sağlık
E
Ulaştırma
Soru 18

İstanbul Şehremaneti’nin (belediye) kurulmasının ardından belediyecilik hizmetlerinin etkin bir biçiminde verilebilmesi için İstanbul’un on dört belediyeye bölünmesini aşağıdakilerden hangisi önermiştir?

A
Belediyeler (iller) Bankası
B
intizam-ı Şehir Komisyonu
C
Elektrik işleri Etüd idaresii
D
Emlak ve Eytam Bankası
E
Heyet-i Müttefika-ı Osmaniye
Soru 19

1853-1856 Kırım Savaşı’nın sonuçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Osmanlı Devleti’nin gündelik yaşamına uzun süreli etkileri olmuştur.
B
Pasarofça Antlaşması imzalanmıştır.
C
Osmanlı Devleti Batı’da en geniş sınırlarına ulaşmıştır.
D
Deniz kuvvetlerinin subay ihtiyacını karşılamak amacıyla Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla denizcilik okulu açılmıştır.
E
III. Ahmet tahttan indirilmiştir.
Soru 20

11 Aralık 1909 tarihinde Taksim Talimhane’de toplanan on bin seyirciye gösteri uçuşu yapan Fransız pilot aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baron vo Wangenheim
B
De Lahey
C
Frederik Kregvvitz
D
Louis Bleriot
E
Edward Barton
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x