Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. İki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmalıdır.
II. Karıştırıcı değişkenlerin etkisi ortadan kaldırılmalıdır.
III. Bağımlı ve bağımsız değişken birbirinden ayrı değerlendirilmelidir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri iki değişken arasında neden-sonuç ilişkisi olması için gerekli koşullar arasında yer almaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
Yalnız III
1 numaralı soru için açıklama 
İki değişken arasında neden-sonuç ilişkisi olması için belli koşulların yerine gelmesi gerekir. Bu koşullardan biri, iki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı ve güçlü bir ilişkinin olmasıdır. Bir diğer önemli koşul, karıştırıcı değişkenlerin etkisinin ortadan kaldırılmasıdır. İki değişken arasında ilişki olması demek, bağımsız değişkenin miktarı değiştikçe bağımlı değişkenin de miktarının değişmesi demektir. Dolayısıyla bağımlı ve bağımsız değişkenler birbirinden ayrı değerlendirilemez.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi gözlemsel araştırmalar kategorisinde yer alan araştırma tasarımlarından biri değildir?

A
Vaka serileri
B
Kesitsel araştırmalar
C
Kohort araştırmaları
D
Deneysel araştırmalar
E
Ekolojik araştırmalar
2 numaralı soru için açıklama 
Vaka serileri, kesitsel araştırmalar, kohort araştırmaları ve ekolojik araştırmalar gözlemsel araştırmalar kategorisinde yer alan araştırma tasarımları arasında yer almaktadır. Deneysel araştırmalar ise gözlemsel araştırmalar kategorisinde yer almamaktadır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi vaka serilerinin özellikleri arasında yer almaktadır?

A
Retrospektif veya prospektif olması
B
Karşılaştırma grubunun bulunması
C
Büyük örneklemleri incelemesi
D
Karıştırıcı değişkenlerin etkisinin arttırılması
E
Neden-sonuç ilişkisinin kurulması
3 numaralı soru için açıklama 
Vaka serileri retrospektif veya prospektif olabilir. Vaka serilerinde, sadece tedavinin veya koruyucu müdahalenin yapıldığı vakalar incelendiği için karşılaştırma grubu bulunmaz. Bu şekilde bir tasarım ile küçük örneklemler incelenir ve karıştırıcı değişkenlerin etkisi azaltılır. Buna karşın neden-sonuç ilişkisi kurulamaz.
Soru 4

Gruplara atanmada herkese “eşit şansın” verildiği yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Odds oranı
B
Randomizasyon
C
Kohort
D
İnsidans
E
Hawthorne
4 numaralı soru için açıklama 
Gruplara atanmada herkese “eşit şansın” verildiği yönteme randomizasyon denir.
Soru 5

I. Gözlemsel araştırmalar uzunlamasına (longitudinal) olamaz.
II. Gözlemsel araştırmalar temelde değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığı belirlenmek istenildiğinde kullanılır.
III. Gözlemsel araştırmalar kesitsel olabilir.
Gözlemsel araştırmalar ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangi/hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II, III
5 numaralı soru için açıklama 
Gözlemsel araştırmalar temelde değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığı belirlenmek istenildiğinde kullanılır. Gözlemsel araştırmalar kesitsel olabileceği gibi uzunlamasına (longitudinal) da olabilir.
Soru 6

Hangi araştırma grubunda araştırma evreni içinden belli özelliğe sahip bir alt grup belirlenir?

A
Kesitsel araştırmalar
B
Vaka-kontrol araştırmaları
C
Ekolojik araştırmalar
D
Vaka serileri
E
Kohort araştırmaları
6 numaralı soru için açıklama 
Kohort araştırmalarında araştırma evreni içinden belli özelliğe sahip bir alt grup belirlenir, Bu alt grup kohort olarak adlandırılır.
Soru 7

I. Araştırmada Hawthorne etkisi görülme ihtimali,
II. Karıştırıcı değişkenlerin etkisini kontrol etmede güçlük
III. Büyük örneklem gereksinimi.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kohort araştırmalarının dezavantajları arasında yer almaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
Yalnız III
7 numaralı soru için açıklama 
Kohort araştırmalarının en önemli dezavantajları; büyük örneklem gerektirmesi ve karıştırıcı değişkenlerin etkisini kontrol etmedeki güçlüktür. Araştırmada Hawthorne etkisinin görülme durumu ise daha çok deneysel araştırmalarda mümkündür.
Soru 8

Gözlemsel araştırmaların deneysel araştırmalar ile kıyaslandığında ortaya çıkan en belirgin özelliği aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A
Sağlıkla ilgili olayların kendiliğinden meydana gelmesi
B
İki değişken arasında neden-sonuç ilişkisi olması
C
Sağlıkla ilgili bir olayın toplumdaki dağılımını ortaya koyması
D
Toplumun sağlık düzeyindeki değişiklikleri takip etmesi
E
Bir hipotezin test edilmesine yönelik olması
8 numaralı soru için açıklama 
Gözlemsel araştırmaların deneysel araştırmalarla karşılaştırıldığında en belirgin özelliği, sağlıkla ilgili olayların kendiliğinden meydana gelmesidir. Bir başka ifadeyle gözlemsel araştırmalarda araştırmayı yapan kişi(lerin) araştırmanın değişkenlerine herhangi bir şekilde müdahale etmesi söz konusu değildir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi insidans kavramının tanımıdır?

A
Araştırma evreni içinde belli özelliğe sahip alt gruptur.
B
Yeni tespit edilen vakaların sayısıdır.
C
Gruplara atanmada herkese eşit şansın verildiği bir yöntemdir.
D
Gerçekte ilaç olmayıp ilaç görüntüsü verilen bir maddedir.
E
Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi etkileyen değişkendir.
9 numaralı soru için açıklama 
İnsidans kavramı, yeni tespit edilen vakaların sayısı anlamına gelmektedir. Araştırma evreni içinde belli özelliğe sahip alt gruba kohort denir. Gruplara atanmada herkese eşit şansın verildiği yönteme ise randomizasyon adı verilir. Gerçekte ilaç olmayıp ilaç görüntüsü verilen maddenin adı ise plasebodur. Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi etkileyen değişkene ise karıştırıcı değişken adı verilir.
Soru 10

Deneysel araştırmalarda gruplara atanacak kişiler.
Aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile belirlenir?

A
Müdahale
B
Eşleştirme
C
Analiz
D
Körleme
E
Randomizasyon
10 numaralı soru için açıklama 
Deneysel araştırmalarda gruplara atanacak kişiler randomizasyon yöntemi ile belirlenir.
Soru 11

Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi kesikli veridir?

A
Geçirilen epileptik atak sayısı
B
Kan basıncı
C
Hemoglobin miktarı
D
Yaş
E
Kan kolestrolü
11 numaralı soru için açıklama 
Geçirilen epileptik atak sayısı kesikli veri türüne aittir. Diğerleri sürekli verilere örnektir.
Soru 12

İnsani Kalkınma İndeksi, Borsa Bileşik İndeksi, Beden Kitle İndeksi, Maslach Tükenmişlik Ölçeği hangi tür ölçek örnekleridir?

A
Karmaşık,bileşik ölçek
B
Boyutlu ölçek
C
Likert türü ölçek
D
Juster türü ölçek
E
Yüz ifadesi ölçekleri
12 numaralı soru için açıklama 
Bir değişkenin nicelik olarak ölçülebilen ve nitelik olarak ifade edilebilen çeşitli değerlerini bir araya getirerek aslında karmaşık olan bazı özelliklerin özet şekilde tanımlanması amacıyla kullanılan ölçeklerdir. Örneğin, İnsani Kalkınma İndeksi, Borsa Bileşik İndeksi, Beden Kitle İndeksi, Maslach Tükenmişlik Ölçeği bu tür ölçek örnekleridir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yapısal geçerlilik ölçümünde kullanılan etkili bir yöntemdir?

A
Literatür tarama
B
Uzman görüşü
C
Duyarlılık-seçicilik analizi
D
Faktör analizi
E
öngörü analizi
13 numaralı soru için açıklama 
Faktör analizi, yapısal geçerlilik analizinde kullanılan bir yöntemdir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili araştırmaların ilk aşamasını oluşturmaktadır?

A
Kaynakların taranması
B
Amacın ortaya konması
C
Konunun belirlenmesi
D
Ön uygulamanın yapılması
E
Uygulamaların planlanması
14 numaralı soru için açıklama 
Sağlıkla ilgili araştırmaların ilk aşaması, konunun belirlenmesidir. Sonrasında sırasıyla; kaynakların taranması, amacın ortaya konması, uygulamaların planması ve ön uygulamanın yapılması gibi aşamalar gelmektedir.
Soru 15

Sağlıkla ilgili araştırmalarda uygulamanın planlanması aşamasında aşağıdaki sorulardan hangisi sorulmalıdır?

A
Gözlem ve ölçümler için ne tür araç-gereç kullanılacak?
B
Seçilen konuda şimdiye kadar ne tür çalışmalar yapılmış?
C
Yeniden araştırmaya değecek bir konu mu?
D
Planlanan gözlem ve ölçümler planlandığı gibi yapılabiliyor mu?
E
Hiç hesapta olmayan sorunlarla karşılaşılıyor mu?
15 numaralı soru için açıklama 
Gözlem ve ölçümler için ne tür araç-gereç kullanılacak? sorusu uygulamanın planlanması aşamasında, Seçilen konuda şimdiye kadar ne tür çalışmalar yapılmış? sorusu ve Yeniden araştırmaya değecek bir konu mu? sorusu kaynakların taranması aşamasında, Planlanan gözlem ve ölçümler planlandığı gibi yapılabiliyor mu? sorusu ve Hiç hesapta olmayan sorunlarla karşılaşılıyor mu? sorusu ön uygulamanın yapılması aşamasında sorulmaktadır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi likert türü ölçek tipinin özellikleri arasında yer almaktadır?

A
Nitelikle ilgili değişkenleri ifade etmesi
B
Alınan yanıtların genellikle yüz ifadesi şeklinde semboller ile derecelendirilmesi
C
Bir durumun oluş sıklığının olasılık yüzdesi olarak hesaplanması
D
Bir görüşe katılma ya da katılmama durumunun saptanması esasına dayanması
E
Değişkenin ölçülen değerlerinin artan ya da azalan bir sıraya dizilmesi
16 numaralı soru için açıklama 
Araştırılan konu ile ilgili olarak ifade edilen bir görüşe katılma ya da katılmama durumunun saptanması esasına dayanması, likert tipi ölçeklerin özellikleri arasında yer almaktadır.
Soru 17

I. Ağrının az, orta, çok olması
II. Serviks kanserinin safhaları
III. İyileşme-iyileşmeme
Yukarıdaki durumlardan hangisi/hangileri sıralı veri (ordinal veri) türüne aittir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
Yalnız II
D
II ve III
E
Yalnız III
17 numaralı soru için açıklama 
Ağrının az, orta ve çok olması ile serviks kanserinin safhaları gibi durumlar sıralı veri (ordinal veri) türüne aittir.
Soru 18

Aslında nitelik oldukları halde gözlem ya da ölçüm ile niceliğe dönüştürülerek ifade edilen değişkenleri tanımlamak için geliştirilmiş olan ölçek tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İkili ölçekler
B
Yüz ifadesi ölçekleri
C
Boyutlu benzeri ölçekler
D
Sıralı ölçekler
E
Bileşik ölçekler
18 numaralı soru için açıklama 
Aslında nitelik oldukları halde gözlem ya da ölçüm ile niceliğe dönüştürülerek ifade edilen değişkenleri tanımlamak için geliştirilmiş olan ölçek tipi, boyutlu benzeri ölçeklerdir.
Soru 19

I. Maliyetlerinin düşük olması
II. Yanıt alma oranlarının yüksek olması
III. Karmaşık konuların soruşturulmasını mümkün kılmaları
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri veri toplamada sıklıkla kullanılan tüm görüşme yöntemlerinin avantajları arasında yer almaktadır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
Yalnız II
D
II ve III
E
Yalnız III
19 numaralı soru için açıklama 
Veri toplamada sıklıkla kullanılan tüm görüşme yöntemlerinin avantajları arasında yanıt alma oranlarının yüksek olması ve karmaşık konuların soruşturulmasını mümkün kılmaları yer almaktadır. Pahalı olmaları ise zayıf yanlarından biridir.
Soru 20

“Araştırma konusu nedir, hangi sorulara yanıt aranacaktır, Neden bu konu seçilmiştir?” gibi sorular araştırmanın hangi aşamasında kullanılır?

A
Konunun belirlenmesi
B
Kaynakların taranması
C
Amacın ortaya konması
D
Uygulamaların planlanması
E
Ön uygulamanın yapılması
20 numaralı soru için açıklama 
Araştırma konusu günlük uygulamalar sırasında karşılaşılan bir soruna çözüm bulmak, geleceğe yönelik tahminlerde bulunmak, olup bitenleri tanımlamak, bazı işlerin nasıl daha verimli yapılabileceğine yanıt bulmak, hizmetlerin kalitesini ve hasta memnuniyetini arttırıcı önlemleri belirlemek gibi konular olabilir. Bu aşamada araştırıcının kendisine şu soruları sorması ve doyurucu yanıtları vermesi gerekir: Araştırma konusu nedir, hangi sorulara yanıt aranacaktır, Neden bu konu seçilmiştir?
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x