Sosyal Güvenlik 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Sosyal Güvenlik 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinde sosyal güvenliğin kişiliği koruma fonksiyonuna ilk defa yer verilmiştir?

A
insan Hakları Evrensel Bildirgesi
B
T.C. Anayasası
C
Avrupa insan Hakları Sözleşmesi
D
Beveridge Planı
E
Avrupa Ticaret Anlaşması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin kapsamındaki fizyolojik tehlikelerden biri değildir?

A
Sakatlık
B
Yaşlılık
C
Evlenme ve çocuk sahibi olma
D
Hastalık
E
Doğum
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinde sosyal yardımlaşma organize olarak yapılır?

A
Aile içi yardımlaşma
B
Kurumlar arası yardımlaşma
C
Kişiden kişiye yardımlaşma
D
Akrabalar arası yardımlaşma
E
Bölge özelinde yardımlaşma
Soru 4

Sosyal güvenlik kurumlarının genel kamu bütçesinden ayrı ve bağımsız bir bütçelerinin olması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A
Kararlarda özerklik
B
işlemsel özerklik
C
Sosyal özerklik
D
Mali özerklik
E
idari özerklik
Soru 5

I. Kazancın belirli bir oranı üzerinden alınır.
II. Kazançlarının belirsiz ve istikrarsız olduğu çalışan grupları için uygundur.
III. Kendi adına bağımsız çalışanlar için daha uygundur.
Mutlak prim ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
Ive II
E
II ve III
Soru 6

Sosyal sigortaların gelir kaynağı olan primlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Primler, sadece çalışanlarca ödenir.
B
Primlerin kendine has özellikleri vardır.
C
Primler, gelirin bir parçasıdır.
D
Primler, sosyal güvenlik hizmetlerinden faydalanmanın karşılığıdır.
E
Primler, bir çeşit vergidir.
Soru 7

Aşağıdaki sosyal güvenlik fon yatırım kriterlerinden hangisi sübjektif niteliktedir?

A
Koruma kriteri
B
Likidite kriteri
C
Ekonomik ve sosyal fayda kriteri
D
Gelir kriteri
E
Güvenlik kriteri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin milli gelir ve iktisadi büyüme üzerindeki dolaylı etkilerinden biri değildir?

A
iş gücü verimliliğinin artması
B
Tarım sektöründen sanayi sektörüne geçişin hızlanması
C
iş gücüne katılma oranının yükselmesi
D
Ekonominin büyüme hızının artması
E
Tasarruf eğiliminin artması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi fon yönteminin olumlu yönlerinden biridir?

A
Sermaye piyasasını güçlendirdiği ölçüde ülkenin borçlanma maliyetini azaltır.
B
Siyasi iktidarlar tarafından daha çok tercih edilir.
C
Sistemin işletilme maliyetleri düşüktür.
D
Sosyal güvenliğin gelirin yeniden dağılımı amacına hizmet eder.
E
Basit ve kolay anlaşılabilir bir işleyiş sistemi vardır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik fonlarının yatırım kriterlerinden biri değildir?

A
Güvenlik kriteri
B
Politika kriteri
C
Likidite kriteri
D
Gelir kriteri
E
Ekonomik fayda kriteri
Soru 11

Aşağıdaki durumlardan hangisinde sosyal güvenlik sisteminde tek prim uygulamasına gidilmesi uygundur?

A
Ülkede işyerleri fonksiyonel işbölümüne göre teşkilatlanmışsa
B
Ülkede işyerlerinde çalışan sigortalıların eğitim düzeyi yüksekse
C
Ülkede işyerlerinde muhasebe ve kayıt sistemi gelişmişse
D
Ülkede işyerlerinde bağımlı statüde çalışanların sayısı fazlaysa
E
Ülkede işyerleri küçük ve dağınıksa
Soru 12

Bugünün genç, çalışan ve prim ödeyen neslinin daha önce çalışmış ve şu anda sistemden aylık alan neslin sosyal güvenlik garantisini sağlayan gelir transfer sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatay gelir transferi
B
Dikey gelir transferi
C
Nesiller arası gelir transferi
D
Nesil içi gelir transferi
E
Zamanlararası gelir transferi
Soru 13

İnsan haklarına uluslararası düzeyde hukuki içerik getiren ilk sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
B
Çocuk Hakları Sözleşmesi
C
Çok Taraflı Ulusal Sözleşmeler
D
Avrupa insan Hakları Sözleşmesi
E
Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik sisteminin kendi işleyişinden kaynaklanan problemlerden biridir?

A
Sosyal güvenlik fonlarının yönetim sorunları
B
Sağlık harcamalarının artması
C
Sağlık sigortasının kötüye kullanılması
D
Aktif sigortalı sayısının artması
E
Zaman içerisinde daha az kişiye sürekli aylık bağlanması
Soru 15

Sosyal güvenlik ile ilgili aşağıdaki sözleşmelerden hangisi BM tarafından hazırlanmıştır?

A
istihdamın Teşviki ve işsizliğe Karşı Korumaya Dair Sözleşme
B
Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşme
C
Mültecilerin Statüsüne Dair Sözleşme
D
Analığa Karşı Korumaya Dair Sözleşme
E
Meslek Hastalıklarının Tazmin Edilmesine Dair Sözleşme
Soru 16

I. Hastalık sigortası
II. iş kazası sigortası
III. işsizlik sigortası
Yukarıdakilerden hangileri ILO’nun sosyal güvenlik dallarına dair sözleşme ve tavsiye kararlarının kapsama aldığı sigorta kollarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17

Çalışanların korunması ve bütün dünyada standart haklara kavuşturulması için etkili çalışmalar yapan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
WTO
B
WHO
C
ILO
D
FAO
E
IMF
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme öncesi dönemde sosyal güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi ve yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek hâle gelmesine yönelik önerilerden biri değildir?

A
Sosyal güvenlik bakımından özel gruplara yönelik düzenlemeler yapılması
B
Kişisel bilgilerin saklanması ile ilgili özel tedbirler alınması
C
Dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına yönelik özel düzenlemeler yapılması
D
Kadınların ev ve işyeri sorumluluklarını ayıracak tedbirlerin alınması
E
Sistemin a-tipik işlerde esnek çalışma yöntemleri ile çalışanları kapsama alacak şekilde düzenlenmesi
Soru 19

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Türkiye adına kaç yılında imzalanmıştır?

A
1990
B
1981
C
1966
D
1965
E
1951
Soru 20

Uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin bir devlet için bağlayıcı olabilmesi için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devletin tek bir sözleşme onaylamış olması
B
Devletin ekonomik koşulları dikkate alınarak hazırlanmış olması
C
Devletin sorumluluğunu yönetilenlerle paylaşmış olması
D
Devletin yasama organı tarafından onaylanması
E
Devletin yürütme organı tarafından hazırlanması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...