Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı

Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yt = 58 + 0,20t regresyon denkleminin t = 3 için Yt değeri kaçtır?

A
58,80
B
58,75
C
58,60
D
57,80
E
57,25
Soru 2

Doğrusal programlama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sağlık sektörü planlama problemlerinin büyük bir kısmı elde veri olduğu takdirde doğrusal programlama formunda modellenebilir.
B
Güçlü bir planlama aracıdır.
C
Hedef kitleyi kapsayacak hastane yer seçiminde doğrusal programlama kullanılabilir.
D
Az sayıda uygulama alanı vardır.
E
Kıt kaynakların ilgilenilen amacı optimize edecek şekilde dağıtılmasıdır.
Soru 3


Bir karar problemine ilişkin karar alternatifleri, doğa durumları ve elde edilecek kazançlar (x1.000 TL olarak) yukarıdaki tablo’da verilmiştir.Karar verici kararını eşit olasılık kriterini kullanarak verirse, en iyi karar alternatifi için beklenen kazanç değeri kaç olur?

A
210
B
185
C
160
D
150
E
110
Soru 4

İlgili tarafların gereksinim veya beklentilerini karşılamak ya da onları aşmak üzere bilgi, beceri, araç ve teknikleri uygulama bilimi ve sanatına ne ad verilir?

A
Proje kapsam yönetimi
B
Proje yönetimi
C
iş döküm yapısı
D
Proje beratı
E
Proje planı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi stokastik sınır analizi ( SSA ) tekniğinin avantajlarından biridir?

A
Teknik verimliliğin ve tahsis verimliliğinin ayırt edilememesi
B
Girdi fiyatlarına erişmenin her zaman mümkün olmaması
C
Hipotez test etmekte kullanılamaması
D
Birden fazla çıktı ve birden fazla girdi ile verimliliğin ölçülebilmesi
E
Verimliliği ölçmek için önce girdi ve çıktılar arasındaki ilişkiye dair bir fonksiyonel form oluşturmanın gerekmesi
Soru 6

Sırada bekleyen müşterilerden bir sonrakinin nasıl seçileceğini belirleyen ve yönetim tarafından tayin edilmiş politikaya ne ad verilir?

A
Anket doldurma
B
Kuyruk disiplini
C
Bekleme
D
Görüşme
E
Örnekleme
Soru 7

Sınır yaklaşımlarını oluşturan ana gruplar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Parametrik ve farklı türde çıktıları üreten yaklaşımlar
B
Farklı türde girdileri kullanarak farklı türde çıktıları üreten yaklaşımlar
C
Parametrik ve parametrik olmayan yaklaşımlar
D
Aynı türde girdileri kullanarak farklı türde çıktıları üreten yaklaşımlar
E
Farklı türde girdileri kullanarak aynı türde çıktıları üreten yaklaşımlar
Soru 8

Örgüt stratejisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hizmet kalitesi ile verimlilik arasındaki ilişkidir.
B
Bir sağlık kurumunun mülkiyetinin kamu veya özel olmasıdır.
C
Hastaların yaş, cinsiyet, hastalık teşhisi gibi demografik ve klinik özellikleridir.
D
Bir sağlık kurumunun, dış çevresindeki değişikliklere uyum sağlayabilmek için iç çevresinde değişiklik yapması ile ilgili vereceği kararlardır.
E
Rekabet arttıkça verimliliğin artacağı varsayımıdır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bekleme maliyetlerinden biri değildir?

A
Hekim ve hemşire maaşları
B
Tedavi odası temizlik maliyeti
C
Beklemeden sıkılıp giden hastanın fırsat maliyeti
D
Teşhis için analiz ve tetkik sonucu bekleyen hekim maliyeti
E
Bekleme alanlarının maliyeti
Soru 10

“İlk gelen, önce hizmet alır” politikasının sakıncalarını ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Servis hizmeti
B
Numara verme
C
Koltuk yerine sandalye konulması
D
Çay verilmesi
E
Bilgi formu doldurtulması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir kuyruk sisteminin temel bileşenlerinden biri değildir?

A
Bina kalitesi
B
Kaynak nüfus
C
Geliş süreci
D
Hizmet süreci
E
Kuyruk disiplini
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi verimliliği etkileyebilecek dışsal faktörlerden biridir?

A
Sağlık kurumunun yeri
B
Hizmet kalitesi
C
Bir zincirle bağlantılı olma
D
Mülkiyet
E
Strateji
Soru 13

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yapılan “iş etüdü” tanımı aşağıdaki ifadelerden hangisidir?

A
Örgütün mevcut kaynaklarla sağladığı üretimi, çok az ya da hiç yatırım gerektirmeksizin artırmaktır.
B
Gelişme olanağı sağlayabilmek amacıyla, belirli bir olayı ya da faaliyeti verimlilik ve etkililik yönünden etkileyen tüm faktörleri sistematik olarak araştırmaktır.
C
Daha kolay ve daha etkili yöntemlerin geliştirilmesi, uygulanması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla bir işin yapılışındaki mevcut ve önerilen yolların sistematik olarak kaydedilmesi ve eleştirilerek incelenmesidir.
D
Örgütsel amaçları daha etkili ve verimli olarak gerçekleştirmek amacıyla örgütün elindeki kıt kaynakların en iyi şekilde kullanımını belirlemede yol gösteren araçtır.
E
Belirli özelliklere sahip faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli olan insan ve malzeme kaynaklarının mümkün olan en iyi şekilde kullanımını sağlamak için başvurulan metot etüdü ve iş ölçümü tekniklerini içeren bir kavramdır.
Soru 14

İşlerin başarılması için işleri yapacak kişilerde bulunması gereken özelliklerin saptandığı çizelgeye ne ad verilir?

A
Çalışma belgesi
B
iş başvuru belgesi
C
iş gerekleri belgesi
D
Davranış belgesi
E
iş tanımı belgesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi malzeme yönetim süreci içinde yer alan faaliyetlerden biri değildir?

A
Kayıp ve çalıntı kayıtlarının tutulması
B
Gerekli olan malzemelerin planlanması
C
Stok planlaması ve kontrolünün yapılması
D
Malzemelerin kabulü ve depolanması
E
Malzemelerin satın alınması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi malzeme yönetimi fonksiyonlarınlarından biri değildir?

A
Malzemelerin kalite kontrolü
B
Atıkların değerlendirilmesi
C
Nakliye ve dağıtım
D
Depolama
E
ihalelerin mevzuata uygunluğu
Soru 17

Hastane işletmelerinde tedarik veya üretim yolu ile elde edilen, kullanılmadan veya hastaya hemen arz edilmeden önce belirli bir süre bekletilen, ekonomik değere sahip mal miktarına ne ad verilir?

A
Malzeme
B
Tedarik
C
Lojistik
D
Envanter
E
Stok
Soru 18

İşin işi yapanlar üzerindeki etkisini göz önüne alarak işin sosyal ve yapısal görünümünü yeniden yapılandırmayı amaçlayan bir dizi faaliyet sürecine ne ad verilir?

A
iş süreci
B
iş analizi
C
iş tasarımı
D
iş tanımı
E
iş rotası
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi iş analizi çalışması için elde edilmesi gereken bilgi kategorilerinden biri değildir?

A
Özel bilgi-beceri gerekleri
B
Kişilik gerekleri
C
Fiziksel gerek ve beceriler
D
işin ekonomik gerekleri
E
iş görevleri
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi’ndeki uygulamalardan biridir?

A
İlaca erişim sistemi
B
İlaç masraflarının izlenmesi
C
Malzeme kaynaklarının izlenmesi
D
Yatırım takip sistemi
E
Hizmet içi eğitim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x