Sağlık Bilimlerinde Ve Yönetiminde Etik 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Sağlık Bilimlerinde Ve Yönetiminde Etik 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir kurumun (ya da herhangi bir organizasyonun) öngörülebilir bir gelecekte olmak istediği yere ne ad verilir?

A
İdeal
B
Öngörü
C
Vizyon
D
Misyon
E
Kurum felsefesi
1 numaralı soru için açıklama 
Vizyon; bir kurumun (ya da herhangi bir organizasyonun) öngörülebilir bir gelecekte olmak istediği yere işaret eder.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tıp etiği ilkeleri ile ilgili olarak Beauchamp ve Childress’in ortaya koyduğu ve hem uluslararası tıp otoritelerince hem de akademik etik çalışmaları yapanlar arasında benimsenmiş olan dört temel ilkeden biri değildir?

A
Yarar sağlama
B
Zarar vermeme
C
Özgünlük
D
Özerklik
E
Adil olma
2 numaralı soru için açıklama 
Tıp etiği ilkeleri ile ilgili olarak Beauchamp ve Childress’in ortaya koyduğu ve hem uluslararası tıp otoritelerince hem de akademik etik çalışmaları yapanlar arasında benimsenmiş olan dört temel ilke: Yarar sağlama, Zarar vermeme, Özerklik, ve Adil olma şeklinde özetlenmektedir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal felsefe bildirgesinin kapsamında yer almaz?

A
örgütsel içerik
B
Hastalarla ilişkiler
C
Çalışanlarla ilişkiler
D
Tolumla ilişkiler
E
Bağımsız varlık
3 numaralı soru için açıklama 
Hastalarla, çalışanlarla, toplumla, diğer kuruluşlarla ilişkiler ve örgütsel içerik unsurları kurumsal felsefe bildirgesinin kapsamında yer alır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi meslek etiği kodlarının sağlayacağı yararlar arasında yer almaz?

A
Bireylerin etik davranış sergilemeleri konusunda motive edici bir unsur olarak devreye girer.
B
Kurumun ya da mesleğin çıkarlarına hizmet eder.
C
Kurumların toplumsal sorumluluklarının ne olduğunu tanımlar.
D
Bireylerin kişiliklerine karar vermede belirleyicidir.
E
Karar vermeyi güçleştiren belirsiz durumlarda nasıl davranılacağı konusunda rehberlik sağlar.
4 numaralı soru için açıklama 
Meslek etiği kodlarının sağlayacağı yararlar şu şekilde ifade edilebilir: Meslektaş baskısı sağlayarak, bireylerin etik davranış sergilemeleri konusunda motive edici bir unsur olarak devreye girer. Bireylerin kişiliklerinin karar vermede belirleyici olması yerine doğru ya da yanlış eylemler konusunda daha tutarlı ve kararlı bir rehberlik sağlar. Karar vermeyi güçleştiren belirsiz durumlarda nasıl davranılacağı konusunda rehberlik sağlar. Kurumların toplumsal sorumluluklarının ne olduğunu tanımlar ve kurumun ya da mesleğin çıkarlarına hizmet eder.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında gittikçe artan etik endişeler yaratan faktörler arasında yer almaz?

A
Sağlık hizmetlerine erişim
B
Şirketler arası birleşmeler
C
Finansal kısıtlılıklar
D
Maliyetleri düşürme yönündeki baskılar
E
Felsefik düşünceler
5 numaralı soru için açıklama 
Sağlık kurumlarında gittikçe artan etik endişelere pek çok faktör katkıda bulunmuştur. Bunlar arasında sağlık hizmetlerine erişim ve satın alınabilirliği konuları, maliyetleri düşürme yönündeki baskılar, şirketler arası birleşmeler ve şirket satın almalar, finansal ve diğer kaynak kısıtları ve karar almayı zorlaştıran medikal teknolojilerdeki ilerlemeler vardır.
Soru 6

Pek çok uygulamacı ve akademisyen etkili bir misyon bildirgesinin dokuz bileşeni olması gerektiğini ifade etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu bileşenlerden biri değildir?

A
Maliyet
B
Teknoloji
C
Felsefe
D
Kamusal imaj
E
Özgünlük
6 numaralı soru için açıklama 
Misyon bildirgeleri uzunluk, içerik, biçim ve kapsama açısından farklılıklar gösterebilir. Pek çok uygulamacı ve akademisyen etkili bir misyon bildirgesinin dokuz bileşeni olması gerektiğini ifade etmektedir. Bunlar: Müşteriler: Kurumun müşterileri kimlerdir? Ürün ya da hizmetler: Kurumun belli başlı ürün ve/veya hizmetleri nelerdir? Pazarlar: Kurum, coğrafik açıdan nerede rekabet etmektedir? Teknoloji: Kurum günün koşullarına uygun teknolojilere sahip midir? Hayatta kalma, büyüme ve kârlılık yönündeki düşünceler: Büyüme ve finansal dayanıklılık yönünde kurumsal bir adanmışlık var mıdır? Felsefe: Kurumun temel inançları, değerleri, arzuları ve etik öncelikleri nelerdir? Özgünlük: Kurumun ayırt edici yetkinliği ya da belli başlı bir rekabet üstünlüğü var mıdır? Kamusal imaj: Kurum toplumsal, yerel topluluklar ve çevreye ilişkin kaygılara cevap verebilmekte midir? Çalışanlar: Çalışanlar kurumun kıymetli bir varlığı olarak görülmekte midir?
Soru 7

Karar verilmesi gereken herhangi bir durum karşısında iki veya daha fazla seçeneğin bulunması veya etik değerlerin çatışması durumunu açıklayan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etik ikilem
B
Etik ihlal
C
Etik kod
D
Etik karar
E
Etik kural
7 numaralı soru için açıklama 
Etik ikilem; karar verilmesi gereken herhangi bir durum karşısında iki veya daha fazla seçeneğin bulunması veya etik değerlerin çatışması durumudur.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Miller ve Davis (1996)'in etik karar vermeye yardımcı olacak pratik bir rehber niteliğinde geliştirdiği modelin adımlarından biri değildir?

A
Problemin tanımlanması
B
Etik kodların uygulanması
C
Potansiyel kararların belirlenmesi
D
Vicdanın ön plana koyulması
E
İkilemin doğasının belirlenmesi
8 numaralı soru için açıklama 
Miller ve Davis (1996) etik karar vermeye yardımcı olacak pratik bir rehber niteliğinde, yedi adımdan oluşan bir model geliştirmişlerdir. Bu modelin 7 adımı; 1. Problemin tanımlanması 2. Etik kodların uygulanması 3. İkilemin doğasının belirlenmesi 4. Potansiyel kararların belirlenmesi 5. Belirlenen kararın ve seçeneklerin potansiyel sonuçlarını göz önüne alma 6. Seçilen kararın değerlendirilmesi 7. Kararın uygulanması.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi karmaşık durumlar karşısında karar vermek gerektiğinde etik dışı davranışlardan kaçınmak için, karar vermeden önce karar aşamasının her basamağında sorulması gereken sorulardan biri değildir?

A
Bu doğru mu?
B
Bu mutlu eder mi?
C
Bu adil mi?
D
Aileniz, çocuğunuz ya da akrabalarınıza bunu söyler miydiniz?
E
Eğer birisi zarar görecekse bu kimdir?
9 numaralı soru için açıklama 
Karmaşık durumlar karşısında karar vermek gerektiğinde etik dışı davranışlardan kaçınmak için, karar vermeden önce karar aşamasının her basamağında aşağıdaki altı soruya yanıt vermelidir: 1. Bu doğru mu? 2. Bu adil mi? 3. Eğer birisi zarar görecekse bu kimdir? 4. Eğer verdiğiniz karar gazetelerin birinci sayfasında yer alsaydı kendinizi rahat hisseder miydiniz? 5. Aileniz, çocuğunuz ya da akrabalarınıza bunu söyler miydiniz? 6. Olay nasıl kokuyor?
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetleri alanında karşılaşılabilecek etik bir sorun değildir?

A
Belli çalışanlara fazla nöbet verilmesi
B
Hizmet içi eğitimlere sürekli aynı çalışanların gönderilmesi
C
Kıdemli çalışanların, işe yeni başlayan çalışanlara görev vermesi
D
Yöneticinin hoşlanmadığı çalışanları sebepsiz azarlaması
E
Yöneticinin çalışan özlük hakları ile ilgili bilgileri çalışanlarından saklaması
10 numaralı soru için açıklama 
Kıdemli çalışanlar, yeni işe başlayan çalışanlara bazı görevler verebilir ve yol gösterebilir. Ancak onlara baskı uygularlarsa bu bir etik sorun olur.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi etik dışı davranışların psikolojik türleri arasında yer alır?

A
Cinsel taciz
B
Ayrımcılık
C
Kayırma
D
Yolsuzluk
E
Rüşvet
11 numaralı soru için açıklama 
Etik dışı davranışların sosyokültürel ve ekonomik türleri; ayrımcılık, kayırma, yolsuzluk, rüşvet, yaranma ve yakınlığı kullanma, engelleyici olma ve yanlış yönlendirme iken psikolojik türleri; yıldırma ve korkutma, bencillik, işkence, şiddet-baskı, bedensel ve cinsel taciz, dogmatik davranmadır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sosyo-külturel ve ekonomik kaynaklı etik dışı davranış türlerinden biri olan ayrımcılığa örnek gösterilebilir?

A
Bir hastanenin açmış olduğu yemek veya ilaç ihalesinin hastane yöneticisinin tanıdıklarına verilmesi
B
Sağlık yönetiminde örtülü olarak kadınların üst yönetici olmasının engellenmesi
C
Kişiye özel amaçlar için kural ve yönetmelikleri çiğneme
D
Hastanede bir randevunun öne alınması için daha fazla para ödeme
E
Sağlık kurumlarında liyakat sahibi olmayan kişilerin yönetim kademelerine gelmeleri
12 numaralı soru için açıklama 
Bir hastanenin açmış olduğu yemek veya ilaç ihalesinin hastane yöneticisinin tanıdıklarına verilmesi “kayırmacılığa”, sağlık yönetiminde örtülü olarak kadınların üst yönetici olmasının engellenmesi “ayrımcılığa”, kişiye özel amaçlar için kural ve yönetmelikleri çiğneme “yolsuzluğa”, hastanede bir randevunun öne alınması için daha fazla para ödeme “rüşvete”, sağlık kurumlarında liyakat sahibi olmayan kişilerin yönetim kademelerine gelmeleri “yaranma ve yakınlığı kullanmaya” örnek gösterilebilir.
Soru 13

Kurumda kendi görüşü dışında kalanlara veya hareket edenlere karşı bireysel veya grup olarak fiziksel ve psikolojik olarak eziyet çektirilmesi olarak tanımlanan etik dışı davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bencillik
B
İşkence
C
Yıldırma
D
Şiddet-baskı
E
Dogmatik davranma
13 numaralı soru için açıklama 
Kurumda kendi görüşü dışında kalanlara veya hareket edenlere karşı bireysel veya grup olarak fiziksel ve psikolojik olarak eziyet çektirilmesi işkence olarak tanımlanabilir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi etik dışı davranışların bireysel nedenlerinden biridir?

A
Ücretlendirme
B
Esneklik
C
Karşılıklı güvensizlik
D
Rekabet
E
Yasaların etkisi
14 numaralı soru için açıklama 
Etik dışı davranışların bireysel nedenleri; etik ikilemler, etik standartlardaki farklılıklar, bencil davranma, etik davranışları farklı algılama, mesleki yetersizlik, rekabet; çevresel nedenleri ise karşılıklı güvensizlik, ücretlendirme, esneklik, yasaların etkisi, geleneklerin etkisidir.
Soru 15

Etik ikilemlerin çözümünde aşağıdaki basamaklardan hangisi işe yaramaz?

A
Geçerli durumları belirlemek
B
Etik sorunu net olarak tanımlamak
C
Etik ikilemden kimlerin etkileneceğini belirlemek
D
Etik ikilemde kişilerin ne düzeyde etkileneceğini belirlemek
E
En uygun davranışı seçmeye çalışmamak
15 numaralı soru için açıklama 
Etik ikilemlerin çözümünde aşağıdaki basamaklar işe yarayabilir: Geçerli durumları belirle, Bu durumlara dayanarak etik sorunu net olarak tanımla, Bu ikilemden kimlerin etkileneceğini ve ne düzeyde etkileneceğini belirle, İkilemi çözmesi gereken kişi ve olası seçenekleri ortaya koy, Her seçenek kapsamında elde edilebilecek en iyi sonucu belirle, En uygun davranış biçimini seçerek uygula.
Soru 16

Hükümete sahte bilgi verilmesi davranışı, bilgi uçurmanın hangi türüne girmektedir?

A
Sahtecilik
B
Tehlike
C
Açıkça yasa dışılık
D
Olası yaşa dışılık
E
Kurumun sosyal politikası
16 numaralı soru için açıklama 
Açıkça yasa dışılık, kanun bilerek ihlal edildiğinde olur. Buna örnek olarak, hükûmete sahte bilgi verilmesi, müfettişlere rüşvet verilmesi, denetçilerin kandırılması, bilerek iş kanunlarının çiğnenmesi, ırk veya cinsiyet yüzünden istihdamda ayrımcılık yapılması ve tehlikeli atıkların uygunsuz bir biçimde ortadan kaldırılması konusundaki bilgilerin uçurulması verilebilir.
Soru 17

Gittiği bir kurumda, görevlinin görevin gerektirdiği resmî yükümlülükleri göz ardı ederek duygusal ve geleneksel bağlılıklara göre davranışlar sergilediğini gören bir kişinin hangi etik dışı davranışa şahit olduğu söylenebilir?

A
Ayrımcılık
B
Kayırma
C
Baskı
D
Şiddet
E
Yıldırma
17 numaralı soru için açıklama 
Kayırma, görevin gerektirdiği resmî yükümlülüklerin göz ardı edilerek duygusal ve geleneksel bağlılıklara göre meydana gelen davranıştır. Manevi veya duygusal nitelikteki geleneksel bağlılıklar ve yükümlüklerle görevlilerin veya çalışanların yakın çevresine ya da bir takım kişilere ayrıcalıklı davranmasıdır.
Soru 18

Aldığı maaşın yetmediğini öne sürerek rüşvet alma davranışında bulunan birinin, bu davranışına hangi etik dışı davranış nedenini gerekçe olarak göstermesi beklenebilir?

A
Esneklik
B
Etik ikilem
C
Ücretlendirme
D
Bencillik
E
Yasaların etkisi
18 numaralı soru için açıklama 
Yapılan araştırmalar, çalışanın mesleğini yaparken en çok zorlandığı ve başta gelen konulardan birisinin ücretini zamanında veya hiç almaması olduğuna işaret etmektedir. Aynı işi yapanlar arasındaki maaş farklılıkları gibi nedenler de çalışanı etik dışı davranmaya yöneltebilmektedir. Bu nedenle, kurumların açık ve güvenilir bir ücretlendirme politikası oluşturması ve bunun sürekliliğini sağlaması kurumda etik davranışların ücretlendirme kaynaklı olmasını azaltmış olur.
Soru 19

Bir hekimin hasta ve halk sağlığının korunmasında eşitliği koruması gerekliliği hangi etik ilke ile ilgilidir?

A
Zarar vermeme ilkesi
B
Yararlılık ilkesi
C
Özerklik ilkesi
D
Mesleğe saygı ilkesi
E
Adalet ilkesi
19 numaralı soru için açıklama 
Hekimler çıkar çatışmalarından kaçınmak için ister yönetsel süreçlerde isterse de klinik süreçlerde daima aşağıdaki temel etik ilkeleri göz önünde tutmalı ve uygulamalarını bu ilkeler doğrultusunda yapmalıdır:-Hekim hastasının çıkarı için en iyisini yapmalıdır (yararlılık ilkesi).-Hekim hastasını zarara uğratmamalı ve bunun için hastasını korumalıdır (zarar vermeme ilkesi).-Hekim hastasının bilgilendirilmiş veya aydınlatılmış onayına veya bir başka deyişle özerkliğine saygılı olmalıdır (özgürlük/özerklik ilkesi).-Hekim hasta ve halk sağlığının korunmasında eşitliği korumalıdır (adalet ilkesi).
Soru 20

Yöneticilerin veya aynı statüye sahip çalışanların yasal yetkilerinin dışında diğer kişi ve/veya grupları etki altına almak için onlara etik dışı meydan okumalarına ne ad verilir?

A
Bencillik
B
İşkence
C
Şiddet-Baskı
D
Korkutma-Yıldırma
E
Dogmatik davranma
20 numaralı soru için açıklama 
Yıldırma ve korkutma, yöneticilerin veya aynı statüye sahip çalışanların yasal yetkilerinin dışında diğer kişi ve/veya grupları etki altına almak için onlara etik dışı meydan okumaları olarak tanımlanmaktadır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x