Programlamada Yeni Eğilimler 2018-2019 Final Ünite 7 Sınavı

Programlamada Yeni Eğilimler 2018-2019 Final Ünite 7 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Farklı veri setlerinden oluşan çok boyutlu verilerin hatasız biçimde bir araya getirilmesi için aşağıdaki veri yönetimi sistemlerinden hangisi kullanılır?

A
Veri toplama ve kayıt
B
Çıkartım
C
Birleştirme ve gösterim
D
Temizleme
E
Belirtim
1 numaralı soru için açıklama 
Veriler genellikle farklı kaynaklardan geldikleri için, kullanıma hazır hale getirmek amacıyla öncelikle birleştirilmeleri gerekmektedir. Örneğin, bir araştırmacının elinde bilimsel kaynaklı bir veri seti olsun. Yine başka bir araştırmacı da benzer çalışmalarında, benzer bir veri seti kullansın. Bu iki veri setini birlikte kullanacak bir çalışma yapılmak istendiğinde, bu verileri anlamlı bir şekilde birleştirmek gerekmektedir. Verilerin boyutu çok büyük olduğunda bu işlemi hatasız bir şekilde birleştirebilecek otomatik sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Soru 2

Dağıtık mimari içerisinde bulunan dosyaları paralel bir şekilde analiz ederek, sonuçları çıkaran ve gönderen sistemlerden biri olan MapReduce sistemi ilk olarak ne zaman kullanılmıştır?

A
1994
B
2000
C
2004
D
2008
E
2012
2 numaralı soru için açıklama 
MapReduce, dağıtık mimari içerisinde bulunan dosyaları paralel bir şekilde analiz ederek, sonuçları çıkaran ve gönderen sistemlerden biridir. İlk olarak 2004 yılında Google tarafından duyurulan ve kullanılan bu sistem, günümüzde Facebook, Yahoo ve daha birçok şirket tarafından kullanılmaktadır.
Soru 3

Bir GSM operatöründen gelen veri ile web sunucularından gelen veriler yapısal olarak farklıdır.Bu nedenle gelen veriyi analiz edecek büyük veri uzmanlarının verinin içeriğinin tipi hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.
Yukarıda verilen örnek veri bileşenlerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

A
değer (value)
B
çeşitlilik (variety)
C
doğrulama (verification)
D
veri büyüklüğü (volume)
E
hızdır (velocity)
3 numaralı soru için açıklama 
Çeşitlilik: Büyük veri analizinde veri, birçok farklı kaynaklardan derlendiği için kendi içinde çeşitlilik ve farklılık göstermektedir. Örneğin bir GSM operatöründen gelen veri ile web sunucularından gelen veriler yapısal olarak farklıdır. Bu nedenle gelen veriyi analiz edecek büyük veri uzmanlarının verinin içeriğinin tipi hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Farklı kaynaklardan elde edilen verilerin birlikte kullanılması gerektiğinde, veri tipleri birbirine dönüştürülerek işlem yapılmalıdır
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Hadoop dışında diğer büyük veri işleme projelerinden biri değildir?

A
Apache Pig
B
Apache Hive
C
Apache Spark
D
Apache Storm
E
Apache Jaspersoft
4 numaralı soru için açıklama 
Hadoop günümüzde Amazon, Adobe, eBay, Facebook ve Google gibi birçok firmada büyük veri analizinde kullanılmaktadır. Hadoop ayrıca diğer büyük veri işleme projelerine liderlik etmiştir. Hadoop dışında diğer büyük veri işleme projelerine aşağıdaki örnekler verilebilir: • Apache Pig, • Apache Hive, • Apache Spark, • Apache Storm.
Soru 5

Büyük veri hangi temel bi leş enlerden oluş maktadır?
I. Çeşi tli l ik (vari ety)
II. Değer (value)
III. Doğrulama (veri f icat ion)
IV. Ver i büyüklügü (volume)
V. Hız (veloci ty)

A
Yalnız I, II
B
Yalnız II, III
C
Yalnız III, IV
D
Yalnız I, IV, V,
E
I, II, III, IV, V
5 numaralı soru için açıklama 
Büyük veri beş temel bi leş enden oluş maktadır. Bunlar çeşi tli l ik (vari ety), değer (value), doğrulama (verification), veri büyüklügü (volume) ve hızdır (veloci ty).
Soru 6

Büyük veri analitiği nde veri yönetimi hangi aşamalarda gerçekleştirilir?
I. Veri Toplama ve Kayıt,
II. Çıkartım Temizleme ve Belirtim
III. Birleştirme ve Gösterim
IV. Modelleme ve Analiz
V. Anlamlandırma

A
I, II, III
B
I, II, IV
C
I, III, IV
D
II, III, V
E
III, IV, V
6 numaralı soru için açıklama 
Büyük veri analitiğindeki işlemler, toplam beş aşamadan oluşan iki ana parçaya ayrılabilir. Veri Yönetimi; Veri Toplama ve Kayıt, Çıkartım Temizleme ve Belirtim, Birleştirme ve Gösterim Veri Analitiği; Modelleme ve Analiz, Anlamlandırma
Soru 7

Büyük ver i anali t iği nde verideki gürültü hangi aşamada yok edilir?

A
Veri Toplama ve Kayıt
B
Çıkartım Temizleme ve Belirtim
C
Birleştirme ve Gösterim
D
Modelleme ve Analiz
E
Anlamlandırma
7 numaralı soru için açıklama 
Eğer veri lerde çeşi tli hava koş ullarından ya da kayıt sırasındaki ba şka nedenlerden kaynaklanan gürültü varsa bu gürültünün tem izlenmesi gerekmektedi r. Bu işlem Çıkartım Temizleme ve Belirtim aşamasında gerçekleştirilir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi büyük veri işleme projeleri kullanılmayan bir yazılımdır?

A
Apache Pig
B
Apache Hive
C
Apache HTTP
D
Apache Spark
E
Apache Storm
8 numaralı soru için açıklama 
Apache HTTP Server, açık kaynak kodlu çoklu platformlu bir web sunucu yazılımıdır.
SONUÇLAR
8 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x