Osmanlı Yenileşme Hareketleri 2016-2017 Vize Sınavı

Osmanlı Yenileşme Hareketleri 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti'nde savaş halinde düşman ordusuna akınlar düzenlemek yahut kuşatma altına alınan kalelere girmekle görevli fedailer için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bennak
B
Subaşı
C
Dalkılıç
D
Arusane
E
Mücerred
Soru 2

III. Selim’e Nizam-ı Cedid programı kapsamında sunulan layihalardaki ortak görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müsadere sistemine son verilmesi
B
Kut inancının terk edilmesi
C
Padişahın yetkilerinin kısıtlanması
D
iltizam usulünün kaldırılması
E
Yeniçeri Ocağı’nın ıslah edilmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın sadrazamlığı döneminde Paris elçisi olarak görevlendirilmiştir?

A
Ahmet Resmi Efendi
B
Pirizade Mehmet Sahip Efendi
C
Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi
D
Vasıf Efendi
E
Ebubekir Ratib Efendi
Soru 4

Sultan
II. Mustafa devrinde 1703 senesinde meydana gelen isyan / vaka aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baba Zünnun isyanı
B
Kabakçı Mustafa isyanı
C
Çınar Vakası
D
Patrona Halil isyanı
E
Birinci Edirne Vakası
Soru 5

I. Abdülhamid (1774-1789) döneminde kaptan-ı derya olarak görev yapmış kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halil Hamid Paşa
B
Cezayirli Gazi Haşan Paşa
C
Dukakinzade Ahmed Paşa
D
Koca Mustafa Paşa
E
Nişancı İbrahim Paşa
Soru 6

Yeniçeri Ocağı içinde ‘Eşkinci’ adı verilen talimli tüfekçi birliklerinin kurulmasını sağlayan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Mahmud
B
I. Abdülhamid
C
III. Selim
D
II. Abdülhamid
E
III. Murad
Soru 7

II. Mahmud’un siyasi gücünü ülkenin tamamına hâkim kılmasında önemli sorun oluşturan kişiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Yarıya Valisi Tepedelenli Ali Paşa ve Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa
B
işkodra Mutasarrıfı Kara Mahmud Paşa ve Nişancı İbrahim Paşa
C
Kırım Hanzâdesi Cengiz Mehmed Giray ve Rum Mehmed Paşa
D
Rusçuk Âyanı Tirsiniklioğlu İsmail ve Karayazıcı Abdülhalim
E
Caniklizâde Tayyar Mahmud Paşa ve Mere Hüseyin Paşa
Soru 8

Osmanlı ordusuna kurmay subay yetiştirmek üzere 1845’te açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mekteb-i Bahriyye
B
Mühendishane-i Berri-i Hümayun
C
Erkân-ı Harbiyye Mektebi
D
Harp Akademileri
E
Mekteb-i Bahriyye
Soru 9

Asakir-i Mansure ordusunun sayıca küçüklüğü savaş zamanlarında Müslüman halka yönelik seferberlik ilânını zorunlu kıldı.
Bu duruma örnek oluşturan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
1828-1829 Osmanlı Rus Harbi
B
1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi (93 Harbi)
C
1911-1912 Trablusgarp Savaşı
D
1912-1913 Birinci Balkan Savaşı
E
1914-1918 Birinci Dünya Savaşı
Soru 10

Dünya askerî tarihinde her erkek yurttaşın askerlik hizmetiyle mükellef tutulmasına dayanan “zorunlu askerlik uygulamasını” 1793 yılında başlatan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsveç
B
Prusya
C
İngiltere
D
ispanya
E
Fransa
Soru 11

Osmanlı Devleti'nde memurlarının yemin ederek göreve başlamaları hangi yıl kararlaştırılmıştır?

A
1730
B
1790
C
1793
D
1839
E
1883
Soru 12

Osmanlı'da ölen veya idam edilen devlet adamlarının ya da tüccarların mallarına devletin el koymasına ne ad verilir?

A
Şeşhâne
B
Müsadere
C
Telhis
D
Tevcihat
E
Liva
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmud'un son zamanlarında mabeyinciler için kullanılan unvanlardan biridir?

A
Giray
B
Voyvoda
C
Hüdavend
D
Mukarrebin
E
Atasagun
Soru 14

Osmanlı Devleti’nde modern arşiv (Hazine-i Evrak) aşağıdaki devlet adamlarından hangisinin girişimleriyle kurulmuştur?

A
Hüseyin Avni Paşa
B
Mustafa Reşid Paşa
C
Humbaracı Ahmed Paşa
D
Mehmed Rauf Paşa
E
Kıbrıslı Mehmed Paşa
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmud döneminde gerçekleşmiştir?

A
Sanayi-i Nefise Mektebi’nin açılması
B
Duyun-u Umumiye Teşkilatı’nın kurulması
C
I. Meşrutiyetin ilan edilmesi
D
Mahalle muhtarlıklarının kurulması
E
Tercüman-ı Ahval Gazetesi’nin çıkarılması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi 1840 yılında tesis edilen Meclis-i Umur-ı Tıbbiye-i Mülkiye’nin görevlerinden biri değildir?

A
Hekim yetiştirmek
B
Hekim atamak
C
Cerrah atamak
D
Eczacı atamak
E
Eczahane açma muamelelerini yürütmek
Soru 17

Osmanlı Devleti'nde herhangi bir memuriyetin rütbe olarak verilmesine ne ad verilir?

A
ifta
B
Mansıb
C
Meşayib
D
Mevali
E
Paye
Soru 18

II. Mahmud adına “Mahmudiye Marşı”nı ve Sultan Abdülmecid Devrinde de “Mecidiye Marşı”nı besteleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baron de Tott
B
Comte de Bonneval
C
Giovanni Timoteo Calasso
D
Guiseppe Donizetti
E
François Guizot
Soru 19

Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfı mensuplarının kariyerlerinin zirvesi olan görev aşağıdakilerden hangisidir?

A
Has odabaşılık
B
Şehreminlik
C
Şeyhülislamlık
D
Müneccimbaşılık
E
Rikabdarlık
Soru 20

Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlerin askeri ve sivil okullara kabul edilmelerine imkân tanıyan 1856 yılındaki gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küçük Kaynarca Antlaşması
B
Islahat Fermanı
C
Tanzimat Fermanı
D
I. Meşrutiyet
E
Pasarofça Antlaşması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x