Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı 2017-2018 Vize Sınavı

Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İdam edilenlerin veya belirli kusurları yüzünden başka şekillerde cezalandırılanların mallarına devlet tarafından el konmasına ne ad verilir?

A
Müsadere
B
Ülüş
C
Zeamet
D
Zavabit
E
Siyasetten Kati
Soru 2

Üst düzey görevlilerin hasları ile zeamet ve timarların kaydından sorumlu divan kalemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beylikçi
B
Müstevfî
C
Amedî
D
Tahvil
E
Rüus
Soru 3

Bir cariyenin “haseki” unvanı kazanması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A
Kızının valide sultan konumuna ulaşması
B
Üç ayrı şehirde vakıf eseri inşa ettirmesi
C
Haremde on yıl geçirmesi
D
Hac ziyaretini gerçekleştirmiş olması
E
Padişahtan erkek evlat sahibi olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Fatih Kanunnamesi’nde yer alan ‘kardeş katli’ uygulamasının benimsenmesinin temel sebeplerinden biri değildir?

A
Fetret devrinde yaşanan gelişmeler
B
Ülüş sisteminin sakıncaları
C
Asâkir-i Mansure-i Muhammediye ordusunun kurulması
D
Şehzadeler arası taht kavgaları
E
Taht kavgalarının rakip devlet ve hanedanlar tarafından kullanılması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı sarayının birun kısmının görevlilerinden biridir?

A
Rikabdar
B
Hasodabaşı
C
Silahdar
D
Bostancıbaşı
E
Çuhadar
Soru 6

Ulema sınıfı mensubu birinin 'hâce-i sultanî' unvanını alabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A
Hocalık ettiği şehzadenin tahta çıkması
B
Üç eski başkentin müftülüğünü yapması
C
Medreselerde ders kitabı olarak okutulan bir eser kaleme alması
D
Üç farklı padişah döneminde görevde bulunması
E
En az iki savaşa bizzat katılmış olması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Medrese talebelerine tarih boyunca verilen isimlerden biri değildir?

A
Fakih
B
Tüllab
C
Müsteid
D
Tanhu
E
Talib
Soru 8

Osmanlı Devleti’nin ilk şeyhülislamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebussuud Efendi
B
Molla Lütfî
C
Davud-ı Kayseri
D
Kadızade-i Rûmî
E
Molla Fenarî
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Süleymaniye medreseleri açıldıktan sonra önceki derslere ilave edilerek yeni verilmeye başlanan derslerden biridir?

A
Tefsir
B
Riyaziye
C
Mantık
D
Gramer
E
Fıkıh
Soru 10

Ünlü tarihçi ve hukukçu Ahmed Cevdet Paşa tarafından hazırlanan kanun kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mecelle-i ahkâm-ı adliyye
B
Arazi kanunnâmesi
C
Vankulu Lügati
D
Kitab-ı müstetab
E
Kanunnâme-i âl-i Osman
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri ağasının tayini ve azlini gerçekleştirir?

A
Nişancı
B
Turnacıbaşı
C
Kul kethüdası
D
Zağarcıbaşı
E
Sultan
Soru 12

Sekban birliklerinin Yeniçeri Ocağı’na katılmasıyla, bir sınıftan oluşan Yeniçerilerin iki sınıfa çıkması aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?

A
Yıldırım Bayezid
B
Kanuni Sultan Süleyman
C
Fatih Sultan Mehmed
D
Sultan Abdülaziz
E
Yavuz Sultan Selim
Soru 13

XVIII. yüzyılda Kont Bonneval ve Sadrazam Osman Paşa’nın girişimleri sonucu geliştirilip düzenlenen ve dünyanın ilk havan topu sınıfı olarak da bilinen ordu birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lağımcı Ocağı
B
Humbaracı Ocağı
C
Topçu Ocağı
D
Cebeci Ocağı
E
Top Arabacıları Ocağı
Soru 14

Derbendcilerin asıl görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yol ve geçitlerin güvenliğini sağlamak
B
Kale kuşatmalarında tüneller kazmak
C
Ordunun silah ve çadırlarını nakletmek
D
Bir haberleşme elemanı olarak posta taşımak
E
Ordunun at ve çadır ihtiyacını karşılamak
Soru 15

Olağanüstü zamanlarda önemli ve acele işlerin görüşülmesi için toplanan divan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Galebe Dîvânı
B
Ulufe Dîvânı
C
Ayak Dîvânı
D
Sefer Dîvânı
E
Cuma Dîvânı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan divân’a bağlı olan Kefe sancakbeyilerinin asli görevlerinden biridir?

A
istihkâm Okulları açmak
B
Kırım Hanlarını kontrol etmek
C
Ulufe alım-satımını yasaklamak
D
Sürat topçuları ocağını denetlemek
E
Kaime-i Mutebere'yi piyasaya sürmek
Soru 17

“Şuhûdü’l-hâl” denilen heyetin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeniçerilere üç ayda bir ulufe denilen maaşı dağıtmak
B
Sancaklardaki mukataa gelirlerini toplamak
C
Kadı’nın kararlarının kanuna uygunluğunu denetlemek
D
Padişah adına yazılan belgelere tuğra çekmek
E
Esnafın sattığı mallara mevsimine göre fiyat vermek
Soru 18

Muhzır adı verilen devlet görevlilerinin vazifesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şehrin belediye hizmetlerinin nasıl yürüdüğünü denetlemek
B
Şer’i mahkemelerde davacı ve davalıları mahkemeye çağırmak
C
Vakıfların denetimini yapmak
D
Elçilik heyetlerinde padişahın gönderdiği hediyeleri sunmak
E
imtiyazlı eyaletler ile merkez arasındaki haberleşmeye aracılık etmek
Soru 19

Timar sisteminin bozulmasıyla ortaya çıkan buhrana dair ıslahatçı çözüm önerilerini içeren risalesini (1632) padişah IV. Murad’a sunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibn-i Kemal
B
Zembilli Ali Efendi
C
Sinan Paşa
D
Koçi Bey
E
Şeydi Ali Reis
Soru 20

Tanzimat’tan önce aynı özelliklere sahip köylerden müteşekkil idari bölgeye dendiği gibi, cihet, yön, taraf gibi anlamlarda da kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amil
B
Mirliva
C
Maristan
D
Arasta
E
Nahiye
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x