Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2016-2017 Final Sınavı

Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bilgilerin, tümevarım veya tümdengelim yöntemleri kullanılarak üretildiği bilgi kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mantık yürütme
B
Deneme-yanılma
C
Otoriteler
D
Gelenekler
E
Bilimsel yöntem
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi İçerik Geçerliliği analizinde kullanılan yöntemlerden biridir?

A
Faktör analizi
B
Korelasyon analizi
C
Literatür tarama
D
Duyarlılık analizi
E
Seçicilik analizi
Soru 3

Yönetimsel anlamda epidemiyoloji aşağıdakilerden hangisi için kullanılmaz?

A
Sağlık hizmetlerinin toplumun ihtiyaçlarına göre tasarlanması
B
Hastalara tanı konulması
C
Sağlık ve hastalığın dağılımı ve belirleyicilerinin incelenmesi
D
Hastalıklardan korunma ve hastalıkların kontrol altına alınması
E
Sağlık politikaları geliştirilmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi gözlemsel araştırma tasarımlarından biri değildir?

A
Vaka-kontrol araştırmaları
B
Ekolojik araştırmalar
C
Vaka serileri
D
Randomize kontrollü deneyler
E
Kohort araştırmaları
Soru 5

Evrenin çok büyük ve geniş bir alana yayıldığı durumlarda tercih edilen örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küme örnekleme
B
Basit tesadüfi örnekleme
C
Kota örnekleme
D
Kartopu örnekleme
E
Kolaycı örnekleme
Soru 6

Toplam 30 kişinin alındığı bir araştırmanın sıklık dağılımı (2x2 tablosunda) gözlerden herhangi birine düşen beklenen sıklık sayısı en az kaç olursa burada X2 testi uygulanabilir?

A
2
B
5
C
20
D
30
E
50
Soru 7

Örnek büyüklüğü hesaplarında en sık kullanılan güven düzeyi yüzde kaçtır?

A
5
B
10
C
50
D
90
E
95
Soru 8

Basit tesadüfi örnekleme yöntemi için hesaplanan örnek büyüklüğünün diğer örnekleme yöntemleri için yeniden düzenlenmesinde kullanılan katsayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Korelasyon katsayısı
B
Tasarım etkisi
C
Sistematik hata
D
Örnekleme hatası
E
Öngörülen oran
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi dağılımın yaygınlığını (merkez değerlerden sağa ve sola yayılmasını) gösterir?

A
Tepe değeri
B
Ho hipotezinin doğru olma olasılığı (p)
C
Ortanca
D
Standart sapma
E
Aritmetik ortalama
Soru 10

Bir kentin K mahallesinden 5 çocuk ve L mahallesinden 7 çocuk fareler tarafından ısırılmıştır. K mahallesinden olan çocukların yaşları 3, 3, 4, 5 ve 6’dır. L mahallesinden olan çocukların yaşları ise 1, 2, 2, 3, 4, 4 ve 5’tir.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğrudur?

A
K mahallesindeki çocukların ortanca yaşı, L mahallesindeki çocukların ortanca yaşından küçüktür.
B
K mahallesindeki çocukların ortalama yaşı, L mahallesindeki çocukların ortalama yaşından küçüktür.
C
K mahallesindeki çocukların yaşlarının dağılım aralığı (range), L mahallesindeki çocukların yaşlarının dağılım aralığından büyüktür.
D
K mahallesindeki çocukların ortanca yaşı ile ortalama yaşı birbirine eşittir.
E
L mahallesindeki çocukların ortanca yaşı ile ortalama yaşı birbirine eşittir.
Soru 11

Bir hastanede yeni sunulması planlanan beslenme danışmanlık hizmeti konusunda hastaların beklentileri, hizmetin neleri kapsaması gerektiğini belirlemek için yapılacak bir araştırmada hastaneye gelen kişilerin örnek olarak seçilmesinde hangi örnekleme yöntemi kullanılmıştır?

A
Kolaycı örnekleme
B
Kota örnekleme
C
Kartopu örnekleme
D
Sistematik örnekleme
E
Tabakalı örnekleme
Soru 12

Konya’da ve Bursa’da iki ayrı grupta 12 yaşındaki çocukların alerjik astım ve bronşit açısından değerlendirildiği çalışmada Konya’da 840, Bursa’da 893 çocuk araştırmaya alınmıştır. Bu çocukların solunum kapasiteleri cihazlarla ölçülmüş, dağılımların her ikisi de normal dağılıma uygun bulunmuş, Konya ve Bursa’da görülen ortalamalar arasında 300 mİ fark gözlenmiştir.
Bu farkın anlamlılığının test edilmesinde aşağıdaki istatistiksel analiz yöntemlerinden hangisi uygundur?

A
Mann-Whitney U testi
B
Tek yönlü varyans analizi
C
Eşleştirme yapılmamış gruplarda t testi
D
Eşleştirme yapılmış gruplarda t testi
E
Ki-kare testi
Soru 13

Dengeli Puan Cetveli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sürekli iyileştirme aracıdır.
B
Yönetim karar alma aracıdır.
C
Ölçme ve değerlendirme aracıdır.
D
Kıyaslama aracıdır.
E
Stratejik yönetim aracıdır.
Soru 14

Ortaya çıkan fikirler içinde alternatifler arasından hangisinin daha iyi olduğunun belirlenmesi üzerine yapılan değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nominal Grup Tekniği
B
Pareto Analizi
C
Süreç Akış Diyagramı
D
ilişkiler Diyagramı
E
ilgi Diyagramı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını kolaylaştıran faktörlerden biri değildir?

A
Araştırmacıların mevcut bulgularla kıyaslayarak yeni çözüm önerileri ortaya koymaları
B
Araştırma sonuçlarının duyurulması için hedefe yönelik mesajlar üretilmesi
C
Yöneticilerin farklı kaynaklardan aşırı bilgiyle yüklenmiş olmaları
D
Araştırmacıların uygulayıcılarla kişisel diyalog kurup güven tesis etmeleri
E
Uygulayıcıların kendi ihtiyaçlarına cevap verecek olan araştırma sonuçlarını talep etmeleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Hizmet Kalite Standartları kapsamındaki ana başlıklardan biri değildir?

A
Sağlık Hizmeti Yönetimi
B
Destek Hizmeti Yönetimi
C
Kurumsal Hizmet Yönetimi
D
indikatör Yönetimi
E
Tesis Yönetimi
Soru 17

I. Basılı materyaller
II. Anketler
III. Önceden hazırlanmış raporlar
IV. Görüşmeler
Yukarıdakilerden hangileri araştırma raporu için bilgi derlenirken başvurulan birincil bilgi kaynaklarındandır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 18

Politika özeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Pratik ve uygulanabilir görüşler içermelidir.
B
Hedef kitleleri iknaya çalışmalıdır.
C
ileri sürülen görüşler kanıta dayanmalıdır.
D
Akademik değil profesyonel bir üslup kullanmalıdır.
E
Belli bir problem ya da problemin bir kısmına odaklanmalıdır.
Soru 19

Eğer bir konu birbiriyle ilişkili fikirler üretmeyi zorlaştıracak kadar karışıksa, yönetim faaliyetlerinin sırası önemliyse, tartışılmakta olan sorunun, bir ön belirti olduğu konusunda bir şüphe varsa ve gerekli işlemleri yapacak vakit çoksa aşağıdaki kalite araçlarından hangisi kullanılır?

A
Güç Alanı Analizi
B
Ağaç Diyagramı
C
ilişkiler Diyagramı
D
Poke-Yoke Analizi
E
ilgi Diyagramı
Soru 20

Uzun süreli ve kapsamlı araştırmalarda araştırma sürerken, araştırmada rol alan kişileri ve ilgili kuruluşları düzenli olarak bilgilendirmek ve bilgilerini güncellemek amacıyla kullanılan iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilan
B
Poster
C
Araştırma özet dokümanı
D
Broşür ve duyurular
E
Araştırma bülteni
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x