Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İdam edilenlerin veya belirli kusurları yüzünden başka şekillerde cezalandırılanların mallarına devlet tarafından el konmasına ne ad verilir?

A
Nameres
B
Müsadere
C
Gulâmân-ı hâss
D
Kaht-ı rical
E
Zavabit
Soru 2

Yeniçeri Ocağı’na katılan sekbanların asıl görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sefer sırasında ordunun geçeceği yollar ve nehirler üzerinde köprüler yapmak
B
Kale kuşatmalarında tünel kazmak
C
Seferler sırasında ordunun at ve çayır ihtiyacını karşılamak
D
Ordunun haberleşmesini sağlamak
E
Sultanların avlanmaları sırasında kullandıkları tazıları beslemek ve av esnasında sultana eşlik etmek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı sarayının birun kısmının görevlilerinden biridir?

A
Hasodabaşı
B
Silahdar
C
Çuhadar
D
Bostancı başı
E
Rikabdar
Soru 4

Osmanlı Devleti’nde mâlikâne-dîvanî sistemine gerek görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devlete ait haslar, tımarlar ve zeametleri belirlemek
B
Eyaletlerdeki padişah haslarını tespit etmek
C
Hâzineye daha fazla nakit girişini sağlamak
D
Vakıflara ayrılan gelirleri artırmak
E
Devlete ait imalathaneleri denetlemek
Soru 5

Serhad kulu da denen kuvvetler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Voynuklar
B
Derbenciler
C
Cerahorlar
D
Deliler
E
Martoloslar
Soru 6

Timar sisteminin bozulmasıyla ortaya çıkan buhrana dair ıslahatçı çözüm önerilerini içeren risalesini (1632) padişah IV. Murad’a sunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbn-i Kemal
B
Sinan Paşa
C
Koçi Bey
D
Şeydi Ali Reis
E
Zembilli Ali Efendi
Soru 7

“Şuhûdü’l-hâl” denilen heyetin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esnafın sattığı mallara mevsimine göre fiyat vermek
B
Kadı’nın kararlarının kanuna uygunluğunu denetlemek
C
Yeniçerilere üç ayda bir ulufe denilen maaşı dağıtmak
D
Padişah adına yazılan belgelere tuğra çekmek
E
Sancaklardaki mukataa gelirlerini toplamak
Soru 8

Ulema sınıfı mensubu birinin 'hâce-i sultanî' unvanını alabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A
Hocalık ettiği şehzadenin tahta çıkması
B
En az iki savaşa bizzat katılmış olması
C
Üç eski başkentin müftülüğünü yapması
D
Medreselerde ders kitabı olarak okutulan bir eser kaleme alması
E
Üç farklı padişah döneminde görevde bulunması
Soru 9

Toprağın bir ailenin işleyebileceği büyüklükte parçalara bölünerek aile çapında işletmecilik yapılmasını esas alan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mülazemet sistemi
B
Çift-hâne sistemi
C
Usul-ı Cedid sistemi
D
Mütesellim sistemi
E
Yed-i vahit sistemi
Soru 10

Kanun dışı olarak alınan salma, salgun, ayak bastı parası türünden vergilere ne ad verilir?

A
Tekâlif-i şakka
B
İane-i cihadiyye
C
Tekâlif-i mîrîyye
D
Tekâlif-i divâniyye
E
Resm-i cerâim
Soru 11

Bir tüccarın “edâ tezkeresi” alabilmesi için gerekli olan durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarım ürünü ticareti yapması
B
Gümrük resmini ödemesi
C
Taşınmaz mal sahibi olması
D
Tahrir defterine kayıtlı olması
E
Ürünlerinin kalite kontrolünden geçmesi
Soru 12

Vakıf literatüründe, menkul veya gayr-i menkul mallardan elde edilen gelirlere ne ad verilir?

A
Sürsat
B
Nüzul
C
Muhzır
D
Akârât
E
Hacegan
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi vakıf sahibi kişide bulunması gereken şartlar arasında yer almaz?

A
Vakfını herhangi bir çıkar gözetmeksizin yapmak
B
Kararını kendi rızasıyla vermek
C
Devlet yönetiminde yer almak
D
Herhangi bir borcu bulunmuyor olmak
E
Akıl sahibi ve yetişkin olmak
Soru 14

1826 yılında vakıfların idaresi için kurulan merkezi kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti
B
Maarif-i Umumiye Nezareti
C
Umur-ı Nafia Nezâreti
D
Hariciye Nezâreti
E
Dahiliye Nezâreti
Soru 15

Ayn Ali Efendi’nin “Kavânîn-i Âl-i Osman der Hülâsa-i Mezâmin-i Defter-i Divan” adlı eserini sunduğu Osmanlı devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edhem Paşa
B
Mahmud Nedim Paşa
C
Mehmed Rüşdü Paşa
D
Tarhuncu Ahmed Paşa
E
Kuyucu Murad Paşa
Soru 16

Sahiplerinin ölümü veya başka bir nedenle boş kalan timarların beylerbeyi tarafından hak sahiplerine değil de kendi adamlarına verilmesiyle özdeşleşmiş kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asr-ı Saadet
B
Selâtin-i izam
C
Ekâbir Sepeti
D
İhtilâl-i Âlem
E
Adalet Dairesi
Soru 17

Islahat teklif eden kişiler padişah söz konusu olduğunda genellikle doğrudan padişahı değil de aşağıdakilerden hangisini tenkit etmişlerdir?

A
Darüssaade Ağasını veya Haseki Sultanı
B
Defterdarı veya Nişancıyı
C
Kaptan-ı Derya'yı veya Beylerbeyini
D
Şeyhülislamı veya Kazaskerleri
E
Veziriazamı veya önceki Padişahlardan bazılarını
Soru 18

İçindeki gümüş miktarı azaltılmış, dolayısıyla değeri düşmüş Osmanlı parasına ne ad verilir?

A
Züyuf Akçe
B
Memduhiye
C
Ecnebi Kuruşu
D
Zolta
E
Cedid Rumî
Soru 19

I. Malikâne sistemi ile ekonomik güçlerinin artması
II. Beylerbeylerinden bazılarının görevlerine gitmeyip mütesellim ataması
III. Devletin vergi ve asker toplamada, âyâna ihtiyaç duyması
Yukarıdakilerden hangileri âyânlığın XVIII. yüzyılda giderek güçlenmesinde etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi III. Selim Dönemi’nin özelliklerinden biridir?

A
Duyun-u Umumiye Teşkilatı’nın oluşturulması
B
Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi
C
Sanay-i Nefise Mektebi’nin kurulması
D
İrad-ı Cedit Hazinesi’nin oluşturulması
E
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x