Reklam Kampanya Analizi 2018-2019 Vize Deneme Sınavı

Reklam Kampanya Analizi 2018-2019 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi müşteri odaklı bir pazarlama anlayışına doğru bir geçişe yol açan etmenlerden biri değildir?

A
Üretici ve tüketici arasındaki mesafenin artması
B
Teknolojik yenilikler
C
Rekabetin yoğunlaşması
D
Müşterilerin kurumlar için eskiye nazaran daha önemli bir konuma gelmesi
E
Politik gelişmeler
1 numaralı soru için açıklama 
Üretici ve tüketici arasındaki mesafenin artması, teknolojik yenilikler, rekabetin yoğunlaşması, müşterilerin kurumlar için eskiye nazaran daha önemli bir konuma gelmesi, ürün odaklı bir pazarlama anlayışından, müşteri odaklı bir pazarlama anlayışına doğru bir geçişe yol açmıştır. Doğru yanıt E'dir.
Soru 2

Bir marka oluşturabilmek için reklam, halkla ilişkiler, satış tutundurma, doğrudan pazarlama, sponsorluk vb. gibi planlanmış mesajların tamamını toplu olarak ele alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal iletişim
B
Pazarlama iletişimi
C
Kitlesel iletişim
D
Kurumsal iletişim
E
Bireyler arası iletişim
2 numaralı soru için açıklama 
Ouwersloot ve Duncan ise (2008) pazarlama iletişimini, bir marka oluşturabilmek için reklam, halkla ilişkiler, satış tutundurma, doğrudan pazarlama, sponsorluk vb. gibi planlanmış mesajların tamamını toplu olarak ele alan bir kavram olarak tanımlamıştır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi tutundurmanın özellikleri arasında yer almaz?

A
Tutundurma, diğer pazarlama faaliyetlerinden bağımsız olarak uygulanır.
B
Tutundurma, iletişim kuramına dayanır ve ikna edici olma özelliği vardır
C
Tutundurma, ürün, fiyat ve dağıtım arasında planlı ve programlı bir çalışma gerektirir ve bunun sonucunda bir sinerjik etki oluşturur.
D
Tutundurma, genellikle kurumların dış çevre ile olan iletişimlerini içerir.
E
Tutundurma, genellikle fiyata dayalı olmayan bir rekabet aracıdır.
3 numaralı soru için açıklama 
Tutundurma, diğer pazarlama faaliyetleri ile birlikte uygulanır. Doğru yanıt A'dır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi pazar analizinin içerisinde yer alan bir analiz türüdür?

A
Marka Analizi
B
Siyasal ve Sosyal Çevre Analizi
C
Rakip Analizi
D
Ürün/Hizmet Analizi
E
Tüketici Analizi
4 numaralı soru için açıklama 
Pazar analizi temel olarak pazarın genel durumunun, pazarın ekonomik, siyasal ve sosyal durumunun analizini içermektedir.
Soru 5

Aşağıdaki sorulardan hangisi SWOT analizi ürün ya da markanın rekabet sürecindeki güçlü yönler arasında yer alır?

A
Tüketici bizim düşündüğümüz gibi mi düşünüyor?
B
İmkanlarımız dönemin gerisinde mi?
C
Sahip olmadığımız temel bir beceri var mı?
D
Yeni bir pazar bölümüne girebilir miyiz?
E
Pazara yeni bir ürün girmesi ihtimali var mı?
5 numaralı soru için açıklama 
Güçlü Yönler:
• Belirgin bir rekabet avantajımız var mı?
• Yeterli finansal kaynağımız var mı?
• Rakiplerimizden daha iyi olduğumuz noktalar neler?
• Tüketici bizim düşündüğümüz gibi mi düşünüyor?
• Pazarda lider bir pozisyonda mıyız?
• Özel teknolojilere sahip miyiz?
• Ürünleri düşük maliyetle üretip satabiliyor muyuz?
• İşletmemizin geçmiş dönemlerdeki performansı nasıl?
Soru 6

Genel olarak iki kategoride ele alınan tüketici profilleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Kadın-Erkek
B
Genç-Yaşlı
C
Eğitimli-Eğitimsiz
D
Bireysel-Örgütsel
E
İlgili-İlgisiz
6 numaralı soru için açıklama 
Tüketici profili genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlar bireysel tüketiciler ve örgütsel tüketicilerdir. Tüketici pazarı ürünü ya da hizmeti özel kullanım için satın alan bireylerden ve ailelerden oluşmaktadır. Örgüt pazarı ise kâr amacı gütmeyen organizasyonlardan, hükümetlerden ve her türlü işletmeden oluşmaktadır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi satın alma davranışını etkileyen faktörler arasında yer almaz?

A
Demografik
B
Psikolojik
C
Teknolojik
D
Sosyal
E
Çevresel
7 numaralı soru için açıklama 
Tüketicilerin satın alma sürecinde etkilendiği şeyleri dört grup altında toplayabiliriz. Bunlar demografik faktörler, psikolojik faktörler, sosyal ve çevresel faktörler ve son olarak durumsal faktörlerdir.
Soru 8

Güçlü-zayıf yönler ve tehditler-fırsatlardan oluşan bir analize tabi tutularak kampanya amaç ve stratejilerinin belirlenmesi sürecine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazar Analizi
B
Rakip Analizi
C
Swot Analizi
D
Tüketici Analizi
E
Markanın Analizi
8 numaralı soru için açıklama 
SWOT Analizi; güçlü-zayıf yönler ve tehditler-fırsatlardan oluşan bir analize tabi tutularak kampanya amaç ve stratejilerinin belirlenmesi sürecidir.
Soru 9

Marka sadakatinin temel alındığı bir segmentasyonda aşağıdakilerden hangisi pazar muhtelif grupları arasında yer almaz?

A
Müşteri olmayanlar
B
Fiyat konusunda hassas olanlar
C
Pasif sadıklar
D
Sınırdakiler
E
Reklam izleyicileri
9 numaralı soru için açıklama 
Marka sadakatinin temel alındığı bir segmentasyonda pazar muhtelif gruplara ayrılmaktadır. Bunlar (Aaker, 2010: 36); 1. Müşteri olmayanlar (rakiplerin markalarını tercih edenler ya da bu ürün çeşidini kullanmayanlar) 2. Fiyat konusunda hassas olanlar 3. Pasif sadıklar (bir sebep yerine alışkanlıktan dolayı alanlar) 4. Sınırdakiler (Bir ya da iki marka arasında kayıtsız kalanlar) 5. Bağlılar
Soru 10

Reklamın biçimine ilişkin kullanılan taktiklerin sayısı hangi seçenekte yer almaktadır?

A
9
B
11
C
18
D
23
E
25
10 numaralı soru için açıklama 
Ünitede yer verilen reklam biçimine ilişkin taktikler: Tanıklık, uzman desteği, ünlü kişi desteği, yaşam kesiti, karşılaştırma yapma, müzik kullanımı, fantezi, kişilik sembolü, bilimsel deliller.
Soru 11

I. Ürün hakkında nelerin söyleneceği
II. Ürünün hedef kitlesine sağlayacağı yarar
III. Ürünün vaadini en iyi sunacak yöntem
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri, yaratıcı stratejinin temel içeriğini oluşturan unsurlardandır?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve III
D
Yalnız II
E
I, II ve III
11 numaralı soru için açıklama 
Yaratıcı stratejinin farklı isimlendirilmesine rağmen temel içeriğini oluşturan yapı, reklamı yapılacak ürün/marka hakkında nelerin nasıl söyleneceği ile ilgili çeşitli kararlardır. Ne söyleneceği ürün ya da markanın hedef kitlesine sağlayacağı yararla ilgili vaadin saptanmasıyla, nasıl söyleneceği ise vaadi en iyi sunacak yöntemin belirlenmesiyle ilgili olmaktadır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, yaratıcı reklamın başlıca özelliklerinden biri değildir?

A
Bir satış fikri sunar.
B
Olağandışı ve sıradanlıktan uzaktır.
C
Yalnızca mantıksal yöntemi kullanır.
D
Marka ve hedef kitle arasında ilişki kurar.
E
Tüketiciye çözüm sunar.
12 numaralı soru için açıklama 
Satış fikri sunmak için mantıksal, duygusal yöntemlerden biri ya da her ikisinin bileşimi kullanılabilmektedir.
Soru 13

Firma ile tüketiciler arasında kurulan her türlü iletişim faaliyetlerini ve süreçlerini içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reklam Tasarımı
B
Ürün Tasarımı
C
Pazarlama İletişimi
D
Reklam Kampanyası
E
Halkla İlişkiler
13 numaralı soru için açıklama 
Pazarlama iletişimi, firma ile tüketiciler arasında kurulan her türlü iletişim faaliyetlerini ve süreçlerini içeren bir kavramdır.
Soru 14

Bir bilgisayar modeli olan macintoshu tanıtmak için tasarlanan 1984 isimli reklamın George Orwell’in 1984 romanından uyarlanmış ögeler içermesi belirlenmiş hangi reklam amaçlarından biridir?

A
Algı ile ilgili amaçlar
B
Duygusal amaçlar
C
Bilişsel amaçlar
D
Çağrışımla ilgili amaçlar
E
İkna ile ilgili amaçlar
14 numaralı soru için açıklama 
Algı ile ilgili amaçlar: Dikkat çekmek, farkındalık yaratmak, marka ve mesajla ilgili tanınırlık sağlamak, markayı hatırlatmayı sağlamak. Örneğin, Apple’ın ilk bilgisayar modeli olan macintoshu tanıtmak için tasarladığı 1984 isimli reklamı George Orwell’in 1984 romanından uyarlanmış ögeler içerir. 1980’lerde bilgisayar üretiminde lider konumda olan IBM’in bu güçlü konumuna karşılık, Apple’ın bu reklamı dikkat çekmeyi, marka farkındalığı yaratmayı hedefeyen bir reklam olarak kabul edilmektedir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kısa ve öz kelimeler ve göze çarpan görsellerle tüketiciye haykıran bir üslup kullanan reklam mecralarından biridir?

A
Televizyon
B
Açıkhava reklamcılığı
C
Gazete ve Dergiler
D
İnternet
E
Dijital Mecralar
15 numaralı soru için açıklama 
Açıkhava reklamlarında yoldan geçen, bir yerden bir yere yetişen insanların saniyeler içinde mesaj iletiminin gerçekleşmesi gerekir. Dolayısıyla kısa ve öz kelimeler ve göze çarpan görsellerle tüketiciye haykıran bir üslup kullanılır. Mesajın ve görselin etkinliği kadar, medya planlama süreci ile belirlenen, reklamın nerede yer alacağı da kritik noktalardan biridir.
Soru 16

Seçeneklerden hangisi marka değerini hesaplamada kullanılan ölçütlerden biri değildir?

A
Liderlik
B
Marka dayanıklılığı
C
Pazar payı
D
İmaj
E
Marka sadakati
16 numaralı soru için açıklama 
Marka değerinin hesaplanmasında kullanılan ölçütler modelden modele farklılık göstermekle birlikte sıklıkla kullanılan göstergeler şu şekilde sıralanabilir : • Marka farkındalığı • Pazar payı • Marka duyarlılığı (Satış sırasında markanın önemi ile ilgili fiyat, ambalaj boyutu, model gibi diğer etkenler) • Liderlik • Markaya dair iletişimde zaman içinde tutarlılık • İmaj • Dağıtım, fiyatlama, ürün kalitesi ve ürünün yeniliği • Marka sadakati
Soru 17

Mesaj odaklı yaklaşıma göre broşürler hangi enformasyonu iletirler?

A
Spesifik bir bilgi
B
Güçlü bir kurum kimliği
C
Belirli satış yerleri
D
Güvenilir bilgiler
E
Tüketiciyi harekete geçirme
17 numaralı soru için açıklama 
Mesaj Odaklı Yaklaşım: Bu yaklaşıma göre tutundurma elemanları iletilen bilgiye göre ölçümlenmelidir. Dolayısıyla her medya etkili bir şekilde ilettiği enformasyon türlerine göre değerlendirilebilir. Bu yaklaşıma göre çeşitli araçların ilettikleri enformasyonlar şu şekilde sıralanabilir: • Televizyon: Güçlü bir kurum kimliği • Broşür: Spesifik bir bilgi • Radyo: Tüketicilere harekete geçmeleri gerektiğini hatırlatır. • Sarı Sayfalar: Tüketicileri belirli satış yerlerine yönlendirir. • Halkla İlişkiler: En güvenilir bilgileri paylaşır.
Soru 18

vaadi syratejik olarak ortaya koymak için hangi somut amaç dikkat çekmek, farkındalık yaratmak, marka ve mesajla ilgili tanınırlık sağ lamak, markayı hatırlatmayı sağ lamak için belirlenir?

A
Bilişsel amaçlar
B
Duygusal amaçlar
C
Algı ile ilgili amaçlar
D
Çağrışımla ilgili amaçlar
E
İkna ile ilgili amaçlar
18 numaralı soru için açıklama 
Algı ile ilgili amaçlar: Dikkat çekmek, farkındalık yaratmak, marka ve mesajla ilgili tanınırlık sağ lamak, markayı hatırlatmayı sağ lamak. Örneğin, Apple’ın ilk bilgisayar modeli olan macintoshu tanıtmak için tasarladı- ğı 1984 isimli reklamı George Orwell’in 1984 romanından uyarlanmış ögeler içerir. 1980’lerde bilgisayar üretiminde lider konumda olan IBM’in bu güçlü konumuna karşılık, Apple’ın bu reklamı dikkat çekmeyi, marka farkındalığı yaratmayı hedefleyen bir reklam olarak kabul edilmektedir.
Soru 19

Hangisi tü m hedef kitleye ulaşmada, duyguları uyarmada, marka ismi yaratmada, dikkat çekmede ve yaşamdan kesit ile mizah kullanımında oldukça ü stü n yö nleri vardır?

A
Televizyon
B
Radyo
C
Gazete
D
Internet
E
Dergi
19 numaralı soru için açıklama 
Televizyon, sesin ve görüntünün elektromanyetik dalgalara dönüştürülerek uzaklara iletilmesiyle işleyen bir kitle iletişim aracıdır (Elden, 2009: 223). Gö ze ve kulağ a hitap eden bir mecra olması sebebiyle diğ er mecralara gö re daha etkin olduğ u düşünülür. Tüm hedef kitleye ulaşmada, duyguları uyarmada, marka ismi yaratmada, dikkat çekmede ve yaşamdan kesit ile mizah kullanımında oldukça ü stü n yö nleri vardır (Odabaşı ve Oyman, 2009:120).
Soru 20

Reklam amaçları kaç başlık altında toplanabilir?

A
İki
B
Üç
C
Dört
D
Beş
E
Altı
20 numaralı soru için açıklama 
Altı. Algıyla ilgili, duygusal, bilişsel, çağrışımla ilgili, ikna ile iligli, davranışile ilgili amaçlar.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x