Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

___________ genellikle dağılım şeklini, merkez değerini ve dağılımın tabiatını analiz ederek problemleri belirlemede kullanılır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Saçılma (Dağılma-Serpilme) Diyagramı
B
Kontrol Çizelgeler
C
Pareto Analizi
D
Neden-Sonuç Diyagramı
E
Histogram
1 numaralı soru için açıklama 
Histogram genellikle dağılım şeklini, merkez değerini ve dağılımın tabiatını analiz ederek problemleri belirlemede kullanılır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi stratejik odaklı kıyaslamaya örnek olarak gösterilebilir?

A
Fiyat
B
Pazara teslim zamanı
C
Güvenirlik
D
Teknik özellik
E
Yeni hizmet geliştirme
2 numaralı soru için açıklama 
Stratejik kıyaslama: Bu tip kıyaslama işlemsel düzeyde değil, yeni hizmet geliştirme, yeni pazarlara girme gibi organizasyonel stratejiler, temel yetenekler gibi konularda yapılır.
Soru 3

I. Sürecin seçimi
II. Sürecin standartlaştırılması
III. Sürecin istatistiksel olarak kontrol altına alınması
IV. Sürecin yeterlilik çalışması
V. Sürecin geliştirilmesi
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde istatistiksel süreç kontrolü basamakları doğru şekilde sıralanmıştır?

A
I, IV, III, II, V
B
I, V, IV, III, II
C
III, II, I, V, IV
D
I, III, IV, II, V
E
IV, V, I, III, II
3 numaralı soru için açıklama 
İstatistiksel süreç kontrolü sadece bir araç olmayıp aynı zamanda kalite problemlerine sebep olan değişkenliklerin azaltılması için bir stratejidir. İstatistiksel süreç kontrolü hem görselleştirme aracıdır hem de süreç yönetimi problemlerine bilimsel bir çözüm sağlar. İstatistiksel tekniklerle belirli verilerin değerlendirilmesi ve düzeltici çalışmaların kusurlar oluşmadan önce yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Genel olarak istatistiksel süreç kontrolü beş aşamadan meydana gelir. • Sürecin seçimi • Sürecin istatistiksel olarak kontrol altına alınması • Sürecin yeterlilik çalışması • Sürecin standartlaştırılması • Sürecin geliştirilmesi
Soru 4

Amacı “çabalarımızı hangi problem üzerine yoğunlaştırmalıyız?” sorusuna cevap bulmak olan kalite aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İshikawa Diayagramı
B
Saçılma Diyagramı
C
Pareto Analizi
D
Süreç Akış Diyagramları
E
Kontrol Çizelgeleri
4 numaralı soru için açıklama 
Pareto analizi, değişik sayıdaki önemli nedenleri daha az önemde olan nedenlerden ayırmak için yararlanılan bir metotdur. Tüm nedenlerin sayısal olarak %20’sinin çözümü sistemdeki sorunların %80’ninin çözümünü sağlar prensibine dayanır. Başka bir ifade ile maliyetlerde %20 artış sistemde %80 iyileşme sağlar. Daha ziyade maliyet ve hata analizlerinde kullanılır. Pareto analizi “çabalarımızı hangi problem üzerine yoğunlaştırmalıyız?” sorusuna cevap niteliğindedir. Pareto diyagramı en sık yapılan fakat en önemli olması gerekmeyen hata veya uygunsuzluğa dikkati yönlendirecektir. Pareto diyagramı kategorik önceliklere göre organize edilen veri niteliği için frekans dağılımıdır. Pareto olası pek çok süreç değişkeni arasından kilit süreç değişkenini seçmek için kullanılmaktadır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde klinik kaliteyi iyileştirmek için yapılacak sağlık reformlarından birisi olamaz?

A
Kalitenin düzenli olarak ölçülmesi
B
Reformlarda hasta odaklı yaklaşım
C
Organizasyonda yer alan herkesin görüşünün alınması
D
Stratejik planlama yapılması
E
Kaliteyi yükseltebilmek adına kar odaklı stratejik planlama yapılması
5 numaralı soru için açıklama 
Toplam kalite yönetimi, sağlık hizmetlerinde klinik kaliteyi iyileştirmek için yapılacak sağlık reformlarında dört ana prensip ortaya konmaktadır. Bunlar;-Yönetebilmek için kaliteyi ölç,-Tatmin edebilmek için hastaya odaklan,-Sinerjinin avantajlarından yararlanabilmek için organizasyondaki herkesin aklını kullan,-Uzun vadeli düşünebilmek ve kısa vadeli hareket edebilmek için stratejik planlama yap şeklinde ifade edilmektedir.
Soru 6

Donobedian'ın sınıflandırmasına göre hastanın sağlık durumunda gözlenen değişiklikler aşağıdakilerden hangisinin ölçüsüdür?

A
Sonuç ölçüleri
B
Performans ölçüleri
C
Yapısal ölçüler
D
Kalite ölçüleri
E
Süreç ölçüleri
6 numaralı soru için açıklama 
Donobedian sağlık hizmetlerinde geleneksel ölçüm çerçevesini yapı, süreç ve sonuç olarak ifade etmektedir. Donobedian sağlık bakım kalitesini; kaynakların nicel ve nitel karşılığını içeren sağlık hizmetleri yapı kalitesi, doğru girdi faktörlerini seçmek ve birleştirek için sağlık sunucularının yeterliliği ve istekliliğini ifade eden süreç kalitesi, hastanın tedavi sonuçlarından memnuniyeti kadar tıbbi müdahale yapılan hastanın sağlık durumunda şimdiki ve gelecekteki değişiklikleri içeren ve tedavi sonuçlarını gösteren sonuç kalitesi olmak üzere üç kategori olarak sınıflandırmaya çalışmıştır. Donobedian bakım sonuçları, süreçleri ve bakımın verileceği yapı arasında nedensel bağlantı hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. • Yapısal ölçüler; doktorların, hemşirelerin ve sistemin doğasında bulunan özelliklerle; personel, bina ve donanımın ve tıbbi bakım sunumuyla ilgili politikaların yeterliliğiyle ilgilidir. • Süreç ölçüleri; hasta ile ilgili tüm süreçleri (tanı, tedavi, rehabilitasyon vb.) kapsar. • Sonuç ölçüleri; hastanın sağlık durumunda gözlenen değişiklikleri ortaya koyar.
Soru 7

İleri kalite araçlarından biri olan Matriks diyagramlarının kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilinen ve olası problemleri olmadan önce tanımlamak ve düzeltme önceliği sağlamak
B
Belirli bir konu hakkında çok sayıdaki fikirleri, düşünceleri ve ilişkileri gruplandırmak
C
Konu veya problemin unsurları arasındaki sebep-sonuç ilişkilerinin resimli sunumunu sağlamak
D
Bir amaca varmak veya bir problemi çözmek için sistemli bir düşünme tarzı oluşturmak
E
İşlerin, fonksiyonların ve karakteristiklerin aralarındaki ilişki ve kolerasyon kaynağını kurmak ve onların nispi önemini göstermek
7 numaralı soru için açıklama 
Matriks diyagramlarının amacı işlerin fonksiyonların ve karakteristiklerin aralarındaki ilişki ve kolerasyon kaynağını kurmak ve onların nispi önemini göstermektir. Matriks diyagramının özelliği, seriler arasındaki en kuvvetli bağlantıyı ve kesiştikleri noktalar ile belirgin bir şekilde açıkça göstermesidir. Problemin bir bütün olarak görülmesini sağlar. Matriksler spesifik kombinasyonların görülmesini ve birbirleri ile ilişkili olan faktörlerin belirlenmesini sağlayarak problemin çözümünde etkili bir strateji geliştirmeyi temin eder.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ileri kalite araçlarındandır?

A
Süreç neden analizi
B
İşlevsel Grup tekniği
C
Norma dayalı grup çalışması
D
Ağaç diyagramı
E
Sürece dayalı bileşen analizi
8 numaralı soru için açıklama 
İLERİ KALİTE ARAÇLARI İlgi Diyagramı (Affinity Diagram) İlişkiler Diyagramı Ağaç Diyagramı Matris Diyagram Hata Modu Etki Analizi (Failure Mode Efect Analysis) Güç Alanı Analizi (Force Field Analysis) Poke-Yoke Analizi Nominal Grup Tekniği Kök Neden Analizi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi istatistikte süreç kontrolünün aşamalarından biridir?

A
Sürecin kar-zarar hesabı
B
Sürecin seçimi
C
Sürecin sonucundaki ürünün özelliği
D
Sürecin hangi araçlarla biteceği
E
Sürecin kimlerden oluştuğu
9 numaralı soru için açıklama 
Genel olarak istatistiksel süreç kontrolü beş aşamadan meydana gelir. • Sürecin seçimi • Sürecin istatistiksel olarak kontrol altına alınması • Sürecin yeterlilik çalışması • Sürecin standartlaştırılması • Sürecin geliştirilmesi
Soru 10

Stratejiyi aksiyona dönüştürmeye yardım eden, vizyon ve stratejiden kökenini alan bir ölçüm sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Neden-Sonuç Diyagramı
B
Stratejik Yönelim
C
Ayrımlı Dağılım
D
Dengeli Puan Cetveli
E
Finansal perspektif
10 numaralı soru için açıklama 
Performans ölçümleri işletmenin gelecekte amaçlarına nasıl ve ne düzeyde ulaşabileceğinin de göstergesi olacaktır. Kaplan ve Norton tarafından ortaya atılan Dengeli Puan Cetveli stratejiyi aksiyona dönüştürmeye yardım eden, vizyon ve stratejiden kökenini alan bir ölçüm sistemidir.
Soru 11

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, karar analizinin basamakları arasında yer almaz?

A
Sorunu tanımlanma
B
Olası seçenekleri listeleme
C
Mantıksal akış şeması çizme
D
Karar yöntemini seçme
E
Karar tablosu oluşturma
11 numaralı soru için açıklama 
Karar analizi, sorunun tanımlanması, olası seçeneklerin ve olası olayların listelenmesi, her seçeneğin her olay için elde edeceği yararları gösteren karar tablosunun oluşturulması ve sonuçta bir karar yönteminin seçilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Bir problemin mantıksal yapısını gösteren akış şeması ise karar ağacında çizilir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sonuçlarının yaygınlaştırılmasında kullanılan araçların hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar içinde yer alır?
I. Tek düze koyu renkli başlıklar kullanmak
II. Grafiksel tasarımlardan kaçınmak
III. Verilecek mesajı uzun tutmak
IV. Mesajı hedef kitleye yönelik olarak hazırlamak
V. Belge tipini hedef kitleye göre hazırlamak

A
I ve V
B
I, II, III
C
II, III, V
D
I, IV, V
E
I, II, III, IV
12 numaralı soru için açıklama 
Sorularda verilen II ve III seçenekler çeldirici olarak kullanılmıştır. Yaygınlaştırma araçlarında mümkün olduğunda verilecek olan mesaj kısa tutulmalı ve metnin yanında grafiksel tasarımlarda kullanılmalıdır.
Soru 13

Raporu kim talep etmiş? Neden bu rapora ihtiyaç duyulmuş? Araştırma sonuçlarından çıkarılmak istenen ne? Rapor kime sunulacak?
Yukarıdaki sorular raporun hangi aşamasında sorulur?

A
Ön hazırlık
B
Özet
C
Giriş
D
Gereç ve yöntemler
E
Sonuç
13 numaralı soru için açıklama 
Araştırma sonunda rapor yazımına başlamadan önce bir çerçeve plan yapılmalıdır. Raporu kimin talep ettiği, neden bu rapora ihtiyaç duyulduğu, araştırma sonucundan çıkarılmak istenenin ne olduğu, bu raporun nasıl kullanılacağı ve kimlere sunulacağı sorularına cevap verilmesi, raporun kapsam ve şeklinin belirlenmesine yardımcı olur.
Soru 14

Bir bilimsel araştırma raporunda, hipotezin nasıl test edildiği, hangi bölümde ele alınır?

A
Giriş
B
Gereç ve yöntemler
C
Bulgular
D
Tartışma
E
Öneriler
14 numaralı soru için açıklama 
Bilimsel yöntem, bir hipotez ortaya koyma, hipotezi test etme ve test sonucunda elde edilen bulguların başlangıçtaki hipotezi destekleyip desteklemediğine karar vermeyi gerektirmektedir. Bilimsel bir araştırmanın raporu, bu bilimsel yöntemi yansıtacak şekilde hazırlanır. Giriş metninde hipotez ortaya konur. Ardından hipotezin nasıl test edildiğini gösteren Gereç ve Yöntem bölümü yer alır. Bulgular başlığı altında, test sonucunda elde edilen yorumlanmamış ham veriler yer alır. Tartışma veya Sonuçlar bölümü, elde ettiğiniz bulguların hipotezinizi destekleyip desteklemediğini konu edinir.
Soru 15

Bir raporu okuyanların araştırmacının görüşleriyle ilk tanıştığı bölüm, aşağıdakilerinden hangisidir?

A
Gereç ve yöntemler
B
Kaynakça
C
Giriş
D
Tartışma ve sonuç
E
Özet
15 numaralı soru için açıklama 
Çünkü Giriş bölümü raporu okuyanların araştırmacının görüşleriyle ilk tanıştığı yerdir. İyi bir Giriş bölümü konuya hâkimiyeti yansıtır; okuyanları raporu bütünüyle incelemeye teşvik eder. Rapora ilgi duyan insanların çoğunluğu sadece özet, giriş ve sonuç bölümlerini okumaktadır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi rapor için bilgi derlerken kullanılan ikincil bilgi kaynağıdır?

A
Testler
B
İstatistikler
C
Anketler
D
Görüşmeler
E
Diyaloglar
16 numaralı soru için açıklama 
Rapor için bilgi derlerken iki çeşit bilgi kaynağına başvurulabilir. Birincil bilgi kaynağı testler, anketler, görüşmeler, diyaloglar gibi kaynaklardır. İkincil bilgi kaynağı basılı materyaller, önceden hazırlanmış raporlar ve istatistiklerdir.
Soru 17

I. Politika özetinin tartışılacak ana çatısını oluşturabilir.
II. Alternatif duyuru araçlarına kaynaklık edebilir.
III. Hakemli dergide yayınlanır.
Yukarıdakiler araştırma sonuçlarının duyurulması ve yaygınlaştırmasında kullanılan araçlardan hangisine ait özelliklerdir?

A
Araştırma bülteni
B
Basın bildirisi
C
Politika özeti
D
Araştırma raporları
E
Araştırma makalesi
17 numaralı soru için açıklama 
Araştırma makalesi politika özetinin tartışılacak ana çatısını oluşturabilir, alternatif duyuru araçlarına kaynaklık edebilir, hakemli dergide yayınlanır.
Soru 18

Araştırmalar hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Araştırmayı sadece araştırmacılar yapmalıdır.
B
Araştırmalardan elde edilen verilerin analizi çok farklı yöntemlerle yapılabilir.
C
Araştırma sonuçlarının duyurularak yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
D
Araştırma verileri kendi özelliklerine uygun analizler için düzenlenmelidir.
E
Araştırmayı talep eden yöneticinin konu hakkında yeterince fikir sahibi olması beklenir.
18 numaralı soru için açıklama 
Araştırmalar, kapsam ve içeriğine bağlı olarak yetkili kurumda görevli kişiler tarafından yapılabileceği gibi, akademisyenler veya bu konularda profesyonel hizmet veren araştırma şirketleri tarafından da yapılabilir.
Soru 19

Bir raporda hipotezin test ediliş biçiminin anlatıldığı kısım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bulgular
B
Özet
C
Gereç ve yöntem
D
Tartışma ve sonuç
E
Öneriler
19 numaralı soru için açıklama 
Yöntem bölümünde ileri sürülmüş olan hipotezin nasıl test edildiğini göstermektedir. Bu bölümü okuyanların aynı yöntemleri uygulayabilmesini sağlayacak netlikte anlatılmalıdır. Öyleki, başkalarının aynı yöntemi uygulamaları hâlinde benzer bulguları elde edebilmeleri beklenir.
Soru 20

Raporlarda, elde edilen bulguların ne işe yaradığını anlatan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tartışma ve sonuç
B
Bulgular
C
Gereç ve yöntem
D
Giriş
E
Kaynaklar
20 numaralı soru için açıklama 
Tartışma bölümü raporu hazırlayanın en serbest davranacağı kısımdır. Araştırmanın, yapılan deney ya da müdahelenin şekline göre değişen bir tutumla ele alınabilir. Ulaşılan bulguların önemine değinilir ve bu bulguların tartışılıp yorumlanması yapılır. Elde edilen verilerin amaca hizmet edip etmediği tartışılır. Kısa söylemek gerekirse elde edilen bulguların ne işe yaradığı anlatılır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x