Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı 2016-2017 Vize Sınavı

Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Müfti-yi Kanun denilen divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kazasker
B
Defterdar
C
Subaşı
D
Nişancı
E
Yeniçeri Ağası
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı sarayının enderun kısmındaki görevlilerinden biridir?

A
Miralem
B
Mirahır
C
Çaşnigirbaşı
D
Bostancıbaşı
E
Hasodabaşı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Fatih Kanunnamesi’nde yer alan ‘kardeş katli’ uygulamasının benimsenmesinin temel sebeplerinden biri değildir?

A
Baba ishak Ayaklanması’nın zorlukla bastırılması
B
Ülüş sisteminin sakıncaları
C
Fetret devrinde yaşanan gelişmeler
D
Şehzadeler arası taht kavgaları
E
Taht kavgalarının rakip devlet ve hanedanlar tarafından kullanılması
Soru 4

Osmanlı Devleti’nde sultan tarafından sancaktaki şehzadeyi denetlemekle görevlendirilen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çuhadar
B
Cebecibaşı
C
Rikabdar
D
Lala
E
Subaşı
Soru 5

Kul Sistemi’yle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
II. Mehmed Devri’nde; üst düzey askeri-idari makamlar büyük ölçüde kullara verilmiştir.
B
Osmanlılarda bağlı seçkin devlet adamı ve hassa askeri yetiştirmenin en önemli aracı olmuştur.
C
Padişahlar otoritelerini sağlamlaştırmak için kul sisteminden gelen devlet adamlarından yararlanmışlardır.
D
Yıldırım Bayezid Dönemi’nde yalnızca İdari makamlar değil timarlar da kullara verilmeye başlanmıştır.
E
Siyaseten kati ve müsadere’den en az etkilenen kul kökenli devlet adamları olmuştur.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi başmuhasebecinin görevleri arasında yer almaz?

A
Maliye memurlarını tayin etmek
B
Malikâne beratlarını vermek
C
Para ile ilgili hesapları kontrol etmek
D
Devlet dairelerinin gelir ve masraflarını tutmak
E
Devlete ait ihale ve ödemeleri yapmak
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi medrese talebelerine tarih boyunca verilen isimlerden biri değildir?

A
Danişmend
B
Suhte
C
Talib
D
Tudun
E
Mülazim
Soru 8

Fatih Kanunnamesi’ne göre; padişahın malının vekili ve malın nâzırı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Defterdar ve Sadrazam
B
Baş Bakıkulu ve Kaptan-ı Derya
C
Yeniçeri Ağası ve Kazasker
D
Nişancı ve Reis’ül Küttap
E
Şeyhülislam ve Beylerbeyi
Soru 9

Bir müderrisin 25-30 yılda aldığı ilk rütbeden son rütbeye kadarki ilmiye yolunu alışına ne ad verilir?

A
Seyr-i sülük
B
Mülâzemet
C
Kat’-ı merâtib
D
Silsile
E
Tekâmül-i rütbe
Soru 10

ilk Osmanlı dârü’ş-şifası nerede açılmıştır?

A
Amasya
B
Bursa
C
İstanbul
D
İznik
E
Edirne
Soru 11

Vazifaeleri, seferler sırasında ordunun at ve çayır ihtiyacını karşılamak olan ordu geri hizmet elemanları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cerahorlar
B
Martoloslar
C
Voynuklar
D
Tatarlar
E
Derbendciler
Soru 12

Cebeci Ocağı’nın asıl görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seferler sırasında topları savaş alanlarına taşımak
B
Yeniçerilerin savaşlarda kullanacakları ok, yay, kalkan, kılıç, tüfek gibi silahlarını yapmak ve tamir etmek
C
Lağım kazmak
D
Düşman ülkesi ve ordusu hakkında istihbarat toplamak
E
Ordunun su ihtiyacını karşılamak
Soru 13

Akıncıların düşman topraklarına yönelik bir saldırısının, “akın” sayılabilmesi için temel şart aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akıncı kaybına uğramadan tamamlanması
B
Sonuçta elde edilen esirlerin beşte birinin devlete verilmesi
C
Kesin bir başarıyla sonuçlandırılması
D
Akıncı birliğin en az yüz kişiden oluşması
E
Akıncı beyinin komutasında gerçekleştirilmesi
Soru 14

XV. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlılarda askeri bir güç olarak kullanılan yaya ve müsellemlerin, zamanla savaşlara aktif olarak katılmak yerine geri hizmet elemanları olarak çalışmaya başlamalarındaki en önemli sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devşirme sistemine son verilmesi
B
Yeniçeri ve timar ordusunun güçlenmesi
C
Savaşlarda donanma gücünden yararlanılmaya başlanması
D
Devletin büyük toprak kayıplarına uğraması
E
Boğdan Seferi'nden istenen sonucun alınamaması
Soru 15

Osmanlı devşirme sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Devşirilen çocuğun iyi bir aileye mensup olmasına dikkat edilirdi.
B
Kısa boylu, köse ve sanat erbabı olanlarla şehir hayatı yaşayanlar tercih edilmezdi.
C
Sadece bir oğlu bulunan ailelerin çocuğu alınmazdı.
D
Çoğunlukla Yahudi ailelerin çocukları devşirilirdi.
E
8 ile 18 yaş arasındaki gençlerden uygun olanlar seçilirdi.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde timar sahiplerine verilen adlardan biridir?

A
Sâhib-i ra’iyyet
B
Münşi
C
Tuğrai
D
Melikü’l-ümerâ
E
Müstefvi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan divân’a bağlı olan Kefe sancakbeyilerinin asli görevlerinden biridir?

A
Sürat topçuları ocağını denetlemek
B
Kırım Hanlarını kontrol etmek
C
istihkâm Okulları açmak
D
Ulufe alım-satımını yasaklamak
E
Kaime-i Mutebere'yi piyasaya sürmek
Soru 18

Eyalet yönetici olan beylerbeylerin merkeze sormadan, kendi tuğrasını taşıyan berâtı ile tevcih edebildikleri araziye ne ad verilir?

A
Tezkereli Timar
B
Rüsum-ı Serbestiye
C
Tezkeresiz Timar
D
Mukassem Haracı
E
Muvazzaf Haracı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi idari bakımdan Sâlyâneli Eyaletler’den biri değildir?

A
Tunus
B
Mısır
C
Yemen
D
Cezayir
E
Şam
Soru 20

Beylerbeyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Beylerbeyi, kadı ve defterdarı kanun ve usûle aykırı bir iş yaptırmaya zorlayamazdı.
B
Klasik dönemde beylerbeyiler umumiyetle kul kökenli, Enderun’da yetişmiş kişilerden oluşuyordu.
C
Osmanlı Devleti'nin ilk beylerbeyi Rüstem Paşa'ydı.
D
Beylerbeyi, eyaletin merkez sancağında otururdu.
E
Osmanlı devletinin ilk dönemlerinde bir tane beylerbeyi vardı.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x