Şirketler Muhasebesi 2017-2018 Final Sınavı

Şirketler Muhasebesi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kooperatif organlarından biri olan denetçilerin görevleri arasında yer almaz?

A
Defterlerin düzenli ve muhasebe ilkelerine göre tutulup tutulmadığını incelemek
B
Bilançonun ve gelir tablosunun muhasebe defterleriyle uygunluk içinde olup olmadığı incelemek
C
Çalışanlar arasındaki ilişkilerin niteliğini incelemek
D
Ortaklar listesinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını incelemek
E
Yılsonu olumlu gelir gider farkının kanun ve ana sözleşme hükümlerine uygun dağıtılıp dağıtılmadığını incelemek
Soru 2

“A” Anonim Şirketinin 2017 yılı Dönem Kârı
500.000 TL, Kanunen Kabul Edilmeyen Gideri
80.000 TL, İndirim ve İstisnası 10.000 TL'dir.
( Kurumlar vergisi oranı %20)
Bu bilgilere göre işletmenin kurumlar vergisi kaç TL'dir?

A
118.000
B
114.000
C
100.000
D
86.000
E
82.000
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketlerinde dağılma ve dağıtılma nedenlerinden biri değildir?

A
Şirket sözleşmesinde belirlenmiş amaca ulaşılmamış olması
B
Bir ortağın herhangi bir nedenle iş yapma kabiliyetini ve yeteneğini kaybetmesi
C
Bir ortağın kişisel yarar sağlayıp şirketin unvanını ve varlıklarını kötüye kullanması
D
Bir ortağın üzerine düşen görevi yerine getirmemesi
E
Ortaklardan birisinin şirketin yönetiminde ve hesaplarında bilinçli olarak yanlışlık yapması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyet alanlarına göre şirket birleşmeleri arasında yer almaz?

A
Karma birleşme
B
Küresel birleşme
C
Coğrafi birleşme
D
Dikey birleşme
E
Yatay birleşme
Soru 5

Şirket sözleşmesinde ya da yasada öngörülen bir nedenin gerçekleşmesi sonucu şirket faaliyetlerinin kendiliğinden sona ermesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Tasfiye
B
Erime
C
Dağıtılma
D
İflas
E
Dağılma
Soru 6

Tasfiye döneminde maliyeti 50.000 TL, birikmiş amortismanı 40.000 TL olan bir taşıt 20.000 TL'ye satılmıştır.
Bu işlemden doğan kâr ya da zarar kaç TL'dir?

A
20.000 zarar
B
10.000 zarar
C
10.000 kâr
D
20.000 kâr
E
40.000 kâr
Soru 7

____________________ ___________________
500 SERMAYE HS. 100.000
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HS. 100.000
____________________ ___________________
Komandit şirkete ait bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Zarar nedeniyle sermaye azaltılmasına
B
Ortaklara kâr dağıtımına
C
Ortaklardan alacağın nakit olarak alınmasına
D
Ortakların şirketten ödeme yapılarak çıkarılmasına
E
Ortaklara borç verilmesine
Soru 8

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Ödenmemiş Sermaye Hesabı (-) aşağıdaki bilanço hesap gruplarından hangisinde yer alır?

A
Kısa vadeli yabancı kaynaklar
B
Dönen varlıklar
C
Uzun vadeli yabancı kaynaklar
D
Duran varlıklar
E
Öz kaynaklar
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde sermaye azaltımına ilişkin yöntemlerden biridir?

A
Tahvilli borçlar karşılığında hisse senedi ihraç etmek
B
Şirket borçlarını sermayeye dönüştürmek
C
Piyasadan toplanan hisse senetlerini iptal etmek
D
Dağıtılmamış kârları semayeye eklemek
E
Başka şirketlerle birleşmek
Soru 10

Şirketlerde aşağıdaki unsurlardan hangisinin olmasına gerek yoktur?

A
Şahıs unsuru
B
Mevzuat unsuru
C
Sözleşme unsuru
D
Sermaye unsuru
E
Ortak amaç unsuru
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tarım dışı amaçlı kooperatiflerden biri değildir?

A
Üretim kooperatifleri
B
Kredi kooperatifleri
C
Yapı kooperatifleri
D
Sulama kooperatifleri
E
Ecza kooperatifleri
Soru 12

Limited şirketlerin ana sözleşmelerine koyacakları bir hükümle ayırdıkları yedeklere ne ad verilir?

A
Olağan yedekleri
B
Yasal yedekler
C
Olağanüstü yedekler
D
Sermaye yedekleri
E
Statü yedekleri
Soru 13

Devralınan şirketin maliyet bedeli ile ilgili işletmenin varlıklarının net değeri arasındaki olumlu farka ne ad verilir?

A
Hisse senedi ihraç farkı
B
Statü yedekleri
C
Reeskont
D
Şerefiye
E
Özsermaye
Soru 14


A Limited Şirketi B Limited şirketini devralarak vergisiz olarak birleşecektir.
Yukarıdaki bilgilere göre değiştirme birimi kaçtır?

A
0,8
B
0,9
C
1,25
D
2
E
2,5
Soru 15

Kooperatiflerin tasfiyesi sırasında ortaya çıkan zararlar aşağıdaki hesaplardan hagisinde nasıl izlenir?

A
Olağandışı Gider alacalandırılır. ve Zararlar hesabı
B
Olağandışı Gelir borçlandırılır. ve Kârlar hesabı
C
Olağandışı Gider borçlandırılır. ve Zararlar hesabı
D
Olağandışı Gelir alacalandırılır. ve Kârlar hesabı
E
Olağan Gider alacalandırılır. ve Zararlar hesabı
Soru 16

____________________ ___________________
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS. 20.000
102 BANKALAR HS. 20.000
____________________ ___________________
Kooperatiflerin tasfiyesi sırasında yapılan bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Tasfiye kârına ait vergi beyanına
B
Beyan edilen vergilerin ödenmesine
C
Sosyal güvenlik kesintisi beyanına
D
KDV beyanına
E
Çalışanlara ait muhtasar beyanname verilmesine
Soru 17

____________________ ___________________
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS. XX
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. XX
252 BİNALAR HS. XX
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR HS. XX
____________________ ___________________
Verilen bu birleşme kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Binaların takasına
B
Binaların bilanço net değerinden daha düşük bir değerle devrine
C
Binaların zararına satılmasına
D
Binaların yenisiyle değiştirilmesine
E
Binaların bilanço net değerinden daha yüksek bir değerle devrine
Soru 18

____________________ ___________________
590 DÖNEM NET KARI HS. 2.000
331 ORTAKLARA HORÇLAR HS. 2.000
____________________ ___________________
Tasfiye sonunda yapılan bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Tasfiye sonunda tasfiye kârının ortaklara ödenmesine
B
Tasfiye sonunda kârın geçmiş yıl kârlarına aktarılmasına
C
Tasfiye sonunda kâr hesaplarının düzeltilmesine
D
Tasfiye sonunda tasfiye kârının ortakların hesabına kaydına
E
Tasfiye sonunda zararın ortakların hesaplarına aktarılmasına
Soru 19

__________________ ______________________
102 BANKALAR HS. XX
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. XX
502 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ HS. XX
__________________ ______________________
Anonim şirketin bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Primli sermaye artışı gerçekleştirilmesine
B
Hisse senedi çıkarılmasına
C
Hisse senetlerini iptal ederek başkasına primli satılmasına
D
Tahvil ihraç edilmesine
E
Hisse senedi satışında komisyon ödemesine
Soru 20

Anonim şirketlerde sermaye taahhüdünün nakdi ve ayni şekilde yerine getirilmesinde aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılmaz?

A
Kasa
B
Haklar
C
Binalar
D
Ödenmemiş sermaye
E
Bankalar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x