Sosyal Güvenlik 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Sosyal Güvenlik 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kurumsallaşmanın sağladığı faydalardan bir değildir?

A
Kurumsallaşma elden ele yardımların olumlu psikolojik etkilerinin ortadan kaldırılmasına katkı sağlamıştır.
B
Kurumsallaşma yardım yapmak isteyenler ile yardım alanların karşılaşmasını kolaylaştırmıştır.
C
Kurumsallaşma yardım alanlar ile yardım yapanların karşı karşıya gelmesinin olumsuz psikolojik etkilerini azaltmıştır.
D
Kurumsallaşma yardım yapılma zamanını kısaltmıştır.
E
Kurumsallaşma yardım miktarının daha büyümesini sağlamıştır.
Soru 2

Sosyal sigorta kapsamında olan sigortalıları zorunlu olarak ek bir sosyal sigorta kapsamına alan sigorta tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tamamlayıcı sosyal sigorta tekniği
B
Sosyal hizmet tekniği
C
Sosyal yardım tekniği
D
Özel sigorta
E
Sosyal yardımlaşma
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş sosyal güvenlik tekniklerinin özelliklerinden biridir?

A
Kanun gücü ile kişileri kendi sosyal güvenlikleri için tasarruf yapmaya zorlaması yönüyle kendine özgü bir tekniktir.
B
Gönüllülük esasına dayalı bir tekniktir.
C
Kişiler bu tekniklerle sosyal güvenlik sağlamakta bütünüyle serbesttirler.
D
Bir dönem insanoğlunun sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamak için geliştirdiği ancak şimdi büyük ölçüde terk ettiği bir tekniktir.
E
Sosyal güvenlik ihtiyacını zamanında ve ihtiyaca yetecek şekilde karşılama imkanı olmayan tekniklerdir.
Soru 4

Sosyal güvenlik sağlamak amacıyla kullanılan yol ve yöntemlere ne ad verilir?

A
Tasarruf tekniği
B
Özel sigorta tekniği
C
Sosyal yardımlaşma tekniği
D
Sosyal yardım tekniği
E
Sosyal Güvenlik Tekniği
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bireysel tasarruf tekniğinin sosyal güvenlik garantisi sağlama bakımından yeterliliğini belirleyen faktörlerden biri değildir?

A
Önceden tasarruf yapmış olma
B
Yeterli tasarruf yapmaya imkan verecek seviyede yüksek gelire sahip olma
C
Tehlikeler de zararlarının farkında olma
D
Yeterli tasarruf yapılmasına imkan verecek kadar tehlikesiz geçen sürenin varlığı
E
Tehlikenin yol açtığı zararın büyüklüğü
Soru 6

Sosyal güvenlik tekniği olarak doğmamış olmasına rağmen zaman içinde sosyal güvenlik alanında da kullanılmaya başlanan bireysel sosyal güvenlik tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel sigorta tekniği
B
Tasarruf tekniği
C
Sosyal sigorta tekniği
D
Sosyal yardım tekniği
E
Sosyal hizmet tekniği
Soru 7

Sosyal yardımlaşma kurumlarından dernekler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Belirli bir ortak amacı gerçekleştirmek için kurulurlar.
B
Bünyesinde belirli sayıda gerçek ve tüzel kişi bulunur.
C
Gerçek ya da tüzel kişiler bilgilerini sürekli olarak birleştirirler.
D
Mali kaynaklarını sosyal yardım sağlamak amacıyla ihtiyaç sahipleriyle paylaşırlar.
E
Elde edilen kazancın gerçek ve tüzel kişilerce paylaşılması tek amaçtır.
Soru 8

Bireylerin başkalarından yardım ve destek almaksızın kendi sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla geliştirdikleri tekniklere ne ad verilir?

A
Bireysel sosyal güvenlik teknikleri
B
Özel sosyal güvenlik teknikleri
C
Toplu sosyal güvenlik teknikleri
D
Örgütsel sosyal güvenlik teknikleri
E
Bölgesel sosyal güvenlik teknikleri
Soru 9

Bireylerin bir araya gelerek sosyal güvenlik sağlama amacı ile dayanışmaya gitmesi esasında doğan ve geliştirilen sosyal güvenlik tekniklerine ne ad verilir?

A
Bireysel sosyal güvenlik teknikleri
B
Bölgesel sosyal güvenlik teknikleri
C
Toplu sosyal güvenlik teknikleri
D
Bütünsel sosyal güvenlik teknikleri
E
Kümülatif sosyal güvenlik teknikleri
Soru 10

Aşağıdaki ifadelerden hangisi geleneksel sosyal güvenlik tekniklerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Dini, vicdani ve insani sebeplerle karşılıksız olarak yapılır.
B
Kişilerin isteğine ve basiretine bağlı yardımlardır.
C
Genellikle, birbirini tanıyan ve bilen insanlar arasında yapılır.
D
Geleneksel teknikler, çağdaş sosyal güvenlik teknikleri gelişmeden önce var olan tekniklerdir.
E
Sosyal güvenlik garantisinin süresi ve miktarı belirlidir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortalarda mali özerkliği ifade etmektedir?

A
Giderlerini karşılayacak ayrı ve yeterli gelir kaynağının olması
B
Yönetimin kamudan bağımsız olması
C
Devletin yönetimde en önemli paya sahip olması
D
Sosyal tarafların yönetime katılımının olması
E
Siyasi iktidarların yönetime müdahalelerinin sınırlı olması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik programlarının yönetim başarısını gösteren kurumsal düzenlemelerden biridir?

A
İdari işlemlerin en düşük yönetim masrafıyla yapılması
B
Sosyal güvenlik politikalarına uygun yasal mevzuatın oluşturulması
C
Prim ödeyenler ve aylık alanların yönetime katılımının sağlanması
D
Primlerin etkin şekilde toplanması
E
Kurumların yönetim performansının izlenmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlikte iyi yönetimin göstergelerinden biri değildir?

A
Kapsamı dar tutan bir sistemin oluşturulması
B
Ülkenin mali imkânları ile sosyal güvenlik ihtiyacını dengeleyecek politikalar geliştirilmesi
C
Sosyal güvenliğin amaçlarına uygun kurumsal yapılanma ve organizasyonun gerçekleştirilmesi
D
Güvenilir kayıt sisteminin oluşturulması
E
Kurumların yönetim performanslarının izlenmesi ve iyileştirme tedbirlerinin alınması
Soru 14

ILO’ya göre, sosyal güvenlik sisteminde iyi yönetimin esas unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurumsal yapının oluşturulması
B
Merkez ve taşra örgütlenme oranı
C
Finansman kaynaklarının yönetimi
D
Yöneticiler arası yetki dağılımı
E
Devletin yönetime katılımı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik programlarının yönetim başarısını gösteren idari işlemlerden biridir?

A
Prim ödeyenlerin ve aylık alanların hakları ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmesi
B
Amaca uygun kurumsal yapılanma ve organizasyonun gerçekleştirilmesi
C
Kaynakların yönetimi ve tahsisini denetleyen mali denetim mekanizmalarının oluşturulması
D
Prim ödeyenler ve aylık alanların karar alma sürecine katılımlarının sağlanması
E
Sosyal güvenlik politikalarında değişiklikleri hayata geçirecek yasal mevzuatın oluşturulması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi e-sigorta öncesi dönemde sigortalıların taşra birimine şahsen başvurmaları gerekli durumlardan biri değildir?

A
Sigortaya ilk kez kayıt yaptırmak
B
Kayıtlarla ilgili ilave belgeleri temin etmek
C
Kişisel kayıtlarını kontrol etmek
D
İş başvurusunda bulunmak
E
Hak sahibi olarak haklardan faydalanmak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigorta kurumlarının yönetiminde özerkliğin tercih edilme amaçlarından biridir?

A
Sistemin finansmanını sağlayan sosyal tarafların yönetim sürecine katılımını sağlamak
B
Siyasi iktidarların yönetime müdahalelerini artırmak
C
Sistemin işleyişinin aksaklıklarını en aza indirmek
D
Sosyal tarafların menfaatlerinin sistem amaçlarıyla uygun olmasını sağlamak
E
Sosyal güvenlik kurumlarının hizmet anlayışını değiştirmek
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigorta kurumlarının yönetiminde özerkliğin tercih edilme amaçlarından biridir?

A
Sosyal tarafların yapılacak yardımların miktarını belirlemelerini sağlamak
B
Siyasi iktidarların karar organlarında yer almasını sağlamak
C
Siyasi iktidarların yönetime daha fazla müdahalesine imkân sağlamak
D
Sosyal tarafların kendi ihtiyaçlarını belirlemelerini sağlamak
E
Sosyal tarafların yönetim sürecine katılımlarını sağlamak
Soru 19

Sosyal güvenlik programlarının yönetim başarısı için aşağıdakilerden hangisi iyi yönetimin unsurlarından olan idari işlemlerle ilgili hususlardan biri değildir?

A
Gelir ve aylıkların kesintisiz olarak ödenebilmesi için primlerin etkin şekilde toplanması
B
Hizmet standartlarında bir düşmeye yol açmadan idari işlemlerin en düşük yönetim masrafıyla yapılması
C
Prim ödeyenlerin ve aylık alanların hakları ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmesi
D
Kurumların yönetim performanslarının izlenmesi ve iyileştirme tedbirlerinin alınması
E
Kaynakların yönetimi ve tahsisini denetleyen mali denetim mekanizmalarının oluşturulması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin yönetimi konusunu önemli hale getiren faktörlerden biri değildir?

A
Sosyal güvenlik reformları
B
Mevcut kurumların idari yapılarında değişim ihtiyacı
C
e-devlet anlayışının yaygınlaşması
D
Ayrıcalıklı bir kesimi kapsama alma hedefi
E
Özelleştirme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x