Osmanlı Diplomasisi 2018-2019 Vize Sınavı

Osmanlı Diplomasisi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Elçilerin özellikleri ve görevleri hakkında meşhur eseri ‘Siyâsetnâme’de önemli tespitlerde bulunan Selçuklu veziri aşağıdakilerden hangisidir?

A
ihtiyareddin Haşan
B
Nizâmülmülk
C
Sahip Ata Fahreddîn Ali
D
Ahmed Lakuşî
E
Şemseddin Tuğraî
Soru 2

628 yılında Hz. Muhammed’in Medine toplumu adına ve Süheyl bin Amr’ın Mekke’deki Kureyş yönetimi adına imzaladıkları ________ İslâm Tarihi’nin ilk diplomatik anlaşmasıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Mekke Antlaşması
B
Medine Antlaşması
C
Uhud Antlaşması
D
Hudeybiye Antlaşması
E
Bedir Antlaşması
Soru 3

I. Kuvvet olarak birbirlerine yakın olan şehir devletlerinin birbirlerini takip etme ihtiyacı duymaları
II. Zayıf devletlerin diğer devletler nezdinde sürekli elçi bulundurma ihtiyaçları
III. Pasif dış ticarete sahip olmaları
Yukarıdakilerden hangileri Sürekli Diplomasi’nin İtalyan şehir devletlerinde başlamasının nedenleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4

Aralarındaki meseleyi çözmek için bütün tarafların bir araya gelmesiyle yapılan Çok Taraflı Diplomasi ilk olarak aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde uygulanmıştır?

A
1648 Westphalia Anlaşması
B
1699 Karlofça Antlaşması
C
1815 Viyana Antlaşması
D
1856 Paris Antlaşması
E
1878 Berlin Antlaşması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi 1818 yılında imzalanan ‘Aix-La Chappelle Protokolü’ ile diplomatik temsilcilerin belirlendiği sınıflardan biri değildir?

A
Maslahatgüzarlar
B
Büyükelçiler ve Legalar
C
Mukimelçiler
D
Amarnalar ve Pandor
E
Ortaelçiler
Soru 6

Aşağılardan hangisi Amedi Kalemi'nin hariciye ile ilgili görevleri arasında yer almaz?

A
Başkentte ikamet eden yabancı elçilerin Babıâli ile aralarındaki resmi yazışmaları yürütmek
B
Divan-ı Hümayun kaleminin bütün şubelerinin denetimini üstlenmek
C
Yabancı elçilerle yapılan resmi görüşmeleri kayda geçirmek
D
Elçilikler tarafından görevlendirilen tercümanların reisülküttab ile yaptıkları mülakatlardan zabta geçirilmesi istenenleri zabta geçirmek
E
Osmanlı topraklarında bulunan konsoloslukların Babıâli ile aralarındaki resmi yazışmaları yürütmek
Soru 7

1454 yılında Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul’da ilk ikamet elçiliği açan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avusturya
B
Rusya
C
İngiltere
D
Fransa
E
Venedik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar ilmiye sınıfı mezunlarının sık sık elçi olarak gönderildiği ülkelerden biridir?

A
İngiltere
B
İran
C
Fransa
D
Rusya
E
İtalya
Soru 9

Reisülküttab, sadrazamla birlikte sefere gittiği zaman başkentte padişahın yanına tayin edilen kaymakamın taşıdığı unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nişancı
B
Divan-ı Hümayun Baştercümanı
C
Amedci
D
Rikab Reisi
E
Beylikçi
Soru 10

II.Mahmud'un, tercüman yetiştirmek ve Babıâli memurlarından dil öğrenmek isteyenlere yabancı dil öğretmek amacıyla kurduğu Tercüme Odası'nın başına ilk olarak aşağıdaki kişilerden hangisi getirilmiştir?

A
Ruhiddin Efendi
B
Mehmed Raşid Efendi
C
ishak Efendi
D
Mustafa Reşid Efendi
E
Yahya Efendi
Soru 11

Hacı İlbey, Evrenuz Bey, Gazi Fazıl ve Ece Halil gibi tecrübeli devlet adamlarının Osmanlı hizmetine girmesi aşağıdaki beyliklerden hangisinin fethedilmesi sonucunda gerçekleşmiştir?

A
Menteşeoğulları Beyliği
B
Germiyanoğulları Beyliği
C
Hamidoğulları Beyliği
D
Karamanoğulları Beyliği
E
Karesioğulları Beyliği
Soru 12

Osmanlıların kuruluş devrinde komşularla ilişkilerde kullandıkları müdârânın kelime anlamı nedir?

A
Savaş ilan etmek
B
Görünüşte de olsa dostça geçinmek
C
Düşman edinmek
D
Sınırlara yerleşmek
E
Uzak yerlere sefer yapmak
Soru 13

II. Murad'ın, 1433'te Karamanlıları cezalandırmak üzere harekete geçmesi üzerine Karamanlıların özür dilemek için gönderdikleri elçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mevlana Hamza
B
Ahmed Ağa
C
Giritli Ali Aziz Efendi
D
Seyid Ali Efendi
E
İsmail Ferruh Efendi
Soru 14

İslam ülkesine girmek veya İslam ordusuna teslim olmak isteyen bir yabancıya verilen can ve mal güvencesi anlamını taşıyan hukukî terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eman
B
Mütetâvi
C
Tevki
D
isbâr
E
Varlığ
Soru 15

Osmanlı padişahlarının yabancı hükümdarlara gönderdiği mektuplara ne ad verilirdi?

A
Berat-ı âlişan
B
Ehl'i sûk
C
Name-i hümayun
D
Havass-ı hümayun
E
icazetname
Soru 16

Avrupa devletleriyle Osmanlılar arasında “Devletler Hukuku’na uygun olarak yapılan ilk antlaşma” diye nitelenen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pasarofça Antlaşması
B
Karlofça Antlaşması
C
Zitvatorok Antlaşması
D
Vasvar Antlaşması
E
Serav Antlaşması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Serav Antlaşması’nın (1618) hükümlerinden biri değildir?

A
Bağdat eyaletinin bırakılacak Derne sancağı İran’a
B
Ahıska Osmanlılarda kalacak
C
İran, her yıl daha önceki miktarın yarısı olan yüz yük ipek vs. olarak gönderecek kıymetli kumaşı haraç
D
Bağdat eyaletinin bırakılacak Dertenk sancağı İran’a
E
Tebriz, Şiraz ve İsfahan Osmanlılara bırakılacak
Soru 18

Osmanlı Devleti’nin Süveyş Kanal Projesi ile temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hint denizlerindeki etkinliğini artırmak
B
Moskova Knezliği’ni engellemek
C
Doğu Karadeniz’den gelecek keresteleri taşımak
D
Orta Asya’daki Türklerle yakın ilişkiler kurmak
E
Konar-göçer Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Girit’in fethi sonunda 5 Eylül 1669 tarihinde Venedikliler ile imzalanan barış antlaşmasının hükümlerinden biri değildir?

A
Venedikliler Akdeniz’deki Osmanlı adalarına saldırmayacak
B
Kandiye kalesi bütün top ve cephanesi ile teslim edilecek
C
Üç palanka Venedik’te kalacak
D
Yerli halk şehri terk edecek
E
Venedikliler diğer iskelelerde balyos bulundurabilecek
Soru 20

Karlofça’dan sonra 1700 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması'm Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalanmıştır?

A
Fransa
B
İngiltere
C
Rusya
D
Avusturya
E
Venedik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x