Sağlık Bilimlerinde Ve Yönetiminde Etik 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Sağlık Bilimlerinde Ve Yönetiminde Etik 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ahlak felsefesi bağlamında etik, aşağıdaki kavramlardan hangisini incelemez?

A
ödev
B
Yükümlülük
C
Sorumluluk
D
Erdem
E
Sevgi
1 numaralı soru için açıklama 
Genel anlamda etik, ahlak felsefesi bağlamında; ödev, yükümlülük, sorumluluk, gereklilik ve erdem gibi kavramları inceleyen, doğruluk ve yanlışlık, iyi ve kötü ile ilgili ahlakı yargıları ele alan, ahlaki eylemin doğasını soruşturan ve iyi bir yaşamın nasıl olması gerektiğini açıklamaya çalışan felsefe dalıdır.
Soru 2

Farklı çevrelere özgü temel yaklaşımlara ve davranışlara yön gösteren ve ölçüt oluşturan en genel, temel ve soyut kuralları ifade eden terim hangisidir?

A
Etik ilke
B
Etik kural
C
Etik değer
D
Etik kod
E
Etik ikilem
2 numaralı soru için açıklama 
Etik ilke, farklı çevrelere özgü temel yaklaşımlara ve davranışlara yön gösteren ve ölçüt oluşturan en genel, temel ve soyut kuralları ifade eder.
Soru 3

Bir kişinin, bir toplumsal sınıfın, bir ulusun, bir kültür çerçevesinin vb. belli bir tarihsel dönemde yaşamına giren ve eylemlerini yönlendiren inanç, değer, norm, buyruk, yasak ve tasarımlar topluluğu ve ağı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etik
B
Ahlak
C
Hukuk
D
Örf
E
Töre
3 numaralı soru için açıklama 
Ahlak bir kişinin, bir toplumsal sınıfın, bir ulusun, bir kültür çerçevesinin vb. belli bir tarihsel dönemde yaşamına giren ve eylemlerini yönlendiren inanç, değer, norm, buyruk, yasak ve tasarımlar topluluğu ve ağı olarak tanımlanabilir.
Soru 4

Bir hastane müdürünün aynı zamanda işletme alanında doktora yaptığını düşünelim. Hastane müdürü doktora çalışmaları kapsamında hastane satın alma süreçleriyle ilgili çalışanlarıyla ilgili bir araştırma yapmak istemektedir. Müdür bir araştırmacı gibi mi davranmalıdır yoksa mesleki bağlamda bir müdür gibi mi davranmalıdır? sorusu söz konusuysa yaşanan durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Etik kod
B
Etik değer
C
Etik ilke
D
Etik ihlal
E
Etik ikilem
4 numaralı soru için açıklama 
Bir hastane müdürünün aynı zamanda işletme alanında doktora yaptığını düşünelim. Hasta- ne müdürü doktora çalışmaları kapsamında hastane satın alma süreçleriyle ilgili çalışanlarıyla ilgili bir araştırma yapmak istemektedir. Müdür kendi çalışanından araştırma izni alıp almama konusunda bir etik ikilem yaşayabilir. Çünkü müdür bir araştırmacı gibi mi davranmalıdır yoksa mesleki bağlamda bir müdür gibi mi davranmalıdır?
Soru 5

Kurala bağlanmamış durumlarda karar vericinin yaşadığı seçim sorunu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Etik ilke
B
Etik sorun
C
Etik kod
D
Etik ihlal
E
Etik ikilem
5 numaralı soru için açıklama 
Etik ikilem kurala bağlanmamış durumlarda karar vericinin yaşadığı seçim sorunudur.
Soru 6

İşletme/sağlık yönetimi açısından etiğin tarihsel gelişimi incelendiğinde 1990'lardan günümüze kadar olan süreç aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A
İş dünyasında profesyonellik ve iş ahlakı dönemi
B
İş dünyasında büyüyen ölçekler ve iş ahlakı hakkında karmaşıklık dönemi
C
Küresel işletmecilik ve küresel iş ahlakı dönemi
D
Önleyici ve düzenleyici iş ahlakı arayışı dönemi
E
İş dünyasındaki ahlak arayışı dönemi
6 numaralı soru için açıklama 
İşletme/sağlık yönetimi açısından etiğin tarihsel gelişimi incelendiğinde 1990'lardan günümüze kadar olan süreç küresel işletmecilik ve küresel iş ahlakı dönemi olarak adlandırılır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi deontolojik kuramlara göre doğru bir bilgi değildir?

A
İnsanın birtakım ödev ve yükümlülükleri vardır.
B
Belirli eylem türleri özü itibarıyla doğrudur.
C
Ahlaki iyiliği, mutluluk, haz ve faydayla sağlayacak hiçbir şeyin olmadığını ileri süren filozoflara sahiptir.
D
Doğru kabul edilen eylemlerin sonuçlarına göre değerlendirme yapılır.
E
Ödev, ilke, irade, yükümlülük, yasa ve kurallar anahtar kavramlardır.
7 numaralı soru için açıklama 
Deontolojik kuramlara göre belirli eylem türleri özü itibarıyla doğrudur. Deontoloji, doğru kabul edilen eylemlerin sonuçlarına bakılmaksızın hayata geçirilmesini savunur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir.
Soru 8

Bir eyleme, kendi başına iyi ya da kötü diyemeyiz; o eylemi iyi ya da kötü yapan eylemin sonuçlarıdır görüşünü savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erdem etiği kuramı
B
Deontolojik kuramlar
C
Faydacılık
D
Meta-etik kuram
E
Doğalcılık
8 numaralı soru için açıklama 
Faydacılık açısından bir eyleme, kendi başına iyi ya da kötü diyemeyiz; o eylemi iyi ya da kötü yapan eylemin sonuçlarıdır. Eğer eylemin sonucu yararlıysa eylemin “iyi” ve doğru olduğunu söyleyebiliriz. Faydacılık, etik alanda önemli olan biricik şeyin, en yüksek değerin mutluluk olduğunu ifade eder.
Soru 9

Bu değerlendirmeye göre, tıbbi eylemin yanı sıra insanın canlı doğayla ve çevreyle olan etkileşimlerindeki değer sorunlarının da konu edildiği disiplinler arası bir akademik alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyomedikal etik
B
Biyoetik
C
Tıp etiği
D
Bilim etiği
E
Kamu etiği
9 numaralı soru için açıklama 
Biyoetik, bir değerlendirmeye göre, tıbbi eylemin yanı sıra insanın canlı doğayla ve çevreyle olan etkileşimlerindeki değer sorunlarının da konu edildiği disiplinler arası bir akademik alandır. Farklı bir yaklaşımla biyoetiği, tıbbi araştırmalarda dürüstlük, koruyucu hekimlik, sağlık politikaları, sağlık ekonomisi gibi genel ve toplumsal yanı ağır basan konular çerçevesinde beliren etik sorunlara yönelen bir alan biçimde betimlemek de olanaklıdır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A
Uygulamalı bir ahlak bilgisidir.
B
İş hayatında karşılaşılan tüm ahlaki sorunları inceler.
C
İş ahlakı, iş yerinde iyi ve nazik olmak gibi kavramları içerir.
D
İş ahlakı ya da iş dünyasında karşılaşılan ahlaki sorunlar genel ahlaki sorunlardan ayrı bir yöntemle el alınmazlar.
E
İş ahlakı kavramı kimi zaman, çalışma etiği ve işletme ahlakı anlamlarında da kullanılmaktadır.
10 numaralı soru için açıklama 
İş ahlakı, iş yerinde iyi ve nazik olmak ya da para ve servete karşı olmak gibi bir anlama sahip değildir. İş ahlakı konusunda reddedilmesi gereken ilk yargı, iş dünyasına ait özel bir ahlakın olduğu buna da iş ahlakı dendiği şeklindeki yanlış kanıdır.
Soru 11

Yoğun bakım ünitesindeki bir hastanın oksijen bağlantısını bilerek kesmesi bir sağlık çalışanın için olarak hangi kavram içerisinde değerlendirilir?

A
Kasıt
B
Sorumsuzluk
C
İhmal
D
Yükümlülük
E
Kusur
11 numaralı soru için açıklama 
Kasıt, bilerek veya isteyerek haksız bir sonucun veya zararın doğmasına neden olmak ve hukuki kurallara aykırı davranmaktır. Örneğin, yoğun bakımdaki bir hastanın oksijen bağlantısını bilerek kesmek kasıtlı bir davranıştır. Doğru yanıt A seçeneğidir.
Soru 12

5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkındaki Kanun” hangi yıl çıkartılmıştır?

A
1999
B
2000
C
2002
D
2004
E
2006
12 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de etik ilkelere kamu görevlileri tarafından uyulması amacıyla 25.05.2004 tarih ve 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkındaki Kanun” çıkarılarak etiğe dayalı denetim anlayışına geçilmiştir. Doğru yanıt D seçeneğidir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bir kamu görevlisinin etik dışı hareketleri arasında sayılamaz?

A
Yolsuzluk
B
Kişisel bakımını ihmal etmek
C
Kötü muamele
D
Gücü istismar etmek
E
Resmi ihaleye fesat karıştırmak
13 numaralı soru için açıklama 
Kamu etiği söz konusu olduğunda, çoğunlukla bir kamu görevlisinin etik dışı davranışından söz edildiğinde ilk akla gelen yolsuzluk olmaktadır. Yolsuzluğun yanı sıra kamu etiğine aykırı en sık rastlan davranışlar; rüşvet, irtikap, zimmet, kaçakçılık, resmi ihaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak, gücü istismar etmek, kayırmacılık, hakaret vekötü muamele, dedikodu ve aracılık olarak sayılabilir. Kişisel bakımını ihmale etmek kamusal etiğe aykırı bir davranış değildir fakat yine de kamu çalışanlarının kişisel bakımına dikkat etmesi tercih edilen bir durumdur. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.
Soru 14

Uygun bulunmayan veya onaylanmayan hareket ve davranışlar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Kasıt
B
Kusur
C
İhmal
D
Sorumsuzluk
E
Yükümlülük
14 numaralı soru için açıklama 
Kusur, uygun bulunmayan veya onaylanmayan hareket ve davranışlardır. Yasaya uygun davranabilecek durumda olduğu halde uygun davranmama, yükümlülüklere aykırı hareket etme davranışı hukuki bir kusurdur.
Soru 15

I. Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
II. Türkiye’de oturan yabancı gerçek kişiler
III. Herhangi bir nedenle sadece Türkiye'de bulunmasına karşın, etik dışı davranışa tanık olan yabancılar
Aşağıdakilerden hangisi başvuru hakkını kullanmak için kimlerin başvuracağını doğru olarak tanımlamaktadır?

A
Sadece I
B
Sadece II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
15 numaralı soru için açıklama 
I, seçenekte verilen bilgi eksiktir. Başvuruda bulunan T.C. vatandaşlarının medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle doğru yanıt E seçeneğidir.
Soru 16

Belli bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup, koruduğu; meslek üyelerine emreden, onları belli bir biçimde davranmaya zorlayan; kişisel eğilimlerini sınırlayan;yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan; meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünü olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deontoloji
B
Meslek etiği
C
Yükümlülük
D
Sorumluluk
E
Yetki
16 numaralı soru için açıklama 
Meslek etiği; belli bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup, koruduğu; meslek üyelerine emreden, onları belli bir biçimde davranmaya zorlayan; kişisel eğilimlerini sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan; meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünü (Aydın,2010) olarak tanımlanabilir.
Soru 17

Aşağıda deontoloji ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
“Ne yapmalı?” ya da “ne yapmamalı?” sorularına toplumun belirlediği ve ayrıca yaptırımlarla donattığı ve cevapladığı kuralların bilgisidir.
B
Deontolojinin dile getirdiği yükümlülükler tartışmaya açıktır.
C
Kökleşmiş ilkeleri ve kuralları içerir.
D
Deontolojinin ilgilendiği alanlardaki sorunların yerleşmiş çözüm önerileri bulunmaktadır.
E
Etik kuramlar başlığı altında incelenebilir.
17 numaralı soru için açıklama 
Deontoloji terim olarak, 19. yüzyılda Jeremy Bentham tarafından önerilmiş ve “yükümlülükler” karşılığı olarak kullanılmıştır. Bu anlamda deontoloji “ne yapmalı?” ya da “ne yapmamalı?” sorularına toplumun belirlediği ve ayrıca yaptırımlarla donattığı ve cevapladığı kuralların bilgisidir. Kısaca, deontolojinin dile getirdiği yükümlülükler tartışmasız ve zorlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Bu doğrultuda doğru cevap B seçeneğidir.
Soru 18

Tüm kamu görevlilerinin uyması gereken etik davranış ilkelerini belirleyen ve uygulamayı gözetleyen oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamu disiplin kurulu
B
Kamu etik komisyonu
C
Başbakanlık
D
Kamu görevlileri etik kurulu
E
Devlet memurları kanunu
18 numaralı soru için açıklama 
Türk kamu yönetiminde etik konusunda iki temel örgütlenme bulunmaktadır. Birincisi tüm kamu görevlilerinin uyması gereken etik davranış ilkelerini belirleyen ve uygulamayı gözetleyen doğrudan Başbakanlığa bağlı Kamu Görevlileri Etik Kurulu’dur. İkincisi ise, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kendi bünyelerinde oluşturdukları etik komisyonları ve yetkili disiplin kurullarıdır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlileri etik çalışma prensiplerinden hediye alma ve menfaat sağlama yasağı ilkesiyle ilgili yanlış bir bilgidir?

A
Resmi gün, tören ve bayramlar da dahil olmak üzere hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemez.
B
Kamu görevlileri, kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez.
C
Kamu görevlileri, görev ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları veremez.
D
Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler hediye alma yasağı kapsamı dışındadır.
E
Görev yapılan kurumla iş ilişkisi içinde bulunanlardan alınan hediye çekleri hediye alma yasağı kapsamındadır.
19 numaralı soru için açıklama 
Kamu görevlileri, kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez, resmi gün, tören ve bayramlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemez; görev ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları veremez. Bu açıklama doğrultusunda doğru cevap A seçeneğidir.
Soru 20

Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. cümlesi kamu görevlileri etik davranış ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Kamu hizmet bilinci
B
Saygınlık ve güven
C
Halka hizmet bilinci
D
Amaç ve misyona bağlılık
E
Dürüstlük ve tarafsızlık
20 numaralı soru için açıklama 
Verilen cümle kamu görevlileri etik davranış ilkelerinden saygınlık ve güven ilkesiyle daha çok ilgilidir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x