Özel Güvenlik Hukuku 1 2016-2017 Final Sınavı

Özel Güvenlik Hukuku 1 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Umuma açık kapalı mekânlarda tütün mamulleri tüketiminin yasaklanmasında aşağıdaki kamu düzeni unsurlarından hangisi esas alınmıştır?

A
Esenlik
B
Güvenlik
C
Genel sağlık
D
Genel ahlâk
E
Kamusal estetik
Soru 2

Cinayet suçunun işlendiği tespit edildikten sonra yürütülen fail veya faillerin yakalanması, suç aletlerinin tespit edilmesi, olay yeri inceleme ve delillerin toplanması gibi faaliyetler aşağıdakilerden hangisine ilişkindir?

A
Özel idari kolluk
B
Genel idari kolluk
C
Milli savunma
D
Adli kolluk
E
Özel güvenlik
Soru 3

Aşağıdaki kamu kuruluşlarından hangisi, tüzel kişiliği olmamasına rağmen özel güvenlik hizmetlerinden yararlanabilir?

A
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
B
Hazine Müşteşarlığı
C
Kamu ihale Kurumu
D
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
E
Rekabet Kurumu
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlisi olmadığı halde, ilgili yönetmeliğin 9. Maddesinde sayılmış, silah taşıma ruhsatı verilebilecek kişilerden biri değildir?

A
Kuyumcu ve sarraflar
B
Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan sahipleri
C
Seyahat acentesi sahipleri
D
1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre noterlik hizmeti yürüten noterler
E
Barolara kayıtlı avukatlar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetlerinden yararlanabilecek kamu kurumlarınd

A
Kooperatifler
B
Dernekler
C
Anonim şirketler
D
Üniversiteler
E
Vakıflar
Soru 6

Adli kolluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Adli kolluk faaliyeti, münhasıran devlete ait bir faaliyettir ve sadece devlet adına icra edilebilir.
B
Düzenleyici işlemler yapabilir.
C
Adli kolluk faaliyetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar adli yargıda görülür.
D
Adli makamların emir ve direktifleri doğrultusunda faaliyet yürütür.
E
Bastırıcı niteliktedir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeninin unsurlarından biri değildir?

A
Egemen-bağımsız teşkilat
B
Genel sağlık
C
Esenlik
D
Kamusal estetik
E
Asayiş
Soru 8

Silah bulundurma ruhsatı aşağıdaki makamlardan hangisi tarafından verilir?

A
Jandarma Karakol Komutanlığı
B
Valilik
C
Zabıta
D
Özel Güvenlik Komisyonu
E
Belediye Başkanlığı
Soru 9

Özel güvenlik görevlilerinin hukuki statüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kamu tüzel kişileri bünyesinde kurulan özel güvenlik birimlerinde istihdam edilen özel güvenlik görevlileri kamu görevlisi statüsündedir.
B
Özel hukuk tüzel kişilerince istihdam edilen özel güvenlik görevlileri kamu görevlisi statüsünde değildir.
C
Bütün özel güvenlik görevlileri, ceza hukuku uygulaması bakımından kamu görevlisi olarak kabul edilmiştir.
D
Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyen kimse, kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır.
E
Özel güvenlik görevlileri görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılırlar.
Soru 10

Özel güvenlik görevlilerinin çalışma izni kapsamında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kaç yılda bir yenilenir?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 11

5188 sayılı Kanun'da belirtilen şartları taşımak kaydıyla, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni aşağıdaki mercilerden hangisi tarafından verilir?

A
Özel Güvenlik Komisyonu
B
Türkiye iş Kurumu
C
Başbakanlık
D
Valilik
E
Maliye Bakanlığı
Soru 12

Kurum ya da kuruluşlar özel güvenlik izni verilen kişilerde veya yerlerde istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesini aşağıdaki mercilerden hangisine vermek zorundadır?

A
Valilik
B
Sosyal Güvenlik Kurumu
C
Dışişleri Bakanlığı
D
Özel Güvenlik Komisyonu
E
Milli Eğitim Bakanlığı
Soru 13

Özel güvenlik şirketleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Özel güvenlik şirketi hisse devri yaptığında bunu bir ay içinde Bakanlığa bildirmek zorundadır.
B
Üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti veren şirketlerdir.
C
Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulurlar.
D
izin şartından muaf olarak özel güvenlik eğitimi verebilirler.
E
Şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanlarının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur.
Soru 14

I. Adi şirket
II. Kollektifşirket
III. Komandit şirket
IV. Anonim şirket
V. Limited şirket
Özel güvenlik şirketi yukarıdakilerden hangileri olarak kurulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III, IV ve V
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketinin sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir?

A
Kurucu veya yöneticilerinde aranan şartların kaybedilmesi
B
Ticaret Kanununda öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesi
C
Şirketin özel güvenlik eğitimi vermeye başlaması
D
Şirketin suç kaynağına dönüşmesi
E
Şirketin amacı dışında faaliyet göstermesi
Soru 16

Özel güvenlik görevlileri için yenileme eğitimi en az kaç ders saati olmalıdır?

A
10
B
20
C
40
D
50
E
60
Soru 17

Özel güvenlik görevlisi olabilmenin şartları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar özel güvenlik görevlisi olamazlar.
B
Yabancı devlet vatandaşları özel güvenlik görevlisi olamazlar.
C
Silahlı olarak görev yapacaklar en az lise veya dengi okul mezunu olmalıdır.
D
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için özel güvenlik temel eğitiminin tamamlanması gerekir.
E
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sağlık durumunun görevin yapılmasına engel olmaması gerekir.
Soru 18

Alarm izleme merkezi kurma ve işletme yeterlilik belgesi için valiliklere yapılacak başvuruya ilişkin olarak, ilgili yönetmelik gereğince, aşağıdakilerden hangisi başvuru dilekçesinde bulunması gereken unsurlardan biri değildir?

A
Kurucu ve yöneticilerin TC kimlik numaraları
B
Alarm izleme merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliliğine ilişkin taahhütname
C
Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası
D
Alarm izleme merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi
E
Kurucu ve yöneticilerin ikametgah belgeleri
Soru 19

Silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için en az kaç yaşın doldurulmuş olmak gerekir?

A
13
B
14
C
18
D
23
E
25
Soru 20

Kamu kurum ve kuruluşlarının, özel güvenlik hizmeti satın almaları kural olarak aşağıdakilerden hangisine tabi olarak yapılır?

A
Devlet Memurları Kanunu
B
Kamu ihale Kanunu
C
idari Yargılama Usulü Kanunu
D
Artırma ve Eksiltme Kanunu
E
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x