Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2016-2017 Vize Sınavı

Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının izlediği risk faktörlerinden biri değildir?

A
Sağlıklı olma davranışları önündeki engellere dair görüşler
B
Düzenli sabah kahvaltısı yapma durumu
C
Fiziksel aktivite yapma durumu
D
Okur yazarlık düzeyi
E
Emniyet kemeri takma alışkanlığı
Soru 2

Belirli varsayımlara dayanan, mantıksal bir sırası olan, gözlem veya deneyle elde edilen her türlü veriye ne ad verilir?

A
Hipotez
B
Bulgu
C
Kanıt
D
Enformasyon
E
Bilgi
2 numaralı soru için açıklama 
Belirli varsayımlara dayanan, mantıksal bir sırası olan, gözlem veya deneyle elde edilen her türlü veriye kanıt adı verilir.
Soru 3

Öğretmenler, kitaplar, din büyükleri ve toplum önderleri aşağıdaki bilgi kaynaklarından hangisinin kapsamındadır?

A
Gelenekler
B
Otorite
C
Deneme-yanılma
D
Mantık yürütme
E
Bilimsel yöntem
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Planlama Döngüsü’nde yer almaz?

A
Yükün değerlendirilmesi
B
Nedenin belirlenmesi
C
Müdahaleden vazgeçilmesi
D
izleme ve değerlendirme
E
Müdahalenin uygulanması
Soru 5

Sağlık hizmetlerinin hizmet olmaktan kaynaklanan özellikleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Soyutluk, heterojenlik, bütünlük
B
Soyutluk, kalite, hakkaniyet
C
Kalite, homojenlik, etkililik
D
Homojenlik, bütünlük, soyutluk
E
Kalite, verimlilik, heterojenlik
Soru 6

Epidemiyoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ilk olarak salgın bilimi şeklinde tanımlanmıştır.
B
Sağlıkla ilgili bütün durumları ele alır.
C
Birçok alt disiplini vardır.
D
Toplumdaki sorunların bilimidir.
E
Sağlıkla ilgili olayları birey bağlamında ele alır.
Soru 7

I. Sağlık Enformasyon Sistemleri
II. Ad-hoc Amaca Özel Araştırmalar
III. Pareto Analizi
Yukarıdakilerden hangileri sağlık kuruluşlarında veri toplama ve kanıta ulaşma araçlarıdır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 8

Tıp bilgileri, hastalık özellikleri ve hasta tercihleri ile açıklanamayan tıbbi uygulama farklılıklarına ne ad verilir?

A
Ahlaki tehlike
B
Arz tarafından oluşturulan talep
C
Açıklanması zor farklılıklar
D
Mesleki özerklik
E
Heterojenlik
Soru 9

Belirli bir anda veya süre içindeki toplam vaka sayısı veya toplam hastalık görülme hızına ne ad verilir?

A
Kaba Ölüm Hızı
B
Kaba Doğum Hızı
C
Doğumla Beklenen Yaşam Süresi
D
Fatalite Hızı
E
Prevelans
Soru 10

I. Randomizasyon
II. Tabakalandırma
III. Eşleştirme
IV. istatistiksel Modelleme
Yukarıdakilerden hangileri bilginin arındırılması ve standardizasyonu kapsamında “Tasarım” aşamasında kullanılan yöntemlerdendir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 11

Yüz yüze görüşme yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gerektiğinde ek sorularla derinlemesine veri toplanmasını sağlar.
B
Karmaşık veya bilinmeyen konuların soruşturulmasını mümkün kılar.
C
Okuma yazması olmayan kişilerden de veri toplanmasına olanak sağlar.
D
Pahalı ve zaman alıcı olabilir.
E
Özel hayat gibi hassas konularda doğru yanıt alma olasılığı çok yüksektir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi anketin fiziksel özelliklerinden biri değildir?

A
Anket başlığının çok uzun olması
B
Anketin görüşülenin gözünü korkutmayacak şekilde kısa, araştırma için gerekli veriyi toplayabilecek kadar da kapsamlı olması
C
Gereken yerlerde anketöre veya anketi yanıtlayanlara yol gösterici açıklamaların bulunması
D
Anketin basıldığı kağıt ve baskı kalitesinin, yapılan işin önem ve ciddiyeti ile uyumlu olması
E
Sorulara verilecek yanıtların nasıl işaretleneceğinin açıkça belirtilmesi
Soru 13

İnsidans hızı aşağıdaki araştırmalardan hangisi ile elde edilir?

A
Kişisel özelliklerin incelendiği tanımlayıcı araştırma
B
Kohort araştırması
C
Ekolojik araştırma
D
Tanımlayıcı araştırma
E
Vaka-kontrol araştırması
Soru 14

Deneysel araştırmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Araştırmaya katılanlara herhangi bir müdahalede bulunulamaz.
B
Seçim yanlılığı ve karıştırıcı değişken etkisi minimize edilir.
C
Etik sorunlar nedeniyle yapılması her zaman mümkün olmayabilir.
D
Gruplara atanacak kişiler randomizasyon yöntemi ile seçilir.
E
Değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisi kurulabilir.
Soru 15

Gruplar, bölgeler veya ülkeler ile ilgili araştırma yapılmak istendiğinde aşağıdaki araştırma tasarımlarından hangisi kullanılır?

A
Vaka serileri
B
Randomize klinik deney
C
Vaka-kontrol araştırması
D
Ekolojik araştırma
E
Kohort araştırması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Gözlemciler Arası (Ölçümcüler Arası) Tutarlılık ölçümünde kullanılan yöntemlerden biridir?

A
Kappa indeks
B
Kuder-Richardson alfası
C
Cronbach’ın alfası
D
Faktör analizi
E
Literatür tarama
Soru 17

Eskiden bağımsız çalışan bir fizik tedavi rehabilitasyon merkezinin bir sağlık grubu tarafından satın alınmasının bu merkezin verimliliğine etkisini incelemek isteyen bir araştırmacı aşağıdaki araştırma tasarımlarından hangisini kullanmalıdır?

A
Randomize kontrollü klinik deney
B
Vaka-kontrol araştırması
C
Yarı deneysel araştırma
D
Ekolojik araştırma
E
Tanımlayıcı araştırma
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kesikli verilere bir örnektir?

A
Ağırlık
B
Saç rengi
C
Yaş
D
Taburcu olan kişi sayısı
E
Göz rengi
Soru 19

Nicel olarak saptanması zor olan bir olay veya durumun oluş sıklığı konusundaki sübjektif tahminleri olasılık yüzdesi olarak saptamak için kullanılan ölçeklere ne ad verilir?

A
Likert türü ölçek
B
Boyutlu ölçek
C
Sözel ölçek
D
Sıralı ölçek
E
Juster türü ölçek
Soru 20

Bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi etkileyen değişkenlere ne ad verilir?

A
Kalitatif değişken
B
Sıralı değişken
C
Sürekli değişken
D
Karıştırıcı değişken
E
Kategorik değişken
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x