Sağlık Bilimlerinde Ve Yönetiminde Etik 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Sağlık Bilimlerinde Ve Yönetiminde Etik 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin aynı anda birden fazla kurumun üst yönetiminde yer almasıyla ortaya çıkabilecek etik dışı bir davranıştır?

A
Yöneticilerin etik yükümlülükleri
B
Maddi kazanç sağlama
C
Hediye alma ve maddi menfaat sağlama
D
Etik kodlar ve çıkar çatışmaları
E
Kurumlar arası çıkar çatışması
Soru 2

Türkiye’deki ilk hastalığa özgü biyobanka aşağıdaki üniversitelerden hangisinin bünyesinde kurulmuştur?

A
Boğaziçi Üniversitesi
B
İstanbul Üniversitesi
C
Hacettepe Üniversitesi
D
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
E
Anadolu Üniversitesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Türk Psikologlar Derneği’nin açıkladığı etik karar verme sürecindeki aşamalardan biri değildir?

A
Bunların her birinin kısa ve uzun vadeli yarar ve zararlarının belirlenmesi
B
Olası eylem seçeneklerinin belirlenmesi
C
Etik sorunla ilgili gerekli cezai işlemin tamamlanması
D
Tüm ilke ve kuralları değerlendirip, eylem olasılıklarından birinin seçilmesi
E
Etik sorunun ve gerçekleştiği bağlamın belirlenmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlilerinin hediye alma yasağı dışındadır?

A
Makam aracı
B
Kitap, dergi, CD, takvim
C
Özel hediye
D
Özel kredi
E
Özel yarişmada ödül
Soru 5

I. Yazılı dilekçe
II. Elektronik posta
III. Tutanağa geçirilen sözlü başvuru
IV. Telefon ile sözlü başvuru
V. Cep telefonu mesajı
Yukarıdakilerden hangileri etik kurula başvurma yollarındandır?

A
Yalnız I
B
IV ve V
C
1,1I ve III
D
II, III ve IV
E
III, IV ve V
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi “Kamu görevlileri tüm eylem ve işlemlerinde; siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamaz, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda
bulunamaz” olarak tanımlanan kamu
görevlileri etik davranış ilkesidir?

A
Dürüstlük ve tarafsızlık
B
Amaç ve misyona bağlılık
C
Saygınlık ve güven
D
Çıkar çatışmasından kaçınma
E
Halka hizmet bilinci
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi hasta verilerinin usulsüz paylaşımındaki sakıncalardan biridir?

A
Mekanizasyon
B
Araştırma-geliştirme
C
Bilimsel deneyler
D
Finansal avantaj
E
Veri şifresi
Soru 8

Radyoterapi alacak olan bir kanser hastasında bazı yanık olasılıklarına karşı eylem planı uygulamak aşağıdaki etik ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A
Özerkliğe saygı
B
Adil olma
C
Mesleki mahremiyet
D
Zarar vermeme
E
Onam alma
Soru 9

Uluslararası hasta hakları ile ilgili ilk resmi bildirge hangi yıl yayınlanmıştır?

A
1947
B
1972
C
1994
D
1995
E
1997
Soru 10

I. Hastane için gerekli mal ve malzemenin alınması, depolanması ve dağıtımının sağlanması
II. Hastane binasının, eşyaların ve cihazların tıbbi gerekliliklere göre hazır tutulması, gerekli bakım-onarımlarının zamanında yapılması
III. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması
IV. idari birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ve buna göre idare edilmesi
V. Kurumun periyodik çalışma düzenlerinin vaktinde ve doğru bir şekilde hazırlanarak organizasyonun aksamadan yürümesinin sağlanması
Yukarıdakilerden hangileri hastanelerdeki sağlık yöneticilerinin kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak için yürüttüğü faaliyetlerdendir?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
I, III ve IV
D
II, III, IV ve V
E
I, II, III, IV ve V
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi TÜBİTAK Teknoloji Öngörü Projesi Sağlık ve İlaç Paneli Sonuç Raporunda yer alan tıbbi görüntüleme sistemlerinden biridir?

A
Ultrasonografi
B
Ventilatör
C
Elektrokoter
D
Odyometre
E
Simulatör
Soru 12

I. Etiğin ve ahlaki yargıların doğası, gerekçelendirilmesi konularıyla ilgilenir.
II. Ahlaki kavramları anlamsal olarak ahlak ve dini temelde inceler.
III. Etik ahlakı inceler.
Yukarıda bazı özellikleri verilen etik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mesleki etik
B
Betimleyici etik
C
Uygulamalı etik
D
Meta etik
E
Normatif etik
Soru 13

I. Hastayı sosyal boyutta değerlendirebilme vizyonuna sahip olması
II. Hastayı ekonomik boyutta değerlendirebilme vizyonuna sahip olması
III. Hastayı felsefi boyutta değerlendirebilme vizyonuna sahip olması
IV. Hastayı biyolojik boyutta değerlendirebilme vizyonuna sahip olması
Yukarıdakilerden hangileri bir sağlık profesyonelinde bulunması gereken özelliklerdir?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi gelecekte tıbbi sanal alanlar içinde etik sorunlara neden olabilir?

A
Zeka ve strateji oyunları
B
Yasal düzenlemeler
C
Yasal düzenleyiciler
D
Siber suç takip birimleri
E
Oyunla kurulan pisişik örnekler
Soru 15

Etik karar verme modelinde etik problemin tanımlanmasından sonra aşağıdaki aşamalardan hangisi gelmektedir?

A
ikilemin doğasının belirlenmesi
B
Etik probleme dahil olanların işten çıkartılması
C
Etik kodların uygulanması
D
Sorun büyük çaplı değilse göz ardı edilmesi
E
Sorumluluk sahibine verilecek cezanın belirlenmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi norm bildirmek ya da kural koymak yerine, sadece insan eylemlerini gözlemleyerek eylemlerin sonuçlarını ortaya koyan etik türüdür?

A
Mesleki etik
B
Betimleyici etik
C
Uygulamalı etik
D
Meta etik
E
Normatif etik
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bir insanın başkalarını etkileyen sonuçları olan davranış ve eylemleri üzerine düşünme sürecidir?

A
Etik
B
Ahlak
C
Eleştiri
D
Değer
E
Norm
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal bilgi kapsamında bir yönetici için gizli bilgi sayılmaz?

A
Hekimlerin işe alımı
B
Sosyal sorumluluk projeleri
C
Sermaye ekipmanları
D
Hemşirelerin geliştirilmesi
E
Pazarlama stratejileri
Soru 19

Kurumlar ve/veya örgütler gelecekte olmak istedikleri yeri ve durumu aşağıdakilerin hangisiyle resmeder?

A
Kurumsal amaçlar
B
Kurumsal etik
C
Kurumsal felsefe
D
Kurumsal vizyon
E
Kurumsal misyon
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi “Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışma durumunu” tanımlamaktadır?

A
Özgecilik
B
Dürüstlük
C
Dayanışma
D
Onam alma
E
Sır saklama
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x