Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Örnek seçiminin ilk aşamasında yapılması gereken eylem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evrenin listelenmesi
B
Evrenin tanımlanması
C
Örnekleme yöntemine karar verilmesi
D
Örnek büyüklüğünün hesaplanması
E
Örneklem birimlerinin seçilmesi
1 numaralı soru için açıklama 
Örnek seçiminin ilk aşamasında yapılması gereken eylem, evrenin tanımlanmasıdır. Sonrasında sırasıyla; evrenin listelenmesi, örnekleme yöntemine karar verilmesi, örnek büyüklüğünün hesaplanması ve örneklem birimlerinin seçilmesi aşamaları gelir.
Soru 2

Olasılıksız örnekleme yöntemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sonuçların evrene genellenmesi doğru değildir.
B
Örnek büyüklüğü hesabı zorunludur.
C
Evren tam olarak bilinebilir.
D
Tabakalı örnekleme kullanılır.
E
Evrendeki kişilerin seçilme olasılığı bellidir.
2 numaralı soru için açıklama 
Olasılıksız örnekleme yöntemi ile seçilen gruplardan elde edilen sonuçların evrene genellenmesi doğru değildir ve bilimsel bir yaklaşım olarak kabul edilemez. Örnek büyüklüğü hesabı zorunlu değildir ve evren tam olarak bilinemez. Tabakalı örnekleme olasılıklı örnekleme yöntemlerinde kullanılır. Evrendeki kişilerin örneğe hangi olasılıkla seçileceği bilinemez.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sektöründe sık kullanılan olasılıksız örnekleme yöntemlerinden biridir?
I. Amaçlı örnekleme
II. Tabaklı örnekleme
III. Kota örnekleme
IV. Kolaycı örnekleme

A
Yalnızca I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I, II, IV
E
III, IV
3 numaralı soru için açıklama 
I, II, IV sağlık sektöründe sık kullanılan olasılıksız örnekleme yöntemlerinden biridir. III. seçenekte verilen kota örnekleme ise olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biridir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi örnek büyüklüğünün hesaplanması için bilinmesi ve göz önünde tutulması gereken önemli noktalardan biri değildir?

A
Araştırmanın amacı ve türü.
B
İncelenen değişkenin ölçüm biçimi.
C
Elde edilecek sonuçlar için izin verilen hata payı, öngörülen sapma miktarı
D
Sonuçların savunulacağı güven düzeyi ve kesinliği.
E
Araştırmanın konusu
4 numaralı soru için açıklama 
A, , C, D şıklarının hepsi örnek büyüklüğünün hesaplanması için bilinmesi ve göz önünde tutulması gereken önemli noktalardan biridir. Araştırmanın konusu ise örnek büyüklüğünün hesaplanmasında dikkate alınan bir nokta değildir.
Soru 5

Bir değişkenin ‘ortalama’sının incelendiği araştırmalarda örnek büyüklüğü hesabı için formülde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
q
B
n
C
d
D
s
E
1.96
5 numaralı soru için açıklama 
Bir değişkenin “Ortalama”sının incelendiği araştırmalarda örnek büyüklüğü hesabı için formül: Evren büyüklüğü (N) bilinmiyorsa : n = (1.96)² s²/ d² Evren büyüklüğü (N) biliniyorsa : n = (1.96)² s²/ (d² + (1.96)² s²/ N)
Soru 6

Genellikle tüm kitleyi incelemek yerine bunları temsil etme özelliğini taşıyan daha küçük gruba ne ad verilir?

A
Evren
B
Popülasyon
C
Kota
D
Nicelik
E
örnekleme
6 numaralı soru için açıklama 
Evren, incelenen konunun, yapılan araştırmanın ilişkili olduğu tüm kişi ya da nesneleri tanımlamak için kullanılan ve İngilizce “population” sözcüğünün karşılığı olan bir terimdir. Kota örnekleme, örnekleme yöntemlerinden birisidir. Nicelik sayısal büyüklüğü ifade eder.
Soru 7

Örneklem hatasının fazla, temsil gücünün ise az olduğu örnekleme yöntemleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Sistematik örnekleme - Tabakalı örnekleme
B
Küme örnekleme - Çok aşamalı örnekleme
C
Basit tesadüfi örnekleme - Kartopu örnekleme
D
Kota örnekleme - Kolaycı örnekleme
E
Amaçlı örnekleme - Sistematik örnekleme
7 numaralı soru için açıklama 
Örneklem hatasının fazla, temsil gücünün ise az olduğu örnekleme yöntemleri küme örnekleme ve çok aşamalı örnekleme yöntemleridir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sektöründe sık kullanılan olasılıksız örnekleme yöntemlerinden birisidir?

A
Sistematik örnekleme
B
Tabakalı örnekleme
C
Kartopu örnekleme
D
Küme örnekleme
E
Çok aşamalı örnekleme
8 numaralı soru için açıklama 
Sağlık sektöründe sık kullanılan olasılıksız örnekleme yöntemleri şunlardır: Amaçlı örnekleme Kolaycı örnekleme Kota örnekleme Kartopu örnekleme
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi basit tesadüfi örneklemenin güçlü yanları arasında yer almaktadır?

A
Örneğin evrene eşit olarak dağılması sağlanır.
B
Evrendeki azınlık grupların temsil edilmesi mümkündür.
C
İstatistiksel hesaplamalar ve tahminler kolay yapılır.
D
Ayrımcılık duygusu engellenir.
E
Her türlü maliyet azalır.
9 numaralı soru için açıklama 
Örneğin evrene eşit olarak dağılması sağlanması sistematik örneklemenin; evrendeki azınlık grupların temsil edilmesinin mümkün olması tabakalı örneklemenin; istatistiksel hesaplamaların ve tahminlerın kolay yapılması basit tesadüfi örneklemenin; ayrımcılık duygusunun engellenmesi küme örneklemenin; her türlü maliyetin azalması çok aşamalı örneklemenin güçlü yanları arasında yer almaktadır.
Soru 10

I. Sonuçların savunulacağı güven düzeyi ve kesinliği
II. İncelenen değişkenin ölçüm biçimi
III. Evren büyüklüğü
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri örnek büyüklüğünün hesaplanması için bilinmesi gereken önemli noktalar arasında yer almaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
10 numaralı soru için açıklama 
Örnek büyüklüğünün hesaplanması için bilinmesi gereken önemli noktalar; sonuçların savunulacağı güven düzeyi ve kesinliği, incelenen değişkenin ölçüm biçimi ve evren büyüklüğüdür.
Soru 11

Normal dağılımda Merkezi değerden sağa ve sola bir standart sapma mesafesinde gidilerek oluşturulan sınırlar içine dağılımdaki toplam birim sayısının yüzde kaçı düşer?

A
10 – 11 Aralık 1999
B
96
C
68
D
70
E
75
11 numaralı soru için açıklama 
Merkezi değerden sağa ve sola bir standart sapma mesafesinde gidilerek oluşturulan sınırlar içine dağılımdaki toplam birim sayısının %68i düşer.
Soru 12

Nitel verilerin özetlenmesine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Ortanca ve çeyrekler ile özetlenir
B
Bütün içinde her bir kategoriyi oluşturanların sayısının oranı belirtilerek özetlenir
C
Aritmetik ortalama ve standart sapma ile ifade edilir
D
Çok seçenekli nitel değişkenlerin özetlenmesi mümkün değildir
E
Nitel veri değişkenlerinin özetlenmesinde tablo veya grafik kullanılamaz
12 numaralı soru için açıklama 
Nitel veriler, bütün içinde her bir kategoriyi oluşturanların sayısının oranı belirtilerek özetlenir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi tablo hazırlarken dikkat edilmesi gereken özellikler arasında yer almaktadır?

A
Hangi değişkenin ne verisini içerdiği başlıkta belirtilmelidir
B
Metinde ifade edilmemiş bilgiler, doğrudan tablo ile aktarılabilir
C
Değişken kategorilerinin isimleri ana başlıkta yer almalıdır
D
Birden fazla değişkenin verilerini bir arada özetlemek mümkün değildir
E
Sadece nicel veri değişkenleri tablo ile özetlenebilir
13 numaralı soru için açıklama 
Tablonun hangi değişkenin ne verisini içerdiği başlıkta belirtilmelidir. Metinde ifade edilmemiş bilgiler, doğrudan tablo ile verilip geçilmemelidir. Değişken kategorilerinin isimleri ana başlıkta değil, satırlarda ve sütunlardaki ilk kutular içinde yer almalıdır. Tablolar, birden fazla değişkenin verilerini bir arada özetlemek üzere hazırlanabilir. Hem nitel hem nicel veri değişkenleri tablo ile özetlenebilir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi veri özetleri yayımlanırken dikkat edilmesi gereken özellikler arasında yer almaktadır?

A
Dağılımın sadece en büyük değeri yayımlanmalıdır
B
İkili seçeneklerde (A ya da B şıkkı şeklindeki durumlarda) her iki seçeneğin de yüzdesi yayımlanmalıdır
C
Merkezi değeri vermede ortanca kullanılıyorsa, standart sapma da verilmelidir
D
Merkezi değeri vermede ortalama kullanılıyorsa alt ve üst çeyrekler de verilmelidir
E
Özetin dayandığı gözlem sayısı (n) daima belirtilmelidir
14 numaralı soru için açıklama 
Veri özetleri yayımlanırken, dağılımın en küçük ve en büyük değeri yayımlanmalıdır. İkili seçeneklerde (A ya da B şıkkı şeklindeki durumlarda) her iki seçeneğin de yüzdesi yayımlanamaz, sadece biri yayımlanabilir. Merkezi değeri vermede ortanca kullanılıyorsa, alt ve üst çeyrekler de verilmelidir. Merkezi değeri vermede ortalama kullanılıyorsa standart sapma da verilmelidir. Özetin dayandığı gözlem sayısı (n) daima belirtilmelidir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tablo ve grafik ile gösterimleri doğru yansıtmaktadır?

A
Tablolar, grafiklerin önemli olan yerlerini göstermek için kullanılırlar.
B
Günümüzde aynı bilgiler hem tablo hem de grafik ile sunulmaktadır.
C
Grafikler, tabloların önemli olan yerlerini göstermek için kullanılırlar.
D
Metinde ifade edilmeyen bilgiler tablolar ile doğrudan verilebilir.
E
Grafiklerde verilerin ölçüm birimlerini kullanmaya gerek yoktur.
15 numaralı soru için açıklama 
Günümüzde artık yer sıkıntısı nedeniyle tercih edilmese de grafikler, tabloların önemli olan yerlerini vurgulamak için kullanılan gösterim araçlarıdır.
Soru 16

Bir dağılım aşağı yukarı simetrikse aşağıdakilerden hangisi o dağılıma ait bir özellik değildir?

A
Ortalama, merkezî değerdir.
B
Gözlemlerin kabaca % 70’i ortalamanın bir standart sapma mesafesi içinde sağ ve solunda kalacak sınırların içine düşer.
C
Gözlemlerin kabaca % 95’i ortalamanın iki standart sapma mesafesi içinde sağ ve solunda kalacak sınırların içine düşer.
D
Gözlemlerin kabaca % 99’u ortalamanın üç standart sapma mesafesi içinde sağ ve solunda kalacak sınırların içine düşer.
E
Aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değeri birbirine yakın değerlerden oluşmaz.
16 numaralı soru için açıklama 
Aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değeri birbirine yakın değerlerden oluşmaktadır.
Soru 17

Güven aralığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
%95 güven aralığı sıfır (0)’ı içerdiği zaman gözlenen fark istatistiksel olarak anlamlıdır.
B
%95 güven aralığı sıfır (0)’ı içermediği zaman gözlenen fark istatistiksel olarak anlamsızdır.
C
%95 güven aralığı sıfır (0)’ı içerdiği zaman gözlenen fark istatistiksel olarak anlamsızdır.
D
%95 güven aralığını hesaplamak için gözlenen farkı farkın standart hatası ile çarpmak yeterlidir.
E
%95 güven aralığı sıfır (0)’ı içermediği zaman gözlenen fark istatistiksel olarak anlamsızdır.
17 numaralı soru için açıklama 
%95 güven aralığı sıfır (0)’ı içerdiği zaman gözlenen fark istatistiksel olarak anlamsızdır. Bir başka deyişle, %95 güven aralığı sıfır (0)’ı içermediği zaman gözlenen fark istatistiksel olarak anlamlıdır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi örneklem büyüklüğünün tanımıdır?

A
Araştırmada ele alınan toplam birim sayısıdır
B
Ölçüm ya da sayım verisi ile elde edilen özelliklerdir
C
Verileri değerlendirmekte kullanılan istatistiksel yöntemdir
D
Verilerin yorumlanmasına ilişkin yöntemlerdir
E
Bulgu sonuçlarının grafik olarak görselleştirilmesidir
18 numaralı soru için açıklama 
Araştırmada ele alınan toplam birim sayısına örneklem büyüklüğü denir.
Soru 19

Nicel değişkenler özetlenirken dağılımın normal dağılım olduğu kanaatine varılabilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisinin sağlanması gereklidir?

A
Aritmetik ortalamanın ve ortanca değerinin birbirine uzak değerlerde olması
B
Standart sapmanın, aritmetik ortalamadan daha küçük bir matematiksel değerde kalması
C
Ortanca değeri ile tepe değerinin birbirine uzak değerlerde olması
D
Gözlem sayısının 20'nin üzerine çıkan bir çoğunluğa ulaşması
E
Histogramda simetrik değil, sağa ya da sola yatık bir eğri elde edilmesi
19 numaralı soru için açıklama 
Gözlem sayısı 20'nin üzerine çıkan bir çoğunluğa ulaşmış ise, dağılımın normal dağılım olduğu kanaatine varılabilir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi özet yayımlarken dikkat edilmesi gerekenler arasında değildir?

A
Araştırma kapsamına dahil olan katılımcı sayısının kesinlikle belirtilmelidir.
B
İkili seçeneklerde her iki değişkenin yüzdeliklerinin verilmesi gerekmektedir.
C
Merkezi değer verilirken ortanca kullanılıyorsa alt ve üst çeyrekler de verilmelidir.
D
Merkezi değer verilirken ortamla kullanılıyorsa standart sapma da verilmelidir.
E
En küçük ve en büyük değerin mutlaka verilmesi gerekmektedir.
20 numaralı soru için açıklama 
Özetleri Yayımlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler: Özetin dayandığı gözlem sayısını (n) her zaman belirtiniz. İkili seçeneklerde (ya A şıkkı ya B şıkkı şeklindeki durumlarda) A’nın veya B’nin yüzdesini yayımlayınız ama ikisini birden yayımlamayınız. Çünkü okuyucu kalan kısmın diğer seçeneğe ait kısım olduğunu kolayca düşünebilir ve boş yere yazı fazlalığı ile uğraşmaya gerek yoktur. Eğer merkezi değeri vermede ortancayı kullanıyorsanız, aynı zamanda alt ve üst çeyrekleri de vermeyi ihmal etmeyiniz. Eğer merkezi değeri vermede ortalamayı kullanıyorsanız, aynı zamanda standart sapmayı da vermeyi ihmal etmeyiniz. Her zaman dağılımın en küçük ve en büyük değerlerini de yayımlayınız.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x