Siyaset Felsefesi 2 2016-2017 Final Sınavı

Siyaset Felsefesi 2 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sosyal ve ekonomik adaletin uygulayıcısı ve garantörü aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Yasama ve devlet
B
Hukuk ve devlet
C
Bürokrasi ve devlet
D
Devlet ve sermaye sahipleri
E
Hukuk ve sivil toplum örgütleri
Soru 2

Devlet de toplum da, tek tek bireylerin toplamından öte bir gerçeklik taşımaz. tezi liberalizmin en çok aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilmesine neden olur?

A
Empirizm
B
Faydacılık
C
Nominalizm
D
Sosyalizm
E
Realizm
Soru 3

De Tracy’nin ideoloji kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
ideoloji, insanın tinsel yeteneklerini doğa bilimi gibi ele alır.
B
ideoloji, insanın bireysel ve toplumsal ideallerinin bilimidir.
C
ideoloji, insanı din temelinde yeniden kuran bir bilimdir.
D
ideoloji, insanın fizyolojik yeteneklerini açıklamayı amaçlar.
E
ideoloji, insanlara gerçekliği ıskalatan çarpık bir düşünüştür.
Soru 4

Sınıfsız bir topluma ulaşmak aşağıdakilerden hangisinin temel amacıdır?

A
Anarşizm
B
Komünizm
C
Muhafazakârlık
D
Liberalizm
E
Faşizm
Soru 5

Liberalizmi yoksullaşmış ya da tutarsız cumhuriyetçilik” olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rawls
B
Habermas
C
Berlin
D
Viroli
E
Hayek
Soru 6

Adil bir sistemde, herkesin aynı derecede özgür ve aynı öngörülebilir kurallara tabi olması gerektiğini savunan düşünür ve temsil ettiği adalet türü aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
John Rawls-Hakkaniyet olarak adalet
B
Adam Smith-Kural adaleti
C
Aristoteles-Dağıtıcı adalet
D
David Hume-Kural adaleti
E
John Locke-Denkleştirici adalet
Soru 7

Global Etik başlıklı çalışmasında küresel bir etiğin olanaklı kılınması için gerekli koşulları ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yasin Ceylan
B
Nur Erkızan
C
Betül Çotuksöken
D
ioanna Kuçuradi
E
Ali Osman Gündoğan
Soru 8

Ulus-devletlerin küreselleşme karşısında varlıklarını sürdürebilmeleri için yerine getirmeleri gereken temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çokkültürcü bir siyaset anlayışını benimsemek
B
Homojen toplum yapılarını göçlere karşı korumak
C
Tekkültürcü siyasi anlayışları geliştirerek sürdürmek
D
Göçmenlere karşı asimile edici politikalar uygulamak
E
Tüm kültürel tanınma taleplerini görmezden gelmek
Soru 9

Faydacılığın çoğunlukçu anlayışla bozduğu birey ve toplum arasındaki dengeyi yeniden kurma girişiminde bulunan ve Hürriyet Üzerine adlı eserinde bireyler arasındaki eğitim farklarının gözetilmeksizin herkese tanınan eşit oy hakkının sakıncalarını tartışan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jeremy Bentham
B
Adam Smith
C
Francis Hutcheson
D
John Locke
E
John Stuart Mili
Soru 10

I. Serbest piyasa ekonomisinin yaratıcılığı ve kârı azalttığını savunur.
II. Devletin yaşamın her alanına müdahalesini meşru görür.
III. Bireyci anarşizm ile aşırı kapitalizm arasında bir tutuma sahiptir.
IV. Başlıca temsilcilerinden biri Robert Nozick’dir.
Liberteryanizm ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız IV
B
I ve II
C
II ve III
D
III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 11

I. Ulus-devletler tek resmi dili dayatır.
II. Ulus-devletler din birliğini temel almaz.
III. Ulus-devletler mezhep birliğinden doğmaz.
IV. Ulus-devletler ırk birliğini temel alır.
V. Ulus-devletlerin çoğu çoğulculuğa karşı mesafelidir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri ulus-devletlerin ortak özelliklerindendir?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, III ve V
D
II, III ve V
E
III, IV ve V
Soru 12

Liberal bireycilikle sosyal adalet ilkelerini hakkaniyet olarak adalet kuramı çerçevesinde bir araya getiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kari Popper
B
Robert Nozick
C
Isaiah Berlin
D
Richard Rorty
E
John Rawls
Soru 13

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi mutlak devlet konusunda diğerlerinden farklı bir tutuma sahiptir?

A
Locke
B
Macchiavelli
C
Bodin
D
Hobbes
E
Hegel
Soru 14

I. Çokkültürlülük olanı, çokkültürcülük olması gerekeni ifade eder.
II. Çokkültürlü her devlet ya da toplum, çokkültürcü bir siyaseti benimsemek zorundadır.
III. Çokkültürcülük, sadece kültürlerin aynı devlet çatısı altında bir arada yaşamasıyla sınırlı değildir.
IV. Çokkültürcülük, çokkültürlülük olgusunun doğrudan bir uygulamasıdır.
Çokkültürlülük ve çokkültürcülük ilişkisi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız III
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve IV
Soru 15

“Irk” kavramının kökenini Latince’deki ratio kavramına dayandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sinan Özbek
B
Albert Memmi
C
Immanuel Kant
D
Immanuel Geiss
E
ibn Haldun
Soru 16

“Günümüz siyasi toplumlarını oluşturan ulus-devletler, kendini aşma(lı) ve kahramanca, uluslar-üstü düzeyde (bireylerinin) medenî haklarını kullanma kapasitesini yapılandırmak için girişimlerde bulunmalıdır.” sözleri ile çağımız ulus-devletlerine kendine özgü çözüm yolunu öneren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
BryanTurner
B
Roland Robertson
C
Anthony Giddens
D
Isaiah Berlin
E
Jürgen Habermas
Soru 17

Ibn Haldun, farklı kabile ve aşiretlerin, ülkü birliği ve özellikle de aynı dine bağlı olmaları nedeniyle birbiriyle dayanışmalarına ne ad vermiştir?

A
Ümran ilmi
B
Soy asabiyeti
C
Neden asabiyeti
D
Hadari ümran
E
Bedevi ümran
Soru 18

Batı’da çokkültürcülüğün ortaya çıkışına, uygulanan tekkültürcü politikaların zemin hazırladığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
David Bennett
B
Will Kymlicka
C
David Goldberg
D
Christian Joppke
E
Bhikhu Parekh
Soru 19

Bir toplumun zaman içinde kendi kültürel değerlerini unutup, çoğunluğu oluşturan grubun dilini ve kültürel değerlerini benimseyerek dönüşmesi durumuna ne ad verilir?

A
Realite
B
Rejenerasyon
C
Asimilasyon
D
Rasyonalite
E
Dejenerasyon
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi mutlak iktidara karşı konumlanacak biçimde “anayasallık” ilkesini modern siyaset bilimi literatürüne kazandıran düşünürlerden biridir?

A
Bodin
B
Macchiavelli
C
Hobbes
D
Hegel
E
Locke
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x