Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı 2016-2017 Final Sınavı

Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İdam edilenlerin veya belirli kusurları yüzünden başka şekillerde cezalandırılanların mallarına devlet tarafından el konmasına ne ad verilir?

A
Zavabit
B
Nameres
C
Müsadere
D
Kaht-ı rical
E
Gulâmân-ı hâss
Soru 2

Dirlik arazinin yıllık gelirlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Timar - Zeamet - Has
B
Zeamet - Timar - Has
C
Has - Timar - Zeamet
D
Timar - Has - Zeamet
E
Zeamet - Has - Timar
Soru 3

Hükümet sancakların, yurtluk-ocaklık sancaklardan tek farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yıllık gelirinin yüz bin akçeden fazla olması
B
Tahrir yapılmaması
C
Timar ve zeametin bulunması
D
Vakıf arazi olması
E
Yıllık gelirin üç bin akçe ile yirmin akçe arasında olması
Soru 4

III. Mehmed’in hocası olan ve Tacü’t-tevârîh’in de yazarı kimdir?

A
Koçi Bey
B
Şerefüddin Davud-i Kayserî
C
Feyzullah Efendi
D
Hoca Sadeddin Efendi
E
Ömer Efendi
Soru 5

Ünlü Osmanlı hukukçusu Ebussuud Efendi harac-ı muvazzafa kavramını hangi vergi için kullanmıştır?

A
Maktu vergiler
B
Tekalîf-i şakka
C
Resm-i çift
D
Avârız-ı divâniye
E
Öşür
Soru 6

Toprağın bir ailenin işleyebileceği büyüklükte parçalara bölünerek aile çapında işletmecilik yapılmasını esas alan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mülazemet sistemi
B
Çift-hâne sistemi
C
Usul-ı Cedid sistemi
D
Mütesellim sistemi
E
Yed-i vahit sistemi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi vakfedilen malda bulunması gereken şartlar arasında yer almaz?

A
Vakfedilen mal, borç veya herhangi bir menfaate dayalı olmamalıdır.
B
Vakfedilen mülkün gelirinden faydalanacak olanların, hukukî ifadesiyle meşrutun-lehinin belirtilmesi lazımdır.
C
Vakfedilecek mülk bina veya ağaç türünden bir mal ise, yıkılmaya veya sökülmeye mahkum olmamalıdır.
D
Kişi, kendi mülkü olmayan başkasına ait bir malı vakfedemez.
E
Vakfedilen mal sürekli gelir getirmeyen, bir süre sonra bitecek türden olmalıdır.
Soru 8

XIX. yüzyılda vakıfların tek bir merkezde toplanmasını sağlayan Evkâf Nezâreti’nde, vakıflarla ilgili bütün yazışmaları yürütmekle sorumlu birim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kîsedârlık
B
Zimmet Halîfeliği
C
Bevvâblık
D
Mustahfızlık
E
Sergi Halîfeliği
Soru 9

Vakıf kuran ilk Osmanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
IV. Murad
B
Yıldırım Bayezid
C
Orhan Bey
D
I. Selim
E
III. Ahmed
Soru 10

Sultan
II. Bâyezid döneminde kurulan (1506) ve sultanın ülke genelinde kurduğu bütün vakıflardan sorumlu olup idare merkezi Bâyezid İmârethanesi’nde bulunan nezaret aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstanbul Kadıları Nezareti
B
Şeyhülislam Nezareti
C
Vezir Nezareti
D
Haremeyn Nezareti
E
Tophane Ümerası Nezareti
Soru 11

Geliri kimseye dirlik olarak verilmeyip doğrudan merkez hâzinesine alman vergi kaynaklarına ne ad verilir?

A
Bâc
B
Resm-i Asiyâb
C
Bennâk
D
Bezirhâne
E
Mukâtaa
Soru 12

Genel olarak buluğ çağına ermiş şehirli, köylü ve göçebe; evli ve bekâr, topraklı ve topraksız her gayri müslim erkekten alınan örfi baş vergisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
ispenç Resmi
B
Bac-ı Kil
C
Resm-i Asel
D
Resm-i Kivâre
E
Resm-i Zenburiye
Soru 13

1765 yılında âyânlık sisteminde düzenleme girişiminde bulunan ve valilerin “âyânlık buyruldusu” vermelerini yasaklayan kişi kimdir?

A
Hersekzade Ahmed Paşa
B
Şehabeddin Şahin Paşa
C
Dukakinzade Ahmed Paşa
D
Koca Mustafa Paşa
E
Muhsinzade Mehmed Paşa
Soru 14

Kâtip Çelebi “Düsturü'l-amel” adlı eserinde tarımdaki çöküntünün nedenini aşağıdakilerden hangisine bağlamıştır?

A
Müsadere usulünün kaldırılmasına
B
Vakıfların çoğalmasına
C
Vergilerin fazlaca arttırılmasına
D
Edirne Segedin Antlaşması'na
E
I. Kosova Savaşı'na
Soru 15

Osmanlı Devleti'nde 1620’lerden itibaren avârız-hâne sayımlarına daha fazla önem verilmeye başlamasının sebebi nedir?

A
Kapıkulu sınıfı için gerekli olan ulufe kaynağının yaratılması
B
Timarlı sipahilerin kadrosunu artırmak zorunda kalınması
C
Devletin yeni savaş hazırlıkları için acil kaynağa ihtiyaç duyması
D
Celâli karışıkları yüzünden gerçek vergi mükelleflerini bilmenin imkânsız hâle gelmesi
E
Köy ve mahalle muhtarlıklarının kurulması
Soru 16

Malikâne sistemi yerine mukataaların yıllık kârlarının satılması usulüne ne ad verilir?

A
Esham
B
Mücerred
C
Hurûc
D
Ekâbir
E
Hacegân
Soru 17

I. Malikâne sistemi ile ekonomik güçlerinin artması
II. Beylerbeylerinden bazılarının görevlerine gitmeyip mütesellim ataması
III. Devletin vergi ve asker toplamada, âyâna ihtiyaç duyması
Yukarıdakilerden hangileri âyânlığın XVIII. yüzyılda giderek güçlenmesinde etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Kadim düzenin bozulmasını tenkit ederek, bunun nedenini Fatih dönemindeki Rum Mehmed Paşa ve Nişancı Mehmed Paşaların yaptıkları olduğunu savunan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelibolulu Mustafa Âli
B
Defterdar Mehmet Paşa
C
Çelebi Mehmet
D
Âşıkpaşazâde
E
Halil Hamit Paşa
Soru 19

Haşan Kâfî el-Akhisarî’nin öteki nasihat yazarlarından ayıran en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danışma ve istişareye önem vermesi
B
Yeni silahlara dikkat çekmesi
C
Cizye vergisinin kaldırılmasını söylemesi
D
Düzenlenen sefer sayısının az olduğunu belirtmesi
E
Vakıf gelirlerinin artırılması gerektiğini belirtmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Çavuşbaşının yetki ve görev alanı içi nde yer almaz?

A
Paşakapısındaki işlerin yürütülmesi
B
Cezaların infazı
C
Yazışmaların yerine ulaştırılması
D
Mali işlerin yürütülmesi
E
Dış ilişkiler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x