Özel Güvenlik Hukuku 1 2015-2016 Final Sınavı

Özel Güvenlik Hukuku 1 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kamu düzeninin bozulmasından sonra harekete geçen kolluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasi kolluk
B
idari kolluk
C
Önleyici kolluk
D
Kamu düzeni kolluğu
E
Adli kolluk
Soru 2

Vali ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Vali suç işlenmesini önlemek, kamu düzenini korumak için gerekli her türlü önlemi alır.
B
Vali ilin genel idaresinden her bakana karşı ayrı ayrı sorumludur.
C
Kolluk personeli vali tarafından verilen emirleri yerine getirmekle yükümlüdür.
D
Vali düzenleyici kolluk işlemleri yapamaz, sadece bireysel kolluk işlemleri yapabilir.
E
Vali ilde devletin ve hükümetin temsilcisidir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunun üyelerinden biridir?

A
il afet ve acil durum müdürlüğü temsilcisi
B
il milli eğitim müdürlüğü temsilcisi
C
Ticaret odası başkanlığı temsilcisi
D
Yüksek Öğretim Kurulu temsilcisi
E
ÜnI versite temsilcisi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izninin doğrudan valilik tarafından verilebildiği geçici veya acil hallerden biri değildir?

A
Bir toplantının güvenliği
B
Bir ortaokulun belirsiz süreli korunması
C
Bir konserin güvenliği
D
Bir sahne gösterisinin güvenliği
E
Değerli eşya nakli
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunun görevlerinden biri değildir?

A
Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin talepleri karara bağlamak
B
Korunma ihtiyacı duyan kişinin talebi üzerine, özel güvenlik personeli istihdam etmek veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek
C
Özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısını belirlemek
D
Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek
E
Kişilerin silahsız personel tarafından korunması için gerekli izni vermek
Soru 6

Özel güvenlik izninin sona erdirilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
izin sahibinin talebi olmalıdır.
B
Özel güvenlik hizmetinden yararlanmak iradi olduğu gibi, bu hizmetin sona erdirilmesi de iradidir.
C
Özel güvenlik komisyonunun kararı gerekir.
D
Valinin onayı gerekir.
E
Geçici hallerde özel güvenlik izninin sona erdirilmesi kararına gerek yoktur.
Soru 7

Yasal sınırlar çerçevesinde üst makamın yetkilerinden bir bölümünü hiyerarşik astlarına devretmesine ne ad verilir?

A
Hiyerarşik devir
B
Yasal devir
C
Yetki gaspı
D
Yetki devri
E
Yasal hiyerarşi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketleri ile yapılan sözleşmelerde belirtilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A
Hizmetin süresi
B
Hizmetin kapsamı
C
Personel sayısı
D
Hizmeti alacak kişi
E
Özel güvenlik şirketinin referansları
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk kuruluşlarının güvenlik hizmetlerinin özel güvenlik şirketlerince sağlanması halinde, özel güvenlik şirketlerinin valiliğe sunması gereken bilgi ve belgelerden biri değildir?

A
Özel hukuk kuruluşları ile imzalanan sözleşmenin bir sureti
B
Güvenlik hizmeti verilecek yerin koruma ve güvenlik planlarının bir örneği
C
Şirket bilanço örneği ve diğer mali tabloları
D
istihdam edecekleri özel güvenlik görevlilerinin çalışma izin belgelerinin bir sureti
E
istihdam edilecek personelin mali sorumluluk sigorta poliçelerinin birer sureti
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 2495 sayılı Kanun’a göre kurulan özel güvenlik birimlerinin, 5188 sayılı Kanun’un kabulünden sonraki hukuki durumlarını ifade eder?

A
5188 sayılı Kanun’un kabulünden itibaren otuz gün içinde bu birimlerin yerine özel güvenlik şirketlerinin faaliyete geçmesi öngörülmüştür.
B
Bu birimler için yeniden özel güvenlik izni alınması şart koşulmuştur.
C
Bu birimlerin bir yıl daha faaliyetlerine devam etmeleri mümkün kılınmıştır.
D
Valiliğe bildirimde bulunmaları şartıyla faaliyetlerine devam etmeleri mümkün kılınmıştır.
E
Bu birimlerin hukuki varlığına son verilmiştir.
Soru 11

Bir kişinin ağır ve muhakkak bir tehlikeden kendisini veya başkasını kurtarmak zorunluluğu içinde, durumun gerekleriyle orantısız olmayacak şekilde bir şeye veya bir kimseye zarar vermesine ne ad verilir?

A
Zilyetliğin korunması
B
Iztırarhali
C
Meşru müdafaa
D
Silahlı savunma
E
Orantılı koruma
Soru 12

Kamu tüzel kişilerinin özel güvenlik uygulamasını sona erdirmek için yaptıkları başvuru, aşağıdakilerden hangisinin kararından ve onayından geçer?

A
Özel güvenlik komisyonu karar verir, vali onaylar.
B
Özel Güvenlik Daire Başkanlığı karar verir, vali onaylar.
C
Vali hem karar verir hem de onaylar.
D
Özel güvenlik şirketi karar verir hem de onaylar.
E
içişleri Bakanlığı karar verir, özel güvenlik komisyonu onaylar.
Soru 13

Özel hukuk kuruluşlarının kurdukları özel güvenlik birimlerinde istihdam edilen personelin statüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadrolu personel
B
Geçici personel
C
Kamu görevlisi
D
Memur
E
işçi
Soru 14

Gerçek kişilerin özel güvenlik hizmeti yoluyla korunmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Koruma hizmetini yapacak personelin silahı, ağır silah kategorisinde değilse, özel güvenlik iznini almasına gerek yoktur.
B
Silahlı personel için güvenlik soruşturması yapılması zorunludur.
C
Silahlı personelin en az lise veya dengi okul mezunu olması gerekir.
D
Özel güvenlik komisyonu, koruma hizmetini yapacak personelin, canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan kimyasalları kullanmasına izin verebilir.
E
Silahsız korunmadan yararlanmak isteyen kişinin, özel güvenlik izni almasına gerek yoktur.
Soru 15

Bir özel güvenlik şirketinde, kurucu ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi halinde kaç ay içinde eksikliklerin giderilmesi veya kurucu ve yöneticilerin değiştirilmesi gerekir?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 16

Özel güvenlik şirketleri koruma ve güvenlik dışında aşağıdaki faaliyetlerin hangisini gerçekleştirebilir?

A
Ticaret
B
Sağlık
C
Özel güvenlik eğitimi
D
Teçhizat satışı
E
Savunma
Soru 17

Özel güvenlik şirketlerinin hukuki statüsüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sermayesi paylara bölünmüş adi şirket şeklinde olabilir.
B
Anonim şirket şeklinde olabilir.
C
Limited şirket şeklinde olabilir.
D
Şirket hisselerinin nama yazılı olması gerekir.
E
Sermayenin paylara bölünmüş olması gerekir.
Soru 18

Konut, işyeri ve tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla, teknik donanım kullanarak buraları izleyen işletme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel güvenlik şirket şubesi
B
Özel güvenlik birimi
C
Adi şirket
D
Alarm izleme merkezi
E
Özel güvenlik şirketi
Soru 19

Yabancıların özel güvenlik alanında faaliyet gösterebilmesinin bağlı olduğu koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Söz konusu yabancıların içişleri Bakanlığına tatmin edici düzeyde bağışta bulunması
B
Söz konusu yabancıların Türkiye Öumhuriyeti Anayasası ve yasalarına sadakatle bağlı kalacaklarına dair kanaatin oluşması
C
Söz konusu yabancıların ülkelerinde Türkiye Öumhuriyeti vatandaşlarına ya da Türkiye’de kurulmuş şirketlere özel güvenlik alanında faaliyet gösterme imkânı tanınmış olması
D
Söz konusu yabancıların ülkelerinin demokratik bir rejimle yönetiliyor olması
E
Söz konusu yabancıların ülkelerinde de güvenlik ve koruma hizmetlerinin özel hukuk kurum ve kuruluşlarının faaliyet gösterdiği bir alan olması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketlerinin faaliyet izninin sona erme sebeplerinden biri değildir?

A
Amacı dışında faaliyet göstermesi
B
Açtığı şubeleri ilgili mercilere bildirmemesi
C
Faaliyetlerinin suç kaynağına dönüşmesi
D
Aranan şartları kaybeden kurucu ve yöneticilerin değiştirilmemesi
E
Aranan şartları kaybeden kurucu ve yöneticilere ilişkin eksikliklerin giderilmemesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x