Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı 2018-2019 Vize Sınavı

Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı sarayının (Topkapı Sarayı) ana girişinden sonra gelen, kelime anlamı dış, taşra olan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahlûl
B
Tahtgâh-kadim
C
Bîrun
D
Bid’at
E
Havass-ı hümâyun
Soru 2

Amedî Kalemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Başkanı asesbaşıdır.
B
XVIII. yüzyılda kurulmuştur.
C
Sadrazamın padişaha yazıları (telhis, takrir) burada hazırlanmıştır.
D
Yabancı devletlere yazılan her türlü yazı burada hazırlanmıştır.
E
Daimi elçiliklerin kurulmasıyla önemi daha da artmıştır.
Soru 3

I. Nişancı
II. Rumeli Kazaskeri
III. Rumeli Defterdarı
Yukarıdakilerden hangileri Divan-ı Hümâyun’un üyeleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4

Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde şehzadeler için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çelebi
B
Müstevfî
C
Müşrif
D
Es-sultânu’l-a’zam
E
Rikâbdâr
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyıl Osmanlı tarihçisi Mustafa Âlî’nin evrensel hükümdar olarak nitelendirdiği hükümdarlardan biridir?

A
Uzun Haşan Bey
B
Hümayun
C
Fahreddin Behramşah
D
Gazi Umur Bey
E
Cengiz
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Fatih Kanunnamesi’ne göre başdefterdârın sahip olduğu imtiyaz ve yetkilerden biri değildir?

A
Veziriazamın sofrasında yemek yemek
B
Hükümdara bildirmeden 300 akçeye kadar zam yapabilmek
C
Hükümdarın malını muhafaza etmek
D
Hâzineyi ilgilendiren işler için mâliyeden hüküm yazmak
E
Sefere gidilirken hükümdara yanaşıp konuşabilmek
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi medreselerin bozulmasının esas nedenlerinden biridir?

A
Tatil-i Eşgal Kanunu’nun yürürlükten kaldırılması
B
Müsadere sisteminin kaldırılması
C
Beşik Ulemalığı’nın kaldırılması
D
Mülâzemet usulünün bozulması
E
İhtisas medreselerinin açılması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi iç hâzinenin gelir kaynaklarından biri değildir?

A
Darphane gelirleri
B
Sâlyâneli ve sâlyânesiz eyaletlerin merkeze göndermek zorunda oldukları irsaliyeler
C
Müsaderelerden elde edilen gelirler
D
Vakıf gelirleri
E
Çeşitli hediyeler
Soru 9

Kadı kazada asayişin teminini hangi görevliler vasıtasıyla yürütür?

A
Kapan emini ve Çuhadarlar
B
Emir-i ahur ve Akhadımlar
C
Subaşı ve asesler
D
Bac Emini ve Rikabdarlar
E
Muhtesip ve Çakırcıbaşılar
Soru 10

Mâliyenin üçüncü icra memuru olup altın ve gümüşleri tartmanın yanı sıra hâzineye ait paranın tahsilatı ve ödemelere nezaret etme gibi vazifeleri de olan devlet görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baş Bakıkulu
B
Veznedarbaşı
C
Sergi Nazırı
D
Başçuhadar
E
Sergi Halifesi
Soru 11

Akıncıların düşman topraklarına yönelik bir saldırısının, “akın” sayılabilmesi için temel şart aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kesin bir başarıyla sonuçlandırılması
B
Akıncı birliğin en az yüz kişiden oluşması
C
Akıncı kaybına uğramadan tamamlanması
D
Sonuçta elde edilen esirlerin beşte birinin devlete verilmesi
E
Akıncı beyinin komutasında gerçekleştirilmesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocak Nizamı'nın bozulmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Doğu Anadolu’da merkezi otoriteyi artırmak amacıyla Hamidiye Alayları’nın kurulması
B
Askerlikle ilgisi bulunmayan kişilerin ocağa alınması
C
Ümerâ ve ulemâ arasındaki çekişmelerde yeniçerilerin aktif rol alması
D
XVI. Yüzyılın son çeyreğinde etkili bir şekilde hissedilen ekonomik sıkıntıların yeniçerileri de etkilemesi
E
Yeniçerilerin askerlik dışı işlerle uğraşması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi acemi ocağının asker ihtiyacını karşılayan kaynaklardan biri değildir?

A
Kapıkulu ordusu mensuplarının çocukları (kul oğulları)
B
Savaşlarda elde edilen Hristiyan esirler
C
Devşirme sistemi çerçevesinde toplanan gayr-i müslim çocukları
D
Anadolu’dan toplanan Türk gençleri
E
Esir pazarlarından satın alınan köleler
Soru 14

I. Voynuklar
II. Martoloslar
III. Cerahorlar
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin “Ordu Geri Hizmet Elemanları” arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 15

Yıllık geliri 100 bin akçe ve üzerinde olan dirlikler için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Refîh
B
Has
C
Timar (tımar)
D
Remûn
E
Ze’âmet (zeamet)
Soru 16

Hükümet sancakların, yurtluk-ocaklık sancaklardan tek farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yıllık gelirin üç bin akçe ile yirmi bin akçe arasında olması
B
Timar ve zeametin bulunması
C
Yıllık gelirinin yüz bin akçeden fazla olması
D
Tahrir yapılmaması
E
Vakıf arazisi olması
Soru 17

Beylerbeyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Osmanlı Devleti'nin ilk beylerbeyi Rüstem Paşa'ydı.
B
Osmanlı devletinin ilk dönemlerinde bir tane beylerbeyi vardı.
C
Klasik dönemde beylerbeyiler umumiyetle kul kökenli, Enderun’da yetişmiş kişilerden oluşuyordu.
D
Beylerbeyi, eyaletin merkez sancağında otururdu.
E
Beylerbeyi, kadı ve defterdarı kanun ve usûle aykırı bir iş yaptırmaya zorlayamazdı.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde timar sahiplerine verilen adlardan biridir?

A
Müstefvi
B
Melikü’l-ümerâ
C
Sâhib-i arz
D
Münşi
E
Tuğraî
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Koçi Bey’e göre kapıkulu ocaklarının isyan ve zorbalık hareketlerinin en önemli sebeplerinden biridir?

A
Tanzimat Fermanı'nın yayınlanması
B
Padişahların ordunun başında sefere bizzat katılması
C
İstihkam Okulu'nun açılması
D
Eskiden olduğu gibi karşılarında bir denge ve tedip kuvveti olarak tımarlı sipahi ordusunun mevcut bulunmayışı
E
I. Meşrutiyet'in ilan edilmesi
Soru 20

Kırım hanları aşağıdaki unvanlardan hangisiyle anılmıştır?

A
Rükneddin
B
Keykûbat
C
Giray
D
Tanhu
E
İlteber
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x