Osmanlı Yenileşme Hareketleri 2015-2016 Vize Sınavı

Osmanlı Yenileşme Hareketleri 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yeniçerilere verilen, içerisinde ad, orta bilgisi ve maaş miktarının yazıldığı belgeye ne ad verilir?

A
Bac
B
Cülus
C
Esame
D
ispenç
E
Cebelü
Soru 2

Sultan I. Mahmud devrinde kaleme alman ve yenilikler için “Nizam-ı Cedid” adı kullanılmış eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hoca Ahmed Bulgarî, Tarîkatu'l Bulgarî
B
İbrahim Müteferrika, Usûlü’l-Hikem fî Nizâmi’l-Ümem
C
Haşan Kâfî el-Akhisârî, Usûlü'l-Hikem fî Nizâmi'l-Âlem
D
Edib Ahmed Yüknekî, Atabetü'l Hakayık
E
Kâtip Çelebi, Cihannüma
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi III. Selim Dönemi’nde Nizam-ı Cedid programı kapsamında layiha sunanlardan biri değildir?

A
Şehabeddin Şahin Paşa
B
D’Ohsson
C
Koca Yusuf Paşa
D
Tatarcık Abdullah Efendi
E
Defterdar Şerif Efendi
Soru 4

Sultan I. Abdülhamid devrinde padişaha sunulan layihalardan 'Tedâbirü’l-Gazevât' adlı eser kim tarafından hazırlanmıştır?

A
Ebubekir Ratib Efendi
B
Humbaracı Ahmed Paşa
C
Canikli Ali Paşa
D
Cezayirli Gazi Haşan Paşa
E
Koca Ragıp Paşa
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Paris’e elçi sıfatıyla gönderiliş nedenlerinden biri değildir?

A
Osmanlı yönetimini, Fransız siyasetinden haberdar etmek
B
Padişahın Kudüs’teki Kutsal Lahit Kilisesi’ni (Saint-Sepulcre) onarmaları için Fransızlara izin verdiğini bildirmek
C
Fransa’ya verilmiş olan kapitülasyonların yenilenmesi konusunu görüşmek
D
Osmanlı-Fransız ilişkilerini güçlendirmek
E
Kırım Savaşı’na maddi destek sağlamak
Soru 6

Osmanlı ordusunda kurmay subay yetiştirilmesi için 1845’te açılan mektep aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mekteb-i Fünûn-i idadi
B
Mekteb-i Osmani
C
Erkân-ı Harbiyye Mektebi
D
Mekteb-i Âli
E
Mühendishane-i Berrî-i Hümayun
Soru 7

Bugün kullandığımız anlamıyla “vatan” kavramının Avrupa siyasi sözlüğüne girmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonrasında gerçekleşmiştir?

A
Fransız Devrimi
B
Reform
C
Rönesans
D
Magna Carta
E
Yüzyıl Savaşları
Soru 8

Asâkir-i Mansure-i Muhammediyye ordusunun ilk seraskeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmed Ali Paşa
B
Fazıl Ahmed Paşa
C
Hüsrev Paşa
D
Ağa Hüseyin Paşa
E
İbrahim Paşa
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde düzenli ordu için kullanılan tabirler arasında yer almaz?

A
iane-i Cihadiyye
B
Nizamiye
C
Asâkir-i Muntazama
D
Asâkir-i Nizamiyye
E
Nizamiye Askeri
Soru 10

‘Vak’a-ı Hayriyye’, yani ‘Hayırlı Olay’ olarak adlandırılan 1826 yılındaki olay aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile ortaya çıkmıştır?

A
Mühendishane-i Bahrî-i Hümayun’un açılması
B
Eşkinci Ocağı’nın kurulması
C
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
D
Sekban-ı Cedid ordusunun kurulması
E
Nizam-ı Cedid Ordusu’nun kurulması
Soru 11

25 Ağustos 1836 tarihinde Haremeyn-i Şerifeyn Evkafı Nezareti’nin kurulma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Padişahların kurduğu vakıfları idare etmek
B
Mekke ve Medine’deki vakıflarla ilgilenmek
C
Sadrazamların kurduğu vakıfları yönetmek
D
Şeyhülislâmların kurduğu vakıfları yönetmek
E
Osmanlı hanedan kadınlarının kurduğu vakıfları yönetmek
Soru 12

1851 yılında evrak akışını düzenlemek amacıyla kurulan Bâbıâli Evrak Odası’nın görev alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstanbul’daki devlet daireleri arasındaki yazışmaları düzenlemek
B
Seraskerin yazışmalarını yürütmek
C
Sadrazamın yabancı ülke elçileriyle yazışmalarını yürütmek
D
Hükümdar tarafından kaleme alınan yazılı emirleri taşraya götürmek
E
Eyalet kadılıklarıyla taşra arasındaki yazışmaları belgelendirmek
Soru 13

II. Mustafa Dönemi’nde silahtarlığa getirilmek istendiğinde “Bâbüssaade ağaları vasıtasıyla yapılan telhislerin padişaha sunulması ve çıkan hatt-ı hümayunların teslim alınması görevinin silahtarlar aracılığıyla yapılması şartıyla görevi kabul edebileceğini bildiren” kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fazıl Ahmet Paşa
B
Çorlulu Ali Paşa
C
Köprülü Mehmet Paşa
D
Tarhuncu Ahmet Paşa
E
Erzurumlu ishak Paşa
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’a aykırı davrandığı gerekçesiyle Meclis-i Vâlâ’da yargılanan devlet adamlarından biri değildir?

A
Nafiz Paşa
B
Hasip Paşa
C
Fazıl Mustafa Paşa
D
Hüsrev Paşa
E
Âkif Paşa
Soru 15

Evkaf-ı Hümayun, Divan-ı Deavi, Dahiliye, Hariciye, Maliye ve Ticaret Nezaretlerini kurarak sadrazamın yetkilerini bunlar arasında paylaştıran Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
IV. Murad
B
III. Mustafa
C
II. Ahmet
D
I. Selim
E
II. Mahmud
Soru 16

10 Aralık 1883’te Muallimhane-i Nüvvab ismi Mekteb-i Nüvvab olarak değiştirildi. Bu düzenlemenin getirdiği en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öğrencilerin aldıkları bilgilerin uygulanmasına yönelik staja başlanması
B
Okulda yabancı dil olarak Fransızcanın resmiyet kazanması
C
Her yıl yirmi beş-otuz mezun verilmesi
D
Üst düzey ilmiye mensuplarının çocuklarının okula sınavsız kabul edilmeleri kuralının kaldırılması
E
İslam hukukunun muamelât kısmıyla miras hukukunu ve şer’i belge düzenlemeyi öğrenmenin zorunlu hale getirilmesi
Soru 17

Osmanlı Devleti'nde herhangi bir memuriyetin rütbe olarak verilmesine ne ad verilir?

A
Mansıb
B
ifta
C
Mevali
D
Meşayib
E
Paye
Soru 18

1863’te Cemiyet-i İlmiyye-i Osmani’nin düzenlediği konferansta tarih dersi veren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmed Cevdet Efendi
B
Derviş Paşa
C
Salih Efendi
D
Ahmet Vefik Paşa
E
Said Efendi
Soru 19

Kimsesiz çocukları sanat sahibi yapmak ve ordunun giysi ihtiyacını karşılamak amacıyla; 1861’de Niş ve Sofya’da, 1864’te Rusçuk’ta Islahhane adlı okulları açan Osmanlı devlet adamı kimdir?

A
Rıza Paşa
B
Midhat Paşa
C
Mustafa Reşit Paşa
D
Hüseyin Avni Paşa
E
Mahmud Nedim Paşa
Soru 20

“Bilâd-ı Selâse” adı verilen kadılıklar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Fatih, Eminönü, Kasımpaşa
B
Galata, Eyüp, Üsküdar
C
Bursa, Edirne, İstanbul
D
Bilecik, İznik, Bursa
E
İzmir, Edirne, Bursa
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x