Sağlık Bilimlerinde Ve Yönetiminde Etik 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Sağlık Bilimlerinde Ve Yönetiminde Etik 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Özerk olma ve başkalarının özerkliğine saygı gösterme
II. Zarar vermeme
III. Yararlı olma
IV. Adil olma
V. Aydınlatılmış ortam
Aşağıdakilerden hangileri genel tıp etiği ilkelerindendir?

A
I,II,III,IV
B
I,II,IV,V
C
I,III,IV,V
D
I,II,III,V
E
II,III,IV,V
1 numaralı soru için açıklama 
Dünya genelinde hem klinisyen hem de akademik etik araştırmaları yapan insanlar arasında “Beauchamp ve Childress” isimli iki Amerikalı biyoetikçinin önerdiği şema olan;özerk olma ve başkalarının özerkliğine saygı gösterme, zarar vermeme, yararlı olma ve adil olma, genel tıp etiği ilkelerini oluşturmaktadır
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi ilişkiler göz önüne alındığında özerkliğe saygı ilkesinin şartlarından değildir?

A
Bireyin reddettiği müdahalelerin yapılmaması
B
Bireyin mahremiyetine saygı duyulması
C
Bireye karşı açık sözlü olunması
D
Gerçeklerin bireyden gizlenmemesi
E
Bireyin sırlarının saklanmaması
2 numaralı soru için açıklama 
Tıbbi ilişkiler göz önüne alındığında özerkliğe saygı ilkesinin önemli şartlarını şu şekilde sıralayabiliriz; Bireyin reddettiği müdahalelerin yapılmaması, Bireyin mahremiyetine saygı duyulması, Bireye karşı açık sözlü olunması, gerçeklerin bireyden gizlenmemesi, Bireye vaat edilenlerin yerine getirilmesi, Bireyin sırlarının saklanması, Birey hakkında bilgilenmek istemiyorsa bu isteğine saygı duyulması gerekir.
Soru 3

Türkiye’de hasta hakları ile ilgili yapılan en önemli iş aşağıdakilerden hangisidir?

A
1 Ağustos 1998 tarihinde kabul edilen Hasta Hakları Yönetmeliği
B
2003 Yılında Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamaları
C
1961 yılında Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi
D
1995’te gözden geçirilen Lizbon Bildirgesi
E
1994 Amsterdam Bildirgesi
3 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de hasta hakları ile ilgili yapılan en önemli iş 1 Ağustos 1998 tarihinde kabul edilen Hasta Hakları Yönetmeliği’dir. Yönetmelik iç mevzuatımızda dağınık hâlde bulunan hasta haklarına ilişkin düzenlemeleri, tek bir yasal metin altında toplaması, hasta hakları ile ilgili uluslararası bildirgelerdeki kriterleri içermesi ve hasta haklarını temel insan haklarından olan sağlık hakkı ile ilişkilendirmesi önemli bir aşama olmuştur.
Soru 4

İnsan denekler üzerinde biyomedikal araştırma gerçekleştirmenin etik ve bilimsel standartları hangi bildirgede oluştrulmuştur?

A
Helsinki Bildirgesi
B
Zürih Bildirgesi
C
Berlin Bildirgesi
D
Londra Bildirgesi
E
Münih Bildirgesi
4 numaralı soru için açıklama 
İnsan denekler üzerinde biyomedikal araştırma gerçekleştirmenin etik ve bilimsel standartları, Helsinki Bildirgesi, İnsan Deneklerle İlgili Biyomedikal Araştırmaların Uluslararası Etik Yol Gösterici Kuralları ve Dünya Sağlık Örgütü ile İyi Klinik Uygulamalar konusunda Yol Gösterici Kurallarda dâhil, uluslararası yol gösterici kaideleri geliştirilmiş ve oluşturulmuştur
Soru 5

Tıbbi ilişkiler göz önüne alındığında özerkliğe saygı ilkesinin önemli şartları vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan değildir?

A
Bireyin mahremiyetine saygı duyulması
B
Bireye karşı açık sözlü olunmaması, gerçeklerin bireyden gizlenmesi
C
Bireye vaat edilenlerin yerine getirilmesi
D
Bireyin sırlarının saklanması
E
Birey durumu hakkında anlayabileceği şekilde bilgilendirilmeli
Soru 6

Hasta Hakları konusunda uluslararası alandaki ilk girişim ve dünyada hasta haklarının genel çerçevesini çizen ilk belge hangisidir?

A
Groningen Bildirgesi
B
Nuremberg Bildirgesi
C
Bali Bildirgesi
D
Lizbon Bildirgesi
E
Amsterdam Bildirgesi
6 numaralı soru için açıklama 
Doğru seçenek D şıkkıdır. Hasta Hakları konusunda uluslararası alandaki ilk girişim Dünya Tıp Birliği tarafından 1981’de Lizbon Bildirgesi’nin kabul edilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu bildirge çok kısa olmasına rağmen dünyada hasta haklarının genel çerçevesini çizen ilk belge olması sebebiyle önemlidir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi ilişkiler göz önüne alındığında özerkliğe saygı ilkesinin önemli şartlarından biridir?

A
Bireyin reddettiği müdahalelerin paternalist düşünce ile yapılması
B
Bireye karşı açık sözlü olunmayıp, gerçeklerin bireyden gizlenmesi
C
Bireyin mahremiyetine saygı duyulması
D
Bireyin durumu hakkındaki tüm bilgilerin yakınları ile paylaşılması
E
Teşhis ve tedavi amaçlı her bir müdahale için izin almaksızın hızlıca başlatılması
7 numaralı soru için açıklama 
Tıbbi ilişkiler göz önüne alındığında özerkliğe saygı ilkesinin önemli şartlarını şu şekilde sıralayabiliriz;- Birey durumu hakkında anlayabileceği şekilde bilgilendirilmeli,- Bireye durumu hakkında bilgi verilip, alternatifler sunulduktan sonra kendisi hakkındaki son kararın verilmesi işleminin bireye bırakılması,- Bireyin kendisinden, teşhis ve tedavi amaçlı her bir müdahale için ayrı ayrı izninin alınması, - Bireyin reddettiği müdahalelerin yapılmaması,- Bireyin mahremiyetine saygı duyulması,- Bireye karşı açık sözlü olunması, gerçeklerin bireyden gizlenmemesi,- Bireye vaat edilenlerin yerine getirilmesi,- Bireyin sırlarının saklanması,- Birey hakkında bilgilenmek istemiyorsa bu isteğine saygı duyulması gerekir.
Soru 8

Aşağıda verilen Türk hukukunda ötanazi ile ilgili hangi ifade yanlıştır?

A
Yaşam hakkı doğumdan önce başlar ve ölümle neticelenir.
B
Türk Ceza Kanunu’nda bireyin kendi talebi üzerine öldürülmesini ayrı suç olarak düzenleyen bir madde yoktur.
C
Yaşama hakkı Anayasa ile güvence altına alınmıştır ve Anayasa’mızın 1. maddesidir.
D
Ötanazi sonucu ölüm gerçekleştiğinde, gerek rıza ve talep üzerine gerekse iyilik hissiyle işlenmiş olsun kasten adam öldürme suçuna ilişkin hükümler devreye girer.
E
Anayasa’nın 56. maddesi olan Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması başlıklı kanunda ise herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, bunu sağlama hususunda devlete sorumluluklar yüklenmektedir.
8 numaralı soru için açıklama 
Yaşam hakkı doğumdan önce başlar ve ölümle neticelenir. Türk hukukunda bireyin kendi yaşamını sonlandırma kararını bir başkasının eline bırakması yasaktır. Türk Ceza Kanunu’nda bireyin kendi talebi üzerine öldürülmesini ayrı suç olarak düzenleyen bir madde yoktur. Ötanazi sonucu ölüm gerçekleştiğinde, gerek rıza ve talep üzerine gerekse iyilik hissiyle işlenmiş olsun kasten adam öldürme suçuna ilişkin hükümler devreye girer. Yaşama hakkı Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Anayasa’mızın 17. maddesidir. Anayasa’nın 56. maddesi olan Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması başlıklı kanunda ise herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, bunu sağlama hususunda devlete sorumluluklar yüklenmektedir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ötanazi koşullarından birisi değildir?

A
“Hastalık”kelimesi geniş anlamda anlaşılmalı ve her tür hastalığı ifade etmelidir.
B
Hastalık dayanılmaz derecede acı verici olmalıdır.
C
Öldürme eylemi hastanın acılarından bir an önce kurtulmasını sağlamak amacıyla gerçekleşmiş olmalıdır.
D
Yaşamak isteyen hastaya her şeye rağmen ötanazi uygulanmamalıdır.
E
Hastalık tedavi edilebilir olmalıdır.
9 numaralı soru için açıklama 
Doğru seçenek E şıkkıdır. Hastalık tedavi edilemez olmalıdır. Örneğin; son safhada teşhis edilmiş kanser. Tedavi edilemez hastalıklar arasına, aslında tedavi edilebilen ancak herhangi bir sebeple kötüleşmenin oluştuğu ve söz konusu nedenden dolayı şifası olanaksızlaşan hastalıklar da girer. Sıhhatli bir insanın maruz kaldığı bir olay, örneğin; trafik kazası, kurtuluşu imkânsız ve şifasız ölümcül bir duruma dönüşebilir.
Soru 10

Tıp alanındaki ahlaki değer problemlerinin söylenmeye başlandığı günden itibaren tıp biliminin temel ilkelerinden birisi olmuş ve Hipokrat yemini ile de önemi ortaya konmuş ilke hangisidir?

A
Özerkliğe saygı ilkesi
B
Zarar vermeme ilkesi
C
Saygı ilkesi
D
Etik ilkesi
E
Adil olma ilkesi
10 numaralı soru için açıklama 
Tıp alanındaki ahlaki değer problemlerinin söylenmeye başlandığı günden itibaren tıp biliminin temel ilkelerinden birisi olmuştur. İnsanın ölümlü olduğu ve hekimin her zaman hastasını iyileştiremeyeceği gerçeğine dayalı olarak konulan bu kural, yarar sağlama çabasından önce zarar vermemenin düşünülmesini vurgular. Hipokrat bu ilkeyi “önce zarar verme” ifadesiyle vurgulamıştır. Bu ilke sadece hastaya zarar vermekten sakınma ile sınırlı değildir. Hem sağlık profesyonelleri hem de toplum zarar vermeme ilkesinin kapsamı içinde düşünülmeli ve etik değerlendirmelerde bu kesimlere de zarar vermeme kaygısı duyulmalıdır.
Soru 11

DNA dizilerinin bilgisayar aracılığıyla işlenmesi, aranması ve analizi ile uğraşan bir bilim dalına__________ denir.
Yukarıda bırakılan boşluğa hangisi gelmelidir?

A
Farmakoloji
B
Fizyoloji
C
Genotoloji
D
Biyoenformatik
E
Genetik
11 numaralı soru için açıklama 
Yaşanan tüm bu gelişmeler, biyoenformatik kavramını gündeme getirmiştir. Biyoenformatik, DNA dizilerinin bilgisayar aracılığıyla işlenmesi, aranması ve analizi ile uğraşan bir bilim dalıdır. Bilgisayar bilgi ve teknolojilerindeki ilerlemeler, biyoenformatik alanına büyük katkı sağlarken, DNA dizilerinin depolanması ve aranması için yöntemlerin geliştirilmesi de bilgisayar bilimlerinde önemli ilerlemelere neden olmuştur.
Soru 12

Biyobankalarda veri güvenliği açısından insanların en hassas olduğu ve etik açıdan dikkat edilmesi gereken konu nedir?

A
Özgürlük
B
Ahlak
C
Doğrunun söylenmesi
D
Yalan söyleme
E
Mahremiyet
12 numaralı soru için açıklama 
Mahremiyet, insanların kendilerini özerk bireyler olarak tanımlamasının içsel bir parçası olarak ifade edilmektedir. Kişiye ait hassas bilgilerin açıklanması, kişiye zarar verme ve kişiyi birçok açıdan savunmasız duruma düşürme potansiyeline sahip olduğundan, mahremiyetin korunması önem taşır. Mahremiyetin korunmaması durumu, bireyin saygınlığının zedelenmesinden ayrımcılığa ve toplumsal damgalanmalara maruz kalmasına kadar pek çok kötü sonuç doğurabilmektedir. Mahremiyet kavramı biyobankalar için son derece önemlidir, çünkü bu bankalardaki biyolojik örnekler kullanılarak insan genetik verileri çıkarılmaktadır.
Soru 13

Türkiye’nin sağlık teknolojisi alanında iyi bir düzeye gelmesi için yapılması gerekenler, Tübitak Vizyon 2023, Teknoloji Öngörü Projesi Sağlık ve İlaç Paneli Sonuç Raporunda belirtilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu raporda yer almaz?

A
İleri teknoloji cihazlar için yazılım programları hazırlanmasına ağırlık verilmelidir
B
Sağlık sektöründeki yapısal aksaklıklar giderilmeli ve bilgi iletişim alt yapısı tamamlanmalıdır
C
Tek kullanımlık sarf malzemeleri tümüyle yabancı üretim olmalıdır
D
Biyoteknoloji alt başlıklarına yönelik merkezler açılmalı, teşvik edilmeli ve desteklenmelidir
E
Tıbbi sarf ürünlerin üretimi, yazılım programları ve biyoteknolojik çalışmalar konusunda bölgesel güç referans merkezi olma iddiası taşınmalı ve bu iddiayı gerçekleştirmelidir
13 numaralı soru için açıklama 
Tübitak Vizyon 2023, Teknoloji Öngörü Projesi Sağlık ve İlaç Paneli Sonuç Raporunda, Türkiye’nin sağlık teknolojisi alanında iyi bir düzeye gelmesi için yapılması gerekenlerşöyle sıralanmıştır:- Sağlık sektöründeki yapısal aksaklıklar giderilmeli ve bilgi iletişim alt yapısı tamamlanmalıdır.- Tek kullanımlık sarf malzemeleri tümüyle yerli üretim olmalıdır.- İleri teknoloji cihazlar için yazılım programları hazırlanmasına ağırlık verilmelidir.- Biyoteknoloji alt başlıklarına yönelik merkezler açılmalı, teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.- Tıbbi sarf ürünlerin üretimi, yazılım programları ve biyoteknolojik çalışmalar konusunda bölgesel güç referans merkezi olma iddiası taşınmalı ve bu iddiayı gerçekleştirmelidir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik protokolleri ile ilgili değildir?

A
Aydınlatılmış onam ilkesi ile ilişkilendirilmeli
B
Standartların uygulanabilirliği sağlanmalıdır.
C
Güvenlik ve gizlilik politikaları ekonomik olarak desteklenmelidir.
D
Mutlaka sistemin güvenlik bariyeri olmalıdır.
E
Türkiye Psikiyatri Derneğinden onam almalıdır.
14 numaralı soru için açıklama 
Güvenlik protokolleri, aydınlatılmış onam ilkesi ile ilişkilendirilmeli, standartların uygulanabilirliği sağlanmalı, güvenlik ve gizlilik politikaları ekonomik olarak desteklenmeli ve mutlaka sistemin güvenlik bariyeri olmalıdır.
Soru 15

Sağlık Bilgi Sistemleri (SBS) için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Tıp alanındaki gelişmelerin ortaya çıkardığı bilgi ve verilerin oluşturulması için kullanılır.
B
Hastaların bakım ve tedavilerinin belirlenmesi, seçilmesi ve geliştirilmesi işlemlerinin bütünüdür.
C
SBS genel olarak üç kısımda incelenmektedir.
D
Sağlık Bilgi Sistemleri (SBS) incelenirken birinci kısmı Klinik Bilgi Sistemleri (KBS)' dir.
E
Teşhis-Tedavi Sistemleri (TTS); Sağlık Bilgi Sistemleri (SBS)' nin bir diğer kısmıdır.
15 numaralı soru için açıklama 
Sağlık Bilgi Sistemleri (SBS) tıp alanındaki gelişmelerin ortaya çıkardığı bilgi ve verilerin oluşturulması, biçimlendirilmesi, paylaşılması ve sonuçta hastaların bakım ve tedavilerinin belirlenmesi, seçilmesi ve geliştirilmesi işlemlerinin bütünü olarak tanımlanmaktadır. SBS genel olarak; Klinik Bilgi Sistemleri (KBS) ve Teşhis-Tedavi Sistemleri (TTS) olmak üzere iki kısımda incelenmektedir. Bu sınıflandırmada KBS; Elektronik Sağlık Kayıtları, Klinik Karar Destek Sistemleri, Hemşire Bilgi Sistemleri, Görüntü Yönetim ve Depolama Sistemleri, Klinik İletişim Sistemleri, Tele-tıp, Vaka Bilişimi, Sanal Gerçeklik Uygulamaları, Akıllı Kart, Hastane Bilgi Sistemleri gibi bileşenlerden oluşmaktadır. TTS ise daha çok teşhis ve tedaviye yönelik hizmet veren Tıbbi Görüntüleme Sistemleri, Laboratuvar Sistemleri gibi uygulamalardan meydana gelmektedir.
Soru 16

Tıbbi cihaz, alet ve sarf malzemeleri, TÜBİTAK (2003) “Teknoloji Öngörü Projesi Sağ lık ve İlaç Paneli Sonuç Raporunda” belirtilen koşu/yürüme bantları hangi ana başlık altında verilmiştir?

A
Ameliyat ve Solunum Cihazları
B
Biyolojik Sinyal İzleme Cihazları
C
Radyoterapi Sistemleri
D
Fizik Tedavi Cihazları
E
Optik Tıbbi Cihazlar
16 numaralı soru için açıklama 
Fizik Tedavi Cihazları: Koşu /Yürüme Bantları, Eksersiz Bisikletleri, Ultrason Cihazları, Traksiyon Cihazları, İzokinetik Test Sistemleri, Banyo (Su, Parafin) Cihazları, Tens Cihazları, Kısa Dalga Tedavi Cihazları.
Soru 17

Biyobankalar ya da diğer adıyla biyolojik kaynak bankaları aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?

A
Kültüre edilebilen organizmaları
B
Cansız kültüre edilen organizmaları
C
Örnek olmadan testin yapılması
D
Kısa süreli testin yapılması
E
Testin tekrarlanamaması
17 numaralı soru için açıklama 
Biyobankalar ya da diğer adıyla biyolojik kaynak bankaları, kültüre edilebilen organizmaları (mikroorganizma, bitki, hayvan ve insan hücreleri), bunların çoğaltılabilen ürünlerini ve canlı fakat kültüre edilemeyen organizmaları (genomlar, plazmidler, virüsler, cDNA bankaları), bunların yanısıra bu örneklere ilişkin moleküler, fizyolojik ve yapısal bilgileri kapsamaktadır. Klinik patolojik örnek arşivleri, doku bankaları, kan bankaları, organ bankaları ve DNA bankaları biyobankalar arasında sayılabilir. Biyobankalar, biyomedikal araştırmalar için yeterli sayıda örneğin toplanmasına, yeniden örnek alınmaksızın aynı örnekte çeşitli testlerin uygulanmasına ve yıllar boyunca gerektiğinde analizlerin tekrarlanabilmesine imkân sağlar
Soru 18

Tübitak Vizyon 2023, Teknoloji Öngörü Projesi Sağlık ve İlaç Paneli Sonuç Raporunda, Türkiye’nin sağlık teknolojisi alanında yapılması gerekenler arasında yer almamıştır?

A
Sağlık sektöründeki yapısal aksaklıklar giderilmeli
B
Bilgi iletişim alt yapısı tamamlanmalı
C
Sarf malzemeleri tümüyle yabancı üretim olmalı
D
Cihazlar için yazılım programları hazırlanmasına ağırlık verilmeli
E
Biyoteknoloji alt başlıklarına yönelik merkezler açılmalı
18 numaralı soru için açıklama 
Tübitak Vizyon 2023, Teknoloji Öngörü Projesi Sağlık ve İlaç Paneli Sonuç Raporunda, Türkiye’nin sağlık teknolojisi alanında iyi bir düzeye gelmesi için yapılması gerekenler şöyle sıralanmıştır: Sağlık sektöründeki yapısal aksaklıklar giderilmeli ve bilgi iletişim alt yapısı tamamlanmalıdır. Tek kullanımlık sarf malzemeleri tümüyle yerli üretim olmalıdır. İleri teknoloji cihazlar için yazılım programları hazırlanmasına ağırlık verilmelidir. Biyoteknoloji alt başlıklarına yönelik merkezler açılmalı, teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Tıbbi sarf ürünlerin üretimi, yazılım programları ve biyoteknolojik çalışmalar konusunda bölgesel.
Soru 19

Genetik verilerin bu özel konumu İnsan Genetik Verileri Uluslararası Bildirgesi’nin dördüncü maddesinin “a” fıkrasında, “İnsan genetik verileri özel bir konuma sahiptir çünkü: ________ ” boşluğa hangisinin getirilmesi uygun olur?

A
Genetik yatkınlıkları tahmin edilebilir
B
Aile için önemli değildir
C
Bilgiler kısıtlıdır
D
Kodlarını çözmek çok zordur
E
Topluluk üzerinde etkili değildir
19 numaralı soru için açıklama 
Genetik bilgi kişiye ait diğer bilgilere göre oldukça farklı özellikler taşıması bakımından özel bir konuma sahiptir. Genetik verilerin bu özel konumu İnsan Genetik Verileri Uluslararası Bildirgesi’nin dördüncü maddesinin “a” fıkrasında, “… insan genetik verileri özel bir konuma sahiptir çünkü: i. Bireylerin genetik yatkınlıkları hakkında tahminde bulunmayı ii. Bazı durumlarda söz konusu kişinin ait olduğu tüm topluluk üzerinde ve nesiller boyu aile ve çocuk için önemli bir etkiye sahip olabilir; iii. Biyolojik örnekler, toplandığı zaman diliminde önemi anlaşılamayan bilgiler içerebilir; sahip olabilir”
Soru 20

Birleşik Krallık Sağlık Departmanına göre ise sağlık teknolojisi “sağlık personelinin hastalıkları önleme ve tedavide kullandıkları tüm yöntemlerdir”.
Buna göre aşağıdakilerin hangisi yer almadığı söylenebilir?

A
Sağlığı geliştirmek
B
Hastalığı önlemek
C
Teşhis etmek
D
Rehabilite etmek
E
Katkı payı almak
20 numaralı soru için açıklama 
Sağlık teknolojisi Birleşik Krallık Sağlık Departmanı tanımına benzer şekilde, “sağlığı geliştirmek, hastalığı önlemek, teşhis etmek, tedavi etmek, rehabilite etmek ya da uzun dönem bakım için kullanılan her türlü girişim” olarak tanımlandığında kavramın, herhangi bir sağlık hizmetinin verildiği; basit tahta dil bastırıcısından destekleyici cihazlara, en sofistike implantlara, medikal görüntüleme sistemlerine, ilaçlara, tıbbi ve cerrahi işlemlere ve organizasyonel ve destekleyici sistemlere kadar değişen tüm tıbbi cihazları kapsadığı görülmektedir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x