Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Belirli varsayımlara dayanan, mantıksal bir sırası olan, gözlem veya deneyle elde edilen her türlü veriye ne ad verilir?

A
Kanıt
B
Veri
C
Bilgi
D
Tecrübe
E
Envanter
1 numaralı soru için açıklama 
Belirli varsayımlara dayanan, mantıksal bir sırası olan, gözlem veya deneyle elde edilen her türlü veriye kanıt adı verilir.
Soru 2

Bir olayın incelenmesi, bir durumun tanımlanması veya bir görevin yapılması sırasında kaydedilen her türlü yorumlanmamış bulgu, belge ve gözleme ne ad verilir?

A
Veri
B
Enformasyon
C
Bilgi
D
Hipotez
E
Teori
2 numaralı soru için açıklama 
Bir olayın incelenmesi, bir durumun tanımlanması veya bir görevin yapılması sırasında kaydedilen her türlü yorumlanmamış bulgu, belge ve gözlem veri adını alır.
Soru 3

Verilerin işe yaraması için aşağıdaki özelliklerden hangisi aranmaz?

A
Tam olmalıdır.
B
Kesin olmalıdır.
C
Değişken olmalıdır.
D
Zamanında toplanmış olmalıdır.
E
Doğru biçimde olmalıdır.
3 numaralı soru için açıklama 
Verilerin işe yaraması için bazı özelliklere sahip olması gerekir: Veriler amaca uygun olmalıdır. Tam olmalıdır. Kesin olmalıdır. Zamanında toplanmış olmalıdır. Doğru biçimde olmalıdır. Makul bir maliyeti olmalıdır.
Soru 4

I. Sunulan hizmetin aşırı olmaması gerekir.
II. Sunulan hizmetin yetersiz olmaması gerekir.
III. Sunulan hizmetin hatalı olmaması gerekir.
Etkin ve kaliteli sağlık hizmetinden söz edebilmek yukarıdaki bilgilerden hangileri gereklidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
4 numaralı soru için açıklama 
Etkin ve kaliteli sağlık hizmetinden söz edebilmek için sunulan hizmetin aşırı, yetersiz veya hatalı olmaması gerekir.
Soru 5

I. Eldeki kaynaklar
II. Toplumsal değerler
III. Daha önceki deneyimler
IV. Hasta yakınlarının istekleri
Verilen maddelerden hangileri klasik olarak sağlık hizmetleri yönetiminde kararlar verilirken etkili olan başlıca unsurlardandır?

A
I-II
B
II-III
C
I-II-III
D
II-III-IV
E
I-III-IV
5 numaralı soru için açıklama 
Klasik olarak sağlık hizmetleri yönetiminde kararlar verilirken etkili olan başlıca unsurlar şunlardır: Daha önceki deneyimler, Eldeki kaynaklar, Toplumsal değerler.
Soru 6

Hizmeti alan ile hizmet sağlayan arasında bilgi asimetrisi olması aşağıdakilerden hangisi ile sonuçlanmaktadır?

A
Hatalı sağlık hizmeti
B
Sunucu tarafından oluşturulan talep
C
Açıklanması zor farklılıklar
D
Hekim odaklı sağlık hizmetleri
E
Yetersiz sağlık hizmeti
6 numaralı soru için açıklama 
Piyasaya bırakılan sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında ise, hizmeti alanlar ile sunanlar arasındaki bilgi asimetrisinden kaynaklanan nedenlerle, hizmetlerin türü, kapsamı, veriliş şekli ve zamanı konusunda sunucuların her zaman bir üstünlüğü bulunmakta ve bunun doğal sonucu olarak “sunucu tarafından oluşturulan talep” riski ortaya çıkmaktadır. Örneğin, göğüs ağrısı olan bir kişinin kalp ameliyatı talebi olmasa bile hekimin koyacağı teşhis ile bu talep oluşabilmekte, üstelik ertelenemez bir talep olarak gündeme gelebilmektedir.
Soru 7

Cem, bir özel hastanede yönetici olarak görev yapmaktadır. Hastanenin acil servisine bir yıl içerisinde en çok hangi yaş, cinsiyet ve sosyal sınıftan kişilerin ne tür yakınmalarla geldiğine ilişkin verilere ulaşmak istemektedir. Cem bu verilere ulaşmak için hangi veri toplama yöntemini kullanmalıdır?

A
Ad-hoc yani amaca özel araştırmalar
B
Sağlık enformasyon sistemleri
C
Mantık yürütme
D
Deneme-yanılma
E
Otoriteler
7 numaralı soru için açıklama 
Sağlık hizmeti verilen her birimde hizmet almak için başvuran kişilerin yaşı, cinsiyeti, mesleği, medeni durumu, öğrenim durumu, sağlık güvencesinin varlığı ve türü, gibi sosyo-demografik özelliklerinin; yapılan tetkik ve incelemelerin, konulan tanı ve verilen tedavilerin; gelir ve giderlerin; çalışanlara ilişkin her türlü özelliklerin, elektronik veya kağıt ortamda düzenli olarak kaydedildiği enformasyon sistemleri vardır. Bu sistemlerden yararlanarak, örneğin, bir hastaneye bir yıl içerisinde en çok hangi cins, yaş ve sosyal sınıftan kişilerin ne tür yakınmalarla geldiği, ne tür tetkikler sonucunda hangi tanıları alarak nasıl tedavi gördükleri, tedavi giderlerinin hangi şekilde ödendiği gibi tanımlayıcı amaçla gerekli olan istatistikleri hesaplamak mümkündür.
Soru 8

Hastaların sadece demografik bilgilerini alan bir sağlık kurumu, hangi veri toplama yöntemini kullanıyor demektir?

A
Mantık yürütme araştırmaları
B
Amaca özel araştırmalar
C
Asimetrik bilgi toplama
D
Sağlık enformasyon sistemleri
E
Geleneksel bilgi sistemleri
8 numaralı soru için açıklama 
Sağlık hizmeti verilen her birimde hizmet almak için başvuran kişilerin yaşı, cinsiyeti, mesleği, medeni durumu, öğrenim durumu, sağlık güvencesinin varlığı ve türü, gibi sosyo-demografik özelliklerinin; yapılan tetkik ve incelemelerin, konulan tanı ve verilen tedavilerin; gelir ve giderlerin; çalışanlara ilişkin her türlü özelliklerin, elektronik veya kağıt ortamda düzenli olarak kaydedildiği enformasyon sistemleri vardır. Bu sistemlerden yararlanarak, örneğin, bir hastaneye bir yıl içerisinde en çok hangi cins, yaş ve sosyal sınıftan kişilerin ne tür yakınmalarla geldiği, ne tür tetkikler sonucunda hangi tanıları alarak nasıl tedavi gördükleri, tedavi giderlerinin hangi şekilde ödendiği gibi tanımlayıcı amaçla gerekli olan istatistikleri hesaplamak mümkündür.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi verilerin işe yaraması için sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Amaca uygun olmalıdır.
B
Tam olmalıdır.
C
Kesin olmalıdır.
D
Zamanında toplanmış olmalıdır.
E
Yüksek bir maliyeti olmalıdır.
9 numaralı soru için açıklama 
Verilerin işe yaraması için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Veriler amaca uygun olmalıdır. Tam olmalıdır. Kesin olmalıdır. Zamanında toplanmış olmalıdır. Doğru biçimde olmalıdır. Makul bir maliyeti olmalıdır.
Soru 10

Öğretmenler, kitaplar, aile büyükleri, din büyükleri ve toplum önderleri hangi bilgi kaynağı olarak kabul edilir?

A
Gelenekler
B
Mantık yürütme
C
Otoriteler
D
Bilimsel yöntem
E
Geleneksel
10 numaralı soru için açıklama 
Uzman kişilerden görüş alınması, bazı bilgilerin savunması için o alanda otorite sayılan isimlerin kaynak olarak gösterilmesi, ya da egemen olan gücün dayattığı bilgilere bağlı kalınması gibi yöntemlerle bilgiye ulaşılabilmektedir. Öğretmenler, kitaplar, aile büyükleri, din büyükleri, toplum önderleri bu anlamda bilgi kaynağıdırlar ve onlardan elde edilen bilgiler çoğu zaman sorgulamaya gerek duymadan doğru kabul edilir ve kullanılır.
Soru 11

Aşağıdaki araştırma tiplerinden hangisinin nedenselliği tespit kabiliyeti en güçlüdür?

A
Kohort araştırması
B
Kesitsel araştırma
C
Randomize kontrollü deney
D
Ekolojik araştırma
E
Vaka-kontrol araştırması
11 numaralı soru için açıklama 
Randomize kontrollü deney araştırması nedenselliği tespit kabiliyeti güçlü olan araştırma tipidir. Kohort ve vaka-kontrol araştırması orta, kesitsel ve ekolojik araştırma nedenselliği tespit kabiliyetinde zayıf olan araştırma tipleridir.
Soru 12

Belirli bir toplumda sağlıkla ilişkili durumların ve olayların dağılımının ve nedenlerinin incelenmesi ile bu incelemelerin sonuçlarının sağlık sorunlarının kontrolü için uygulanmasını sağlayan bilim dalı ne ad verilmektedir?

A
Psikoloji
B
Pataloji
C
Fizyoloji
D
Epidemiyoloji
E
Histoloji
12 numaralı soru için açıklama 
Last’ın kapsamlı tanımlamasıyla epidemiyoloji ‘Belirli bir toplumda sağlıkla ilişkili durumların ve olayların dağılımının ve nedenlerinin incelenmesi ile bu incelemelerin sonuçlarının sağlık sorunlarının kontrolü için uygulanmasını sağlayan bilim dalıdır.’
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bir hastalığın ne kadar öldürücü olup bir toplumda tedavi edici hizmetlerin durumuna ve sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğine dair fikir verir?

A
Kaba Ölüm Hızı
B
Neonatal (Yenidoğan) Ölüm Hızı
C
Postneonatal (Yenidoğan Sonrası) Ölüm Hızı
D
Fatalite Hızı
E
Anne Ölüm Oranı
13 numaralı soru için açıklama 
Fatalite Hızı: Bir hastalığın ne kadar öldürücü olduğunu gösterir. Bir toplumda tedavi edici hizmetlerin durumuna ve sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğine dair fikir verir.
Soru 14

Epidemiyolojinin farklı tanımları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sağlıkla ilgili olaylar hangi bağlamda ele alınmaktadır?

A
Birey
B
Toplum
C
Vaka
D
Zaman
E
Risk
14 numaralı soru için açıklama 
Epidemiyoloji bir toplumda sağlık ve hastalığın dağılımı ve belirleyicilerinin incelenmesinde, hastalıklardan korunma ve hastalıkların kontrol altına alınmasında, sağlığın geliştirilmesinde, sağlık hizmetlerinin toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmasında ve sağlık politikaları geliştirilmesinde uygulanmasıdır. Bu nedenle tanımı ne olursa olsun ortak değer toplumdur.
Soru 15

Tam ve güvenilir kayıtlara göre 20.000 nüfuslu bir ilçede belirli bir anda 40 multipl skleroz vakası bulunduğu kayıtlardan saptanmıştır.
Buna göre nokta prevalansı kaç olur?

A
Binde 5
B
Binde 10
C
Binde 2
D
Binde 6
E
Binde 1
15 numaralı soru için açıklama 
Prevalans toplam vaka sayısının risk altındaki topluma bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Buna göre nokta prevalans (belirli bir anda hesaplanan prevalans) binde 2 olarak bulunacaktır.
Soru 16

Hastalığın muhtemel seyrine, süresine ve sonuçlarına dair tahmin aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A
Etiyoloji
B
Epidemiyoloji
C
Risk faktörü
D
Prognoz
E
Jenerik
16 numaralı soru için açıklama 
Prognoz, hastalığın muhtemel seyrine, süresine ve sonuçlarına dair tahmindir.
Soru 17

Nüfusun önemli özelliklerini, yaş ve cinsiyet dağılımını gösteren grafiğe ne ad verilir?

A
Doğal nüfus artış hızı
B
Nüfus piramidi
C
Net nüfus artış hızı
D
Doğuşta beklenen yaşam süresi
E
Genel doğurganlık oranı
17 numaralı soru için açıklama 
Nüfus piramidi nüfusun önemli özelliklerini, yaş ve cinsiyet dağılımını gösteren bir grafiktir.
Soru 18

Diyabet ile alkol arasındaki ilişki araştırılması sonucunda alkol kullanımının diyabet olma riskini artırdığı bulunmuş olsun oysa alkol kullananların çoğu sigara da içiyor olabilir. Sigara diyabet ilişkisi de iyi bilinmektedir. Araştırmanın sonucunun sigaradan mı alkol kullanımından mı olduğunun bilinememesi hangi faktörden kaynaklanmaktadır?

A
Karıştırıcı faktör
B
Genetik faktör
C
Denk faktör
D
Nedensel faktör
E
Kesitsel faktör
18 numaralı soru için açıklama 
Nedensel ilişkinin araştırıldığı araştırmalarda yanlış sonuçlara ve değerlendirmelere yol açan birtakım faktörler olabilmektedir. Bunlardan biri karıştırıcı faktörlerdir. Karıştırıcılar hem risk faktörünü hem de sonuç ölçütünü etkileyen faktörlerdir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi hastalık veya ölüm gibi sağlıkla ilgili durumların sıklığını en basit şekilde ifade eden ölçüttür?

A
Sayı
B
Hız
C
Oran
D
İnsidans
E
Prevelans
19 numaralı soru için açıklama 
Hastalık veya ölüm gibi sağlıkla ilgili durumların sıklığını en basit şekilde ifade eden ölçüt sayıdır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, bir bütünün parçalarından birinin bütüne oranıdır ve a/a+b veya b/a+b şekilde ifade edilir?

A
Sayı
B
Hız
C
Oran
D
İnsidans
E
Prevelans
20 numaralı soru için açıklama 
Hız: Bir bütünün parçalarından birinin bütüne oranıdır ve a/a+b veya b/a+b şekilde ifade edilir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x