Osmanlı Yenileşme Hareketleri 2017-2018 Final Sınavı

Osmanlı Yenileşme Hareketleri 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı'da ölen veya idam edilen devlet adamlarının ya da tüccarların mallarına devletin el koymasına ne ad verilir?

A
Liva
B
Müsadere
C
Telhis
D
Tevcihat
E
Şeşhâne
Soru 2

Yangınlardan korunmak için ilk kez hortumlu tulumbacı istihdamı aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?

A
I. Mahmud
B
I. Mustafa
C
I. Ahmed
D
III. Murad
E
II. Selim
Soru 3

12 Haziran 1873’te resmi açılışı yapılan Darüşşafaka’da okutulan ders kitaplarının tamamına yakını aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin üyeleri tarafından yazılmıştır?

A
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
B
Maarif-perver Cemiyeti
C
Cemiyet-i Tedrisiyye-i islâmiyye
D
Muhacirine Muavenet Cemiyeti
E
Sermaye-i Şefkat-i Osmaniye
Soru 4

I. Tatar
II. Türkmen
III. Hristiyan Potkalı Kazaklar
Yukarıdakilerden hangileri Silistre’de kurulan ilk Asâkir-i Mansure süvari alayında görev alan gruplar arasında yer almaktadır?

A
YalnızI
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5

Sultan Abdülmecid, Tanzimat Fermam’mn kurallarına uyacağına dair yemini aşağıdakilerden hangisinde etmiştir?

A
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye’de
B
Meşveret Meclisi’nde
C
Meclis-i Mebusan’da
D
Meclis-i Âli-i Tanzimat’ta
E
Hırka-i Şerif Odası’nda
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı ilân edilmeden önce gayrimüslimlere verilecek haklar konusunu görüşmek üzere toplanan komisyondaki kişilerden biri değildir?

A
Hersekzade Ahmed Paşa
B
İngiltere Elçisi Stratford Canning
C
Fuad Paşa
D
Şeyhülislâm Ârif Bey
E
Âli Paşa
Soru 7

Tanzimat döneminde ticaret hukuku konusunda oluşturulan kanunlar ağırlıklı olarak hangi ülkeden ilham alınarak gerçekleştirildi?

A
İtalya
B
İngiltere
C
Almanya
D
Fransa
E
İsviçre
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Takvim-i Vekayi’nin daha geniş kesimlere ulaşabilmek ve yapılanları anlatabilmek adına yayınlandığı dillerden biri değildir?

A
Ermenice
B
Farsça
C
Rumca
D
Arapça
E
İspanyolca
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 1838 Baltalimanı Ticaret Antlaşmasında yer almaz?

A
ihraç yasaklarının kaldırılıp yabancı tüccarların istediği maddeyi ihraç edebilmesi
B
İngiliz tüccarının Osmanlı mallarını alıp satma ve en imtiyazlı Osmanlı tüccarı kadar vergi verme hakkına kavuşması
C
Yed-i vahid usulünün kaldırılması
D
Orduda İngiliz, İtalyan ve Fransız uzmanlara görev verilmesi
E
İngiliz gemilerine Boğazlardan geçiş izninin geciktirilmeksizin verilmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun şirketlere sağladığı teşviklerden biri değildir?

A
Komisyonun şirket mallarını kalite yönünden denetlemesi
B
Şirket çalışanlarının işledikleri suçlara genel af uygulanması
C
Şirket sermayelerinin hisse senedi çıkarılarak toplanması
D
Avrupa'dan getirilen makinelerden vergi alınmaması
E
Devletin ihtiyacı olan ürünleri bu şirketlerden satın alması
Soru 11

Osmanlı mâliyesindeki en büyük tağşiş aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?

A
IV. Murad
B
II. Mahmud
C
I. Murad
D
III. Ahmet
E
I. Bayezid
Soru 12

Osmanlı Devleti'nin çiftçiye özel kredi vermek amacıyla 1848 yılında pilot bölge olarak seçtiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Antalya
B
Edirne
C
Kütahya
D
Amasya
E
Tokat
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Ceride-i Havadis gazetesinin özellikleri arasında yer almaz?

A
1832’den itibaren Ermenice nüshasının da yayınlaması
B
Tiyatro oyunlarının Türkçe çevirilerine yer vermesi
C
Hastalıklar hakkında toplumu bilgilendirmesi
D
Yaşama dair ansiklopedik bilgiler vermesi
E
Ölen önemli şahsiyetlerin biyografilerini yayınlaması
Soru 14

Türkçe ve yabancı dillerdeki basın faaliyetlerine ciddi sınırlamalar getiren 1867 yılındaki düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nizamat-ı Takvim-i Vekayi
B
Kanunname-i Matbuat-ı Âli
C
Matbaa-i Amire Kanunnamesi
D
Kararname-i Âli
E
Takvimhane-i Amire Nizamnamesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Osmanlılar Hareketi'nin örgütlenmesini sağlayan önemli kişilerden biridir?

A
Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Paşa
B
Gedik Ahmed Paşa
C
Hersekzade Ahmed Paşa
D
Karamanî Mehmed Paşa
E
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa hedefi
Soru 16

Meslek Cemiyeti’nin asıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
iç gümrük vergisini kaldırmak
B
Yed-i Vahit ve Narh uygulamalarına son vermek
C
Millet Mekteplerini açmak
D
Âli Paşa hükümetini devirmek ve anayasanın yapılıp parlamenter bir rejimin kurulmasını sağlamak
E
İstanbul’da ilköğretimin zorunlu hale getirilmesini sağlamak
Soru 17

I. Adalet
II. Ordu
III. Halk
Yukarıdakilerden hangileri “daire-i adliyye”nin halkalarını oluşturan temel dayanaklar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermam’mn amaçlarından biri değildir?

A
Ortak değerler etrafında bir Osmanlı milleti yaratmak
B
idari ve hukuki açıdan devlet-toplum ilişkilerini yeniden düzenlemek
C
Yeniçerilerin askeri gücünü sınırlamak
D
Mısır Sorunu’nun çözümünde dış destek sağlamak
E
Balkan milliyetçiliğini frenlemek
Soru 19

İlmiye sınıfının gücünü kırmak amacıyla 1826 yılında kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bahriye Nezareti
B
Evkaf-ı Hümayun Nezareti
C
Meclis-i Ali-i Tanzimat
D
Mekteb-i Maarif-i Adliye
E
Galatasaray Sultanisi
Soru 20

Osmanlı Devleti’nde insanların bir mahalleye yerleşmesinin ön şartı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sancak sistemi
B
Esham usulü
C
Kefalet uygulaması
D
Müsadere sistemi
E
Müsellem uygulaması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x