Osmanlı İktisat Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı

Osmanlı İktisat Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1858 yılında çıkarılan Arazi Kanunnamesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Küçük işletmeciliği yok eden bir yaklaşım getirmiştir.
B
Özel mülkiyet getirilmiş ve aşiretlerin yerleşik hayata geçmesi sağlanmıştır.
C
Osmanlı topraklarındaki yabancı devletlerin nüfuzunu ortaya çıkarmıştır.
D
Devlet arazilerinin üretime açılma süreci ertelenmiştir.
E
Tımar sisteminin devamı niteliğindedir.
Soru 2

Mürur tezkiresinin uygulanma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstanbul'a giriş ve çıkışların kontrol altına alınması
B
Yönetici kesimin halka güveninin azalması
C
Sefere çıkacak ordunun ihtiyaçlarının karşılanması
D
Üretim yapabilme kapasitesinin artırılması
E
Vergilerini ödemeyenlerin yakalanması
Soru 3

Osmanlı Devleti'nde köylüler ile şehirliler arasındaki ilişki ağı ağırlıklı olarak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Askeri
B
Kültürel
C
Siyasi
D
Dini
E
iktisadi
Soru 4

Osmanlı ekonomisinde, küçük ölçekli köylerde tarımsal üretim yapan çiftçi ailelerin ortalama ekim sahası kaç dönümdür?

A
15-20
B
30 - 40
C
50-60
D
70-120
E
130-150
Soru 5

Osmanlı'da dış hâzinenin bütün gelir ve gider kayıtlarının tutulduğu deftere ne ad verilir?

A
Defter-i kebir
B
Ruznamçe
C
icmal
D
Tahrir
E
Mufassal
Soru 6

Osmanlı'da mukâtaaların emin denilen memurlar tarafından işletilmesi yöntemine ne ad verilir?

A
iltizâm
B
Malikâne
C
Emânet
D
Tımar
E
ikta
Soru 7

İltizam usulü hangi padişah zamanında sistemleştirilmiştir?

A
I. Süleyman
B
II. Mehmet
C
II. Mahmut
D
III. Selim
E
IV. Murat
Soru 8

Osmanlı Devleti'nde tapu tahrirleri de denen sayımların yapılmasının öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hemen her yıl geçici bütçe hazırlamak
B
Avarız sistemini oluşturmak
C
iltizam sistemini oluşturmak
D
Tımar kesimini teşkilatlandırmak
E
Nüfus artış hızını kontrol altına almak
Soru 9

17. ve 18. yüzyıl Osmalı merkez mâliyesi bütçeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Güneş yılına göre hazırlanmıştır.
B
Bütçelerin gelir kısımlarında iki tür tasnif yapılmıştır.
C
Giderler kısmında genelde giderin türüne göre tasnif yapılmıştır.
D
Ay yılına göre hazırlanmıştır.
E
Eyaletlerin gelirleri mâliyenin çeşitli bürolarına dağıtılmıştır.
Soru 10

Selçuklu ikta sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ikta sistemi zamanla feodalite sistemine dönüşmüştür.
B
Yüksek devlet memurlarının çocukları babalarının iktalarına varis olamazlardı.
C
iktalarını iyi idare edemeyen ve haksızlığa yeltenen küçük ikta sahiplerinden, iktaları geri alınırdı.
D
Göçebelere türlü şekillerde arazi vererek askeri iktaları genişletmişlerdir.
E
Tehlikeli bir şekilde bağımsızlaşma eğilimi sezilen kumandanlardan toprakları geri alınırdı.
Soru 11

Evkâf Nezâreti hangi yıl kurulmuştur?

A
1774
B
1826
C
1854
D
1875
E
1881
Soru 12

Tanzimat döneminde tımar sisteminin yavaş yavaş ortadan kaldırılması ile ortaya çıkan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
iç göçlerin yaygınlaşması
B
Devlet topraklarında güvenliğin sağlanması
C
Toprakta kamu mülkiyetinin artması
D
Vakıf sisteminin yaygınlaşması
E
Ziraî topraklarda özel mülkiyetin hukukî meşruiyet kazanması
Soru 13

Osmanlı'da toprak üzerinden alınan vergi ve tazminatlara ne ad verilir?

A
Âdet-i ağnam
B
Resm-i mücerred
C
Harâc-ı muvazzaf
D
Resm-i cürüm
E
Harâc-ı mukâseme
Soru 14

Osmanlı vakıf sistemi özerk ve demokratik bir sivil toplum sistemi olmasına rağmen buraları denetleyen devlet kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mukâtaa
B
Vezaret
C
iltizam
D
Nezaret
E
Kadılık
Soru 15

Osmanlı'da, Anadolu'daki yük kervanlarının temel aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deve
B
At
C
Katır
D
Eşek
E
Fil
Soru 16

Osmanlı'nın büyük et tüketim merkezi olan İstanbul, Edirne ve Bursa gibi şehirlerin hayvan ihtiyacı nereden karşılanırdı?

A
Doğu Anadolu'dan
B
iç Anadolu'dan
C
Mora'dan
D
Karadeniz'den
E
Rumeli'den
Soru 17

Provizyonizm ilkesine dayanan Osmanlı iktisadi anlayışının ilk hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dışa kapalı bir ekonomik politikayı savunması
B
ilk etapta ihracata öncelik vermesi
C
ithalata tamamen kapalı olması
D
Ülke ihtiyaçları karşılandıktan sonra, artan malın yer değiştirerek tüketime sunulması
E
ihracatı kolaylaştırıcı ve teşvik edici olması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Klasik Osmanlı Döneminde üretimin aksamasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerden biri değildir?

A
Toprağın işlenmeden bırakılmasına izin vermemek
B
Toprağın mülkiyetini devletin elinde tutmak
C
Toprağın miras yoluyla paylaşımını sağlamak
D
Toprağın fertler arası transferini izne bağlamak
E
Çiftçinin toprağını terk etmesine müsade etmemek
Soru 19

Osmanlı'da büyük şehirlerin çevresindeki köylerin ekonomik açıdan uzmanlaştığı üretim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ticaret
B
Madencilik
C
Dericilik
D
Sanayi
E
Bağ-bahçe ve hayvancılık
Soru 20

XVI. yüzyıl ortalarında, Kanuni Sultan Süleyman döneminde bugünkü Türkiye toprakları içinde yaşayan gayrimüslim nüfusun oranı yüzde kaçtır?

A
20,5
B
32,4
C
41,1
D
48,7
E
55
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x