Osmanlı Yenileşme Hareketleri 2017-2018 Vize Sınavı

Osmanlı Yenileşme Hareketleri 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi III.Mustafa döneminin en önemli devlet adamlarından biridir?

A
Gedik Ahmed Paşa
B
Koca Ragıp Paşa
C
Hersekzade Ahmed Paşa
D
Karamanî Mehmed Paşa
E
ishak Paşa
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi dönemin kaynakları dikkatli bir analiz edildiğinde 1730 isyanının çıkmasında etkili olan kişilerden biridir?

A
Timurtaş Paşa
B
Hadım Süleyman Paşa
C
Has Murad Paşa
D
Şehabeddin Şahin Paşa
E
Kaymak Mustafa Paşa
Soru 3

III. Selim dönemi gelişmelerinden biri olan “Avrupa Tüccarı” uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
ingilizlere kapitülasyonların sınırlandırılması
B
Müslümanların AvrupalIlar gibi ticarete atılması
C
Yerli sermaye yatırımlarına İtalyanların ortak edilmesi
D
Gayr-i Müslim Osmanlı tüccarına AvrupalI tüccar gibi ticaret yapma hakkı tanınması
E
Fransızlara kapitülasyonların sınırlandırılması
Soru 4

1913’te İkdam Gazetesi’nde “Lale Devri” başlıklı bir yazı yayımlayan, ardından 1718-1730 yılları arasına denk gelen tarihsel kesitin bu adla meşhur olmasını sağlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
B
Ahmed Refik Altınay
C
Halil İnalcık
D
Recaizade Mahmut Ekrem
E
Sami Paşazade Sezai
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin temel meselelerinden biridir?

A
Canberdi Gazali isyanı
B
Eretna Devleti’nin faaliyetleri
C
Ayanların yükselişi
D
I. Tahmasb’ın faaliyetleri
E
Nasıreddin Muhammed Sökmen’in yükselişi
Soru 6

Devlet idaresinin belirli bir hanedana ya da aristokratik zümreye mahsus olmayıp yönetenlerin yönettikleri milletin temsilcisi ve vekili olarak kabul edildiği politik rejime ne ad verilir?

A
Oligarşi
B
Teokrasi
C
Merkantilizm
D
Ulus-devlet
E
Nihilizm
Soru 7

I. Zorunlu askerlik
II.Topçu ve piyadelerin müşterek harekâtı
III.Zeplin'in savaşlarda kullanılması
Yukarıdakilerden hangileri Avrupa devletleriyle 1793-1815 arasında girdiği pek çok savaşı kazanan Fransız ordusunu güçlü kılan hususlar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8

I. Hammadde eksiklikleri
II.Teknolojiyi geliştirmek için gerekli bilgi ve altyapının kurulamaması
III.Tarıma dayalı ekonominin büyük ölçekli askerî sanayi yatırımlarını finanse etmekten uzak oluşu
Yukarıdakilerden hangileri XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin silâh ve teçhizat alanında giderek ithalata ağırlık vermesinin nedenleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 9

Asâkir-i Mansure Kanunnamesi’yle belirlenen ordunun hiyerarşisinde en üst komutanın taşıdığı unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serasker
B
Mülazım-ı Evvel
C
Misal
D
Mülazım-ı Sani
E
Nefer
Soru 10

Günümüz orduları için de geçerliliğini koruyan ve çok sayıda piyade askerine tüfek ve top gibi ateşli silahları aynı anda ve birlikte kullanma becerisini edindiren “yanaşık düzen eğitimi” ilk kez hangi Avrupa ülkesi ordusunda uygulanmıştır?

A
Almanya
B
Hollanda
C
Avusturya
D
ispanya
E
İtalya
Soru 11

II. Mahmud döneminde çavuşbaşılık hangi nezarete dönüştürülmüştür?

A
Divan-ı Deavi Nezareti
B
Hariciye Nezareti
C
Maliye Nezareti
D
Dahiliye Nezareti
E
Maarif-i Umumiyye Nezareti
Soru 12

Dahiliye nazırlığıyla birlikte başvekâlete atanan ilk kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahmud Nedim Paşa
B
Mehmed Rauf Paşa
C
Rıza Paşa
D
Mustafa Reşid Paşa
E
Hüsrev Paşa
Soru 13

II. Mahmud döneminde vakıfların idaresini merkezîleştirmek amacıyla kurulan nezaret hangisidir?

A
Dahiliye Nezareti
B
Hariciye Nezareti
C
Maliye Nezareti
D
Evkaf-I Hümayun Nezareti
E
Divan-ı Deavi Nezareti
Soru 14

II. Mahmud döneminde kurulan muhtarlık teşkilâtı ile ilgili aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tanzimat’la beraber muhtarlara vergi tahsil etme görevi de verilmiştir.
B
1833’ten itibaren taşrada da kurulmaya başlanmıştır.
C
Muhtarların görevleri halk ve devlet arasındaki ilişkiyi sağlamaktır.
D
Muhtarlar, halkın temsilcileri tarafından seçildikten sonra merkezin onayına sunulmuştur.
E
1871 yılındaki düzenlemeyle kazaların yönetimi muhtarlara verilmiştir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmud'un son zamanlarında mabeyinciler için kullanılan unvanlardan biridir?

A
Hüdavend
B
Atasagun
C
Mukarrebin
D
Voyvoda
E
Giray
Soru 16

Osmanlı Devleti’nde fetva işlerini temsil eden en üst görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anadolu Kadıaskeri
B
Reis'ül Küttap
C
Şeyhülislâm
D
Nişancı
E
Rumeli Kadıaskeri
Soru 17

“Bilâd-ı Selâse” adı verilen kadılıklar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
İzmir, Edirne, Bursa
B
Fatih, Eminönü, Kasımpaşa
C
Bilecik, İznik, Bursa
D
Bursa, Edirne, İstanbul
E
Galata, Eyüp, Üsküdar
Soru 18

Osmanlı merkez ve taşra teşkilâtında zamanın ihtiyaçlarına ve şartlarına göre yapılan yeni düzenlemelere uygun bürokratları yetiştirmek ve özellikle de kaymakamlık ve müdürlük gibi görevlerde istihdam etmek amacıyla oluşturulan Mekteb-i Mülkiyye hangi yılda eğitime başlamıştır?

A
1859
B
1878
C
1889
D
1901
E
1909
Soru 19

Yetim mallarını muhafaza ve işletmek üzere Şeyhülislâmın nezaretinde 1874 yılında kurulan meclis aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meclis-i Ahkâm-ı Adliye
B
Meclis-i Meşayih
C
Meclis-i Has-ı Vükela
D
Meclis-i idare-i Emval-i Eytam
E
Meclis-i Maarif-i Umumiye
Soru 20

II- Mahmud’un 1824 yılında yayınladığı emir aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilidir?

A
Anne-babaları tarafından okul yerine bir ustanın yanına çırak verilen ve bu yüzden temel bilgilerden yoksun kalan çocukların mekteplere gönderilmesi
B
Azınlıkların, il genel meclislerine üye olabilmesi
C
Ordunun yeniden düzenlenerek; bölük, tabur, alay teşkilatlarının kurulması
D
Osmanlı Parlamentosu’nun Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan olmak üzere iki gruptan oluşması
E
Basına sansür konularak; cemiyet kurulması, gazete basılması ve yönetimin anlayışına ters düşen kitapların okunmasının yasaklanması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x