Şirketler Muhasebesi 2016-2017 Final Sınavı

Şirketler Muhasebesi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

__________________ ______________________
102 BANKALAR HS. XX
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. XX
502 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ HS. XX
__________________ ______________________
Anonim şirketin bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Tahvil ihraç edilmesine
B
Hisse senedi çıkarılmasına
C
Hisse senetlerini iptal ederek başkasına primli satılmasına
D
Primli sermaye artışı gerçekleştirilmesine
E
Hisse senedi satışında komisyon ödemesine
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerde tasfiye kurulu görevleri arasında yer almaz?

A
Varlıkların borçları karşılamaya yetmediği belirlenirse bunu derhal mahkemeye bildirmek
B
Tasfiye sonrası kooperatif unvanının ticaret sicilinden sildirmek
C
Tasfiyeye başlama kâr-zarar tablosu düzenlemek
D
Tasfiye sonrası kalan değerleri ortaklara dağıtmak
E
Muhasebe defterlerini tutmak
Soru 3

Aşağıdaki sınıflamalardan hangisi sorumluluklarına göre kooperatifler arasında yer alır?

A
Tüketim kooperatifleri
B
Taşıma kooperatifleri
C
Üretim kooperatifleri
D
Tarım satış kooperatifleri
E
Sınırsız sorumlu kooperatifler
Soru 4

Şirketlerin birleşme raporunda aşağıdakilerden hangisinin yer alması zorunlu değildir?

A
İşletme paylarının değişim oranı ve öngörülmüşse denkleştirme akçesi; devrolunan işletmelerin ortaklarına devralan işletme nezdinde tanınan ortaklık hakları
B
Birleşme sözleşmesi
C
Gereğinde ayrılma akçesinin tutarı ve işletme pay ve ortaklık hakları yerine ayrılma akçesi verilmesinin sebepleri
D
Birleşim oranının belirlenmesi yönünden hisse senetlerinin değerlemesine ilişkin konular
E
Birleşmenin amacı ve sonuçları
Soru 5

Birleşmede, devralınan şirketin maliyet bedeli ile ilgili işletmenin varlıklarının net değeri arasındaki olumlu farka ne ad verilir?

A
Kâr
B
Şerefiye
C
Hak
D
Sermaye üstesi
E
Özel maliyet
Soru 6

__________________ ______________________
371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HS.
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HS.
__________________ ______________________
Sermaye şirketlerinin bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Peşin ödenen vergilerin dönem sonunda pasif grubuna alınmasına
B
Dönem kârı üzerinden vergi tahakkukuna
C
Dönem vergisi ödenmesine
D
Peşin vergi ödemesine
E
Peşin ödenen vergilerin ödenecek vergiden mahsubuna
Soru 7

Kooperatiflerde aşağıdaki defterlerden hangisi zorunlu değildir?

A
Karar defterleri
B
Yevmiye defteri
C
Alacak defteri
D
Genel kurul karar defteri
E
Envanter ve bilanço defteri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Kooperatiflerin dağılma nedenlerinden biri değildir?

A
İki yıl olağan genel kurulunu yapmaması halinde
B
Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, ilgili bakanlığın mahkemeden alacağı karar üzerine
C
Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle
D
İflasın açılmasıyla
E
Genel kurul kararı ile
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi limited şirketin özelliklerinden biri değildir?

A
Şirket ortaklarının şirketi temsil etme hak ve yetkilerinin olması
B
Bağımsız denetime tabi olacak limited şirketlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kararıyla belirlenmesi
C
Ortak sayısı en fazla 50 ile sınırlandırıldığından halka açılamaması
D
Limited şirketin kanunen zorunlu organları, ortaklar genel kurulu, müdürler olması
E
Şirket yönetiminin ortaklara verilebilmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Anonim Şirketlerde sermaye artırma yöntemlerinden biri değildir?

A
Şirkete yeni ortaklar almak
B
Başka şirketlerle birleşmek
C
Tahvil ihraç etmek
D
Dağıtılmamış kârları ve yedekleri sermayeye eklemek
E
Şirket borçlarını sermayeye dönüştürmek
Soru 11

A AŞ' nin tasfiye dönemi sonunda 50.000 TL tasfiye kârı oluşmuştur. Kâr üzerinden 12.000 TL Kurumlar Vergisi hesaplanmış ve vergi dairesine yatırılmıştır.
Bu bilgilere göre A AŞ'nin Kurumlar Vergisinin ödenmesine ait yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
590 Dönem Net Kârı alacalandırılır. Hesabı 12.000
B
381 Gider Tahakkukları borçlandırılır. Hesabı 12.000
C
180 Gelecek Aylara Ait 12.000 alacalandırılır. Giderler Hesabı
D
102 Bankalar Hesabı 12.000 borçlandırılır.
E
360 Ödenecek Vergi ve 12.000 borçlandırılır. Fonlar Hesabı
Soru 12

İki veya daha fazla işletmenin, büyük sermaye gerektiren faaliyet alanlarında (köprü, baraj, liman, termik santrali gibi) biraraya gelerek birleşmelerine ne ad verilir?

A
Konsern
B
Konsorsiyum
C
Tröst
D
Kartel
E
Holding
Soru 13

__________________ ______________________
590 DÖNEM NET KÂRI HS. 2.000
331 ORTAKLARA BORÇLAR HS. 2.000
__________________ ______________________
Tasfiye sonunda yapılan bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Tasfiye sonunda tasfiye kârının ortakların hesabına kaydına
B
Tasfiye sonunda kâr hesaplarının düzeltilmesine
C
Tasfiye sonunda tasfiye kârının ortaklara ödenmesine
D
Tasfiye sonunda kârın geçmiş yıl kârlarına aktarılmasına
E
Tasfiye sonunda zararın ortakların hesaplarına aktarılmasına
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketlerinin tasfiyesi sırasında yapılmaz?

A
Tasfiye memurları, tasfiye sırasında elde edilen paraların bin Türk Lirasından fazlasını, mahkemece belirlenecek bir bankaya, şirket adına yatırırlar.
B
Tasfiye haline giren şirket, tüzel kişiliğini korur ve ticaret unvanına “tasfiye halinde” ibaresi eklenir.
C
Tasfiye memurları önemli miktardaki şirket varlıklarını ortaklardan izin almadan satabilir.
D
Tasfiye memurları, tasfiye halinde bulunan şirketin bütün mal ve haklarının korunması için basiretli bir iş adamı gibi davranmalıdır.
E
Tasfiye memurları, şirket adına kârlı da olsa yeni bir işe başlayamazlar, karar alamazlar.
Soru 15


Şirketlerin birleşmesinde yapılan bu yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış kullanılmıştır?

A
Ticari Mallar
B
Borç Senetleri
C
Ödenmemiş Sermaye
D
Birikmiş Amortismanlar
E
Bankalar
Soru 16

Anonim şirketin en yüksek karar organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danışma Kurulu
B
Müdürler Kurulu
C
Riskin Erken Tespit Komitesi
D
Denetim Kurulu
E
Genel Kurul
Soru 17

_________________ ____________________
781 FİNASMAN GİDERLERİ YAN. HS. XX
780 FİNASMAN GİDERLERİ HS. XX
_________________ ____________________
Tasfiye sırasında yapılan bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Tasfiye sonunda finansman giderlerinin gelir tablosu hesaplarına aktarılmasına
B
Tasfiye sonunda maliyet hesapları ile yansıtma hesaplarının kapatılmasına
C
Tasfiye sonunda finansman giderleri hesaplarının düzeltilmesine
D
Tasfiye sonunda finansman giderlerinin yansıtma hesaplarına aktarılmasına
E
Tasfiye sonunda finansman giderlerinin ödenmesine
Soru 18

_________________ ____________________
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 3.000
331 ORTAKLARA BORÇLAR HS. 3.000
_________________ ____________________
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Kuruluş masraflarının ortaklarca ödenmesine
B
Ortaklardan nakit para alınmasına
C
Maaş tahakkukuna
D
Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesine
E
Kuruluş giderinin tahakkukuna
Soru 19

Anonim şirket esas sözleşmesinde aşağıdaki hususlardan hangisi yer almaz?

A
Şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı
B
Şirketin sermayesi, her hissenin itibari (nominal) değeri, sermayenin ödenme şekli ve şartları
C
Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanlar
D
Genel kurulun toplantıya nasıl çağrılacağı, oy hakları
E
Denetim kuruluna ödenecek temettü
Soru 20

Sermaye taahhüdü, nakit, bina ve makine olarak yerine getirilen bir komandit şirketin yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacalandırılır?

A
Binalar
B
Kasa
C
Sermaye
D
Ödenmemiş Sermaye
E
Tesis, Makine ve Cihazlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x