Osmanlı Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

Osmanlı Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Başbuğ, kumandan anlamına gelen ve daha çok Karadeniz’in kuzeyindeki Türk kavimlerince kullanılan unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aygucı
B
Varlı ğ
C
Yargan
D
Ayuki
E
Atman
Soru 2

Osmanlıların, fethettikleri bölgedeki gayrimüslim ahaliyi kendi yönetimlerine çabuk ısındırmak için himaye etmek, dini serbestiyet vermek ve vergi muafiyeti tanımak gibi uygulamalarına ne ad verilir?

A
Arus
B
istimalet
C
Ribat
D
Serhenk
E
Samerra
Soru 3

Osmanlı tarih geleneğinde, Osmanlı Beyliği’nin Anadolu’daki ilk ele geçirdiği ve bağımsızlığını ilan ettiği yer olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilir?

A
Ahlat
B
İznik
C
Ergenekon
D
Karacahisar
E
Edirne
Soru 4

1329 yılında Orhan Bey ile Bizans İmparatoru
III. Andironikos arasında meydana gelen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çirmen Savaşı
B
Palekanon Savaşı
C
Varna Savaşı
D
Niğbolu Savaşı
E
Kösedağ Savaşı
Soru 5

1256-1474 yılları arasında Konya, Niğde, Karaman, İç İli, Taşili ve Alanya yörelerinde hüküm süren Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çobanoğulları
B
Karamanoğulları
C
Karesioğulları
D
Hamitoğulları
E
Germiyanoğulları
Soru 6

Bizans İmparatoru VI. İoannis Kantakuzenos'un 1354 yılında tahttan çekilmek zorunda kalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bizans'ın Süleymanşah ile Drakon Çayı Antlaşması'nı imzalaması
B
Niğbolu Savaşı sonucunda Bizans'ın Osmanlı'ya vergi ödemeyi kabul etmesi
C
Bizans imparatorluğu'nun vassalı olan Ermeni Senekerim'in Çağrı Bey karşısında yenilgiye uğraması
D
Nika isyanı’nın zorlukla bastırılması
E
Osmanlı’nın Gelibolu’yu ele geçirmesi ve Trakya’ya yayılmaya başlamasının Bizans imparatorluğu'nda tepkiyle karşılanması
Soru 7

Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin kendi dini inanç ve adetlerini belirli kısıtlamalar dışında yapabilmelerini sağlayan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevki
B
Niyabet Rüsumu
C
Zimmet hukuku
D
Mültezim sistemi
E
Cerime
Soru 8

1387’de yapılan Frenkyazısı Savaşı’nın Osmanlı Devleti açısından önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karamanoğullarının Osmanlı hâkimiyetini tanıması
B
Canberdi Gazali isyanı'nın son bulması
C
Orta Macaristan'ın Osmanlı himayesine girmesi
D
Baba Zünnun isyanı'nın son bulması
E
II. Haçlı ordularının yenilgiye uğratılması
Soru 9

I. Murad akrabalık bağı kurarak Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı’yı aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisinden almıştır?

A
Germiyanoğulları
B
Aydınoğulları
C
Hamitoğulları
D
Karamanoğulları
E
Karesioğulları
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi
I. Kosova Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

A
Osmanlı’ya askeri ve siyasi kazanç sağlaması
B
Tuna nehrinin güneyinde kalan bölgelerde Osmanlılara karşı koyacak Macaristan’dan başka gücün kalmaması
C
İslamiyet’in Balkanlarda yayılmasının durması
D
Sırp despotluğunun vassal haline gelmesi
E
Kuzey Sırbistan yolunun Osmanlı’ya açılması
Soru 11

Osmanlı Devleti’nde merkezden tayin edilen bir beyin yönetimine bırakılan İdarî bölge için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hacegan
B
Cebelü
C
Arus
D
Sancak
E
Bennak
Soru 12

Başta yeniçeriler olmak üzere, doğrudan padişahın şahsına bağlı görev yapıp devlet hâzinesinden maaş alan asker veya sivil hizmetlilerin tümü için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ehl-i Hibre
B
Niyabet Resmi
C
Kassam
D
Yarlık
E
Kapıkulu
Soru 13

1446 yılında Buçuktepe olayını tertip ederek
II. Mehmed’in iktidarını zayıflatan Osmanlı devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zağanos Paşa
B
Karamani Mehmed Paşa
C
Damat İbrahim Paşa
D
Çandarlı Halil Paşa
E
Şehabeddin Paşa
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi
I. Murad'ın ölümüyle birlikte Anadolu'da çıkan karışıklıklardan biri değildir?

A
Kadı Burhaneddin'in Kırşehir'i zapt etmesi
B
Batı Anadolu'daki Osmanlı arazilerine saldırılar düzenlenmesi
C
Kütahya'nın Osmanlı hâkimiyetinden çıkması
D
Karamanoğulları'nın Beyşehir'i alması
E
Ahmed Celâyir ve Kara Yusuf'un I.Bayezid'in himayesine sığınması
Soru 15

I. Bayezid'ın Konya merkezli Karaman topraklarını Osmanlı egemenliğine katması 1397 yılındaki hangi savaşla gerçekleşmiştir?

A
Varna Savaşı
B
Bafeus Savaşı
C
Pelekanon Savaşı
D
Akçay Savaşı
E
II. Kosova
Soru 16

Fatih Sultan Mehmed'in, 1456 yılında dünya haritası çizdirdiği Trabzonlu meşhur âlim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Thales
B
Anaksimander
C
Amirutzes
D
Hekataios
E
Eratosthenes
Soru 17

Sırp despotluğunun merkezi Semendire'yi 1439 yılında zapt eden Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Murad
B
II. Bayezid
C
I. Ahmed
D
II. Osman
E
I. Mahmud
Soru 18

Fatih Sultan Mehmed döneminde Otranto’yu zapt eden Osmanlı devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gedik Ahmed Paşa
B
Mahmud Nedim Paşa
C
Mehmed Rüşdü Paşa
D
Edhem Paşa
E
Âli Paşa
Soru 19

Fatih Sultan Mehmed’in Karadeniz’deki Ceneviz kolonilerinin merkezi Kefe’ye karşı ortaklaşa harekât düzenlediği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Artukoğlu ilgazi
B
Sökmen El-Kutbî
C
Kırım Hanı I. Hacı Giray
D
Nasıreddin Muhammed Sökmen
E
Uzun Haşan Bey
Soru 20

Osmanlı tarihçilerinin eserlerinde “Rum Kayseri” nitelemesini kullandıkları padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Murad
B
Fatih Sultan Mehmed
C
Yavuz Sultan Selim
D
Kanuni Sultan Süleyman
E
III. Mustafa
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x