Sosyal Güvenlik 2018-2019 Vize Ünite 1 Sınavı

Sosyal Güvenlik 2018-2019 Vize Ünite 1 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Sosyal güvenlik kavramı, terim anlamı ile toplum hâlinde yaşamaktan kaynaklanan tehlikeler de dâhil olmak üzere insanın karşı karşıya bulunduğu tehlikelerin ekonomik sonuçlarına karşı emniyet sağlanmasıdır.
II. Sosyal güvenlik; bu anlamda kişilerin muhtaçlıktan kurtarılması, muhtaçlıktan kaynaklanan korkunun ortadan kaldırılması ve bu anlamda bir emniyet duygusunun sağlanmasını ifade eder.
III. Sosyal güvenlik, kapsama aldığı risklere karşı kişilere gelir güvencesi sağlar.
Yukarıda sosyal güvenlik ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A
I
B
I, II
C
II, III
D
I, III
E
I, II, III
1 numaralı soru için açıklama 
Sosyal güvenlik kavramı, terim anlamı ile toplum hâlinde yaşamaktan kaynaklanan tehlikeler de dâhil olmak üzere insanın karşı karşıya bulunduğu tehlikelerin ekonomik sonuçlarına karşı emniyet sağlanmasını ifade eden bir kavramdır. Sosyal güvenlik sağlanması demek, kişinin sosyal güvenliğin konusu olan tehlikelerin ortaya çıkardığı olumsuz ekonomik sonuçları olan gelir kesilmesi, gelir azalması ya da gider artışı biçiminde ortaya çıkan zararlarına karşı gelir-gider sürekliliğinin sağlanmasına imkân sağlayan asgari bir gelirin sağlanması; böylece kişilerin muhtaçlığa düşmekten korunmasını konu alan bir kavramdır. Sosyal güvenlik; bu anlamda kişilerin muhtaçlıktan kurtarılması, muhtaçlıktan kaynaklanan korkunun ortadan kaldırılması ve bu anlamda bir emniyet duygusunun sağlanmasını ifade eder. Bu amaca hizmet eden her faaliyet, sosyal güvenlik faaliyeti sayılır. Gelir güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü tedbir ve bunlarla ilgili kurumsal yapı, hukuki sistem sosyal güvenlik sistemini oluşturur.
Soru 2

Sosyal Güvenlik terim olarak ilk ne zaman kullanılmıştır?

A
1935
B
1952
C
1953
D
1925
E
1914
2 numaralı soru için açıklama 
Sosyal güvenlik terim olarak ilk defa 1935 tarihli Amerikan Sosyal Güvenlik Kanununda kullanılmıştır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik ile ilişkili kavramlardan biri değildir?

A
Sosyal yardımlaşma
B
Sosyal hizmet
C
Sosyal sigorta
D
Özel sigorta
E
Sosyal hayat
3 numaralı soru için açıklama 
Sosyal yardımlaşma, Sosyal hizmet, Sosyal sigorta, Özel sigorta sosyal güvenlik ile ilişkili kavramlardır.
Soru 4

Sosyal güvenlik ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Sosyal güvenlik riskleri önlemeyi amaçlar.
II. Sosyal güvenlik riskler meydana geldikten sonar ortaya çıkan zararı karşılar
III. Sosyal güvenlik kişilere muhtaçlığa düşmekten kurtulmak kadar hayat seviyelerinin düşmeyeceği konusunda da bir güvenlik duygusu kazandırma amacı taşır

A
I
B
II
C
III
D
I, III
E
I, II, III
4 numaralı soru için açıklama 
Sosyal güvenliğin amacı risklerin önlenmesi değildir. Sosyal güvenlik tehlikelerinin önlenmesi dar anlamda sosyal güvenliğin konusu değildir. Sosyal güvenliğin konusu risklerin önlenmesinden ziyade risklerin ekonomik sonuçlarına karşı tedbir hazırlamak ve kişilerin muhtaçlığa düşmekten korunmalarını sağlamaktır. Sosyal güvenlik kişilere muhtaçlığa düşmekten kurtulmak kadar hayat seviyelerinin düşmeyeceği konusunda da bir güvenlik duygusu kazandırma amacı taşır. Sosyal güvenliğin sağladığı güvenlik işte bu anlamda bir güvenliktir.
Soru 5

Sosyal güvenliğin ilgili olduğu bilim dalları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal güvenlik hukuku-İş hukuku- Sosyal politika- iktisat
B
Sosyal güvenlik hukuku-işletme- Muhasbe- iktisat
C
Muhasebe-İş hukuku- Sosyal politika- İşletme
D
Sosyal güvenlik hukuku-Maliye - Sosyal politika
E
Sosyal güvenlik hukuku- iktisat- tarih-maliye
5 numaralı soru için açıklama 
Sosyal güvenlik hukuku-İş hukuku- Sosyal politika- iktisat sosyal güvenliğin ilgili olduğu bilim dallarıdır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik politikalarını belirleyen ve etkileyen faktörlerden değildir?

A
Sosyal güvenlik ihtiyacı
B
Sosyal devlet anlayışı
C
Sosyal güvenlikteki gelişmeler
D
Ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmişlik durumu
E
İmkânlar
6 numaralı soru için açıklama 
Sosyal güvenlik politikaları belirlenirken belirli faktörlerin etkili olduğu bilinmektedir. Bu faktörler; sosyal güvenlik ihtiyacı, sosyal güvenlikteki gelişmeler ve ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmişlik durumu ve imkânlarıdır.
Soru 7

Çağdaş sosyal güvenlik sistemi ilk olarak hangi ülkede kurulmuştur?

A
Almanya
B
Belçika
C
ABD
D
Türkiye
E
İngiltere
7 numaralı soru için açıklama 
Çağdaş anlamda sosyal güvenlik sistemlerinin ilk defa kurulduğu ülke Almanya’dır. Çağdaş sosyal güvenlik sistemlerinin kurucusu da Alman devlet adamı Bismarck’tır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin tanımıdır?

A
Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan yardımlardır.
B
Toplumda uyumlu olarak yaşama engelleri bulunan kimselere hayatını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını gidermek ve toplumda insana yaraşır bir biçimde yaşamasını temin etmek için yapılan sosyal yardımları ifade eden bir kavramdır.
C
Toplumun korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç kesimlerine gerekli görüldüğünde ekonomik ve sosyal durumlarını geliştirmelerini sağlamak ve toplum içinde dışlanmaksızın yaşamalarını, insanca beslenme ve barınma imkanına kavuşmalarını sağlaması için yapması gerektiği anlayışını benimseyen bir devlet sıfatıdır.
D
toplum içinde yaşayan bireylerin ekonomik ya da sosyal nedenlerle bir araya gelmeleri; yardımlaşmaya girmeleridir.
E
Devletin kanun zoruyla bir ülkede yaşayan vatandaşların sosyal güvenlik alanında sosyal dayanışmaya itilmesini sağlayan bir sigorta tekniğidir.
8 numaralı soru için açıklama 
A şıkkı sosyal yardım, B şıkkı Sosyal hizmet, D şıkkı sosyal dayanışma, E şıkkı sosyal sigorta tanımlarıdır.
Soru 9

Sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlatılan Beveridge Planı hangi yılda hazırlanmıştır?

A
1940
B
1941
C
1904
D
1940
E
1950
9 numaralı soru için açıklama 
Sosyal güvenlikte Bismark sonrası dönemde bütün dünyada etkili olan bir başka adım Beveridge Planı’dır. 1941 yılında ‹ngiltere’de Lord William Beveridge tarafından hazırlanan ve II. Dünya Savaşı sonunda ortaya çıkacak sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlatılan planın da hem ‹ngiltere’de hem de bütün dünyada önemli etkileri olmuştur.
Soru 10

Refah devlet ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Refah devleti sosyal refahın (social welfare) sağlanması ve refahın geliştirilmesi için katkı ve destek sağlamayı üstlenir.
II. Sosyal güvenlik garantisi sağlama amacıyla sosyal güvenlik politikaları geliştirmek ve sistemleri oluşturmak, refah devletinin görevidir.
III. Refah devleti ekonomik ve sosyal bakımından güçsüz kesimlere daha fazla destek sağlamayı hedef alan devlettir.

A
I
B
I, II
C
II, III
D
I, III
E
I, II, III
10 numaralı soru için açıklama 
Verilen bilgilerden hepsi refah devlet ile ilgilidir.
Soru 11

Sosyal güvenlik hangi örgütün sözleşmelerinde belirtilen yaşlılık, malullük, ölüm, işsizlik, hastalık ve iş kazaları gibi tanımlı sosyal risklere karşı garanti sağlar?

A
Uluslararası Çalışma Örgütünün
B
Dünya Sağlık Örgütü
C
Uluslararası Göç Örgütü
D
Uluslararası Emniyet Örgütü
E
Dünya Ticaret Örgütü
11 numaralı soru için açıklama 
Dar anlamda sosyal güvenlik anlayışı Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO-International Labour Organisation) sosyal güvenlik sözleşmelerinde belirtilen yaşlılık, malullük, ölüm, işsizlik, hastalık ve iş kazaları gibi tanımlı sosyal risklere karşı garanti sağlar.
Soru 12

Terim olarak sosyal güvenlik, ilk defa hangi ülkede kullanılmıştır?

A
Fransa
B
Almanya
C
ABD
D
Kanada
E
İngiltere
12 numaralı soru için açıklama 
Terim olarak sosyal güvenlik, ilk defa, zannedildiği gibi bugünkü anlamda bu sistemi ilk defa kuran İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde değil, ABD’de, 1935 tarihli Sosyal Güvenlik Kanunu (The Social Securitty Actt) ile kullanılmıştır.
Soru 13

“Herkesin gerek kendisi, gerek ailesi için yiyecek, giyim, konut, tıbbi bakım ve gerekli sosyal hizmetler dâhil olmak üzere sağlık ve refahını sağlayacak uygun bir hayat düzeyine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık veya geçim imkânlarından kendi iradesi dışında yoksun bırakacak başka durumlarda sosyal güvenliğe hakkı vardır.” Sosyal güvenlik kavramının kapsamını açıklayan yukarıdaki madde hangi bildirgede yer almaktadır

A
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
B
Özgürlük Bildirgesi
C
Birleşmiş Milletler Bildirgesi
D
Bağımsızlık Bildirgesi
E
Helsinki Bildirgesi
13 numaralı soru için açıklama 
Sosyal güvenliğin çağdaş bir kavram olarak kabul edilmesinde, herkes için zorunlu olarak karşılanması gereken “evrensel bir ihtiyaç” olmasının yanı sıra Bir- leşmiş Milletler (BM), İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile temel sosyal haklardan biri olarak tarif edilmesinin önemli rolü olmuştur. Bildirge’nin 22 . maddesinde “Herkesin, toplumun bir üyesi olarak sosyal güvenliğe hakkı vardır” ifadesi kullanılmıştır. Sosyal güvenlik hakkının kapsamı ise aynı bildirgenin 25 . maddesinde belirtilmiştir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin amaçları arasında yer almaz?

A
Kişiye gelir emniyeti sağlamak
B
Bozulan bu gelir-gider dengesini sağlamak
C
Sosyal güvenlik tehlikelerinin önlenmesi
D
Risklerin ekonomik sonuçlarına karşı tedbir hazırlamak
E
Kişilere hayat seviyelerinin düşmeyeceği konusunda bir güvenlik duygusu kazandırmak
14 numaralı soru için açıklama 
Sosyal güvenliğin amacı, kişiye gelir emniyeti sağlamaktır. Modern toplumlarda sosyal güvenliğin konusu olan risklerin sonuçları gelir azalması, gelir kesilmesi ya da gider artışı olarak ortaya çıkar. Bu durumda kişi için gelirleri ile giderlerini karşılayamama tehlikesi doğar Bunun bir başka anlamı kişinin muhtaç duruma düşmesidir. İşte modern anlamda sosyal güvenlik kişiye bozulan bu gelir-gider dengesini sağlama; en azından belirli ölçüde düzeltme imkânı sağlayan bir gelir garantisini sunmaktadır. Sosyal güvenliğin amacı risklerin önlenmesi değildir. Sosyal güvenlik tehlikelerinin önlenmesi dar anlamda sosyal güvenliğin konusu değildir. Son dönemde özellikle sağlık sigortalarında hastalık riskine karşı koruyucu tıbbi hizmetlerin de sosyal güvenliğin konusu hâline getirilmeye çalışıldığı gözlenmektedir. Ancak sos- yal güvenliğin konusu risklerin önlenmesinden ziyade risklerin ekonomik sonuçlarına karşı tedbir hazırlamak ve kişilerin muhtaçlığa düşmekten korunmalarını sağlamaktır. Sosyal güvenlik kişilere muhtaçlığa düşmekten kurtulmak kadar hayat seviyelerinin düşmeyeceği konusunda da bir güvenlik duygusu kazandırma amacı taşır.
Soru 15

Sosyal Yardımlaşma kavramı düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A
Toplum içinde yaşayan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak bakımından karşılıklı olarak birbirlerine yardımlar yapmasını ifade eder
B
Toplumların iç dayanışmasından gücünü alır
C
Sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanmasını sağlamakta kullanılan bir yoldur
D
Gönüllülük esasına göre gerçekleşir
E
Toplum liderlerinin sosyal yardımlaşmayı harekete geçirici rolleri olamaz
15 numaralı soru için açıklama 
Sosyal yardımlaşmanın sonuçlarının sosyal güvenlik ihtiyacını karşılayıp karşılayamayacağı da bilinemez. Çünkü sosyal yardımlaşma gönüllülük esasına dayanan bir harekettir. Sosyal yardımlaşmanın başlaması da bütünüyle kişilerin isteğine bağlı gerçekleşir. Zaman zaman toplumda sivil toplum önderleri denilen bazı kimselerin, lider nitelikli kimselerin, toplum liderlerinin sosyal yardımlaşmayı harekete geçirici rolleri de söz konusu olabilir.
Soru 16

“Yaşadığı yer ve çevrede kendini ve ailesini geçindirme imkânlarından mahrum kalmış kişilere, muhtaçlık durumlarının tespitine bağlı olarak ayni veya nakdi, sürekli veya geçici, sistemli ve düzenli olarak yapılan karşılıksız gelir transferleri.”
Yukarıdaki tanım seçeneklerdeki hangi kavramı açıklar?

A
Sosyal yardım
B
Sosyal yardımlaşma
C
Sosyal hizmet
D
Sosyal emniyet
E
Sosyal eşitlik
16 numaralı soru için açıklama 
Sosyal yardım kavramı günümüzde anlam kaymasına uğramış ve kamu tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımları ifade eder bir içeriğe sahip hâle gelmiştir. Daha önceleri kamu tarafından yapılan sosyal hizmetleri de ifade eden sosyal yardım kavramı, günümüzde bu kapsamını kaybetmiştir. Sosyal yardımlar, mümkün olan durumlarda ihtiyaç sahibi olanların muhtaçlığının objektif olarak belirlenmesi ve ihtiyacını karşılayacak yardımların yapılmasını gerektirir. Bu sebeple sosyal yardımların kimlere, nasıl, ne miktarda ve ne süre ile yapılacağı kanunlarla belirlenir ve bugünkü anlamda yukarıdaki gibi tanımlanabilir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi toplumları bir arada tutan ortak paydalardan biri değildir?

A
Kültür
B
Tarih
C
Din
D
Dil
E
Göç
17 numaralı soru için açıklama 
Her toplumun birtakım ortak paydaları vardır ki bu ortaklık toplumu birbirine kaynaştıran ve bağlayan bağlardır. Aynı kökenden gelmek, aynı tarihi yaşamak, aynı değer hükümlerini paylaşmak, aynı dine sahip olmak gibi ortak paydalar toplumu bir arada tutar. Her seviyede toplumlar için bu tespit doğrudur.
Soru 18

Zorunluluk esasına dayanan sosyal güvenlik tekniğine ne ad verilir?

A
Sosyal sigorta
B
Sosyal yardım
C
Sosyal yardımlaşma
D
Sosyal hizmet
E
Sosyal emniyet
18 numaralı soru için açıklama 
Sosyal sigorta tekniği, devlet tarafından ve kanunla uygulamaya konulur. Sosyal sigorta zorunlu bir sigorta tekniğidir ve zorunluluk özelliği ile özel sigortadan ayrılır.
Soru 19

Sosyal sigorta kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Çağdaş sosyal güvenlik tekniklerinden en önemlisidir
B
Devlet tarafından ve kanunla uygulamaya konulur
C
Kar amacı gütmeden bireylere katkı sağlar
D
Prim esasına dayanır
E
Milli ölçekte tüm çalışanları kapsayamaz
19 numaralı soru için açıklama 
Sosyal sigorta tekniği, devlet tarafından ve kanunla uygulamaya konulur. Sosyal sigorta zorunlu bir sigorta tekniğidir ve zorunluluk özelliği ile özel sigortadan ayrılır. Sosyal sigorta, devletin kanun zoruyla bir ülkede yaşayan vatandaşların sosyal güvenlik alanında sosyal dayanışmaya itilmesini sağlayan bir sigorta tekniğidir. Kar amacı gütmediği, devletin sosyal güvenlik bakımından ihtiyaç duyacağı finansman ihtiyacını karşılaması ya da katkı sağlaması bakımından önem taşır. Kamu tarafından düzenlenerek uygulanan ve prim esasına göre millî ölçekte bütün çalışanları kapsayan sosyal güvenlik ağı olarak da tarif edilir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin konusu olan riskler arasında sayılamaz?

A
İşsizlik
B
Malullük
C
Yaşlılık
D
Hastalık
E
Taşınma
20 numaralı soru için açıklama 
Sosyal güvenliğin amacı, sosyal güvenliğin konusu olan risklerin sonuçlarına karşı kişiye emniyet sağlamaktır. Sosyal güvenliğin konusu olan riskler, ne zaman gerçekleşeceği bilinmeyen, gerçekleşmeleri mutlak ya da muhtemel olan, kişiye yönelik bulunup gerçekleştiğinde kişide gelir kesilmesi (işsizlik, malullük, yaşlılık vb.), gelir azalması (yaşlılık) ya da gider artışına (analık, hastalık vb.) yol açan tehlikelerdir. Bu tehlikeler kişinin bütçesinde gelir-gider dengesini bozmakta ve kişiyi ve geçindirmekle yükümlü olduğu ailesini muhtaç duruma düşürmektedir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x