Siyaset Felsefesi 1 2017-2018 Vize Ünite 5 ve 6 Sınavı

Siyaset Felsefesi 1 2017-2018 Vize Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Özgürlük ve eşitlik arasındaki bağdaşmazlık düşüncesini liberal varsayımlarla temellendirmeye çalışan ussalcılara göre eşitsizlik ortadan kaldırıldığında özgürlük açısından aşağıdaki sonuçlardan hangisi ortaya çıkar?

A
Eşitlik özgürlüklerin kullanımı anlamında da geçerli olur ve özgürlükleri etkilemez.
B
Adalet ilkesi yerine getirildiğinden, toplumun bireyleri hem eşit hem özgür olur.
C
Devletin meşruiyeti bir sorun olmaktan çıkar.
D
Bireylerin özgürlüğü ve mutluluğu artar.
E
Bireyin demokratik hakları ve özgürlüğün bireysel ya da özel uygulamaları zarar görür
Soru 2

Özgürlük ve eşitliğin bağdaşabilir olduğunu savunan düşünürler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Weber-Durkheim
B
Turner-Lukes
C
Locke-Smith
D
Nozick-Hayek
E
Popper-Berlin
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi eşitliğe ve eşitlik tiplerine karşı bir eleştiri olarak değerlendirilemez?

A
Eşitlik olmazsa özgürlük de olmaz.
B
Fırsatta ve şartlarda eşitlik, sonuçlarda eşitsizlik doğurabilir.
C
Toplumsal eşitliği sağlamaya yönelik bir program uygulanabilir değildir.
D
Şartlarda ve sonuçlarda köklü bir eşitlik sağlamak, devleti totaliter olmaya zorlar.
E
Köklü bir eşitlik, bireysel yeteneklerin ikinci plana atılması sonucunu doğurur.
Soru 4

Fırsatta eşitlik ile şartlarda eşitlik arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

A
Fırsatta eşitlik ile şartlarda eşitlik özünde bir ve aynıdır.
B
Fırsatta eşitlik sağlanmazsa şartlarda eşitlik sağlanmaz.
C
Fırsatta eşitlik şartlarda eşitliğin olmazsa olmaz önkoşuludur.
D
Şartlarda eşitlik sağlanmadıkça fırsatta eşitlik sağlanamaz.
E
Yukarıdaki ifadelerin hepsi doğrudur.
Soru 5

Bireycilik ve özgürlükçülüğün ortak olarak benimsedikleri varsayım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birey toplumdan ayrı düşünülmemelidir.
B
Birey kendinde varlık ve başlı başına amaçtır.
C
Toplumun özgür olmadığı yerde birey de özgür olamaz.
D
Birey ait olduğu toplumsal bütünlük dışında bir anlam ifade etmez.
E
Toplumsal yapının belirleyici gücü bireylerden fazladır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Turner tarafından sınıflandırılan eşitlik tiplerinden biri değildir?

A
Varlıksal
B
Fırsatta
C
Mülkiyette
D
Sonuçlarda
E
Şartlarda
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi toplulukçuların savunduğu düşüncelerden biridir?

A
Birey dışında hiçbir şey gerçek değildir.
B
Toplumsal bütünlük, yapı gibi kavramlar yalnızca zihnin bir inşasıdır.
C
Birey en yüce ve vazgeçilmez değerdir.
D
Evrensel ilkeleri bile, kim olduğumuzdan bağımsız olarak açıklayamayız.
E
Toplum ve devlet birey için vardır, fakat tersi söylenemez.
Soru 8

Özgürlükçülük aşağıdakilerden hangisini savunmaz?

A
Özgürlüğün devlet denetiminin yokluğuyla aynı şey olduğunu
B
Özgürlüğün kişi denetiminin yokluğuyla aynı şey olduğunu
C
Devletin temel görevinin toplum refahını ve mülkiyet ya da sermaye dağılımını düzenlemek olduğunu
D
Devletin görevinin toplum düzenini korumak olduğunu
E
Devletin görevinin kendiliğinden oluşmayan kamu hizmetlerini sağlamak olduğunu
Soru 9

Aydınlanma düşüncesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aydınlanma her ulusta aynı niteliklere sahip olarak gelişmiştir.
B
Aydınlanma bir tür kültür felsefesidir.
C
1.yüzyılda ortaya çıkmıştır.
D
Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi toplumsal idealleri vardır.
E
Kendi aklını kullanma cesareti göstermek biçiminde de tanımlanmıştır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma düşüncesinin temel kabullerinden biri değildir?

A
İnsanlar doğuştan iyidir.
B
Hukuk önünde herkes özgür ve eşittir.
C
İnsan düşüncesine akıl ve evrensel ilkeler rehberlik eder.
D
Devletin görevi vatandaşına bu dünyada mutluluk sağlamaktır.
E
Tanrı devletinin yurttaşı olabilmek için Kilise’nin öğretisini sorgusuzca izlemeliyiz.
Soru 11

Kültürel göreceliğin insan haklarına itirazını aşağıdakilerden hangisi en iyi biçimde ifade eder?

A
İnsan hakları normlarının belirli bir kültürün ürünü olması
B
Her toplumun kendi değerleri olması
C
Belirli bir kültürün ürünü olan insan haklarının evrensel geçerliliğinin olmaması
D
Her kültürde insan haklar düşüncesinin olmaması
E
Her kişinin kendi değer ve ilkelerinin olduğu
Soru 12

Üçüncü kuşak denilen hakların diğerlerinden esas farkını en iyi anlatan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A
En yeni haklar olmaları
B
En çok üzerinde konuşulan haklar olmaları
C
İnsan hakları belgelerinde en çok yer alan haklar olmaları
D
Ülkeden ülkeye değişiklik göstermeleri
E
Çoğu zaman öznesinin ya da taşıyıcısının birey ya da kişi olmaması
Soru 13

Aşağıdaki haklardan hangisi birinci ve ikinci kuşak denilen haklar arasında yer almaz?

A
Din ve vicdan özgürlüğü
B
Yaşama hakkı
C
Eğitim Hakkı
D
Temiz bir çevrede yaşama hakkı
E
Sağlık hakkı
Soru 14

İnsan haklarını kuşaklar biçiminde ele almanın sakıncalarını en iyi aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A
Kuşak kavramı birinin bitip diğerinin başladığını düşündürmektedir.
B
Farklı haklar aynı kuşak içinde yer alabilmektedir.
C
Kuşakları bilmeyenler hakların çeşitlenmesini anlayamamaktadır.
D
Kuşak kavramı somut, insan hakları soyuttur.
E
İnsan haklarının genişliğini kuşak benzetmesi daraltmaktadır.
Soru 15

Kuçuradi’ye göre insan haklarına ilişkin ölçüt nereden çıkarılabilir?

A
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinden
B
İnsan hakları tartışmalarının yer aldığı literatürden
C
İnsan hakları kuramlarından
D
İnsanın olanaklarının ve olanakların gerçekleşmesini sağlayan koşulların bilgisinden
E
İnsanların günümüze kadar yaptıkları müzakerelerden ve müzakereler sonucu oluşturulan insan hakları belgelerinden.
Soru 16

Liberal insan hakları düşünürlerine göre aşağıdakilerden hangisi insan hakları içinde yer alamaz?

A
Din ve vicdan özgürlüğü
B
Düşünce özgürlüğü
C
Yaşama Hakkı
D
Mülkiyet Hakkı
E
Eğitim Hakkı
Soru 17

Aşağıdaki ifadelerden hangisi insan hakları düşüncesiyle uyumlu değildir?

A
İnsan hakları tüm insanların yalnızca insan olmaları nedeniyle sahip oldukları haklardır.
B
İnsan hakları düşüncesi belirli bir insan anlayışına dayanır.
C
İnsan hakları düşüncesinin temelinde insanın değerli bir varlık olması yatar.
D
İnsan hakları kişilerin bir devletin yurttaşı olmaları nedeniyle sahip oldukları haklardır.
E
İnsan hakları normları ortak bir insan yapısı düşüncesinden türetildiği için evrenseldirler.
Soru 18

Siyaset ve insan hakları arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İnsan hakları siyaset üstüdür.
B
İnsan haklarının korunması siyasetin temel amacıdır.
C
İnsan hakları ancak devletin gerekli koşulları yerine getirmesiyle korunabilir.
D
İnsan hakları gibi siyaset de temelde etik ilkelere dayanır ya da dayanmalıdır.
E
Siyaset, amacına en iyi insan haklarının tam korunduğu bir toplumda erişir.
Soru 19

Kuçuradi’nin insan hakları temellendirmesini aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?

A
İnsan haklarına saygılı davranmak herkesin yararınadır.
B
İnsan hakları ancak onları herkesin kabul etmesiyle temellendirilebilir.
C
İnsan hakları, insan hakları normlarının türetildikleri yerin kültürel normlardan farklı olduğunu göstererek temellendirilebilir.
D
İnsan haklarını temellendirebilmek için insan hakları normlarının tüm kültürlerde ortak olduğunun gösterilebilmesi gerekir.
E
Her kişinin kendi değer ve ilkelerinin olduğu
Soru 20

İnsan haklarını temellendirmek aşağıdakilerden hangisini amaçlamaz?

A
İnsan haklarına saygı göstermek konusunda herkesi ikna etmeyi
B
İnsan haklarının nereden çıktığını göstermeyi
C
İnsan haklarına saygı gösterilmemesi durumunda olabilecekleri göstermeyi
D
İnsan hakları normlarının teorik temelleri konusunda bilgi vermeyi
E
İnsan haklarının her insan için geçerli olduğunu göstermeyi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x