Siyaset Felsefesi 1 2015-2016 Vize Sınavı

Siyaset Felsefesi 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aristoteles’in etiği her tür siyaset araştırmasının başlangıcı olarak değerlendirdiği yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nikomakhos’a Etik
B
Eudemos’a Etik
C
Politika
D
Politeia
E
Peri Poietikes
Soru 2

Arkhe sorunu siyaset felsefesi bağlamında aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

A
Egemenlik hakkı sorununu
B
En ideal yönetim biçimi sorusunu
C
Yönetimin meşruiyeti sorununu
D
Ana madde sorusunu
E
Temel bulma sorununu
Soru 3

I. Gelenek
II. Huy
III. Karakter
IV. Bireysellik
V. Özbilinç
Yukarıdakilerden hangileri “ethos” teriminin anlamca karşılıklarından biri değildir?

A
Yalnız II
B
Yalnız IV
C
II ve III
D
IV ve V
E
III, IV ve V
Soru 4

İnsan eylemlerini belirleyen ilkeleri ve insan için iyi bir yaşamın ne türden bir yaşam olduğunu soruşturan felsefe disiplinine ne ad verilir?

A
Hukuk Felsefesi
B
Estetik
C
Etik
D
Ontoloji
E
Epistemoloji
Soru 5

Yunanlıların her alanda olduğu gibi siyaset alanında da ussal açıklamalar getirme konusunda öncü olduklarını savunan düşünür kimdir?

A
Husserl
B
Russell
C
Rawls
D
Heidegger
E
Cassirer
Soru 6

Herhangi bir devlette, toplumu düzenleyen yasaların toplumun düzenlenmesinde gözettikleri amaç, o devletle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisini verir?

A
Yönetim ahlakı
B
Temel ilkeleri
C
Hukuk sistemi
D
Varoluş nedeni
E
Yönetim sistemi
Soru 7

Siyaset Felsefesi, konusu bakımından aşağıdakilerden hangilerinin bir bileşimidir?

A
Ontoloji ve epistemolojinin
B
Etik ve siyaset biliminin
C
Etik ve epistemolojinin
D
Antropoloji ve ontolojinin
E
Toplum ve devlet felsefelerinin
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Sokrates’in savunduğu görüşlerden biri değildir?

A
Adaletin nesnel bir tanımı yapılabilir.
B
Erdemin nesnel bir tanımı yapılabilir.
C
Yasalar doğruluğu gözetmelidir.
D
En iyi siyasal düzen bilgelerin başta bulunduğu düzendir.
E
Doğru bilgi insan için ulaşılabilir bir şey değildir.
Soru 9

Platon'un topluma ilişkin yaptığı sınıf ayırımı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Koruyucular - Üreticiler - Sofistler
B
Filozoflar - Sofistler - Ozanlar
C
Yöneticiler - Koruyucular - Üreticiler
D
Yöneticiler - Yönetilenler - Köleler
E
Efendiler - Köleler - işçiler
Soru 10

Felsefe tarihinde ilk kez “doğal olan ve yapma olan” arasında bir ayırım yapan kişi / okul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sokrates
B
Sofistler
C
Miletliler
D
Platon
E
Elea Okulu
Soru 11

Augustinus'un Platon’un devlet tasarımından çıkarsayarak geliştirdiği kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyaset Teolojisi
B
Tanrı Devleti Kuramı
C
Hıristiyan Toplum Kuramı
D
Teolojik Hukuk Kuramı
E
Teolojik Adalet Kuramı
Soru 12

I. Monarşi
II. Aristokrasi
III. Oligarşi
IV. Politeia
V. Tiranlık
VI. Demokrasi
Aristoteles’e göre yukarıdakilerden hangileri bozuk yönetim biçimleridir?

A
I, II ve IV
B
I, III ve IV
C
II, IV ve VI
D
III, IV ve V
E
III, V ve VI
Soru 13

Platon’un toplum ve devlet tasarımını ilk kez ele aldığı başlıca yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yasalar
B
Timaios
C
Politeia
D
Menon
E
Parmenides
Soru 14

Kendini hak, hukuk ve yasaya uygun davranmaya zorlamış olan kişinin mutlu olacağını savunan Eski Yunan düşünürü kimdir?

A
Demokritos
B
Anaksimandros
C
Herakleitos
D
Platon
E
Aristoteles
Soru 15

Montesqieu’ye göre bir hükümdarın yasama, yürütme ve yargıyı kendi elinde toplaması, aşağıdakilerden hangisinin bir işareti olarak yorumlanmalıdır?

A
Savaş çıkaracağının
B
Zorbalaşacağının
C
Yasalara bağlılığının
D
Ahlakı kurumsallaştıracağının
E
Hukuku gözettiğinin
Soru 16

Hobbes, Locke ve Rousseau’nun görüşlerinde ortak olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devletin varlığını toplum sözleşmesi üzerinden temellendirmeleri
B
Devletin varlığını mutlak egemenlik çerçevesinde ele almaları
C
Siyaset mekanizmasını yalnızca otoriteye ve meşruiyete dayandırmaları
D
Devletin varlık nedenini özgürlük idesiyle ilişkilendirerek ele almaları
E
Devletin varlık temeli olarak eşitliği ve özgürlüğü kabul etmeleri
Soru 17

İlk< laik devlet kuramını hazırlamış düşünür ve yapıtı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Macchiavelli - Hükümdar
B
Hobbes - Leviathan
C
Bodin - Devlet Üzerine Altı Kitap
D
Grotius - Savaş ve Barış Hukuku Üzerine
E
Rousseau - Toplum Sözleşmesi
Soru 18

Bodin’e göre aşağıdakilerden hangisi doğal ve tanrısal yasalara her zaman karşıdır?

A
Aristokrasi
B
itaatsizlik
C
Tiranlık
D
Demokrasi
E
Despotluk
Soru 19

Ütopyalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Etimolojik olarak 'olmayan yer’ anlamına gelmektedir.
B
Thomas More, bu sözcüğü yapıtına ad olarak vermiştir.
C
Rönesans döneminde ideal devlet tasarımları olarak yazılmışlardır.
D
Hobbes ve Locke’un da ütopya yapıtları vardır.
E
Sözcüğün kökeni Eski Yunanca’ya dayanmaktadır.
Soru 20

I. Doğal hukuk zamana ve yere göre değişmez.
II. Pozitif hukuku tarih içerisinde insanın kendisi koymuştur.
III. Pozitif hukuk doğal hukuktan öncelikli ve üstündür.
Hugo Grotius’a göre hukuk ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I,II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x