Osmanlı Yenileşme Hareketleri 2015-2016 Final Sınavı

Osmanlı Yenileşme Hareketleri 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ölen veya idam edilen devlet adamlarının ya da tüccarların mallarına devletin el koyması anlamında kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevcihat
B
Liva
C
Telhis
D
Müsadere
E
Şeşhâne
Soru 2

Asâkir-i Mansure personeli gönüllülük esasına göre istihdam edildi; ancak, ordunun sayıca küçüklüğü savaş zamanlarında Müslüman halka yönelik seferberlik ilânını zorunlu kıldı. Yerel yöneticilere emirler gönderilerek “12 yaşından 70 yaşma kadar harbe gücü yetip eli silâh tutan bütün Müslüman erkeklerin cihada katılması” istendi. Barış döneminde asker olmamalarına rağmen sefer zamanı orduya çağrılan bu kişilere ne ad verilir?

A
Serasker
B
Nefîr-i 'amm
C
Cebelü
D
Mülâzım
E
Tımarlı Sipahi
Soru 3

II. Mahmud adına “Mahmudiye Marşı”nı ve Sultan Abdülmecid Devrinde de “Mecidiye Marşı”nı besteleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
François Guizot
B
Giovanni Timoteo Calasso
C
Guiseppe Donizetti
D
Baron de Tott
E
Comte de Bonneval
Soru 4

III. Selim’e Nizam-ı Cedid programı kapsamında sunulan layihalardaki ortak görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Padişahın yetkilerinin kısıtlanması
B
iltizam usulünün kaldırılması
C
Kut inancının terk edilmesi
D
Yeniçeri Ocağı’nın ıslah edilmesi
E
Müsadere sistemine son verilmesi
Soru 5

Tanzimat Fermam’mn yayınlandığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hakimiyet-i Milliye
B
Öğüt
C
irade-i Milliye
D
Mimber
E
Takvim-i Vekayi
Soru 6

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı mâliyesinin devlet çarkını döndürebilmek için Galata bankerlerinden aldığı kısa vadeli ve yüksek faizli borçlara ne ad verilir?

A
Avans
B
Arus
C
Bad-ı heva
D
Bac-ı tamga
E
Bennak
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı ilân edilmeden önce 24 ve 26 Mart 1855 tarihlerinde toplanan Meşveret Meclisi’nin görüştüğü konulardan biri değildir?

A
Hıristiyanların şahitliğine izin verilmesi
B
Hıristiyanların devlet memuriyetine alınmaları
C
Müslümanların hâkim millet olduğunun kabulü
D
Kilise tamir ve inşasına izin verilmesi
E
Cizye ve askerlik konularına yer verilmesi
Soru 8

II. Mahmud Dönemi’nde Asâkir-i Mansure Ordusu’na destek olmak üzere 1834 yılında oluşturulan ihtiyat askerlerine genel olarak ne ad verilir?

A
Saka
B
Beşliler
C
Turnalar
D
Redif
E
Cebecibaşı
Soru 9

Osmanlı mâliyesi için kâğıt para çıkarma fikrini öneren devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmed Rauf Paşa
B
ismetbeyzade Ârif Hikmet Bey
C
Saip Paşa
D
Mustafa Reşid Paşa
E
Rıza Paşa
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Sultan Abdülmecid’in 17 Temmuz 1839’da yayımladığı Cülûs Hatt-ı Hümayunu'nda bulunan ilkelerden biri değildir?

A
Hediye olarak saraya mücevher ve para gönderilmemesi
B
Ülkede yaşayan müslim ve gayrimüslim bütün halkın güvenliğinin sağlanması
C
Herkesin mal varlığına göre vergilendirilmesi
D
Rüşvet ve zulümden kaçınılması
E
Bütün devlet işlerinde kanun ve hakkaniyete uyulması
Soru 11

Osmanlı madeni paralarının (sikke) değerini düzenleyen Tashih-i Ayar Fermanı hangi yıl çıkarılmıştır?

A
1844
B
1850
C
1855
D
1859
E
1861
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun şirketlere sağladığı teşviklerden biri değildir?

A
Komisyonun şirket mallarını kalite yönünden denetlemesi
B
Avrupa'dan getirilen makinelerden vergi alınmaması
C
Devletin ihtiyacı olan ürünleri bu şirketlerden satın alması
D
Şirket sermayelerinin hisse senedi çıkarılarak toplanması
E
Şirket çalışanlarının işledikleri suçlara genel af uygulanması
Soru 13

1829-1837 yılları arasında çıktığı beş yurt içi geziyle farklı din mensuplarına beraberlik, adalet, eşitlik ve özgürlük mesajlarını veren Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdülmecid
B
II. Mahmud
C
II. Abdülhamid
D
III. Selim
E
III. Ahmed
Soru 14

Meslek Cemiyeti’nin asıl hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âli Paşa hükümetini devirmek ve anayasanın yapılıp parlamenter bir rejimin kurulmasını sağlamak
B
iç gümrük vergisini kaldırmak
C
Millet Mekteplerini açmak
D
Yed-i Vahit ve Narh uygulamalarına son vermek
E
İstanbul’da ilköğretimin zorunlu hale getirilmesini sağlamak
Soru 15

1866-1922 yılları arasında sadrazamın rütbe ve derecesinde bulunan Mısır valilerine verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tudun
B
Naib
C
Müstevfi
D
Hıdiv
E
Apa
Soru 16

Osmanlı sınırları içinde özel teşebbüsün çıkardığı, 1 Temmuz 1840 tarihinde yayımlanmaya başlayan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Albayrak
B
Ceride-i Havadis
C
Peyam-ı Sabah
D
Ümit
E
irşad
Soru 17

Osmanlı Devleti’nde ilk telgraf hattı aşağıdaki hangi olay esnasında çekilmiştir?

A
Kırım Savaşı (1853-56) sırasında
B
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında
C
II. Meşrutiyetin ilanı sırasında
D
31 Mart Olayı sırasında
E
Birinci Dünya Savaşı sırasında
Soru 18

İbrahim Müteferrika’nın çabaları neticesinde 1727 yılında kurulan Türk matbaası hangi eserle yayın hayatına başlamıştır?

A
Ferheng-i Şuûrî
B
Târih-i Naima
C
Râşid Tarihi
D
Vankulu Lügati
E
Gülşen-i Hulefâ
Soru 19

XIX. yüzyıl boyunca Avrupa’da monarşik yönetimlere başkaldıran, hukuk ve millet iradesinin üstünlüğünü savunan devrimcileri tanımlamak için kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Martolos
B
Suhte
C
Voyvoda
D
Muid
E
Jön
Soru 20

II. Mahmud'un kendi devrinde muhafazakâr kesimlerce şiddetle eleştirilmesine neden olan girişimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nüfus sayımı yaptırması
B
Kılık-kıyafetle ilgili düzenlemeler yapması
C
Sürat Topçuları Ocağı'nı kurması
D
ilk kez ulufe alım-satımını yasaklaması
E
Duyun-u Umumiye İdaresi'ni kurdurması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x