Şehircilik 2015-2016 Vize Sınavı

Şehircilik 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şehirleşme olgusunun “dini ve tekil güç” etrafında şekillendiği antik kentler aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülür?

A
Japonya
B
İtalya
C
Yunanistan
D
Fransa
E
Mısır
Soru 2

Türkiye'de hizmete giren ilk serbest bölge uygulamaları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Kayseri ve Gaziantep Serbest Bölgeleri
B
Mersin ve Antalya Serbest Bölgeleri
C
Trabzon ve Adana Serbest Bölgeleri
D
Bursa ve Denizli Serbest Bölgeleri
E
Kocaeli ve TUBİTAK-MAM Serbest Bölgeleri
Soru 3

Çevrenin anlaşılabilmesi için görsellik, mekân ve içerik açısından incelenmesi gerektiğini ileri süren kişi kimdir?

A
Charles Correa
B
Moshie Safdie
C
Aldo Rossi
D
Karl Marx
E
Gordon Cullen
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinde VI. yüzyıldan itibaren Türk kale kentlerinden söz edilmektedir?

A
Çin Kaynakları
B
Helen Kaynakları
C
Bizans Kaynakları
D
Arap Kaynakları
E
İran Kaynakları
Soru 5

12 kentin bir araya gelerek oluşturduğu grubu tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pentapolis
B
Dodecapolis
C
Decapolis
D
Akropolis
E
Cosmopolis
Soru 6

Lonis'e göre aşağıdakilerden hangisi Polis kavramının boyutlarından biridir?

A
Sosyal anlamda belli hakları olan vatandaşlar topluluğu olması
B
Çok geniş bir ulaşım ağına sahip olması
C
Su kıyısında olması
D
Vatandaşların ortak bir kültüre sahip olması
E
Monarşi ile yönetilmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi şehirlerin kronolojik dönemlerinden biri değildir?

A
Yontma Taş Dönemi
B
Antik Çağ Dönemi
C
Modern Dönem
D
Ortaçağ Dönemi
E
Roma Dönemi
Soru 8

Şehirlerin gelişimine hız kazandıran başlıca olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransız Devrimi
B
Sanayi Devrimi
C
2 . Dünya Savaşı
D
Deniz ticaretinin gelişmesi
E
Amerika kıtasının keşfi
Soru 9

Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarındaki şehirleşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Şehirsel yerleşmelerin büyük çoğunluğu kasabalardan meydana gelmektedir.
B
Türkiye şehirleri genellikle orta büyüklüktedir ve sayıları oldukça fazladır.
C
Türkiye bu dönemde şehirsel hiyerarşi oluşturma sürecini tamamlamıştır.
D
Genel şehirleşme düzeyi en düşük olan bölge Marmara Bölgesi’dir.
E
Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu şehir ve kasabalarda yaşamaktadır.
Soru 10

Gelişmiş ülkelerdeki birçok büyükşehir, deniz taşımacılığının önem taşıdığı zamanlarda kurulmuş kıyı yerleşme alanlarıdır. (Rotterdam, Londra, New York, San Fransisco gibi)
Yukarıdaki ifade, aşağıdaki hangi klasik şehirleşme nedenini açıklar?

A
Çalışma olanakları
B
Ulaşım tekniklerinin ilerlemesi
C
Göç etme eğilimi
D
Coğrafi nedenler
E
Tarım tekniklerinin ilerlemesi
Soru 11

Kente göçle birlikte başlayan nüfus dinamiğinin kentin belirli bir kesiminde kararlılık kazanmasına kadar süregelen aşamaya ne ad verilir?

A
Kooptasyon
B
Şehircilik
C
Kentleşme
D
imar
E
Kentlileşme
Soru 12

Habitat’67 projesi aşağıdaki mimarlardan hangisine aittir?

A
Henry Sanoff
B
Le Courbusier
C
Moshie Safdie
D
Marcus Vitruvius
E
Charles Correa
Soru 13

Mekânsal planlar aşağıdaki hangi iki ana kademede tanımlanır?

A
imar Planları- Çevre Düzeni Planları
B
Nazım Planları- Uygulama imar Planları
C
Bölge Planları-Çevre Düzeni Planları
D
Bölge Planları-imar planları
E
Nazım Planları-Çevre Düzeni Planları
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Toplu Konut İdaresi kaynaklarının kullanım amaçlarından biri değildir?

A
Memurlara özel konut kooperatiflerinin kurulması
B
Toplu konut alanlarına arsa temin edilmesi
C
Afet mahallelerinde konut yapımının teşvik edilmesi
D
iş ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkarlara ait işyerleri ve küçük sanayi teşebbüslerinin kredi yoluyla desteklenmesi
E
Ferdi ve toplu konut kredisi verilmesi
Soru 15

Bir ülkede konut yapımıyla ve konut üretimiyle ilgili, gerekli olan her türlü düzenlemelere ne ad verilir?

A
Konut yönetimi
B
Konut politikası
C
Barınma hakkı
D
Kamu yönetimi
E
Şehircilik
Soru 16

Hasol'a göre, aşağıdakilerden hangisi özellikle az gelişmiş ülkelerde yaşayan dar gelirli ailelere devlet desteği ile sağlanan ve ilerde aile geliştikçe ailenin olanakları ile yeni odalar eklenen küçük konut, nüve mesken olarak adlandırılır?

A
Otak
B
Çekirdek konut
C
Çadır
D
Apartman
E
Çiftlik
Soru 17

Örümcek ağı planlı kentlerin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sokakların birbirini asla kesmemesi
B
Merkez kısmı daire, çeperlerin ise kare şeklinde olması
C
Dıştan içe doğru bir yayılmanın gözlenmesi
D
Kare veya dörtgen biçimde oluşmaları
E
Merkezden çepere yayılarak oluşmaları
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 1945 yılında aldığı Marshall yardımının ülkeye etkilerinden biridir?

A
Kent nüfusunun azalmasına sebep olmuştur.
B
Kentlerde gecekondulaşma ve yapsatçılık gerilemiştir.
C
Tarım işçilerinin ve küçük toprak sahiplerinin işsiz kalmasına ve kente göç etmelerine neden olmuştur.
D
Kent nüfus dengelerinin korunmasını sağlamıştır.
E
Tarım sektöründe insan gücü faktörünü ön plana çıkarmıştır.
Soru 19

Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk imar kanunu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mecelle Kanunu
B
Usul Kanunu
C
Ebniye Kanunu
D
İhtira Beratı Kanunu
E
Pençik Kanunu
Soru 20

Tarihte bilinen ilk yerleşmeler hangi devirde görülmüştür?

A
Cilalı Taş
B
Yontma Taş
C
Maden
D
Bakır
E
Tunç
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x