Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri 2018-2019 Vize Sınavı

Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Koruma ve güvenlik planının uygulanmaya konması için valilikçe onaylanması gerekir.
II. Koruma ve güvenlik planı, korunma hizmetini satın alanın, hizmetin sunulmasına ilişkin taleplerini içeren bir belgedir.
III. Koruma ve güvenlik planı, güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin olarak özel güvenlik şirketince hazırlanır.
Koruma ve güvenlik planı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetlerinde verimlilik ölçümünde göz önünde bulundurulması gereken ölçütler arasında yer almaz?

A
Hedeflerin netleştirilmesi
B
Amaçların gerçekleşme derecesi
C
Gerçekleşen hizmetin gerçekleşmesi mümkün olanla karşılaştırılması
D
Kaynakların ne ölçüde etkili kullanıldığı
E
Verimlilik performansının zaman içinde gerçekleşmesi
Soru 3

I. Koruma hizmeti bir önleyici güvenlik uygulamasıdır.
II. Kamu kurumlan özel güvenlik şirketleri eliyle koruma hizmetinden yararlanamaz.
III. Koruma hizmetinin yürütülmesinde tehlike veya tehdit unsuru ile ne zaman ve nasıl karşılaşılabileceğinin önceden bilinmemesi nedeniyle maksimum güvenlik ve maksimum dikkat esası ile hareket edilmektedir.
Koruma hizmeti ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi koruma ve güvenlik planında bulunması gereken unsurlardan biridir?

A
Binanın yapım maliyeti
B
Bina ve çevresinin aydınlatma durumu
C
Binanın DASK poliçesi
D
Binanın imar kurallarına uygun olup olmadığı
E
Bina veya tesisin ruhsatı
Soru 5

Bina ve tesislerde görev yapan personel ile bu yerlerden geçici olarak yararlanmak isteyen kişilere yetkililer tarafından verilen ve tanıtma, kimlik ve konum belirleme amaçlı olarak kullanılan önleyici ve koruyucu güvenlik tedbiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kontrol noktası
B
Turnike geçiş sistemi
C
Alarm sistemi
D
Kilit sistemleri
E
Kartlı giriş- çıkış kontrol sistemi
Soru 6

Özel ve genel kolluğun niteliğine ve görev alanına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Özel kolluk hem kamuya hem özel sektöre ait olabilir.
B
Özel kolluğun silah taşıma yetkisi bulunmaz,
C
Özel kolluk genel kolluğu tamamlayıcı/yardımcı niteliktedir.
D
Polis ve jandarma genel kolluktur.
E
Genel kolluk görevli olduğu coğrafi alanda veya hizmet alanında suçun önlenmesi ve suçun takibi konusunda tam yetkilidir.
Soru 7

K. Kontrol noktasına gelen kişilerin kapı detektörünün içinden tek tek ve usulüne uygun olarak geçmelerini, sağlamakla görevlidir.
L. İnsan, araç ve eşya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde güvenlik kontrolünden geçen kişilerin bina ve tesise giriş işlemlerini yerine getiren personeldir.
M. Kontrol noktası hizmetlerinin usulüne uygun olarak, hatasız, eksiksiz, etkin, verimli ve vatandaş memnuniyetini elde edecek şekilde yerine getirilmesinden, görevliler arasındaki koordineyi, iş bölümünü ve iş birliğini sağlamaktan sorumlu ve yetkili olan kişidir.
I. Kontrol noktası amiri
II. Birinci kontrol görevlisi
III. Müracaat görevlisi
IV. Yönlendirici personel
Kontrol noktasında görevli kimseler ve bunların sorumlu oldukları işler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

A
K-III, L-II, M-I
B
K-III, L-I, M-II
C
K-IV, L-III, M-I
D
K-I, L-II, M-III
E
K-II, L-III, M-IV
Soru 8

__________, hedeflenen mal ve hizmetlerin üretilmesinde eldeki kaynakların yer ve zaman açısından mükemmel planlanmasını gerçekleştirerek en rasyonel yol ve yöntemlerle en ideal sonuçların elde edilmesidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Yararlılık
B
Planlama
C
Etkililik
D
Verimlilik
E
Koruma ilkesi
Soru 9

I. Verimlilik değerlendirmesi yapılırken özel güvenlik kuruluşlarının başlıca amacının kâr elde etmek olduğu unutulmamalıdır.
II. Özel güvenlik hizmetlerinde genel kolluk gelene kadar gerçekleştirilmesi zorunlu olan güvenlik hizmetlerinde etkililik ilkesi ön plana çıkar.
III. Özel güvenlik hizmeti sırasında ihtiyaç duyulacak araç ve gerecin sayı ve miktarının titizlikle belirlenmesi verimli bir hizmetin sunulması bakımından önemlidir.
IV. Verimlilik ve etkililiğin belirlenmesinde müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurulamaz.
Özel güvenlik hizmetlerinde verimlilik ve etkililik ilkelerinin uygulanması ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız IV
B
I ve II
C
I ve IV
D
II ve IV
E
I,II ve III
Soru 10

1 Teknik Verimlilik
2 Ekonomik Verimlilik
3 Tahsisli Verimlilik
4 Dinamik Verimlilik
K. En az maliyetle en fazla mal veya hizmetin üretilmesidir.
L. Kamu açısından ülkedeki genel büyüme; özel sektör için ise ilgili şirket veya holdingin büyüme seviyesindeki artıştır.
M. Üretilen mal ve hizmetin hitap edeceği kesime göre yapılmasıdır.

Yukarıdaki verimlilik çeşitleri ve bunlara ilişkin tanımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

A
3-K, 4-L, 1-M
B
1-K, 2-L, 3-M
C
1-K, 2-L, 4-M
D
4-K, 3-L, 2-M
E
2-K, 4-L, 3-M
Soru 11

Suç ve suçlular ile ilgili olarak merkezi bilgi havuzunda toplanmış olan bilgilerin mobil olarak sorgulanmasını sağlayan sistem hangisidir?

A
Mobil Araç Sorgulama Sistemi (MAS)
B
Araç Takip Sistemi (ATS)
C
Mobil-K Ünitesi (Mobil-K)
D
Bilgi Görüntüleme Sistemi (BGS)
E
Asayiş Otomasyon Sistemi (ASOS)
Soru 12

Uluslararası metinlerde, bir devlete karşı ve belli kişi ya da gruplar veya toplumun bütünü üzerinde belli bir niyetle ve planlı olarak terör durumu yaratılmasına yönelik suçlar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siber zorbalık
B
Müsadere
C
Hükümete karşı suç
D
Savaş suçu
E
Terörizm
Soru 13

I. Muhasebe
II. Eğitim
III. Sosyal psikoloji
IV. Kamu yönetimi
Yukarıdakilerden hangileri suç önleme programlarının yakın ilişki içerisinde olduğu başlıca disiplinlerdendir?

A
I ve III
B
II ve III
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve I
Soru 14

I. Terörizmin kendisinin bir ideoloji değil strateji türü olması
II. Terörist örgütlerin hiyerarşik bir yapılanma göstermemesi
III. Terörizmin, ortaya çıkaracağı fiziksel zararı olumsuz psikolojik etkilerden daha çok önemsemesi
IV. Terörizmin, kendisini ve etki alanını propaganda ile geliştirmesi
Yukarıdakilerden hangileri ulusal ve uluslararası bağlamda terörizmin özelliklerindendir?

A
I ve IV
B
II ve III
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
I, III ve W
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi potansiyel bir suçlunun caydırılması amacıyla yapılabileceklerden biri değildir?

A
Suçtan elde edileceği düşünülen kazancın azaltılması
B
Potansiyel suçlunun ileri sürebileceği mazeretlerin ortadan kaldırılması
C
Provokasyonun artırılması
D
Yakalanma riskinin artırılması
E
Suç için harcanması gereken çabanın artırılması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi MOBESE projesinin temel bileşenlerinden biridir?

A
Hava Aracı Takip Sistemi (HATS)
B
Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)
C
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS)
D
Karınca Evrak Transfer Sistemi (K.E.T.SİS)
E
Merkezi Nüfus idare Sistemi (MERNİS)
Soru 17

I. Suç önlemede elde edilen başarıların gizli tutulması
II. Özel güvenlik uygulamalarının potansiyel suçlular tarafında önceden öngörülebilir olması
III. Özel güvenlik personeli ve uygulamalarının yüksek seviyede görünür olması
IV. Güvenlik personelinin görev bölgesini çok iyi tanıması
Yukarıdakilerden hangileri suç önlemenin başarılı olabilmesi için dikkat edilmesi gereken genel ilkelerdendir?

A
Yalnız IV
B
I ve IV
C
III ve IV
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi terör ile ilgili yapılan tanımlarda genel olarak vurgulanan unsurlardan biri değildir?

A
Yapılan eylemlerin kasıtlı ve sistemli olması
B
Öldüren ile ölen arasında kişisel bir husumetin bulunması
C
Devlet otoritesine meydan okunması
D
Acımasız ve insanlık dışı yöntemler uygulanması
E
Reklam ve propagandaya önem verilmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi terörizmin ortaya çıkmasında rol oynayan nedenlerden biri değildir?

A
Ekonomik sıkıntılar
B
iç göçler
C
Düzenli ve planlı kentleşme
D
istihdam sorunu
E
Hızlı nüfus artışı
Soru 20

Siyasi bir motivasyonla, önceden planlanan, neticede toplumlarda korku ve endişe yaratmayı hedefleyen bilgisayar ve bilgisayar sistemleri ile internet teknolojisi ve imkânlarına yönelik yapılan eylemler ________ olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
siber terörizm
B
virüs saldırısı
C
dijital zorbalık
D
dijital uçurum
E
siber anarşi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x