Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı 2018-2019 Final Sınavı

Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kelime anlamı “iç içeri” olan ve hükümdarın resmî ve özel hayatının iç içe geçtiği yer için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Havass-ı hümâyun
B
Bîrun
C
Dehâlîz
D
Şıkk-ı sâni
E
Enderun
Soru 2

Defterdarların kendilerini alakadar eden mali işlerdeki şikâyetleri dinleyip lüzum gördüklerinde verdikleri belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hatt-ı Hümâyûn
B
Berat
C
Tuğralı Ahkâm
D
İrade-i Seniyye
E
Nâme-i Hümâyûn
Soru 3

Osmanlı donanmasında kürekçiler olarak adlandırılan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Menzil kethüdaları
B
Forsalar
C
Aralıkçılar
D
Emir-i hares
E
Havayic-i salar
Soru 4

Şehir ve kasabalarda asayişi sağlamak adına geceleri kol gezen bugünkü gece bekçisi vazifesini gören memurlara ne ad verilir?

A
Mukayyid
B
Kethüda
C
Pandor
D
Ases
E
Naip
Soru 5

Mülk topraklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mülk sahibi arazisini miras bırakamazdı.
B
Mülk sahibi arazisini satabilirdi.
C
Mülk sahibi arazisini hibe edebilirdi.
D
Mülk sahibi arazisini rehin bırakabilirdi.
E
Mülk sahibi arazisini isterse vakfedebilirdi.
Soru 6

Miktarı sabit olmayıp ne zaman ortaya çıkacağı bilinmeyen vergilere ne ad verilir?

A
Mukataalar
B
Kanunsuz vergiler
C
Maktû’ vergiler
D
Nevzuhur vergiler
E
Arızî vergiler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir bölgenin tahrir işlemini yürüten görevliye verilen unvanlardan biri değildir?

A
Mübaşir
B
Tahrir emîni
C
İl yazıcısı
D
Cerahor
E
Muharrir
Soru 8

Herhangi bir şahsın atı veya sığırı bir başkasının ekinine girip zarar verdiği takdirde, hayvan sahibinden alman vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gedik
B
Derbent Resmi
C
İspenç Resmi
D
Mücerred
E
Âdet-i Deştbâni
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı sultanları tarafından kurulan vakıfların idari ve mali işlerinin yürütülmesinde görevli personeller arasında yer almaz?

A
Mütevellî
B
Câbî
C
Rikâbdâr
D
Mutemed (mu'temed)
E
Kâtip
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi vakfeden kişide bulunması gereken şartlardan biri değildir?

A
İlmiye sınıfından olmak
B
Kendi malını kullanma yetkisine sahip olmak
C
Hür olmak
D
Erginlik (bülûg ve rüşd) çağına erişmiş olmak
E
Akıl sahibi olmak
Soru 11

Vakıflar gerçekleştirilen hizmete göre gruplandırdığında aşağıdakilerden hangisi iktisâdî ve ticârî alanda hizmet sunan vakıflar arasında yer alır?

A
Bedestenler
B
Dâru'l-hadisler (Dârülhadis)
C
Dâru'l-acezeler (Darülaceze)
D
İmaretler
E
Sebiller
Soru 12

Vakıf literatüründe, menkul veya gayr-i menkul mallardan elde edilen gelirlere ne ad verilir?

A
Muhzır
B
Akârât
C
Hacegan
D
Nüzul
E
Sürsat
Soru 13

Taşra yöneticilerinin gittikleri yerlerde halktan aldıkları nal-baha, yem-baha vb. adlarla topladıkları, adaletnamelerde bid’at olarak nitelenen olağan dışı vergilerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sürsat
B
Harac-ı Mukassem
C
Yuğruş
D
Tekâlif-i Şakka
E
Harac-ı Muvazzaf
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi II. Osman’a karşı yürütülen muhalefetin sebeplerinden biri değildir?

A
Şeyhülislamın yetkilerini sınırlandırması
B
Sipahilere ulufelerini verdirmemesi
C
Yeniçerilerle işbirliği yapması
D
Bizzat sefer yoklaması yapması
E
Bizzat sefere çıkmakta ısrar etmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Sultan İbrahim’in veziriazamı Kemankeş Kara Mustafa Paşa tarafından ülke çapında gerçekleştirilen ıslahat hareketlerinden biridir?

A
İlkokul eğitimin zorunlu hale getirilmesi
B
Jandarma Teşkilatı’nın kurulması
C
Ayrıntılı avârız-hane tahrirlerinin yapılması
D
Köy ve mahalle muhtarlıklarının kurulması
E
Eşkinci Ocağı’nın açılması
Soru 16

“Düsturü’l-amel” (Düstûru'l amel li Islâhi'l-halel) adlı eser kime aittir?

A
Haşan Kâfi
B
Kâtip Çelebi
C
Tarhuncu Ahmet Paşa
D
Koçi Bey
E
Ahmet Cevdet Paşa
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi III. Selim Dönemi’nin özelliklerinden biridir?

A
İrad-ı Cedit Hazinesi’nin oluşturulması
B
Sanay-i Nefise Mektebi’nin kurulması
C
Duyun-u Umumiye Teşkilatı’nın oluşturulması
D
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
E
Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi
Soru 18

İltizam sistemi içerisinde XVII. yüzyılda önem kazanan havalegân adlı grubun esas görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geliri padişahın eşine ve kızlarına bırakılacak arazileri belirlemek
B
Toplanmış gelirleri veya resmi evrakı gidecekleri yere göndermek
C
Vakıfların denetimini yapmak
D
Ordunun önünde giderek yolları ve köprüleri onarmak
E
Sınır boylarındaki kaleleri korumak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Yozgat havalisinde etkili olan âyân ailelerinden biridir?

A
Yılanlloğulları
B
Babanzadeler
C
Katipoğulları
D
Kanlızadeler
E
Çapanoğulları
Soru 20

İçindeki gümüş miktarı azaltılmış, dolayısıyla değeri düşmüş Osmanlı parasına ne ad verilir?

A
Ecnebi Kuruşu
B
Cedid Rumî
C
Memduhiye
D
Züyuf Akçe
E
Zolta
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x