Osmanlı Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı

Osmanlı Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kaynaklarında Osmanlıların çıkış noktası olarak ön plana çıkan yerlerden biridir?

A
Turfan
B
Ahlat
C
Hami
D
Hoça
E
Kuça
Soru 2

Bizans İmparatoru III. Andronikos, 1329 yılında Gebze yakınlarındaki Pelekanon’da Osmanlı kuvvetleriyle savaşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı Beyliği'nin Bizans devletinden Ulubat’ı talep etmesi
B
Osmanlı Beyliği'nin Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı'nı yapması
C
Trabzon'un Orhan Bey tarafından hedef haline gelmesi
D
Osmanlı Beyliği'nde Canberdi Gazali isyanı'nın yaşanıyor olması
E
İznik’in ve İzmit'in Orhan Bey tarafından hedef haline gelmesi
Soru 3

Osmanlı Devleti’nde vergi mükellefi sayımını ve bu kişilerin mal varlıklarını içeren defter aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tahrir defteri
B
Ruznamçe defteri
C
Ruus defteri
D
Ahkam defteri
E
Mühimme defteri
Soru 4

Anadolu’daki İlhanlı hâkimiyetine karşı çıkmış ve İlhanlı Devleti’nin uç bölgelerdeki kontrolünü zayıflatmasına neden olan (1299) Moğol komutanı aşağıdakilerden hangisdir?

A
Argun Han
B
Keyhatu
C
Sülemiş
D
Hoca Noyan
E
Ulcaytu
Soru 5

Osman Bey’in Leon Mouzolon komutasındaki bir Bizans ordusunu Bafeus denilen yerde mağlubiyete uğrattığı bilgisini veren dönemin çağdaş Bizans tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Thukydides
B
Ksenophon
C
Herodotos
D
Livius
E
Pachimeres
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi I. Kosova Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?

A
Arnavutluk ve Makedonya’nın Osmanlı fetihlerine açık hale gelmesi
B
Kuzey Sırbistan yolunun Osmanlılara açılması
C
Cenevizlilere bağlı bir ticaret kolonisi olan Amasra'nın fethedilmesi
D
Sırp despotluğunun Osmanlı vasalı haline gelmesi
E
I. Murad’ın savaş meydanında hayatını kaybetmesi
Soru 7

Karamanoğulları baskısı karşısında Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir gibi önemli merkezlerini para karşılığında I. Murad’a satan beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saruhanoğulları
B
Menteşeoğulları
C
Germiyanoğulları
D
Hamidoğulları
E
Aydınoğulları
Soru 8

Orhan Bey’in deniz gücünden istifade etmek amacıyla 1352 yılında antlaşma yaptığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Prusya
B
Ceneviz
C
Avusturya
D
Venedik
E
İngiltere
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Rumeli kesimindeki fetih ve yerleşme sürecinde Balkanlar’da gerçekleşen değişimlerden biri değildir?

A
Yeni mahallelerin kurulması
B
Madenlerden önemli miktarda gümüş, kurşun, bakır ve altın elde edilmesi
C
Şehirlerin kalkınarak büyümesi
D
Pamuk ve pirinç ekiminin yayılması
E
Ziraat alanlarının küçültülmesi
Soru 10

Osmanlı Devleti’nin Edirne’den sonra Rumeli’de fethettiği ikinci büyük merkez olan Dimetoka’yı (Dimatoka) aşağıdaki komutanlardan hangisi (1361) fethetmiştir?

A
Ahmed Paşa
B
Timurtaş Paşa
C
Hacı ilbeyi
D
Süleyman Paşa
E
Evrenos Bey
Soru 11

I. Bayezid ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sekban-ı Cedid Ocağı'nı kurdurmuştur.
B
Geniş toprakların tek başkentten yönetilebileceği merkezî bir devletin altyapısını kurmaya çalışmıştır.
C
Kul sistemini düzenleyip yerleştirmiştir.
D
Batıda giriştiği başarılı seferler, Mısır’daki hilafet merkezi tarafından sultan unvanıyla şereflendirilmesine vesile olmuştur.
E
Örfi hukuk uygulamalarını geliştirip kanunnameler çıkarmıştır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi II. Murad’ı Anadolu’daki siyasi gelişmelerde ölçülü bir siyaset izlemeye sevk eden başlıca etkenlerden biridir?

A
Ahmet Paşa isyanı
B
Safevi hükümdarı I. Abbas'ın doğudaki faaliyetleri
C
Cem Sultan isyanı
D
Timur’un halefi Şahruh’un varlığı
E
Safevi hükümdarı I. Tahmasb'ın doğudaki faaliyetleri
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 1396 Niğbolu Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir?

A
I. Bayezid'in siyasî konumunun pekişmesi
B
Bosna-Hersek'e muhtariyet verilmesi
C
Osmanlıları Balkanlar'dan atmanın mümkün olmadığının anlaşılması
D
Bizans'ın İstanbul'da bir Türk mahallesinin kurulmasını kabul etmesi
E
İstanbul üzerindeki Osmanlı baskısının artması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmed’in atak bir gaza faaliyeti izlemesini benimseyen kesimin önemli kişilerinden biridir?

A
Zağanos Paşa
B
Mahmud Nedim Paşa
C
Mehmed Rüşdü Paşa
D
Mithad Paşa
E
Edhem Paşa
Soru 15

I. Murad’ın ölümü üzerine yaşanan taht değişikliğinin yarattığı siyasi karmaşadan istifade ederek Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı’yı geri alan beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Germiyanoğulları
B
Karesioğulları
C
Saruhanoğulları
D
Aydınoğulları
E
Hamitoğulları
Soru 16

II. Mehmed’in 1458’te Hicaz suyollarının bakımsızlığını ileri sürerek hacıların yol boyunca rahatlığını sağlamak amacıyla bölgeye ustalar yollamasını siyasi bir müdahale ve kışkırtma olarak algılayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harzemşahlar
B
Safeviler
C
Babürlüler
D
Memlükler
E
Gazneliler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmed’in 1444-1446 seneleri arasındaki Mk hükümdarlık döneminde gerçekleşmiştir?

A
Canberdi Gazali isyanı
B
Mohaç Meydan Muharebesi
C
Bazı isyancıların İstanbul’da yaşayan Orhan Çelebi’nin hükümdarlığını kabul ettiklerini duyurmaları
D
Açe Sultanlığının Portekiz baskısı nedeniyle Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi üzerine Süveyş Kaptanı Hızır Reis’in Sumatra’ya gönderilmesi
E
Vasvar Antlaşması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmed’in İstanbul’u fetih hareketine karşı çıkan kişilerin gerekçelerinden biri değildir?

A
İstanbul’un fethinin birleşik yeni bir haçlı kuvvetini Osmanlı üzerine çekeceği düşüncesi
B
İstanbul’un fethiyle Aydınoğulları, Karesioğulları ve Çaka Beyliği'nin yeniden kurulacağı endişesi
C
Bazı uç beylerinin, İstanbul’un fethedilip devlet merkezinin buraya taşınması durumunda, Edirne merkezli gaza ve akın faaliyetlerinin son bulacağı düşüncesi
D
Bazı uç beylerinin, İstanbul’un fethedilip devlet merkezinin buraya taşınması durumunda, Osmanlı Devleti'nin denizcilik faaliyetlerine daha fazla önem vereceği endişesi
E
İstanbul’un fethinin kıyamet alametlerinden biri olduğuna dair kuvvetli bir inancın olması
Soru 19

II. Mehmed'in 1463'te Bosna seferine çıkmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?

A
Fransa'nın Yayça'ya işgal girişiminde bulunması
B
Akçahisar, Limni ve Eğriboz adaları ve Mora'daki Manya bölgesinin güvenliğinin sağlanması
C
Sırplardan Semendire Kalesi'nin alınmak istenmesi
D
Rusya'nın Yayça'yı işgal etmesi
E
Bosna kralının Macarlarla kurduğu ittifak ilişkisine dayanarak memleketindeki bazı kalelere Macar birliklerini davet etmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi 1473 Akkoyunlu seferi esnasında Venedik donanmasının İstanbul’u hedef alan bir deniz seferine girişeceği istihbaratının alınması üzerine II. Mehmed’in İstanbul’a kaymakam tayin ettiği kişilerden biridir?

A
Çalı Bey
B
Cüneyd Bey
C
Evrenos Bey
D
Nasuh Bey
E
Alaeddin Bey
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x