Siyaset Felsefesi 2 2015-2016 Final Sınavı

Siyaset Felsefesi 2 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

John Rawls tarafından “Taraflar geçici olarak kendilerini ayırtedecek cinsel, dinsel, etnik, toplumsal kimliklerini bilmezlikten gelmelidir.” şeklinde açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hakkaniyet olarak adalet
B
Bilinmezlik perdesi
C
ilk durum
D
Hakkaniyete uygun eşitlik
E
Doğal piyango
Soru 2

Sosyal ve ekonomik adaletin uygulayıcısı ve garantörü aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Hukuk ve devlet
B
Yasama ve devlet
C
Bürokrasi ve devlet
D
Devlet ve sermaye sahipleri
E
Hukuk ve sivil toplum örgütleri
Soru 3

I. Tüm dünya artık liberalizmin yörüngesine girmiştir.
II. Liberalizme yönelik hiçbir eleştirel görüş artık olanaklı değildir.
Tarihin Sonu tezinde yukarıdaki savları ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rawls
B
Marx
C
Hegel
D
Fukuyama
E
Engels
Soru 4

Bir ideoloji olarak Marksizmin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sınıfsız topluma ulaşmak
B
Özgürlüğü insanlığa yaymak
C
Sosyalizmi dünyaya yaymak
D
Kapitalizmi yok etmek
E
Tarihi yeniden yazmak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi anarşizmin savunucularından biri değildir?

A
Kropotkin
B
More
C
Bakunin
D
Stirner
E
Godwin
Soru 6

Klasik liberalizmin fayda odaklı birey anlayışı için “sahiplenicilik” nitelemesini kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alasdair Maclntyre
B
Isaiah Berlin
C
Will Kymlica
D
John Rawls
E
Cravvford Macpherson
Soru 7

Bireyin tinsel gelişimi için ulusal bir topluluğu zorunlu bir koşul olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bakunin
B
Johann Gottfried von Herder
C
Jürgen Habermas
D
Giambattista Vico
E
Aristoteles
Soru 8

“Herkesin bencil olduğu bir toplumda, bilinçli bir dış müdahaleye maruz kalmayan piyasa ilişkilerinin kendiliğinden oluşacağı görüşüne ne ad verilir?

A
Eşitlikçi liberalizm
B
Leviathan
C
Serbest piyasa ekonomisi
D
Çağdaş liberalizm
E
Görünmez el kuramı
Soru 9

İbn Haldun'a göre, aynı kabilede birbiriyle akrabalığı bulunan insanların birbirinin yardımına koşmaları ve birbiriyle dayanışmalarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ümran ilmi
B
Neden asabiyeti
C
Soy asabiyeti
D
Hadari ümran
E
Bedevi ümran
Soru 10

John Ravvls’un liberalizmde gidermeye çalıştığı sorunların odaklandığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özgürlük
B
Adalet
C
Ekonomi
D
Siyaset
E
iktidar
Soru 11

Hitler sonrası Avrupa ulus-devletleri aşağıdakilerden hangisini temel alan bir dönüşüm yaşamışlardır?

A
Tarih bilincini
B
Irk bilincini
C
Kültür bilincini
D
Dil bilincini
E
Yurttaşlık bilincini
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir halkın diline, kültürüne ve toplu yaşam deneyimine özgün kimlik kazandıran unsurların toplamını ifade eder?

A
Ulusal karakter
B
Ulusal birlik
C
Ulusal bütünlük
D
Ulusalcılık
E
Ulusal egemenlik
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi farklı ulus-devletler arasındaki ortak özelliklerden biridir?

A
Heterojenlik
B
Üniterlik
C
Etnosentrizm
D
Irkçılık
E
Çoğulculuk
Soru 14

Ulus-devlet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Asya ve Afrika'da 1945 ve sonrasında ortaya çıkmıştır.
B
Aydınlanma, Fransız Devrimi ve Endüstri Devrimi'nin sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
C
Siyasi olmayan bir örgütlenme içerisinde kaynaşmış soy topluluklarıdır.
D
Yurttaşlık bilincinin ortaya çıkmasına hizmet etmiştir.
E
Fransız Devrimi sonrasında Avrupa'da benimsenen laik ve nisbeten eşitlikçi bir anlayış temelinde yükselmiştir.
Soru 15

Macchiavelli’nin, “kötülüğün filozofu” yakıştırmasıyla anılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Din devleti anlayışını yerleştirmiş olması
B
iktidarın meşruiyeti din dışı nedenlere dayandırması
C
Laik siyasetin temellerini atmış olması
D
Savunduğu katıksız mutlak yönetim anlayışı
E
Egemenlik kavramını temellendirmesi
Soru 16

David Goldberg’e göre, Batı’da çokkültürcülüğün ortaya çıkışına zemin hazırlayan neden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ayrımcılığın meşrulaştırılması
B
Çoğulcu demokrasi anlayışı
C
Etnosentrik siyaset
D
Uygulanan tekkültürcü politikalar
E
Çokkültürlü toplumlardaki artış
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin çokkültürlülük, çokkültürcülük ve ırkçılığı değerlendirirken soracağı sorulardan biri değildir?

A
Demokrasi ve çokkültürcü siyaset arasındaki ilişki nasıl kurulmalıdır?
B
Çokkültürlülük ne için vardır?
C
Irkçılık ilk kez ne zaman ortaya çıkmıştır?
D
Çokkültürcülük ne için vardır?
E
Çokkültürcü siyasetin ırkçılığa tercih edilmesinin gerekçeleri nelerdir?
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi David Bennett’a göre çokkültürcülüğün anlamlarından biri değildir?

A
Devlet kaynakları için azınlık rekabeti
B
Uluslararası pazar stratejileri
C
Kültürel ayrımcılık
D
Radikal demokrasi
E
Homojen toplum
Soru 19

Hobbes’a göre devletin başlıca varoluş nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mevki elde etme arzusu
B
Egemenlik hırsı
C
Ekonomik çıkarlar
D
Savaşmada isteksizlik
E
Güvenlik
Soru 20

İktidarın kötüye kullanımının önüne geçilmesi, aşağıdaki devlet tiplerinden hangisinin ortaya çıkmasıyla olanaklıdır?

A
Mutlak devletin
B
Oligarşik devletin
C
Anayasal devletin
D
Liberal devletin
E
Muhafazakar devletin
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x