Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötemleri 2015-2016 Final Sınavı

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötemleri 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmanın özelliklerinden biri değildir?

A
Genelleme yapmaktan kaçınması
B
Araştırılan gerçeğin bireyden bağımsız olması
C
Nesnelliğin önemli olması
D
Gözlem sonuçlarının daha çok sayılarla ifade edilmesi
E
Pozitivist düşünceye dayanması
Soru 2

Araştırmalarda sorun belirlerken kullanılan özel ölçütler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Araştırmacının yetkinliği
B
Güncel olaylar
C
Sorunun çözülebilirliği
D
Konunun taşıdığı önem
E
Yasal sınırlamalar
Soru 3

Alanyazın taraması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sentezleyicidir.
B
Eklektik bir metindir.
C
Eleştirel değerlendirme içerir.
D
Yeni araştırma gereksinimlerini ortaya koyar.
E
Alandaki kuram ve araştırmalara dayanır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biridir?

A
Yerel ve ulusal değerleri yansıtır.
B
Resmi ideoloji tarafından onaylanmıştır.
C
Kesindir ve değişmez.
D
Kişisel yargılara dayanır.
E
Doğruluğu kanıtlanmıştır.
Soru 5

Bir araştırmada evrenin tamamından veri toplama işlemine ne ad verilir?

A
istatistik
B
Veri çözümlemesi
C
Tamsayım
D
Örnekleme
E
Normallik
Soru 6

Araştırmacının, incelemek istediği topluluğun etkin bir üyesi olarak ilgili gruba katılarak gözlem yapmasına ne ad verilir?

A
Katılımcı gözlem
B
Etkin gözlem
C
Dolaylı gözlem
D
Serbest gözlem
E
Doğrudan gözlem
Soru 7

Evrenin ortalaması ile örneklemin ortalaması arasındaki farkı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Standart kayma
B
Durumsallık
C
Değişkenlik
D
Sistematik hata
E
Örnekleme hatası
Soru 8

Evrendeki tüm bireylerin örnekleme girebilme şansının eşit ve birbirinden bağımsız olduğu örnekleme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amaçlı örnekleme
B
Yansız örnekleme
C
Sistematik örnekleme
D
Gelişigüzel örnekleme
E
Tabakalı örnekleme
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim araştırmalarında yaygın olarak kullanılan test türlerinden biri değildir?

A
ilgi
B
Başarı
C
inanç
D
Kişilik
E
Yetenek
Soru 10

Belirli bir konu ile ilgili fikirleri, görüşleri, tercihleri, davranışları, beklentileri ve eğilimleri saptamak amacıyla kullanılan veri toplama aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Envanter
B
Anket
C
Test
D
Ölçek
E
Denetim listesi
Soru 11

Örneklem büyüklüğünü temsil eden sembol aşağıdakilerden hangisidir?

A
x
B
t
C
p
D
n
E
r
Soru 12

Tüm soruların önceden hazırlandığı ve aynı sıra içinde sorulduğu görüşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yarı yapılandırılmış görüşme
B
Sınırlandırılmış görüşme
C
Sistematik görüşme
D
Yapılandırılmamış görüşme
E
Yapılandırılmış görüşme
Soru 13

Korelasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü gösterir.
B
Değişkenler arasındaki neden - sonuç ilişkilerini gösterir.
C
Saptanan ilişkinin düzeyini gösterir.
D
Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değişir.
E
ilişkinin istatistik açıdan anlamlı olup olmadığı belirlenebilir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ölçek türlerinden biri değildir?

A
Sıralama
B
Oran
C
Aralık
D
Sınıflama
E
Birim
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi araştırmalarda deneklerin haklarından biri değildir?

A
Araştırmaya sonradan katılabilme
B
Ayrıntılar hakkında bilgilenme
C
Kişisel bilgilerin gizlenmesi
D
Araştırmaya katılma ya da katılmama
E
istediği aşamada araştırmadan çekilebilme
Soru 16

Hipotez testinde son adım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sıfır hipotezini oluşturma
B
Alternatif hipotezi ifade etme
C
Anlamlılık düzeyini belirleme
D
Hipotezin kabul ya da reddine karar verme
E
Verileri toplama
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bir standart puan türüdür?

A
Fpuanı
B
Birleşik puan
C
X puanı
D
Ham puan
E
zpuanı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Helsinki Bildirgesi’nin belirlediği bilimsel etik ilkeleri arasında yer almaz?

A
Araştırma projelerini bağımsız uzmanların gözden geçirmesi
B
Araştırma sürecinde danışman gözetiminin olması
C
Denek seçiminde adaletli davranılması
D
Denekler için güvenli koşulların yaratılması
E
Doğru sonuçlara ulaşma yollarının güvence altına alınması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bilim etiği kurallarının dayandığı temel ilkelerden biri değildir?

A
Açıklık
B
Yararcılık
C
Sorumluluk
D
Dürüstlük
E
Nesnellik
Soru 20

“Doğru ve yanlış davranışları ayırt etmede temel alınan değerler sisteminin bütünü” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyaset
B
Hukuk
C
Bilim
D
Etik
E
Mantık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x